Najnowsze publikacje

Bezpieczeństwo sieci i usług łączności elektronicznej w prawie Unii Europejskiej oraz w prawie polskim

Obraz
Okładka książki Bezpieczeństwo sieci i usług łączności elektronicznej w prawie Unii Europejskiej oraz w prawie polskim - przedstawiająca stylizowaną grafikę kłódki na tle elektroniki

Autor: Maciej Rogalski
Recenzenci: dr hab. Andrzej Zapałowski, prof. UR, dr hab. Mariusz Wieczorek, prof. URad

W monografii podjęto wybrane problemy polityki bezpieczeństwa w obszarze sieci i usług łączności elektronicznej, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących regulacji międzynarodowych i krajowych w tym zakresie. Jest to materia, która, z roku na rok, zyskuje coraz większą uwagę, ze względu na obejmowanie usługami łączności elektronicznej coraz większej ilości kontaktów osobistych, zwłaszcza w obszarze administracji i dziedzin związanych z infrastrukturą wrażliwą, w tym
krytyczną.
Dr hab. Andrzej Zapałowski, prof. UR

Autor monografii podjął się wyzwania sprowadzającego się nie tylko do analizy obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego w zakresie bezpieczeństwa sieci i usług łączności elektronicznej, ale również przybliżenia projektów aktów normatywnych. Istotnym atutem monografii są krytyczne i konstruktywne uwagi de lege lata i de lege ferenda w sferze prawa cyberbezpieczeństwa. Stąd też opracowanie może i powinno stanowić istotną pomoc zarówno dla podmiotów stosujących, jak i tworzących prawo cyberbezpieczeństwa.
Dr hab. Mariusz Wieczorek, prof. URad

ISBN 978-83-66723-71-9
DOI 10.26399/978-83-66723-71-9
Warszawa 2024

Monografia w otwartym dostępie opublikowana jest m.in.:
- na platformie wydawniczej issuu.com [czytaj]
- w Google Scholar [czytaj]
- w CeON - Repozytorium Centrum Otwartej Nauki [czytaj]
- w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona [czytaj]
- w Biblioteka Nauki [czytaj]
- w [Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica]


Odpoczynek w panoramicznym spojrzeniu
higieny psychicznej

Dokument

Redakcja naukowa: Jerzy T. Marcinkowski, Zofia Konopielko, Paulina Rosińska
Recenzenci: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak
                       prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska

 

W ostatnich latach obserwowany jest wzrost tempa rozwoju cywilizacji, poziomu życia […] oraz postępu technologicznego. Współczesny człowiek jest coraz bardziej zabiegany, obarczony hałasem i wszechobecnymi reklamami. Coraz więcej i dłużej pracuje, a jego życie uzależnia się od spraw zawodowych.
Zaczyna mu brakować czasu na wszystko, w tym czasu dla siebie i bliskich. Narasta narażenie na stres, zmęczenie i silne emocje.
W tym miejscu warto przytoczyć wyniki badania FOCUS ON Business, który postanowił sprawdzić, ile godzin dziennie Polacy poświęcają na swoją zawodową pracę. Okazało się, że najwięcej, bo 72% ankietowanych, poświęcało na nią dziennie osiem i więcej godzin. Nienormowany czas pracy miało 16% badanych, a 12% pracowało w wymiarze siedmiu godzin lub mniejszym.
Władysław Kopaliński (Drugi kot w worku) napisał: „Człowieka nie należy wychowywać tylko do zawodu, ale także do twórczego wypoczynku. Jest to bowiem jedyna forma wykorzystywania wolnego czasu, jaka człowieka odbudowuje wewnętrznie i czyni z niego istotę usatysfakcjonowaną i zdrową”. Z kolei Krzysztof Grzywocz (Na początku był sens) stwierdził: „Odpoczynek należy do całości życia – jest obowiązkiem. Człowiek, który nie potrafi mądrze odpocząć – wyrzec się pracy – nie potrafi dalej dobrze pracować”.
Warto więc zadać sobie pytania: Czy pamiętamy, że bez odpoczynku nie jesteśmy w stanie funkcjonować? Czy wiemy, jak ogromne znaczenie ma on dla naszego dobrego samopoczucia fizycznego,
psychicznego i społecznego? Czy jeszcze w ogóle potrafimy odpoczywać?
Czy odpoczynek  stał się czymś tak trudnym, że trzeba się go uczyć?
Odpowiedzi na te i inne pytania z pewnością czytelnik znajdzie w recenzowanej książce.
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak

Książka została napisana przez grono specjalistów zajmujących się higieną psychiczną, którzy z różnych punktów widzenia zaprezentowali ciekawe tematy dotyczące odpoczynku.
Sam pomysł takiego opracowania jest godny podziwu, gdyż na rynku wydawniczym
niewiele jest książek na ten temat.
Monografia jest zbiorem filozoficznych, medycznych, psychologicznych i ekologicznych traktatów
opartych w większości na rzetelnych pracach naukowych […]. Warto podkreślić, że typowe naukowe fragmenty przerywane bywają osobistymi dygresjami, wzbogacając całość. Autorzy tych osobistych refleksji stają się znajomymi czytelnika, a książka staje się przyjazna i osobista.
Po głębokiej lekturze z przekonaniem stwierdzam, że książka w znaczący sposób
poszerza wiedzę przeciętnego czytelnika.
Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska

ISBN 978-83-66723-69-6
DOI 10.26399/978-83-66723-69-6
Warszawa 2024


Aspekty prawne reklamy w social mediach
 

otwarty dostęp [pdf] 

Redakcja naukowa: dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁa
Recenzenci: prof. dr hab. Konrad Kohutek
                       dr hab. Krystyna Nizioł, prof. USz

Monografię poświęcono reklamie w social mediach. Aktualnie w dobie mediów społecznościowych treści w nich prezentowane są nastawione na odbiorców, a profile tam tworzone umożliwiają gromadzenie milionów osób.
W social mediach reklama, autopromocja, lokowanie produktu, crosspromocja to formy prowadzenia promocji. To właśnie taki przekaz pozwala kierować wyborem odbiorcy, wpływać na jego decyzje. Jednak czy zachęcanie do nabycia produktów lub skorzystania z usług przez influencerów bez wskazania informacji o komercyjnej współpracy, gdy taka została zawarta, jest zgodne z prawem?
W monografii przedstawiono szczegółową analizę wszystkich aspektów dotyczących reklamy w social mediach, w tym w szczególności: prawidłowego oznaczania treści reklamowych, warunków współpracy komercyjnej, autopromocji, prezentów i paczek PR, rekomendacji UOKiK, sposobów informowania użytkowników o oznaczaniu treści komercyjnych. 

ISBN 978-83-66723-67-2
DOI 10.26399/978-83-66723-67-2
Warszawa 2023

Monografia w otwartym dostępie opublikowana jest m.in.:
- w Google Scholar [czytaj]  [czytaj] 
- na platformie wydawniczej issuu.com [czytaj] 
- w CeON - Repozytorium Centrum Otwartej Nauki [czytaj] 
- w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona [czytaj] 
- w [Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica]


Budowanie poczucia bezpieczeństwa w czasach pandemii
oraz zagrożenia terroryzmem i wojną

otwarty dostęp   [pdf] 

Redakcja naukowa: Ewa Jasiuk, Anna Chochowska     

Recenzenci: prof. dr hab. Andrii Dukhnevych
                       dr hab. Krzysztof Chochowski
                       dr Agata Marchwińska
                       dr Mateusz Osiecki

Monografia stanowi opracowanie interdyscyplinarne, które odnosi się do problematyki bezpieczeństwa
w czasach pandemii oraz zagrożenia terroryzmem i wojną. Jej celem jest podjęcie debaty oraz zaprezentowanie wniosków z przeprowadzonych badań naukowych realizowanych przez przedstawicieli różnych dyscyplin badawczych.
Współczesny świat został zdominowany przez nowe typy zagrożeń. Ostatnie wydarzenia pokazały, 
iż obok siebie istnieją zarówno zagrożenia militarne (np. trwająca wojna w Ukrainie), jak i pozamilitarne (np. pandemia COVID-19). Z tego względu zapewnienie bezpieczeństwa staje się jednym z kluczowych problemów współczesnego świata i wymusza doskonalenie metod, narzędzi i technik pozwalających skutecznie temu przeciwdziałać.
Zagadnienie bezpieczeństwa ma aspekt wielowymiarowy, dlatego stanowi przedmiot zainteresowania przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Interdyscyplinarne ujęcie istotnych kwestii z zakresu bezpieczeństwa w czasie pandemii oraz zagrożenia terroryzmem i wojną zostało odzwierciedlone
w niniejszej publikacji. 

ISBN 978-83-66723-65-8
DOI 10.26399/978-83-66723-65-8
Warszawa 2023

Monografia w otwartym dostępie opublikowana jest m.in.:
- w Google Scholar [czytaj]
- na platformie wydawniczej issuu.com [czytaj]
- w Bibliotece Nauki [czytaj]
- w CeON - Repozytorium Centrum Otwartej Nauki [czytaj]
- w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona [czytaj]
- w [Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica]


Samorząd gminny a ekonomia społeczna –
struktura organizacyjna i perspektywy współpracy
 

otwarty dostęp   [pdf] 

Autorzy: Ewelina Florczak, Krzysztof Skrobisz     
Recenzenci: dr hab. Paweł Olszewski, prof. UŁa
                       dr hab. Tomasz Słomka, prof. UW

Celem monografii jest charakterystyka i analiza struktury administracyjnej i zadań samorządu gminnego w Polsce. Autorzy skoncentrowali się na omówieniu aspektów związanych z instytucją samorządu terytorialnego, która urzeczywistnia wizję wspólnoty lokalnej na szczeblu gminnym.

