beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejWdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) - Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych

Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierownik projektu w Uczelni Łazarskiego dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
Kontakt m.galazka-sobotka@lazarski.edu.pl
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dziedzina Nauki medyczne i nauki o zdrowiu/ Nauka o zdrowiu/ Nauka o opiece zdrowotnej i usługach zdrowotnych (w tym administracja szpitali, finansowanie ochrony zdrowia)
Czas trwania projektu w miesiącach 36
Data rozpoczęcia projektu 2019-01-01
Data zakończenia projektu 2021-12-31
Kwota dofinansowania 6 401 344 PLN - konsorcjum
1 594 345 PLN - Uczelnia Łazarskiego
Numer projektu 1/395107/18/NCBR/2018
Typ konkursu GOSPOSTRATEG
Edycja konkursu 1

Projekt realizowany w ramach konsorcjum z Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia (Lider projektu) oraz Narodowym Instytutem Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Opis projektu

Ocena technologii medycznych (Health Technology Assessment – HTA) służy zwiększeniu możliwości zarządzania systemem opieki zdrowotnej w Polsce, poprzez dostarczanie systematycznej i przejrzystej oceny innowacyjnych, nielekowych technologii medycznych. W Polsce, funkcję narodowego HTA pełni Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), która działa na zlecenie Ministra Zdrowia i zajmuje się głównie oceną głównie technologii lekowych, których producenci wnioskują o ich refundację, pozostawiając lukę dla oceny technologii nielekowych, takich jak duże urządzenia do obrazowania, testy diagnostyczne itp. Szpitalne HTA nie funkcjonuje w Polsce, natomiast każdy szpital posługuję się pewnymi kryteriami przy decyzjach o wdrożeniu technologii nielekowych. Celem praktycznym Projektu jest wdrożenie metodologii szpitalnej oceny technologii medycznych (Hospital-Based HTA [HB-HTA]), służącej zwiększeniu możliwości zarządzania systemem opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym (dyrektorzy szpitali) oraz (pośrednio) na poziomie ogólnopolskim. Projekt obejmować będzie fazę badawczą oraz fazę przygotowań wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce obejmującą pilotażowe wdrożenie HB-HTA w wybranych ośrodkach. Pierwsza z faz obejmować będzie prace badawcze nakierowane na krytyczną analizę systemu szpitalnego HTA w Europie, Stanach Zjednoczonych i Polsce, w tym także, między innymi aspekty etyczne oceny technologii medycznych. W fazie badawczej przewidziano przeprowadzenie analizy otoczenia polityczno-prawnego, ekonomicznego, społecznego i technologicznego dla implementacji nowych technologii w szpitalach (analiza PEST) oraz analizy porównawcze z innymi funkcjonującymi systemami HB-HTA (benchmarking).
Przy opracowaniu konkretnych rozwiązań i działań umożliwiających wdrożenie systemu hHTA założono wykorzystanie analizy SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). W fazie przygotowań do wdrożenia wyników badań w praktyce przewidziano m.in. wizyty studyjne w wybranych ośrodkach szpitalnego HTA i sieciach szpitalnego HTA oraz zebranie informacji na temat dobrych praktyk, opracowanie zasad finansowania, podstaw formalno-prawnych, wewnętrznych i zewnętrznych procedur operacyjnych i wreszcie rekomendacji dotyczących metodyki HB-HTA. Kolejny etap obejmował będzie przygotowanie wyposażonych we właściwe narzędzia zespołów o wysokich kompetencjach mających wziąć udział w fazie pilotażowej projektu - uruchomieniu systemu HB-HTA w wybranych ośrodkach w Polsce i przeprowadzenie pilotażowych ocen wybranych technologii. Istotnym elementem projektu będą działania upowszechniające jego wyniki wśród zarządzających systemem opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym, z udziałem liderów opinii oraz innych interesariuszy systemu ochrony zdrowia. W efekcie podjętych działań powstanie system umożliwiający wdrożenie HB-HTA, w zgodzie z rekomendacją Rady Unii Europejskiej i Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing; EIP-AHA) tj. „aby udoskonalać samowystarczalność i wydajność systemów opieki zdrowotnej” poprzez zastosowanie obiektywnych metod oceny technologii medycznych, których celem jest wskazanie skutecznych i opłacalnych technologii medycznych dla zastosowań w praktyce klinicznej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. HB-HTA jest także rekomendowanym podejściem przez Światową Organizację Zdrowia, która podczas 67 Zgromadzenia (WHA67.23) podkreśliła wagę HTA we wspieraniu modelu powszechnego ubezpieczenie zdrowotnego. Na poziomie krajowym, HB-HTA jest odpowiedzią na tzw. krajowe ramy strategiczne zdefiniowane przez Ministerstwo Zdrowia (dokument „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014–2020. Krajowe ramy strategiczne”), który do 2030 roku zakłada „wdrożenie instrumentów podnoszących jakość świadczonych usług zdrowotnych i efektywność systemu opieki zdrowotnej”.

