Strukturalne i regionalne aspekty międzynarodowych cykli koniunkturalnych

 
 

Jednostka organizacyjna                                                                                                

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierownik projektu        Dr Krzysztof Juliusz Beck
Kontaktbeckkrzysztof@gmail.com
Numer projektu2019/35/D/HS4/03636
Czas trwania w miesiącach  36
Data rozpoczęcia projektu2020-06-26
Data zakończenia projektu2023-06-25
Kwota dofinansowania240 251 PLN
Jednostka finansującaNarodowe Centrum Nauki
Typ konkursuSONATA
Edycja konkursu15
DziedzinaNauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (ekonomia międzynarodowa, ekonometria i metody statystyczne, makroekonomia)
Słowa kluczowecykl koniunkturalny, synchronizacja cykli koniunkturalnych, międzynarodowe cykle koniunkturalne, ekonometria Bayesowska, dynamiczne modele czynnikowe, integracja europejska, globalizacja
 

Opis projektu

Globalizacja czyni świat silniej powiązanym. Kryzys w jednym kraju może rozprzestrzenić się na inne kraje w regionie, czy wręcz na cały świat. Siła tych powiązań jest uzależniona od mechanizmów transmisyjnych, które pozwalają na zarażanie się krajów koniunkturą. Z tych powodów nowoczesna polityka ekonomiczna wymaga sporej dozy koordynacji pomiędzy rządami różnych krajów. Ponadto, w chwili obecnej 19 krajów Unii Europejskiej tworzy unię walutową, w ramach której kontrolę nad polityką pieniężną przejął Europejski Bank Centralny (EBC). Władze EBC decydują o kształcie polityki pieniężnej i walutowej, która jest jednolita dla wszystkich krajów członkowskich. W sytuacji, gdy część krajów przechodzi fazę ożywienia, a cześć fazę recesji, władze EBC nie są w stanie zaaplikować polityki, która byłaby optymalnym rozwiązaniem dla każdego z krajów. Jeżeli władze EBC zdecydują się zwiększyć podaż pieniądza, to z jednej strony będzie to prowadzić do spadku bezrobocia w krajach przechodzących recesję, natomiast z drugiej wzrostu inflacji w krajach doświadczających recesji. Oznacza to, że Europejski Bank Centralny może skutecznie prowadzić politykę pieniężną jedynie, gdy kraje członkowskie przechodzą okresy recesji i ożywienia w tym samym czasie.

Z tych względów niniejszy projekt podejmuje problem sektorowych i regionalnych cykli koniunkturalnych – oceny stopnia współzmienności aktywności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej. Analiza synchronizacji cykli koniunkturalnych pozwala na określenie, które kraje powinny zawiązać ze sobą unię walutową – i oddać możliwość prowadzenia niezależnej polityki pieniężnej instytucji ponadnarodowej. Tylko kraje charakteryzujące się wspólnym cyklem koniunkturalnym będą odnosić korzyści netto z tytułu uczestnictwa w unii walutowej. Dodatkowo, wiedza na temat regionalnych cykli koniunkturalnych może pomóc w projektowaniu sposobów koordynacji polityki makroekonomicznej w skali międzynarodowej.

W ramach projektu z wykorzystaniem Bayesowskiego modelu czynnikowego opracowane zostaną miary stopnia synchronizacji cykli koniunkturalnych na poziomie sektorowym i regionalnym. Uzyskane miary pozwolą ocenić w ramach jakich grup krajów korzystnym jest przyjęcie wspólnej waluty. Miary pozwolą także na analizę ewolucji międzynarodowych cykli koniunkturalnych w czasie oraz pozwolą sformułować predykcje na temat wpływu kryzysów na regionalne ugrupowania czy nawet gospodarkę globalną. Uzyskane wyniki pozwolą także na obiektywną ocenę tego czy Polska powinna przyłączyć do strefy euro – czy Europejski Bank Centralny może prowadzić politykę pieniężną korzystną z punktu widzenia Polski?