ISBN 978-83-66723-63-4
DOI 10.26399/978-83-66723-63-4
Warszawa 2023

Monografia w otwartym dostępie opublikowana jest m.in.:
- w Google Scholar [czytaj] 
- na platformie wydawniczej issuu.com [czytaj] 
- w Bibliotece Nauki [czytaj] 
- w CeON - Repozytorium Centrum Otwartej Nauki [czytaj]
- w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona [czytaj] 
- w [Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica]


Prawo publiczne i prywatne w dobie informatyzacji –
ocena dotychczasowych rozwiązań i perspektywy na przyszłość
 

otwarty dostęp   [pdf] 

Redakcja naukowa: Bartosz Kotowicz, Angelika Kurzawa, Łukasz Nosarzewski     
Recenzenci: dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH w Radomiu
                       dr hab. Jan Chmielewski, prof. ALK

Monografia stanowi omówienie wielu interesujących i istotnych zagadnień z zakresu informatyzacji działań administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości. Autorzy podjęli się analizy zagadnień istotnych z punktu widzenia praktyki, podejmując próbę oceny istniejących rozwiązań, jak również wskazania ewentualnych perspektyw rozwoju informatyzacji w poszczególnych grupach zagadnień.
Dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH w Radomiu

Cyfryzacja usług publicznych (procesów społeczno-gospodarczych) może stanowić relewantny prakseologiczny miernik oceny funkcjonowania państwa. Im większy jest zakres informatyzacji, tym z pewnością pełniej realizuje się konstytucyjny postulat optymalizacji sprawności działania instytucji publicznych. W konsekwencji w przyszłości należy antycypować z jednej strony rozrost norm prawnych umożliwiających wykorzystanie technologii informatyczno-komunikacyjnej, natomiast z drugiej strony wynikające stąd praktyczne, ale i teoretyczne problemy stosowania prawa. Szczególnie newralgiczne w kontekście omawianego zagadnienia pozostaje odpowiednie wyważenie informatyzacji z publicznymi prawami podmiotowymi i zasadami ogólnymi systemu prawa, takimi jak rzetelność, transparentność, ochrona tajemnicy korespondencji, ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, prawo do procesu czy prawo do sądu, przy równoczesnym przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu sporej jeszcze części społeczeństwa. Właśnie m.in. o tym traktuje niniejsza monografia i tutaj znajdują się jej niewątpliwe walory poznawcze oraz eksplanacyjne.
Dr hab. Jan Chmielewski, prof. ALK

ISBN 978-83-66723-59-7
DOI 10.26399/978-83-66723-59-7
Warszawa 2023

Monografia w otwartym dostępie opublikowana jest m.in.:
- w Google Scholar [czytaj] 
- na platformie wydawniczej issuu.com [czytaj] 
- w Bibliotece Nauki [czytaj] 
- w CEEOL - Central and Eastern European Online Library [czytaj] 
- w CeON - Repozytorium Centrum Otwartej Nauki [czytaj] 
- w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona [czytaj] 
- w Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica [czytaj] 


Prawo administracyjne – teoria i praktyka
 

otwarty dostęp   [epub]     [pdf]

Redakcja naukowa: Bartosz Kotowicz, Angelika Kurzawa, Bartłomiej Opaliński     
Recenzenci: dr hab. Wojciech Maciejko, prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej
                       dr hab. Mariusz Wieczorek, prof. UTH w Radomiu
                       dr Dominika Harasimiuk

Monografia ma stanowić realizację dwóch zasadniczych celów. Pierwszym z nich jest ukazanie normatywnych modeli w obszarze prawa administracyjnego, wpisujących się we współczesne problemy (ustrojowe, materialne i proceduralne) w zakresie prawa administracyjnego. Realizację tego celu stanowią opracowania zamieszczone w pierwszej części publikacji zatytułowanej Współczesne problemy w prawie administracyjnym. Dotyczą one: compliance w jednostkach administracji publicznej, zakazu reklamy aptek i ich działalności w świetle decyzji organów nadzoru oraz orzecznictwa sądów krajowych, postępowania o udzielenie zezwolenia cudzoziemcom na pobyt w Polsce w świetle prawa administracyjnego, samodzielnej oceny legalności aktów prawa miejscowego w kontekście odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, nadzwyczajnej policji administracyjnej, a także innowacji technicznych w podziemnych zakładach górniczych w ujęciu prawnym.
W drugiej części monografii zawarto teksty poświęcone nowym rozwiązaniom w prawie administracyjnym. Dotyczą one: zadań gminy w zakresie współpracy transgranicznej, poziomu rozwoju elektronicznej administracji i jej wpływu na współczesne społeczeństwo informacyjne, wprowadzenia przymusu administracyjnego szczepień przeciwko koronawirusowi, statusu Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich w systemie organów administracji publicznej, a także sposobów prowadzenia edukacji konsumenckiej na szczeblu samorządowym przed i w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2.

ISBN 978-83-66723-61-0
DOI 10.26399/978-83-66723-61-0
Warszawa 2023

Monografia w otwartym dostępie opublikowana jest m.in.:
- w Google Scholar [czytaj] 
- na platformie wydawniczej issuu.com [czytaj] 
- w Bibliotece Nauki [czytaj] 
- w CeON - Repozytorium Centrum Otwartej Nauki [czytaj] 
- w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona [czytaj] 
- w Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica [czytaj] 


Współczesne problemy, wyzwania i pożądane kierunki zmian
w prawie nieruchomości
 

otwarty dostęp   [epub]     [pdf]

Redakcja naukowa: Ryszard Strzelczyk, Daniel Lubowiecki     
Recenzenci: prof. dr hab. Marek Kolasiński, dr hab. Jerzy Paśnik, prof. AH

Niniejsza publikacja dotyczy aktualnych problemów, wyzwań oraz pożądanych kierunków zmian w prawie nieruchomości. Autorzy podjęli się omówienia m.in.: zmian, jakie wprowadza nowa ustawa deweloperska w zakresie odstąpienia od umowy deweloperskiej przez nabywcę oraz odbioru lokalu lub domu jednorodzinnego od dewelopera; zagadnień związanych z legalnym rozpoczęciem robót budowlanych oraz z karami z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego; zmieniającej się rzeczywistości w kontekście najmu na rynku mieszkaniowym oraz nieruchomości komercyjnych; aktualnych problemów związanych z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców; konsekwencji podatkowych wynikających z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz innych instytucji prawa cywilnego związanych z rynkiem nieruchomości.
Różnorodność podejmowanych zagadnień skłania do refleksji nad dynamiką zmian w prawie nieruchomości oraz do podjęcia własnych analiz w zakresie zmieniającej się rzeczywistości prawno-społecznej na rynku nieruchomości.

ISBN 978-83-66723-55-9
DOI: 10.26399/978-83-66723-55-9
Warszawa 2022

Monografia w otwartym dostępie opublikowana jest m.in.:
- w Google Scholar [czytaj] 
- na platformie wydawniczej issuu.com [czytaj] 
- w Bibliotece Nauki [czytaj] 
- w CeON - Repozytorium Centrum Otwartej Nauki [czytaj] 
- w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona [czytaj] 
- w Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica [czytaj] 


Prawo lotnicze w dobie kryzysu lotnictwa cywilnego
 

otwarty dostęp   [epub]     [pdf]

Redakcja naukowa: Anna Konert      
Recenzenci: dr Katarzyna Łuczak, dr Mateusz Piątkowski 

Wybór tematu monografii zasługuje na szczególne uznanie z uwagi na aktualność i powagę problemu pandemii COVID-19 dla funkcjonowania lotnictwa cywilnego. Czas lockdownów charakteryzował się wielką „produkcją normatywną” i wymuszał na legislaturze oraz władzy wykonawczej błyskawiczne reagowanie na zmieniającą się dynamicznie sytuację pandemiczną. Monografia jest powiązana strukturalnie z przemianami powstałymi w ostatnich dwóch latach, prezentując próbę odpowiedzi normatywnej na zmieniające się warunki epidemiologiczne.
dr Mateusz Piątkowski 

Monografia stanowi cenne źródło wiedzy na temat tego, jak kształtowało się i funkcjonowało prawo lotnicze oraz lotnictwo cywilne w dobie kryzysu wywołanego zwłaszcza pandemią COVID-19. W monografii przedstawiono przede wszystkim problemy prawne wynikłe z wyzwań, jakie stały przed branżą lotniczą, w szczególności w aspekcie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Branżą, która, co zostało podkreślone, została niezwykle dotknięta negatywnymi skutkami pandemii.
dr Katarzyna Łuczak

ISBN 978-83-66723-53-5
DOI: 10.26399/978-83-66723-53-5
Warszawa 2022

Monografia w otwartym dostępie opublikowana jest m.in.:
- w Google Scholar [czytaj] 
- na platformie wydawniczej issuu.com [czytaj]  
- w Bibliotece Nauki [czytaj] 
- w CeON - Repozytorium Centrum Otwartej Nauki [czytaj] 
- w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona [czytaj] 
- w Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica [czytaj] 


Prawne ograniczenia ponownego wykorzystywania informacji publicznej
 

otwarty dostęp   [epub]     [pdf]

 

Autor: Łukasz Nosarzewski      
Recenzenci: dr hab. Jan Chmielewski, dr hab. Grzegorz Sibiga