Wywiady pogłębione, dotyczące badania zapotrzebowania na HB-HTA w Polsce.

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, w ramach projektu badawczego pt. „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych (HB-HT PL), finansowanego przez NCBiR w ramach Programu GOSPOSTRATEG, realizowanego przez Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Narodowy Fundusz Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, przeprowadziła w pierwszej połowie roku wywiady pogłębione, dotyczące badania zapotrzebowania na HB-HTA w Polsce. Wywiady były przeprowadzone z 14 przedstawicielami kluczowych organizacji/instytucji ochrony zdrowia, ekspertami w dziedzinie zarządzania ochroną zdrowia i zdrowia publicznego.

Rozmówcami byli kluczowi decydenci w instytucjach nadzorujących, organizujących, zarządzających i doradczych w ochronie zdrowia oraz osoby pełniące funkcje menedżerskie w szpitalach. Reprezentowali instytucje takie jak: Ministerstwo Zdrowia, NFZ, AOTMiT, urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie, Agencję Badań Medycznych, Centrum Monitorowania Jakości oraz szpitale kliniczne i samorządowe.

Celem głównym badania było zdefiniowanie zapotrzebowania na HB HTA w Polsce wśród kluczowych interesariuszy systemu. Celami szczegółowymi zaś ocena korzyści i zagrożeń płynących z upowszechnienia HB HTA w polskim systemie oraz szans rozwoju procesu metodycznej oceny technologii medycznych na poziomie szpitali w ramach strategicznego modelu funkcjonalnego z koordynującą rolą Regionalnego Centrum Oceny Inwestycji (RCOI) wspartego przez NFZ oraz AOTMiT. Wyniki badania posłużą do wyboru i ostatecznej weryfikacji opracowanych modeli jednostek szpitalnych HB HTA i ośrodka zarządzającego siecią HB-HTA.

W toku prowadzonych badań jednoznacznie potwierdzono bardzo wysokie zapotrzebowanie na wdrożenia w polskim systemie ochrony zdrowia metodycznej szpitalnej oceny innowacyjnych technologii medycznych (HB HTA). Za kluczowe korzyści upowszechnienia HB HTA uznaje się, jej wpływ na budowanie mikroefektywności szpitali, wzmacnianie zarządzania w oparciu o wiarygodne dane, poprawy efektywności alokowania środków publicznych na ochronę zdrowia, rozwój kompetencji kadr medycznych w zakresie oceny technologii wykorzystywanych w procesach leczniczych i organizacyjnych, wzmocnienie transferu wiedzy z poziomu szpitala na poziom regionalny i centralny nt. podejmowanych inwestycji w innowacje oraz ich efektywności, zacieśnianie relacji pomiędzy uczestnikami sektora, których interesuje wdrażanie efektywnych i skutecznych innowacji.

„HB-HTA od teorii do praktyki”- szkolenie

Uczelnia Łazarskiego w ramach projektu przeprowadziła szkolenie pt. „HB-HTA od teorii do praktyki”, którego celem było podniesienie kompetencji w zakresie praktycznego stosowania HB-HTA w szpitalach.

