Zrównoważony rozwój

 

Uczelnia Łazarskiego realizuje swoje cele zrównoważonego rozwoju w oparciu o zasady obowiązujące każdego pracownika naukowego, dydaktycznego, studenta i pracownika administracji:

 

 1. Dbałość o indywidualny rozwój i dobre imię zarówno każdego członka, jak i całej wspólnoty akademickiej Łazarskiego, są podstawowymi powinnościami.
 2. Dążąc do budowania godnej zaufania wspólnoty akademickiej, cieszącej się prestiżem społecznym, pracownicy naukowi, dydaktyczni, studenci i pracownicy administracji troszczą się o zapewnienie najwyższych standardów naukowych, maksymalną jawność i przejrzystość podejmowanych decyzji, poszanowanie wartości uniwersalnych, kulturę słowa, wzajemny szacunek i życzliwość.
 3. Starsi członkowie wspólnoty akademickiej ułatwiają jej młodszym członkom pełną integrację z Uczelnią.
 4. Korzystając z pełni wolności słowa, poszukiwań i myśli członkowie wspólnoty akademickiej szanują dziedzictwo kultury, tradycję Łazarskiego i zasady współżycia środowiska akademickiego.
 5. Punktualność, sumienność w wypełnianiu obowiązków oraz dbałość o podnoszenie swoich kwalifikacji są ambicją wszystkich członków wspólnoty Łazarskiego.
 6. Wspólnota akademicka uznaje za swoja powinność upowszechnianie w środowisku akademickim i poza nim idei tolerancji, empatii, pokojowego rozwiązywania konfliktów społecznych oraz niesienia pomocy potrzebującym.
 7. Członkowie wspólnoty akademickiej Łazarskiego dezaprobują wszelkie przejawy przemocy, rasizmu, dyskryminacji, fanatyzmu, korupcji oraz naruszania praw autorskich i czuwają, by nie miały miejsca w murach Uczelni.
 8. Każdy z członków wspólnoty akademickiej Łazarskiego dba o czystość i estetykę oraz minimalizację kosztów utrzymania w dobrym stanie urządzeń środowiska swojej pracy i studiów.
 9. Celem zapewnienia standardów etycznych, obiektywizmu i bezstronności członkowie wspólnoty akademickiej Łazarskiego dobrowolnie powstrzymują się od objęcia stanowiska, funkcji, nadzoru, wydawania opinii lub udziału w postępowaniu dyscyplinarnym, ilekroć przy tej okazji mógłby wystąpić konflikt interesów, jak również wtedy, gdy naruszyli zasady niniejszego kodeksu.
 10. Wspólnota akademicka, na czele z jej władzami, dba o swoich pracowników, studentów i absolwentów oraz zachowuje pamięć o zmarłym Założycielu Uczelni.

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
 • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
 • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!