O ile sama problematyka ponownego wykorzystania informacji publicznej była już przedmiotem pogłębionych badań jurydycznych, o tyle tytułowe pojęcie stanowi novum, które może przyczynić się do pełnej konceptualizacji wykorzystania informacji sektora publicznego w celach innych niż cel pierwotny, dla którego dana informacja została wytworzona. W monografii w sposób systemowy i klarowny omówiono instytucje ponownego wykorzystania informacji publicznej zarówno w prawie UE, jak i regulacjach krajowych, a także – co stanowi punkt kulminacyjny – ukazano istotę materialnoprawnych ograniczeń wykorzystywania tych informacji ze względu na ochronę interesu publicznego oraz interesu prywatnego, jak również ograniczenia formalnoprawne wynikające z przepisów proceduralnych.
dr hab. Jan Chmielewski, prof. ALK

Autor wnikliwie przedstawia kluczowe zagadnienia ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w zakresie nawet przekraczającym tytułowe ograniczenia ponownego wykorzystywania (np. zasady ponownego wykorzystywania, tryby przekazywania i udostępniania informacji do ponownego wykorzystywania). Autor wykazuje się biegłą znajomością przedmiotowej materii, świetnie porusza się w problematyce praw informacyjnych, zna i umiejętnie wykorzystuje poglądy judykatury i krajowej doktryny, ale równocześnie zawsze potrafi przedstawić własny pogląd na kluczowe problemy i go uzasadnić. Na szczególną uwagę zasługują: zakres zgromadzonych materiałów źródłowych i odniesienie się w monografii aż do 296 publikacji (w większości krajowych) oraz 391 orzeczeń sądów krajowych. 
dr hab. Grzegorz Sibiga, prof. INP PAN

ISBN 978-83-66723-51-1
DOI: 10.26399/978-83-66723-51-1
Warszawa 2022

Monografia w otwartym dostępie opublikowana jest m.in.:
- w Google Scholar [czytaj] 
na platformie wydawniczej issuu.com [czytaj] 
- w Bibliotece Nauki [czytaj] 
- w CeON - Repozytorium Centrum Otwartej Nauki [czytaj] 
- w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona [czytaj] 
- w Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica [czytaj] 


Zarządzanie projektami w dobie postępującej cyfryzacji i zwiększonego ryzyka
 

[otwarty dostęp]

 

Redakcja naukowa: Aleksandra Laskowska-Rutkowska      
Recenzenci: dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, dr hab. Jarosław Ropęga

Monografia bardzo dobrze wpisuje się we współczesne  wymagania w zakresie zarządzania projektami, działań interesariuszy oraz niezbędnych kompetencji w gospodarce cyfrowej. Podjęta problematyka jest ważna nie tylko dla podmiotów zarządzających projektami, przedsiębiorstw, ale również dla przedstawicieli nauki zajmujących się tymi zagadnieniami i studentów.
dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW

Monografia prezentuje wysoki poziom merytoryczny, bazuje na literaturze przedmiotu oraz wynikach badań pochodzących z opisów literaturowych. Tematykę […] uważam za atrakcyjną, interesującą i aktualną. Rozważania na temat zarządzania projektami w okresie zmian w obszarze podsystemu społecznego i technicznego stają się w ostatnich latach coraz bardziej znaczące i wielowątkowe.
dr hab. Jarosław Ropęga, prof. nadzw. UŁ

ISBN 978-83-66723-49-8
DOI: 10.26399/978-83-66723-49-8
Warszawa 2022

Monografia w otwartym dostępie opublikowana jest m.in.:
- w Google Scholar [czytaj] 
- na platformie wydawniczej issuu.com [czytaj] 
- w CeON - Repozytorium Centrum Otwartej Nauki [czytaj] 
- w Bibliotece Nauki [czytaj] 
- w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona [czytaj] 
- w Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica [czytaj] 


Analysis of the Foreign Trade in Germany
Based on the Assumptions of the Gravity Model of Trade -
a Federal and Federal State Level Perspective
 

[otwarty dostęp]

 

Autor: Natalia Wilczewski      
Recenzenci: dr hab. Arkadiusz Michał Kowalski, dr Tomasz M. Napiórkowski 

The monograph concentrates on an interesting topic of foreign trade, analyzing it through the prism of German experiences and examining whether the assumptions of the gravity model can be applied. As foreign trade is an integral part of the total developmental effort contributing to international competitiveness of the economy, an important research problem was undertaken, both from the point of view of theory and practice.
dr hab. Arkadiusz Michał Kowalski, prof. SGH

The study is interesting and explores an interesting research topic.
dr Tomasz M. Napiórkowski

ISBN 978-83-66723-43-6
DOI: 10.26399/978-83-66723-43-6
Warszawa 2022

Monografia w otwartym dostępie opublikowana jest m.in.:
- w Google Scholar  [czytaj] 
- na platformie wydawniczej issuu.com [czytaj] 
- w Bibliotece Nauki [czytaj] 
- w CeON - Repozytorium Centrum Otwartej Nauki [czytaj] 
- w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona [czytaj] 
- w Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica [czytaj] 


Srebrna księga jubileuszowa upamiętniająca XXV-lecie
Wydziału Prawa i Administracji
 

[otwarty dostęp]

 

Redakcja naukowa: prof. dr hab. Ryszard A. Stefański      
Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Kwiatkowski, prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak 

[Monografia] pod redakcją naukową prof. dr. hab. Ryszarda A. Stefańskiego obejmuje 37 artykułów przygotowanych przez poszczególnych autorów dla upamiętnienia 25-lecia Wydziału Prawa i Administracji. Należy podkreślić, iż walorem jest to, że problematyka ma charakter interdyscyplinarny. Ukazuje bowiem omawiane zagadnienia z różnych dziedzin prawa, np. prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, karnego skarbowego, prawa wykroczeń, a także analizuje zagadnienia w ujęciu historycznym.
prof. dr hab. Zbigniew Kwiatkowski 

Książka stanowi niewątpliwie bardzo interesujący zbiór opracowań naukowych poświęconych różnej tematyce, w zależności od zainteresowania poszczególnych autorów. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że odzwierciedla problemy, jakimi zajmują się autorzy w danej dziedzinie (prawo karne, prawo cywilne, prawo pracy etc.) 
i stanowi istotny przyczynek do dyskusji. Z tych względów jest opracowaniem wartościowym, mającym znaczenie dla rozwoju poszczególnych dziedzin, jak i dyscypliny – nauki prawne jako całości.
prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak

ISBN 978-83-66723-45-0
DOI: 10.26399/978-83-66723-45-0
Warszawa 2022

Monografia w otwartym dostępie opublikowana jest m.in.:
- w Google Scholar [czytaj] 
- w Bibliotece Nauki [czytaj] 
- w CeON - Repozytorium Centrum Otwartej Nauki [czytaj] 


Praworządność - współczesne wyzwania

otwarty dostęp   [pdf] 

 

Redakcja naukowa: Aneta Łazarska, Ryszard A. Stefański, Przemysław Szustakiewicz      
Recenzenci: dr hab. Wojciech Maciejko, dr hab. Wojciech Sawczyn 

Problematyka praworządności stała się w ostatnim czasie jednym z głównych problemów funkcjonowania państwa, zwłaszcza w kontekście realizacji statusu członka Unii Europejskiej. Główną przyczyną dyskusji naukowej stały się rozbieżne stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej i organów Unii Europejskiej co do spełniania przez Polskę standardów legalizmu stawianych przez Traktat o Unii Europejskiej państwu członkowskiemu.
dr hab. Wojciech Maciejko, prof. KAAFM 

Monografia jest owocem wytężonej pracy Zespołu […] pod kierunkiem i na zaproszenie Redaktorów Naukowych, w skład którego wchodzą uczestnicy studiów doktoranckich Uczelni Łazarskiego oraz innych polskich szkół wyższych i […] stanowi kompleksowe, a także najbardziej aktualne ujęcie arcyważnej (by nie rzec fundamentalnej) dla demokratycznego państwa prawa problematyki praworządności.
dr hab. Wojciech Sawczyn, prof. UAM

ISBN 978-83-66723-41-2
DOI: 10.26399/978-83-66723-41-2
Warszawa 2022

Monografia w otwartym dostępie opublikowana jest m.in.:
- w Google Scholar [czytaj] 
- na na platformie wydawniczej issuu.com [czytaj] 
- w CeON - Repozytorium Centrum Otwartej Nauki [czytaj] 


 The Illusion of Explanatory Depth from the Perspective of Gender Socialization
 

[otwarty dostęp]

 

Autor: Anastasiia Menshykova      
Recenzenci: dr hab. Jacek Brdulak, dr hab. Joanna Działo

An important and interesting topic, rarely raised in literature, particularly in our country, which is due to its political and social sensitivity. This makes the reflections resulting from research of methodological and organising nature even more valuable.
dr hab. Jacek Brdulak, prof. SGH

The author of the publication has taken up very interesting and topical research issues. The analyses are focused on the gender socialisation concept and the so-called illusion of explanatory depth, a phenomenon that has not been afforded a lot of research time so far. She empirically tested the correlation between the illusion of explanatory depth and gender socialisation. Her findings indicated that persons belonging to the same social group have a tendency towards different behaviours and using their knowledge depending on their (broadly understood) gender.
dr hab. Joanna Działo, prof. UŁa

e-ISBN 978-83-66723-34-4
DOI: 10.26399/978-83-66723-33-7
Warszawa 2021

Monografia w otwartym dostępie opublikowana jest m.in.:
- w Google Scholar [czytaj] 
- na platformie wydawniczej issuu.com [czytaj] 
- w Bibliotece Nauki [czytaj] 
- w CeON - Repozytorium Centrum Otwartej Nauki [czytaj] 
- w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona [czytaj] 
- w Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica [czytaj] 