Szkolenie składało się z  dwóch części. Pierwsza była skierowana do analityków szpitalnych jednostek HB-HTA, pracowników administracji szpitali, przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich, pracowników Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ. W części teoretycznej szkolenia wzięło udział blisko 50 osób.

Część druga miała charakter warsztatowy i skierowana była do analityków szpitalnych jednostek HB-HTA. Wzięły w niej udział 22 osoby. Efektem finalnym szkolenia było przygotowanie raportów HB-HTA przy współpracy z wykładowcami, którzy prowadzili warsztaty. Przygotowanie raportów pozwoliło na poznanie działania modelu HB-HTA, który został wybrany przez Konsorcjum.

Przegląd raportów potwierdził  potrzebę wprowadzenia HB-HTA w polskich realiach systemu ochrony zdrowia.

Z uwagi na powyższe Uczelnia Łazarskiego w ramach popularyzacji projektu, a także zgodnie z misją podnoszenia kompetencji w tym zakresie przewiduje uruchomienie od października 2022 r. kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie HB-HTA.

"Wybór i opracowanie finalnych procedur formalno-prawnych dla szpitalnych JHB-HTA zachodzących w relacjach zewnętrznych w związku z pozyskaniem środków finansowych na wdrożenie innowacyjnej technologii medycznej. Procedury operacyjne, zasady organizacji - wewnętrzne JHB-HTA" jest to kompendium teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej organizacyjnych kwestii wdrażania HB-HTA w polskich szpitalach. Opracowanie jest wynikiem pracy zespołów badawczych Narodowego Instytutu Kardiologii i Uczelni Łazarskiego prezentujących końcowe procedury organizacyjno-prawne dla szpitalnych Jednostek HB-HTA wraz z rekomendacjami wykorzystania Raportów HB-HTA w procesie pozyskiwania środków na inwestycje w innowacyjne w ochronie zdrowia.

Doświadczenia z pilotażu HB-HTA pokazały, że istnieje potrzeba dostarczenia użytkownikom nie tylko metodyki HB-HTA (zainteresowanym tym narzędziem ośrodkom szpitalnym), ale także gotowych propozycji praktycznych rozwiązań w zakresie organizacji procesu HB-HTA i jego wykorzystania w polityce rozwoju szpitala w oparciu o innowacje. Część praktyczna dokumentu została poprzedzona przeglądem wiedzy nt. innowacyjnych technologii medycznych oraz procesu ich wyszukiwania. Wytyczne dla organizatorów szpitalnych jednostek HB-HTA zostały uzupełnione o opis kluczowych źródeł finansowania inwestycji w innowacyjne technologie, które pozwalają kierownikom szpitali dostrzec wagę i efektywność tworzenia, utrzymywania i rozwoju zespołów HB-HTA w swoich placówkach. Ostatnia część dokumentu została poświęcona promocji wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie HB-HTA. Skuteczna realizacja tego zadania jest niezbędna do upowszechnienia praktyki HB-HTA, a tym samym wzmocnienia efektywności decyzji menedżerów szpitali w zakresie alokacji środków publicznych na skuteczne, bezpieczne i efektywne kosztowo innowacje.

Autorzy niniejszego opracowania mają nadzieję, że przedłożone treści i instrukcje staną się inspiracją do budowania w strukturach polskich szpitali kompetencji w zakresie HB-HTA i ich wykorzystania w praktyce.

Raport z pilotażu Projektu HB-HTA-PL

Zaangażowanie przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich w proces HB-HTA 

Celem niniejszego opracowania było podsumowanie pilotażu z perspektywy udziału w nim małopolskiego urzędu wojewódzkiego, który włączył się w proces HB-HTA zgodnie z  wytycznymi wskazanymi w Strategicznym modelu funkcjonalnym z koordynującą rolą Regionalnego Centrum Oceny Inwestycji (RCOI) wspartego przez NFZ oraz AOTMiT.

