beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejZrównoważony rozwój w ochronie zdrowia- nowe technologie, ochrona środowiska, prawo i zarządzanie

Nazwa programu/ Instytucja finansująca

Doskonała Nauka II - Wsparcie konferencji naukowych - MEiN

OKRES REALZIACJI

12 m-cy

NR UMOWY

W trakcie PODPISYWANIA

Kierownik projektu

Prof. dr hab. Justyna Król -Całkowska

Budżet projektu

373190 (przyznane 115 000,00)

Podmiot aplikujący

Uczelnia Łazarskiego

WYDZIAŁ

PRAWO

Opis projektu

Konferencja „Zrównoważony rozwój w ochronie zdrowia – nowe technologie, ochrona środowiska, prawo i zarządzanie” to interdyscyplinarny i międzynarodowy projekt nakierowany na realizację dwóch uzupełniających się celów.

Zamysłem organizatorów jest utworzenie wydarzenia cyklicznego, które będzie skupiało środowiska teoretyków, badaczy akademickich, przedstawicieli otoczenia biznesowego i twórców oraz projektantów nowych technologii i interesariuszy związanych z rozwojem ochrony zdrowia i ochroną środowiska.
Konferencja kierowana jest do przedstawicieli środowisk akademickich, badawczych i edukacyjnych, kadry zarządzającej podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych zaangażowanych w tworzenie polityk publicznych dotyczących spraw publicznych i ochrony środowiska, przedsiębiorców zaangażowanych w tworzenie i dystrybucję nowych technologii wspomagających udzielanie, monitorowanie i nadzór nad świadczeniami zdrowotnymi, fundacji i stowarzyszeń zaangażowanych i promujących podnoszenie jakości świadczeń zdrowotnych i ochrony środowiska, studentów wydziałów prawnych, medycznych, zarządzania
i technicznych.

Pierwszym celem jest koncentracja przedstawicieli środowisk akademickich, edukacyjnych, badawczych i dydaktycznych  z obszarów naukowych związanych z zarządzaniem, prawem, ekonomią i rozwojem nowych technologii w ochronie zdrowia. Celem spotkania przedstawicieli wymienionych wyżej środowisk jest przedstawienie i wzajemne skonfrontowanie aspektów teoretycznych związanych ze zrównoważonym rozwojem schematów dotyczących ochrony zdrowia, począwszy od płaszczyzny otoczenia regulacyjnego, przez elementy zrównoważonego zarządzania czasem pracy, zasobami ludzkimi i zasobami sprzętowymi, zrównoważonej ochrony przetwarzania danych wrażliwych,
a skończywszy na optymalizacji celów ochrony środowiska naturalnego i promowania zachowań proekologicznych w obszarze żywienia, wydatkowania energetycznego, budownictwa modułowego, zrównoważonego procesu zamówień towarów i usług, transportu medycznego i segregacji odpadów komunalnych i medycznych.

Drugim, równorzędnym celem konferencji jest wymiana doświadczeń praktycznych między podmiotami leczniczymi z krajów europejskich  a twórcami startupów medycznych i dystrybutorami rozwiązań proekologicznych i nowych technologii, w tym telemedycyny, telemonitoringu, teleopieki długoterminowej i narzędzi wykorzystujących algorytmy głębokiego uczenia maszynowego (sztucznej inteligencji). W zamyśle organizatorów Konferencji, powyższa wymiana doświadczeń ma stanowić źródło utworzenia tzw. dobrych praktyk postępowania w kontekście przygotowania i wdrażania zrównoważonych technik organizacji, zarządzania i ochroną zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych przez podmioty lecznicze i placówki monitorujące udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym z wykorzystaniem teleinformatycznych środków przekazu i innych systemów łączności.