Specyfika chińskiej soft power w Afryce na przykładzie Zambii i Angoli.
Operacjonalizacja pojęcia i analiza empiryczna na podstawie badania
zawartości mediów oraz wypowiedzi internautów
 

[otwarty dostęp]

 

Autor: Jarosław Jura      
Recenzenci: dr hab. Marcin Roman Czubala Ostapiuk, dr Adrian Chojan

Jest to interesujące i ciekawe opracowanie naukowe rzadkiego w swojej istocie zakresu badawczego – przynajmniej w Polsce. Autor wykorzystuje soft power do przeglądu dwóch państw afrykańskich, co stanowi wartość dodaną w prowadzonych w tym zakresie badaniach naukowych.
dr hab. Marcin Roman Czubala Ostapiuk

Monografia ze względu na tematykę i zakres podmiotowy badań jest bardzo ciekawym i ważnym opracowaniem naukowym. Na polskim rynku wydawniczym w zasadzie nie ma żadnej innej podobnej publikacji odnoszącej się do tego tematu.
dr Adrian Chojan

e-ISBN 978-83-66723-40-5
DOI: 10.26399/978-83-66723-39-9
Warszawa 2021

Monografia w otwartym dostępie opublikowana jest m.in.:
- na platformie wydawniczej issuu.com [czytaj] 
- w Bibliotece Nauki [czytaj] 
- w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona [czytaj] 
- w Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica [czytaj] 


The Impact of Legalized Abortion on Crime, Results of a Global Legal Study
and a Factual Study of the UK
 

[otwarty dostęp]

 

Autor: Yulian Skoropadyk      
Recenzenci: dr hab. Jacek Brdulak, dr hab. Waldemar Florczak

The subject of the monograph is original, extremely rare in the literature, especially in our country. This is determined by its political and social sensitivity. As a result, there is a lack of serious scientific studies about the subject. Even more valuable are reflections resulting from the research conducted in other European countries and also their dissemination.
dr hab. Jacek Brdulak, prof. SGH

There are numerous reasons to highly value this monograph. Firstly, because of its comprehensive coverage, both theoretical and empirical,  of multi-layered and complex  issues related to abortion and crime. Secondly, because of an ingenious and novel attempt to construct new measures of institutionalized, judicial framework concerning  abortion, a clear advantage of which is the opportunity to expand empirical analyses upon a vast range of countries.  Thirdly, it’s about the author’s ability and ingenuity to convincingly present his own viewpoints and – even if sometimes disputable – to bravely (with a help of econometric tools)  stick to them. And last but not least, it’s about the whole message of this monograph, being highly instructive and illuminating: after having read it a careful reader familiar with the topic finds a lot of possible ways this work can be continued and deepened.
dr hab. Waldemar Florczak, prof. UJ

e-ISBN 978-83-66723-36-8
DOI: 10.26399/978-83-66723-35-1
Warszawa 2021

Monografia w otwartym dostępie opublikowana jest m.in.:
- na platformie wydawniczej issuu.com [czytaj] 
- w Bibliotece Nauki [czytaj]
- w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona [czytaj]
- w Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica [czytaj]


On Social Norms: the Collection of Theoretical and Empirical Findings
 

[otwarty dostęp]

 

Autor: Iana Okhrimenko      
Recenzenci: dr hab. Piotr Stanek, dr Tomasz Kwarciński

“On Social Norms: the Collection of Theoretical and Empirical Findings” raises a very important and topical subject of opportunities for conducting research on social norms in contemporary economics.
dr Tomasz Kwarciński

The monograph takes up […] an interesting topic of interrelations between social norms, institutions, cultural dimensions, and values deemed important by selected societies and nations. The author […] skilfully connects theoretical issues with the original empirical approach based on the analysis of the main components as well as the cluster analysis method. All this makes the reviewed paper an undoubtedly important reading both for researchers of these phenomena and for more advanced students of institutional economics.
dr hab. Piotr Stanek, prof. UEK

e-ISBN 978-83-66723-32-0
DOI: 10.26399/978-83-66723-31-3
Warszawa 2021

Monografia w formie e-booka w otwartym dostępie opublikowana jest m.in.:
- na platformie wydawniczej issuu.com [czytaj]
- w Bibliotece Nauki [czytaj]
- w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona [czytaj] 
- w Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica [czytaj]


Zbiór zadań chemicznych dla studentów medycyny
 

Autor: Krystyna Fabianowska-Majewska      
Recenzenci: Damian Gorczyca, Izabela Dranka

Spis treści [czytaj]

ISBN 978-83-66723-16-0
DOI: 10.26399/978-83-66723-16-0
Warszawa 2021
Cena: 45 zł

Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl


Ponadczasowa misja higieny i epidemiologii

[otwarty dostęp]

 

Redakcja naukowa: Jerzy T. Marcinkowski, Zofia Konopielko   
Recenzenci: Elżbieta Krajewska-Kułak, Małgorzata Kowalska

Podręcznik to rodzaj przewodnika po poszczególnych działach tworzących nowy wizerunek higieny. Pokazuje, jak szeroki i rozległy jest zakres jej zainteresowań, jaką rolę ma w niej do odegrania lekarz rozumiejący zakres medycyny profilaktycznej.
Autorzy uatrakcyjnili swoje dzieło informacjami dotyczącymi historii rozwoju myśli higienicznej, a poprzez własną narrację spowodowali, że podręcznik nie jest dla czytelnika nużący, a wręcz nie można się od niego oderwać. Z pewnością przysporzy to popularności tej pozycji. Ważnym atutem podręcznika jest skład autorski, który określa się jako „My, doświadczeni długą praktyką lekarską i długim życiem lekarze, chcielibyśmy niejako zarazić młodych myśleniem i działaniem profilaktycznym”.
prof. dr hab. med. Elżbieta Krajewska-Kułak

ISBN 978-83-66723-20-7
DOI: 10.26399/978-83-66723-20-7
Warszawa 2021

Monografia w otwartym dostępie opublikowana jest m.in.:
- na platformie wydawniczej issuu.com [czytaj] 
- w CeON - Repozytorium Centrum Otwartej Nauki [czytaj]  [czytaj] 


Rynek pracy – ujęcie teoretyczne oraz instytucjonalne  
 

Autor: Piotr Stolarczyk
Recenzenci: Ewa Latoszek, Piotr Stanek

Monografia stanowi interesujące studium aktualizujące wiedzę na temat rynku pracy. Problematyka ta należy do ważnych obszarów badań w ramach nauk społecznych, bowiem stanowi ona jedno z najważniejszych wyzwań politycznych, społecznych i ekonomicznych współczesnego świata.
Prof. dr hab. Ewa Latoszek

Autor w umiejętny i przystępny sposób prezentuje teoretyczne podstawy działania rynku pracy oraz czynniki kształtujące jej podaż i popyt na nią, bogato ilustrując te zagadnienia wykresami i schematami. 
Dr hab. Piotr Stanek, prof. UEK
 

ISBN 978-83-66723-27-6
DOI: 10.26399/978-83-66723-27-6
Warszawa 2021
NAKŁAD WYCZERPANY


Gospodarka budżetowa gmin na wybranych przykładach 

Redakcja naukowa: Jacek Sierak
Autorzy: Aleksandra Chadaj, Sebastian Foryś, Gabriela Kaczorek, Wiktor Kudelski, Urszula Kwiatkowska, Yuliia Płuska, Justyna Jaźwińska, Aleksandra Miłowska, Albina Łubian
Recenzenci: Zbigniew Grzymała, Marek Ziółkowski

Tematem monografii jest analiza i ocena trendów w gospodarce finansowej jednostek samorządu
terytorialnego na wybranych przykładach. Zakres czasowy obejmuje kilka ostatnich lat, zgodnie  z dostępnością danych budżetowych. Autorzy, realizując postawiony cel badawczy, dokonali analizy i oceny sytuacji finansowej wybranych JST, a także oceny poziomu zagospodarowania społeczno-gospodarczego badanych gmin, przeprowadzili badania struktury dochodów i wydatków budżetowych, ocenili poziom wyniku finansowego badanych jednostek terytorialnych.
To właśnie budżet jednostek samorządu terytorialnego jest podstawowym instrumentem
finansowym, który pozwala prowadzić świadomą i skuteczną politykę zaspokajania zbiorowych potrzeb i rozwoju oraz osiągnąć wyznaczone cele.

ISBN 978-83-66723-24-5
DOI: 10.26399/978-83-66723-24-5
Warszawa 2021
NAKŁAD WYCZERPANY (wersja drukowana)

Monografia w formie e-booka do nabycia w księgarniach internetowych.