W dniu 1 czerwca 2022 r. w ramach prac projektowych odbyło się on-line
Spotkanie uzgodnieniowe podsumowujące fazę B (przedwdrożeniową) projektu HB-HTA.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Konsorcjum projektu, a także zaproszeni goście.

W ramach spotkania dyskutowano i omówiono strategię wdrożenia HB-HTA w Polsce, na którą składają się tak ważne elementy jak:

 • Kompetencje i rozwój
 • Organizacja
 • Komunikacja
 • System

Omówiono konieczność podnoszenia kompetencji wśród osób zaangażowanych w HB-HTA w szpitalach, między innymi przy tworzeniu profesjonalnych raportów HB-HTA.

W czasie spotkania podkreślano konieczność propagowania wiedzy na temat HB-HTA i zapewnienia możliwości dostępu do wszelkich informacji w tym zakresie.

Ważnym elementem poruszanym w trakcie spotkania, była chęć zaangażowania szpitali w celu współtworzenia HB-HTA oraz podniesienie świadomości szpitali w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych przy wykorzystaniu raportów HB-HTA.

Jednym z kluczowych omawianych elementów była organizacja systemu opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu wiedzy na temat HB-HTA .relacji pomiędzy uczestnikami sektora, których interesuje wdrażanie efektywnych i skutecznych innowacji.

Międzynarodowa Konferencja „HB-HTA w Polsce Już Jest”

7 czerwca 2022 r. w hotelu Airport Hotel Okęcie odbyła się Międzynarodowa Konferencja „HB-HTA w Polsce Już Jest”. Był to czas poświęcony na podsumowanie 3,5 letniej pracy w projekcie  „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”, finansowanego przez NCBiR w ramach Programu GOSPOSTRATEG, realizowanego przez Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Narodowy Fundusz Zdrowia, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

Konferencja była podzielona na IV sesje, prowadzone przez osoby zaangażowane w projekt ze strony Konsorcjantów, między innymi dr Igę Lipską- Kierownika projektu ze strony NFZ, dr Małgorzatę Gałązkę –Sobotkę – Koordynatora projektu ze strony Uczelni Łazarskiego oraz dr hab. n. med. Michała M.  Farkowskiego- Koordynatora projektu ze strony Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz zaproszonych ekspertów i gości.

Jednym z ważnych elementów konferencji były wystąpienia zagranicznych gości w trakcie sesji „How to adapt internationl HB-HTA exprience to Polish setting?, podczas których Panie Laura Sampietro-Colom oraz Claudia Wild podzieliły się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami w zakresie HB-HTA.

Konferencja poświęcona była omówieniu strategii wdrażania modelu HB-HTA, metodyce i funkcjonowaniu jednostki HB-HTA.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele szpitali, AOTMiT, eksperci, którzy brali udział w projekcie na różnych jego etapach.

Spotkanie z decydentami

W dniu 14 czerwca 2022 r. w ramach prac projektowych odbyło się Spotkanie z decydentami.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście między innymi z Ministerstwa Zdrowia oraz AOTMiT  oraz przedstawiciele Konsorcjum projektu.

Na spotkaniu dyskutowano i omawiano strategię wdrożenia HB-HTA w Polsce tj. strategiczne obszary, cele strategiczne oraz operacyjne, mierniki.

Omówiono również wyniki projektu, w tym między innymi: model HB-HTA, dokumenty dotyczące utworzenia szpitalnych jednostek HB-HTA , metodykę jako podstawę opracowania raportu w szpitalu, regulacje prawne.

Ważną kwestią spotkania były rozmowy i  dyskusja dotycząca wdrożenia wyników projektu. 

Zapytania ofertowe i ogłoszenia

Poszukiwanie badaczy do realizacji projektu HB-HTA-PL

Uczelnia Łazarskiego poszukuje kandydata, który poprowadzi badania w zakresie zadania „Badanie zapotrzebowania, dobrych praktyk i opracowanie procedur umożliwiających wdrożenie innowacyjnych technolologii medycznych w Polsce”.

Badania realizowane będą w ramach Projektu zatytułowanego „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”, w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Badania prowadzone będą w okresie: kwiecień - czerwiec 2021 r.