Ponadto w ramach projektu przeanalizowane zostaną mechanizmy transmisyjne sektorowych regionalnych cykli koniunkturalnych. Mechanizmy transmisyjne zostaną poddane szeregowi testów z wykorzystaniem Bayesowskiego łączenia wiedzy po modelach oraz estymatora Moral-Benito. Pozwoli to na określenie, które z potencjalnych mechanizmów transmisyjnych rzeczywiście oddziałują na cykle koniunkturalne, a także jaki jest kierunek oraz siła ich oddziaływania. Analizie zostaną także poddane związki pomiędzy poszczególnymi mechanizmami transmisyjnymi międzynarodowych cykli koniunkturalnych. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy niestabilna sytuacja polityczna może prowadzić do zmian instytucjonalnych i ekonomicznych prowadzących do eliminacji europejskiego cyklu koniunkturalnego. Na tej podstawie możliwym będzie wysunięcie dalej posuniętych wniosków na temat potencjalnych korzyści dla Polski z tytułu uczestnictwa w strefie euro.

Publikacje

 • Beck K (2022) Synchronization without similarity. The effects of COVID-19 pandemic on GDP growth and inflation in the Eurozone. Applied Economics Letters.
  doi: 10.1080/13504851.2022.2032579 (impact factor: 1.157; MNSW: 40)
  LINK DO PUBLIKACJI: [link]
 • Beck K (2021) Why business cycles diverge? Structural Evidence from the European Union. Journal of Economic Dynamics and Control 133, 104263
  doi: 10.1016/j.jedc.2021.104263 (impact factor: 1.588; MNSW: 140)
  LINK DO PUBLIKACJI: [link]
 • Beck K (2021) Capital Mobility and the Synchronization of Business Cycles: Evidence from the European Union. Review of International Economics 29(4), 1065-79.
  doi: 10.1111/roie.12536 (impact factor: 0.958; MNSW: 100)
  LINK DO PUBLIKACJI: [link]
 • Beck K (2021) Migration and business cycles: testing the OCA theory predictions in the European Union. Applied Economics Letters 28(13), 1087-1091.
  doi: 10.1080/13504851.2020.1798339 (impact factor: 1.157; MNSW: 40)
  LINK DO PUBLIKACJI: [link]
 • Beck K (2021) Drivers of structural convergence: Accounting for model uncertainty and reverse causality. Entrepreneurial Business and Economics Review 9(1), 189-208.
  doi: 10.15678/EBER.2021.090112 (MNSW: 100)
  LINK DO PUBLIKACJI: [link]
 • Beck K (2020) What drives international trade? Robust analysis for the European Union. Journal of International Studies 13(3), 68-84.
  doi: 10.14254/2071-8330.2020/13-3/5 (MNSW: 100)
  LINK DO PUBLIKACJI: [link]

Wystąpienia

 1. Specjalny wykład trwający godzinę pod tytułem "Why businesss cycles diverge? Structural evidence from the European Union 4.0" przedstawiony dla The Macroeconomic Research Unit w University Kwazulu-Natal, 5ty listopada 2021 w Republice Południowej Afryki.
  Link do wystąpienia: [link]
  LINK DO PREZERNTACJI: [link]
 2. Wystąpienie otwierające konferencje na sesji plenarnej zatytułowane "Why businesss cycles diverge? Structural evidence from the European Union 3.0" wygłoszone podczas międzynarodowej konferencji "Globalization and Regionalization in the Contemporary", 23 i 24 Września 2021 w Krakowie.
  LINK DO PREZERNTACJI: [link]
 3. Wystąpienie zatytułowane "Why businesss cycles diverge? Structural evidence from the European Union 2.0" przedstawione podczas międzynarodowej konferencji "9th UECE Conference: Economic and Financial Adjustment in Europe", 20ty lipca 2021 w Lisbonie.
  LINK DO PREZERNTACJI: [link]
 4. Wystąpienie na sesji plenarnej "Optimum Currency Areas in the Euro Area. European and country factors  driving regional GDP growth" przedstawione na międzynarodowej konferencji "4th Workshop on Macroeconomic Research" 22 I 23 czerwca 2021 w Krakowie.
  LINK DO PREZERNTACJI: [link]
 5. Godzinne wystąpienie na otwartym łączonym zebraniu katedr Makroekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz Ekonometrii (Uczelnia Łazarskiego) zatytułowane „International trade fluctuations: global versus regional factors”, maj 2021 roku.
  LINK DO PREZERNTACJI: [link]
 6. Wystąpienie na sesji plenarnej "Solving the consumption correlation puzzle. CCE estimates of consumption risk-sharing in the Eurozone and OECD" przedstawione na międzynarodowej konferencji "3rd Workshop on Macroeconomic Research", 23 I 24 września 2020 w Krakowie.
  LINK DO PREZERNTACJI: [link]

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
 • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
 • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, którą oferujemy!