Przeszło 70 lat Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Geneza, stan obecny i perspektywy 

Redakcja naukowa: Józef M. Fiszer
Recenzenci: dr Jens Boysen, dr hab. Paweł Olszewski

Jako szczególną wartość tego tomu można podkreślić włączenie ważnych tematów kierowanych
ku przyszłości, tak jak aktualnie toczące się konflikty z uczestnictwem członków NATO, wpływ
innych mocarstw na pozycje i opcje Sojuszu, rozwój stosunków transatlantyckich lub znaczenie
cyberprzestrzeni. W celu tworzenia scenariuszy autorzy formułują, na podstawie obecnego stanu
[…], także pewne „śmiałe”, czyli opinionated, tezy o przyszłości NATO, które są cenną kontrybucją
do trwającej, wciąż otwartej debaty. Wracającym – z dobrego powodu – […] tematem jest rozwój
polityki bezpieczeństwa i obrony UE, gdy ta musi już ciągle być uwzględniana w dyskusjach
o przyszłości bezpieczeństwa przestrzeni północnoatlantyckiej.
Prof. dr Jens Boysen, prof. Collegium Civitas

Poruszane w monografii zagadnienia nie tylko są aktualne, lecz także niezwykle ważne z punktu
widzenia rozwoju wiedzy na temat funkcjonowania NATO na przestrzeni 70 lat jego funkcjonowania.
Niezmiernie ważnym aspektem jest odniesienie się w treści także do najnowszych zdarzeń,
zjawisk i procesów, które mają ogromny wpływ na zastaną rzeczywistość. W publikacji ujęto
szereg zagadnień zarówno z perspektywy wewnętrznej funkcjonowania Sojuszu, jak i jego roli oraz
znaczenia na arenie międzynarodowej.
Dr hab. Paweł Olszewski, prof. ISP PAN

ISBN 978-83-66723-22-1
DOI: 10.26399/978-83-66723-22-1
Warszawa 2021
NAKŁAD WYCZERPANY (wersja drukowana)

Monografia w formie e-booka do nabycia w księgarniach internetowych.


Prawne aspekty bezpieczeństwa transportu lotniczego
 

otwarty dostęp   [pdf] 

 

Redakcja naukowa: Ewa Jasiuk, Kamil Sikora 
Recenzenci: dr hab. Katarzyna Popik-Konarzewska, prof. dr hab. Andrzej Duchniewicz

Monografia „stanowi udaną próbę refleksji badawczej, dotyczącej prawnych wyzwań dla rozwoju
i integracji bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. W jej kręgu znalazły się […] problemy, które
są wspólne dla Polski i Ukrainy. Autorzy, co szczególnie należy podkreślić, podjęli się badań nad
bardzo obszernym zagadnieniem, jakim jest bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym”.
dr hab. Katarzyna Popik-Konarzewska

ISBN 978-83-66723-10-8
DOI: 10.26399/978-83-66723-10-8
Warszawa 2021

Monografia w otwartym dostępie opublikowana jest m.in.:
- w Google Scholar [czytaj] 
na platformie wydawniczej issuu.com [czytaj] 
- w Bibliotece Nauki [czytaj] 
- w CEEOL - Central and Eastern European Online Library
- w CeON - Repozytorium Centrum Otwartej Nauki [czytaj] 
- w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona [czytaj] 
- w Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica [czytaj] 


Prospołeczność w życiu społeczno-gospodarczym w XXI wieku
 

otwarty dostęp   [pdf]  

Redakcja naukowa: Martin Dahl, Ewelina Florczak 
Recenzenci: dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH, dr Maciej Gurbała

Autorzy wyraźnie podkreślają, iż zmiany obserwowane w XX i XXI wieku wskazują na konieczność zarówno przybliżenia podglądów ekonomistów na zasady funkcjonowania gospodarki, jak i oceny skuteczności stosowanych polityk w tak zmiennych i dynamicznych warunkach. Jednocześnie mają świadomość zmian oczekiwań społecznych i wpływu wielu zmiennych, wśród których między innymi globalizacja stanowi o konieczności weryfikacji dotychczasowych poglądów ekonomicznych. 
Zagadnienia podjęte w monografii są ważne, aktualne i interesujące poznawczo. Wskazują na bardzo szerokie spektrum zainteresowań autorów, ale także zróżnicowanie zastosowanych metod badawczych i sposobu wnioskowania.
dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH

Monografia podejmuje ważną i w niewystarczającym jeszcze stopniu zgłębioną w Polsce problematykę kształtowania społecznej gospodarki rynkowej i miejsca oraz znaczenia w niej przedsiębiorstw społecznych.
dr Maciej Gurbała

ISBN 978-83-66723-14-6
DOI: 10.26399/978-83-6671-23-14-6
Warszawa 2021

Monografia w formie e-booka w otwartym dostępie opublikowana jest m.in.:
- na platformie wydawniczej issuu.com [czytaj] 
- w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona [czytaj] 
- w Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica [czytaj]


Rola prawa lotniczego w procesie budowy bezpieczeństwa transportu lotniczego 

 

Redaktor naukowa: Anna Konert
Recenzenci: dr hab. Andrzej Fellner, prof. PŚ, dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS

Bardzo ciekawa monografia, która może stać się wzorem dla podobnych inicjatyw mających na celu dokumentację i opis działalności ośrodków kształcenia lotniczego.
dr hab. Andrzej Fellner, prof. PŚ
 

Autorzy […] podjęli się badań nad bardzo ważnym społecznie i gospodarczo zagadnieniem prawa bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Stale rosnąca i rozwijająca się liczba połączeń lotniczych pociąga za sobą, co oczywiste, zwiększenie natężenia ruchu lotniczego, a to powoduje zwiększenie się zagrożeń bezpieczeństwa z tym związanych. Ponadto polityka bezpieczeństwa transportu lotniczego jest poddawana coraz szerszemu procesowi harmonizacji na poziomie Unii Europejskiej, czego najlepszym przykładem jest utworzenie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz przenoszenie kompetencji zarządzania ruchem lotniczym (ATM) i przepisów dotyczących zdolności do lotu z poziomu państw członkowskich na poziom UE.
Monografia stanowi udaną próbę refleksji badawczej, dotyczącej problematyki bezpieczeństwa w ujęciu prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego.
dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS

ISBN 978-83-66723-08-5
DOI: 10.26399/978-83-66723-08-5
Warszawa 2021
Cena: 45 zł
Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl


Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych 
 

Redaktor naukowa: Anna Konert
Recenzenci: dr hab. Andrzej Fellner, prof. PŚ, dr Ewa Jasiuk

Monografia jest oryginalną próbą przedstawienia niezwykle aktualnych tematów nurtujących sektor bezzałogowych statków powietrznych, takich jak: implementacja rozporządzeń UE poświęconych BSP, koncepcji U-Space, cyberzagrożenia, usługi cyfrowe, zarządzanie ryzykiem, ocena zgodności. [ ... ] zawiera rozdziały opracowane przez znamienite grono przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych, uczelni. Niewątpliwie wzbogaca to zakres prezentowanych treści. Autorzy prezentują interdyscyplinarny charakter wiedzy[ ... ]. 
dr hab. Andrzej Fellner, prof. PŚ

Autorzy monografii cechują się wybitną wiedzą teoretyczną i praktyczną na temat użytkowania bezzałogowych statków powietrznych. Reprezentują różne dziedziny nauki oraz ośrodki naukowe i instytucje związane z funkcjonowaniem BSP. Taki interdyscyplinarny zestaw wiedzy stanowi wartość dodaną publikacji.
z „Wprowadzenia"

ISBN 978-83-66723-06-1
DOI: 10.26399/978-83-6671-23-06-1
Warszawa 2021
Cena: 45 zł
Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl


The Contemporary Discourse of Human Rights: Crossroads of Theory and Practice

 

Autor: Margaryta Khvostova  

Recenzenci: Justyna Bokajło, Adrian Chojan

The monograph [...] indicates a number of threats which in the contemporary reality lead to constant redefinitions of human rights in the context of social and political changes, also related to the process of globalization. They are used in a political game extremely often for pursuit of private interests within exercised power and in such a case they lose their function protecting both a single entity and a collective one. They sometimes lose their symbolism of values, flexibility and function putting life in order in a society, in a community, but their objective is still to guard civil liberties and political units. Whereas, the supernational sphere is unable to replace a national state in functions protecting the said rights, at the most it may come down to control and observation tasks.
dr Justyna Bokajło

The author of the study clearly [...] indicates the objective, i.e. discusses development of the discourse on human rights both in a theoretical and practical dimension, as well as assesses the degree of their convergence by means of an empirical analysis.
dr Adrian Chojan

DOI: 10.26399/978-83-66723-12-2
ISBN 978-83-66723-12-2
Warszawa 2020
Cena: 35 zł
Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl

Monografia w formie e-booka do nabycia w księgarniach internetowych.


Business, Values, and EU’s Response to Protests in Ukraine. Cases from 2003–2004, 2010, and 2013–2014 

 

Autor: Ostap Kushnir

Recenzenci: Wiesław Wacławczyk, Andrzej Szeptycki

The hypothesis formulated in the introduction is worthy of note. In accordance with it, the infringements of human rights in Ukraine, including in particular the right to freedom of assembly, proved to be a sufficient incentive motivating the European Union’s foreign policy towards Ukraine, despite the fact that the turnabout in this policy clashed with economic interests of Western European entrepreneurs. This hypothesis coordinated the line of the Author’s thought, accentuating the inextricability of politics and economy in the European Union’s international strategy.
dr hab. Wiesław Wacławczyk, prof. UMK

According to Kushnir, the importance of Ukraine for the EU stems from two main reasons: its role as a transit state for the Russian gas exported to the EU, and the geopolitical and ideological rivalry with Russia. For these reasons, the EU strives towards democratisation and stabilisation of Ukraine. Human rights, which in the EU’s opinion are the sine qua non for the establishment of a liberal society, play a special role in this context. In most cases it was the violation of human rights in Ukraine that persuaded the EU to become involved in this country.
dr hab. Andrzej Szeptycki, prof. UW

O książce w czasopismach naukowych:

„Ideology and Politics Journal” 
„Політичне життя” (Political Life)

DOI: 10.26399/978-83-66723-02-3
ISBN 978-83-66723-02-3
Warszawa 2020
Cena: 35 zł
Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl

Monografia w formie e-booka do nabycia w księgarniach internetowych.