Do obowiązków badacza należeć będzie:

 • Udział w przeprowadzeniu strukturyzowanych wywiadów pogłębionych w ramach wizyt studyjnych mających na celu zbadanie zapotrzebowania na HB-HTA w wybranych szpitalach w Polsce
 • Udział w opracowaniu raportu podsumowującego wyniki wizyt studyjnych mających na celu zbadanie zapotrzebowania na HB-HTA w Polsce

Wymagania wobec Kandydatów:

 • wykształcenie wyższe min. magister
 • doświadczenie w szkoleniach dla kadr menedżerskich ochrony zdrowia

Premiowane będzie doświadczenie:

 • stopień naukowy min. doktor
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji centralnej lub administracji samorządowej
 • doświadczenie w ekspertyzach/analizach z zakresu HB HTA

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie, podpisanie załączonych oświadczeń: nr 1 (spełnienie warunków udziału) i nr 2 (brak powiązań) wraz z CV i przesłanie zgłoszeń na adres: badania@lazarski.edu.pl w terminie do 12.04.2021 r.

Uczelnia Łazarskiego poszukuje kandydatów, którzy poprowadzą badania naukowe w zakresie Wybór i opracowanie finalnych procedur formalno-prawnych dla szpitalnych jednostek HB-HTA na podstawie wypracowanych rozwiązań oraz danych pochodzących z analizy dobrych praktyk międzynarodowych, w ramach Projektu zatytułowanego „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”, w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Badania prowadzone będą w okresie październik– grudzień 2020 r.

Do obowiązków Badaczy należeć będzie:

 1. Opracowanie projektów procedur formalno-prawnych dla  jednostek HB HTA według wytycznych Kierownika projektu po stronie UŁa
 2. Udział w spotkaniach zespołu badawczego
 3. Przygotowywanie prezentacji ilustrujących wyniki prac

Wymagania wobec Kandydatów:

 • Min. wykształcenie wyższe magisterskie i
 • min. 2 letnie doświadczenie pracy w  szpitalu,  w obszarze finansów lub zarządzania lub obsługi prawnej, uwzględniające procesy inwestycyjne prowadzone w jednostce lub
 • Min. 2 letnie doświadczenie w przygotowywaniu ekspertyz prawnych, ekonomicznych, zarządczych dla szpitali, uwzględniających kwestie związane z procesami inwestycyjnymi prowadzone w jednostce lub zmianami organizacyjnymi.

Premiowane będzie doświadczenie:

 • w przygotowywaniu i ocenie wniosków inwestycyjnych w ochronie zdrowia, w analizach oceny technologii medycznych na poziomie szpitala.
 • publikacje naukowe nt. organizacji i zarządzania podmiotami leczniczymi

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie, podpisanie załączonego oświadczenia wraz z życiorysami i nadsyłanie zgłoszeń na adres: badania@lazarski.edu.pl w terminie do 14.10.2020 r. do godz. 10.00

Poszukiwanie wykonawcy/ów odpowiedzialnego za przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego pt. "HB HTA - od teorii do praktyki"

zapytanie ofertowe 3/HB-HTA/2021

Uczelnia Łazarskiego ogłasza zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy/ów odpowiedzialnego za przeprowadzenie  szkolenia specjalistycznego pn. "HB HTA - od teorii do praktyki"

Uczelnia Łazarskiego w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) - Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych" w konsorcjum z Narodowym Funduszem Zdrowia (Lider Konsorcjum) i Instytutem Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego) realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 1/395107/18/NCBR/2018 z dnia 12 grudnia 2018 r., finansowanego w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego pt. "HB HTA - od teorii do praktyki",

Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu zapraszamy do zapoznania się z dokumentami zamieszczonymi poniżej. Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy przesłać do dnia 5 maja 2021 r. do godz. 16:00. z dopiskiem: "Zapytanie ofertowe nr 3/HB-HTA/2021".

Oferty mogą zostać dostarczone osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub drogą elektroniczną.