Zapomniany znawca Rosji. Wokół działalności i poglądów Tadeusza Grużewskiego na monarchię rosyjską i sprawę polską

Autor: Marek Gałęzowski

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, dr hab. Waldemar Potkański

Tadeusz Grużewski, „przekonany zwolennik ruchu niepodległościowego”, jak określił go inny wybitny irredentysta Michał Sokolnicki, należał do tych pisarzy politycznych, którzy przenikliwie potrafili dowieść demoralizujących konsekwencji pozostawania narodu polskiego w niewoli, w większości „przytłoczonego bezpośrednio ciężarem państwowości rosyjskiej”, i tym samym rzeczników konieczności dążenia do odzyskania własnego państwa. Równocześnie był jednym z nielicznych wówczas w kraju wnikliwych znawców Rosji oraz współczesnych stosunków międzynarodowych. Początkowo działał w ruchu narodowym jako czołowy publicysta „Przeglądu Wszechpolskiego”. [...] W czasie pierwszej rewolucji rosyjskiej, która silnie wpłynęła także na polskie życie polityczne, zerwał z Narodową Demokracją i zaczął wspierać piórem powstające środowisko polskiej irredenty. Był chyba najbliższym współpracownikiem Studnickiego, lidera tej zadziwiająco małej w tym czasie grupy orędowników odzyskania niepodległości przez Polskę.
ze „Wstępu”

W rozdziale trzecim, traktującym o niewoli rosyjskiej Polaków w omawianym okresie dziejów, autor uwypukla rolę bezwzględnej siły zaborcy i jego aparatu przemocy połączonej ze świadomą demoralizacją narodu polskiego. Rozdział ten jest o tyle ważny, że wskazuje nie tylko na podjęte już w XVIII w. procesy wynaradawiania i przejmowania „rządu dusz”, ale o wiele bardziej niebezpieczne konsekwencje polityki rosyjskiej względem Polaków, mające swoje konotacje nawet we współczesności. Dlatego uważam, iż ten właśnie fragment zasługuje na uwypuklenie i szczególne podkreślenie [...] ze względu na ważne przesłanie i ocenę tego procesu aż po czasy współczesne.
dr hab. Waldemar Potkański, prof. SSW Collegium Balticum


Recenzja książki w tygodniku „Do Rzeczy

https://dorzeczy.pl/historia/204235/rosja-wiecej-zawdziecza-polityce-niz-armii-gruzewski-przypomniany.html

DOI: 10.26399/978-83-66723-03-0
ISBN 978-83-66723-03-0
Warszawa 2020
NAKŁAD WYCZERPANY (wersja drukowana)

Monografia w formie e-booka do nabycia w księgarniach internetowych.

Usługi społeczne na poziomie lokalnym – funkcje, zasady, finansowanie 
 

Autorzy: Michał Bitner, Andrzej Gałązka, Jacek Sierak

Recenzenci: Adam Kurzynowski, Dawid Sześciło

Autorzy podjęli bardzo ważny temat, który powinien być uwzględniany, gdy społeczeństwo ma dążyć i osiągać odpowiedni poziom rozwoju zrównoważonego. Trzy główne polityki państwa mają wpływ na rozwój zrównoważony, tj. polityka ekologiczna, polityka gospodarcza i polityka społeczna. Wszystkie [...] są realizowane na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, zatem osiągnięcie celu − rozwoju zrównoważonego musi uwzględniać ważność każdego poziomu zaspokajania potrzeb społecznych, żeby osiągać określony poziom rozwoju.
prof. dr hab. Adam Kurzynowski

Książka niewątpliwie wpisuje się w nurt badawczy, który jest w dalszym ciągu zbyt słabo reprezentowany w polskiej literaturze z zakresu zarządzania publicznego czy szeroko pojętych nauk administracyjnych. Można go określić jako nurt interdyscyplinarnego, wielowymiarowego spojrzenia na obszar usług publicznych. Nie brakuje prac poruszających problemy poszczególnych obszarów usług publicznych (np. ochrony zdrowia czy edukacji) w oparciu o aparat teoretyczny i narzędzia badawcze jednej dyscypliny, np. prawa czy ekonomii. Zdecydowanie brakuje natomiast prac o charakterze horyzontalnym (wieloobszarowym) i jednocześnie operujących różnymi perspektywami badawczymi. Stąd koncepcja książki zasługuje na uznanie. Podobnie, zawężenie obszaru badawczego do usług społecznych jest przekonująco uzasadnione ich specyfiką oraz znaczeniem w całym systemie usług publicznych.
dr hab. Dawid Sześciło

DOI: 10.26399/978-83-64054-99-0
ISBN:978-83-64054-99-0
Warszawa 2020
Cena: 40 zł
Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl

Monografia w formie e-booka do nabycia w księgarniach internetowych.


Kobiety w medycynie. W stulecie odzyskania niepodległości 1918–2018

 

Redakcja naukowa: Maria Ciesielska, Anna Marek, Magdalena Paciorek

W 1918 roku kobiety w Polsce uzyskały prawa wyborcze i zaistniały jako pełnoprawne obywatelki odrodzonego państwa polskiego. Nie oznaczało to jednak końca walki o samostanowienie i samodzielność
społeczno-kulturową. Także w szeroko pojętej nauce działalność kobiet wymagała od nich samych nie tylko zdobycia wiedzy zarezerwowanej dotąd dla płci męskiej, ale również silnej woli, ogromnej motywacji
i przezwyciężenia wszelkiego typu stereotypów i zadawnionych uprzedzeń. To właśnie w medycynie działalność naukowa kobiet rozwijała się na różnych jej obszarach. Już nie tylko w opiece nad chorym, a więc w rozwijającym się zawodzie pielęgniarki dostrzegano potencjał kobiecy. Równie dobrze i prężnie płeć żeńska radziła sobie w różnorodnych specjalnościach lekarek czy farmaceutek.

Recenzenci:
prof. Andrzej Felchner (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. Elżbieta Krajewska-Kułak (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

ISBN: 978-83-64054-91-4
Warszawa 2019
NAKŁAD WYCZERPANY


Just culture. Kultura sprawiedliwego traktowania.
Między bezpieczeństwem a odpowiedzialnością 

Autor: Sidney Dekker

„Just culture - kultura sprawiedliwego traktowania" to pierwsza pozycja Sidneya Dekkera wydawana w języku polskim.
Kultura sprawiedliwego traktowania - ang. Just Culture, ma na celu znalezienie równowagi pomiędzy uczeniem się na błędach, a odpowiedzialności<) za ich konsekwencje.

• W jaki sposób profesjonaliści, którzy brali udział w niepożądanym zdarzeniu powinni wziąć za nie odpowiedzialność?
•  Czy odpowiedzialność to sankcje i kara za błąd (nastawienie na przeszłość) czy raczej poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co należy zrobić, aby podobna sytuacja się już nie powtórzyła (nastawienie na przyszłość)?
•  Czy pracownicy służby zdrowia, kontrolerzy ruchu lotniczego, piloci, operatorzy instalacji przemysłowych, mogą dzielić się istotnymi dla bezpieczeństwa informacjami, czy też będą częściej zatrzymywać je dla siebie z obawy o to, że ktoś będzie w ich działaniu doszukiwać się powodów do ukarania? 
• Dlaczego powinniśmy pytać, co odpowiada za popełnione błędy, a nie kto popełnił błąd?

ISBN: 978-83-64054-19-8
Warszawa 2018 (dodruk 2020)
Cena: 70 zł
Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl


Nowy Porządek Świata. Dekompozycja państw i narodów

 

Autor: Marian Guzek

Marian Guzek jest profesorem ekonomii Uczelni Łazarskiego. To czwarta książka w serii Autora przedstawiającej rezultaty szkodliwej doktryny libertarianizmu i opartej na niej ideologii, która od lat 80. XX wieku dyskrecjonalnie podkopuje gospodarcze fundamenty społeczeństw Zachodu. Odbywa się to poprzez wprowadzanie elementów polityki powodującej nieprawidłowe funkcjonowanie kapitalizmu. Książka to apel, abyśmy wszyscy dostrzegli te zagrożenia. Publikacja ma w znacznym stopniu charakter akademicki, ale została napisana przystępnym językiem. Jest głównie adresowana do ekonomistów, politologów, socjologów, prawników, a także polityków i publicystów.

Autor stawia wiele ciekawych, ale także kontrowersyjnych  hipotez, tez i pytań badawczych, zwłaszcza  dotyczących miejsca i roli państw narodowych w nowym ładzie globalnym. Ostrzega, że idee i ideologie związane z nowym porządkiem świata mogą w praktyce doprowadzić do daleko idącej dekompozycji państw oraz narodów. Zaletą pracy jest też jej język, styl i sposób interpretacji analizowanych zjawisk i procesów. 
                                                                                          prof. dr hab. Józef M. Fiszer

W pracy są analizowane teorie ekonomiczne oraz praktyczne  aspekty i konsekwencje nowego porządku świata. Ostatni kryzys światowy jest dobrym potwierdzeniem głównej hipotezy pracy, głoszącej postępujący proces erozji państwa w gospodarce. Propozycja liberalizmu synergicznego zawarta w książce ma charakter oryginalny i ważny w toczącej się dyskusji o kryzysie liberalizmu demokratycznego.

                                                                                       prof. dr hab. Andrzej Matysiak

ISBN: 978-83-64054-71-6
Warszawa 2019
NAKŁAD WYCZERPANY (wersja drukowana)

Monografia w formie e-booka do nabycia w księgarniach internetowych.


Charakterystyka umowy Time for Photos oraz roszczeń z tytułu jej niewykonania lub nienależytego wykonaniaAutor: Katarzyna Jedynak

Niniejsza książka wypełnia lukę na rynku wydawniczym: to pierwsze polskie opracowanie podejmujące kwestie związane ze stosowaniem w obrocie prawnym jednej z umów nienazwanych, zawieranej w celu realizacji sesji zdjęciowej, ale niebędącej umową o dzieło, określonej jako umowa TFPTime for photos/pictures.

Autorka zwraca uwagę na brak w polskim ustawodawstwie zapisów, odnoszących się bezpośrednio do tych zagadnień; wysuwa zatem i weryfikuje hipotezę, iż odpowiednie skonstruowanie umowy TFP pozwala na zapewnienie ochrony zawierającym ją stronom, a także stwarza możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń w razie nienależytego jej wykonania. Umiejscawia umowę TFP w kontekście przepisów o prawie autorskim i wskazuje na  potencjalne źródła sporu między fotografem a modelką/modelem. Czy model(ka) powinna mieć prawa autorskie do fotografii, na której uwidoczniono jej wizerunek? Ile zdjęć ma być efektem sesji? Jak podzielić koszty? Czy można zawrzeć umowę na odległość? Kto pierwszy ma prawo do udostępnienia fotografii publiczności?

Publikacja może stanowić nieocenioną pomoc dla fotografów i modelek, szczególnie rozpoczynających swoją karierę zawodową.

Katarzyna Jedynak – absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2018). Jest doktorantką tej samej jednostki, przygotowującą rozprawę z zakresu prawnej ochrony marki modowej. Obszarem jej badań jest przede wszystkim prawo własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych i prawa autorskiego, a także prawo mody.

ISBN: 978-83-64054-79-2
Warszawa 2019
Cena: 40 zł
Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl


Investors’ Perceptions and Stock Market Outcomes. Interdisciplinary ApproachEditors: Olha Zadorozhna, Martin Dahl

The book consists of six chapters in which the determinants of stock market outcomes are explained.  Each chapter tries to explain why stock prices change the way they do and to discover a general approach to predict them. They tells a unique story behind the decision-making process of stock market players starting from the general approach and trying to determine if the stock market outcomes affect economic growth in developing and developed countries. The book moves on to discuss oil prices and their effect on the stock market indices. The second part of the book makes use of the event study methodology and discusses the effect of the Fukushima Daiichi nuclear disaster on oil companies around the world, the terrorist attacks on the airline industry in the US, the change of the CEO on firms traded on the Warsaw Stock Exchange, and finally the dividend announcements of Polish companies on their stock returns. These papers analyze specific events and show how they affect investors of different companies. By going from general to specific, the book sheds light on understanding of the stock market outcomes and investors’ perceptions around the world and throughout different industries using different econometric techniques starting from OLS and ARCH, moving on to SVAR and finishing with the event study methodology.

In this way, the presented work not only offers a novel approach, but also leads to the best understanding of the study topic at hand. Moreover, the publication supposes the provision of a true and authentic manual of obligatory use even to the most demanding reader who aspires to know in depth the stock markets, turning it into a reference work.

In conclusion, the present work can be considered as didactic and very well documented, with an academic structure and accessible language, despite the complexity of the treated subject. It makes a contribution to the debate on the determinants of stock market outcomes and their importance within the current international context, taking up the dialogue with the approaches presented in the reference works. It also gives rise to a series of theoretical and empirical inputs that improve the understanding of the addressed subject, broadening the focus of its comprehension in the new way. In other words, it is an outstanding work that not only reinforces the knowledge, but also aims to obtain a complete vision about the stipulated topic.

                                                                           Marcin Roman Czubala Ostapiuk, PhD

…an interesting and timely manuscript that contributes to understanding the decision making process of investors from financial, economic and social perspectives. Overall, the analyses look robust and consistent and strongly support the results highlighted by each author. I enjoyed reading all the sections of the manuscript and I strongly believe that these will be of value to both market players as well as the academic community.

                                                                                  Constantin-Marius Apostoaie, PhD

ISBN: 978-83-64054-67-9
Warszawa 2019
Cena: 45 zł
Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl


Prawo a nowoczesność. Wyzwania – problemy – nadzieje

Redakcja naukowa: dr hab. Anna Hrycaj, dr hab. Aneta Łazarska, dr hab. Przemysław Szustakiewicz

Tom Prawo a nowoczesność. Wyzwania – problemy – nadzieje powstał z dostrzeżenia potrzeby wypełnienia luk legislacyjnych powstających naturalnie wraz z rozwojem społeczeństwa i technologii.

Doniesienia informacyjne budzą emocje i nierzadko mają realny wpływ na wyniki wyborów czy ruchy społeczne, ale czy podziwiając chirurga przeszczepiającego twarz zastanawiamy się nad tłem prawnym takiej sytuacji? Tymczasem systemy prawne z reguły nie nadążają za nowymi zjawiskami społecznymi; są niespójne formalnie i aksjologicznie, co pociąga za sobą niesprawność ich funkcjonowania. 

Książkę podzielono tematycznie na 3 części: Zagrożenia i ich eliminacja, Ochrona praw człowieka w XXI wieku, Prawo a nowe technologie. Autorzy badają pod kątem prawnym palące dzisiaj kwestie: migracji, zmian klimatu, cyberbezpieczeństwa, transplantacji głowy, misji kosmicznych, bitcoina, wirtualnej rzeczywistości.

Taki szeroki zakres przedmiotowy publikacji zainteresuje nie tylko naukowców, lecz także praktyków i polityków.    

ISBN 978-83-64054-63-1
Warszawa 2019
NAKŁAD WYCZERPANY


Poland and Ukraine: Common Neighborhood and Relations


Editors: Martin Dahl, Adrian Chojan

This monograph is about Polish-Ukrainian neighborhood and relations. It is worth emphasizing that this publication is the result of several years of constant cooperation between lecturers and students of economics and international relations of Lazarski University. It is therefore a confirmation of the academicity of the research and actions undertaken for the promotion of its own cadres. This publication proves that students of the Lazarski University have the right potential to think about scientific work and to conduct research in the future. Therefore, by submitting this publication to the readers' evaluation, we are counting on its favorable reception. We hope you enjoy this work.
                                                                                                                      The Editors
The presented publication differs from others, whether journalistic or scientific, in that Polish-Ukrainian relations –in political, social and economic context – were presented from the perspective of the “young generation – young scientists and students”.
                                                                                                        Prof. Wiesław Bokajło

This publication touches upon important and current issues concerning historically and contemporary complicated relations between Poland and Ukraine. Therefore, its great advantage is the selection of authors of individual chapters, showing their broad picture. The added value of the publication is undoubtedly the combination of scientific research of the University's employees with the research of students, including those from Ukraine. Therefore, a book should become a mandatory reading for all those who are familiar with Polish-Ukrainian relations and their future.
                           Prof. Tomasz Stępniewski                                                                                          

ISBN: 978-83-64054-15-0
Warszawa 2019
Cena: 35 zł
Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl


Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych w krajach Unii Europejskiej  
 

Autor: Krzysztof Beck

Determinanty synchronizacji cykli koniunkturalnych w krajach Unii Europejskiej  Krzysztofa Becka to praca doktorska, która została nagrodzona w Konkursie o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na najlepszą pracę doktorska z zakresu nauk ekonomicznych oraz Konkursie Głównego Urzędu Statystycznego na najlepszą pracę doktorską z zakresu statystyki.


Zagadnienie ekonomiczne poddawane analizie „to problem synchronizacji cykli koniunkturalnych w krajach UE (…) Rozpatrywane są przyczyny symetrii i asymetrii szoków oddziałujących na te państwa, a następnie, co zrozumiałe, konsekwencje ekonomiczne. (…) Bezsprzecznie walorem tej pracy jest jej interdyscyplinarność. Obok ekonometrii (…) nie zabrakło też statystyki społecznej czy przede wszystkim ekonomii matematycznej. (…) Tematyka pracy w dobry sposób łączy teorię i praktykę. Nie sposób zignorować związku teorii ekonomii z rzeczywistością makroekonomiczną, nawet w skali ponadnarodowej. To bowiem czyni pracę interesująca dla decydentów życia gospodarczego, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym.”
                                                                             Michał Majsterek, Uniwersytet  Łódzki

„Autor swymi głęboko umotywowanymi teoretycznie badaniami empirycznymi potwierdza być może niezbyt atrakcyjną tezę, że unia walutowa jest projektem politycznym. Jej uzasadnienia ekonomiczne zawsze będą obciążone pewnymi elementami o charakterze dogmatycznym. Obiektywna analiza, gdzie obiektywizm przynajmniej będzie realizować postulat intersubiektywnej komunikowalności w ramach koncepcji bayesowskiego łączenia wiedzy, zawsze będzie prowadzić do wyników niezadowalających polityków gospodarczych.”                
                                                       Mateusz Pipień, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

ISBN: 978-83-64054-43-3
Warszawa 2019
Cena (wersja drukowana): 60 zł
Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl

Monografia w otwartym dostępie opublikowana jest na platformie wydawniczej issuu.com [czytaj] 


Elastyczne formy zatrudnienia we włoskim i polskim prawie pracy. Szanse i zagrożeniaRedakcja naukowa: Angelica Riccardi, Magdalena Rycak

Autorzy: Angelica Riccardi, Magdalena Rycak, Giuseppe Antonio Recchia, Claudio Schiavone, Stefano Caffio, Giovanni Bianco, Izabela Florczak, Mirosław Włodarczyk, Tomasz Niedziński, Katarzyna Naumowicz, Adriana Sylwia Bartnik

Elastyczne formy zatrudnienia stanowią jedno z największych wyzwań stojących przed współczesnym prawem pracy (czy szerzej prawem zatrudnienia). Ustawodawca musi rozstrzygnąć, w jakim zakresie i pod jakimi warunkami dopuścić konstrukcje prawne odbiegające od klasycznego modelu zatrudnienia. Nadal istnieje potrzeba opracowań naukowych poruszających tę problematykę. Dodatkowym walorem książki jest zestawienie polskich tekstów z artykułami opisującymi sytuację we Włoszech. Po pierwsze, włoski rynek pracy jest dotknięty licznymi problemami. Część spośród nich pod pewnymi względami może przypominać zjawiska charakteryzujące zatrudnienie w Polsce. Rozwój atypowych form zatrudnienia, w tym zatrudnienia niepracowniczego, jest dynamiczny, a nawet niekontrolowany. Po drugie, włoski ustawodawca zdecydował się na serię reform, które miały zmienić rynek pracy. Przynajmniej część z wprowadzonych rozwiązań warto rozważyć w kontekście zjawisk obserwowanych w Polsce. Po trzecie, prawo włoskie może dostarczyć przykładów nowych koncepcji w zakresie kwalifikowania zatrudnienia jako zatrudnienia pracowniczego (co w kontekście polskich problemów jest szczególnie interesujące). Tekst można uznać za kompleksową prezentację różnych aspektów zatrudnienia elastycznego (atypowego), z tym że część polska koncentruje się głównie na zatrudnieniu pracowniczym. Omawiane są zarówno poszczególne formy zatrudnienia, jak też kwestie związane z ochroną zbiorową. Nie zabrakło wreszcie szerszej refleksji z perspektywy polityki zatrudnienia oraz socjologii pracy. Wszystko to czyni książkę ważną i interesującą pozycją.
                                            dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Zaletą opracowania jest z pewnością jego prawno-porównawczy charakter. Dla czytelnika interesujące będzie poznanie podobieństw i różnic regulacji włoskich i polskich, zwłaszcza w podejściu ustawodawców obu państw do kwestii uelastyczniania prawa pracy, oraz różnych sposobów wprowadzania elastyczności prawa pracy.
                                   dr hab. Monika Latos-Miłkowska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

ISBN 978-83-64054-51-8
Warszawa 2019
Cena: 40 zł
Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl


Resolving International Economic Problems with the Tools of Contemporary EconometricsScientific editor: Krzysztof Beck

“This book aims at resolving issues in international economics and macroeconomic policies with modern econometric methods. Although related to the various topic, the chapters sum up to an insightful survey of some of the most pressing issues in empirical macroeconomics: from international trade, divergence in the global economy and energy resources, to migration, inequality, and political economy. (…). Regardless of the fact that the authors are young and upcoming researchers, they managed to produce solid, well-documented, and original research.”
                                                        dr Jakub Janus, Cracow University of Economics, Poland

„The work gains on affordability and is a cognitive value for a diverse audience, including those without academic preparation in the field of economics. Though addressed mostly for economists and econometricians.

            The work brings added value to the Polish social debate also in the form of a critical, multilateral reflection on the problems studied. In the introduction, various intellectual inspirations of authors and authors have been rightly pointed out, along with a solid grounding of considerations in the literature on the subject. An unquestionable advantage of the work is also the efficient combination of theoretical description of phenomena with the construction of scenarios of socio-economic evolution and the formulation of recommendations for economic policies and for business, employee and consumer strategies. Strong embedding of recommendations in the political, technological and economic context means that despite their daring, they do not lose their realism.”
              dr Maciej Grodzicki, Institute of Economics, Finance and Management, Cracow, Poland
 

ISBN: 978-83-64054-39-6
Warszawa 2019
Cena (wersja drukowana): 35 zł
Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl

Monografia w otwartym dostępie opublikowana jest na platformie wydawniczej issuu.com [czytaj]


Legal conditions of international cooperation for the safety and efficiency of civil aviation, ed. by Ewa Jasiuk, Roman Wosiek

Monografia 20 autorów pod redakcją naukową dr E. Jasiuk (Uczelnia Łazarskiego) oraz dra R. Wośka (SGH),  będąca rezultatem międzynarodowego projektu naukowego realizowanego we współpracy z Narodową Akademią Lotniczą Ukrainy. 

To pierwsze studium prawne podejmujące kwestie bezpieczeństwa i efektywności w międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Autorzy zidentyfikowali główne czynniki odpowiedzialne za bezpieczeństwo w międzynarodowym cywilnym ruchu lotniczym, proponując nowe, udoskonalone ramy prawne, odpowiedzialność instytucji, finansowanie etc. 

Publikacja przeznaczona dla prawników, ekspertów prawa lotniczego, naukowców, pilotów,  studentów pilotażu i, oczywiście, wszystkich zainteresowanych.

ISBN 978-83-64054-27-3
Warszawa 2019
Cena: 35 zł
Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl


Wymiar wolności w prawie administracyjnym, red. n. M. Rogalski

s. 186, ISBN 978-83-64054-31-0, Warszawa 2018

Monografia autorstwa dwunastu naukowców*, pod redakcją naukową dr. hab. Macieja Rogalskiego poświęcona analizie kryterium wolności w prawie administracyjnym w aspekcie praw obywatelskich i wolności gospodarczej. W ramach tak zakreślonej problematyki omówione są następujące zagadnienia: – dostęp do informacji publicznej; funkcjonowanie sieci administracyjnych i sądowych; badania naukowe; zgromadzenia publiczne; tworzenie i działalność partii politycznych; wolność a kompetencyjność; utrudnianie dostępu do rynku poprzez pobieranie opłat innych niż handlowe; akty planowania w prawie leśnym; kontrola kwalifikowalności wydatków ze środków UE.

Część rozważań stanowią analizy, występujących w praktyce, konkretnych problemów: – ochrony wolności w prawie administracyjnym; wykorzystanie nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznej; odpowiedzialności w Prawie ochrony środowiska.

*) Prof. dr hab. Marek Chmaj – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie; Dr hab. Waldemar Hoff, prof. ALK – Akademia Leona Koźmińskiego; Prof. dr hab. Bronisław Sitek – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie; Dr Mariusz Bidziński – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie; Dr Piotr Zientarski – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie; Prof. dr hab. Wojciech Góralczyk jr – Akademia Leona Koźmińskiego; Dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁa – Uczelnia Łazarskiego; Dr Jan Chmielewski – Akademia Leona Koźmińskiego; Dr Włodzimierz Dzierżanowski – Uczelnia Łazarskiego; Dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. UŁa – Uczelnia Łazarskiego; Dr Zofia Snażyk – Akademia Leona Koźmińskiego; Dr hab. Maciej Rogalski, prof. UŁa – Uczelnia Łazarskiego.

Cena 25,20 zł

Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl


O powstańczych dniach trochę inaczej, Maria Biegniewicz-Steyer

s.142, ISBN 978-83-64054-90-7, Warszawa 2018

Książka jest zapisem wspomnień Marii Biegniewicz-Steyer „Elżbiety”, łączniczki i sanitariuszki w powstaniu warszawskim, obejmującym przede wszystkim powstańczą codzienność, mniej – opis walk, zakończonym relacją o bestialskiej egzekucji powstańców i cywilów wychodzących z kanałów przy ulicy Dworkowej w dniu 27 września 1944. Uczelnia Łazarskiego wydała je w ramach współpracy ze środowiskiem kombatantów Pułku Baszta, w którym walczył również załozyciel Uczelni – Ryszard Łazarski.

Maria Biegniewicz-Steyer „Elżbieta” urodziła się w 1925 r. w Warszawie, jako najmłodsza z trojga rodzeństwa. Podczas okupacji uczyła się na tajnych kompletach gimnazjalnych, w 1940 r. złożyła przysięgę w ZWZ (Związek Walki Zbrojnej następnie przemianowany na Armię Krajową) i została skierowana do wywiadu wojskowego. W 1943 r. została łączniczką w kompanii B 1 pułku „Baszta”. Równocześnie zaliczyła pierwszy rok studiów medycznych na tajnych kompletach. W czasie powstania, jako łączniczka–sanitariuszka uczestniczyła w walkach drugiego plutonu kompanii B 1 na Mokotowie i pracowała w szpitalach. Odznaczona w czasie powstania Krzyżem Walecznych oraz Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Po wojnie otrzymała: Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy oraz inne odznaczenia i nominację na stopień porucznika.

Po upadku powstania, ucieczce z obozu w Pruszkowie, przeżyciu pacyfikacji Drzewicy i tułaczce wróciła do Warszawy. Przez rok zatrudniona była w PCK. Po ukończeniu studiów pracowała jako lekarz pediatra w Szpitalu Praskim, Instytucie Matki i Dziecka i lecznictwie otwartym. Wyszła za mąż za mgr. inż. Włodzimierza Steyera, żołnierza batalionu „Zośka”. Byli razem przez 50 lat. Owdowiała w 2012 r., mieszka w Warszawie z rodziną.

Cena 25 zł

Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl


Świat Zachodu po nieudanym wejściu w erę postindustrialną, Marian Guzek

s. 194, ISBN 978-83-64054-23-5, Warszawa 2018

Praca zawiera wnikliwą analizę współczesnego świata i jego problemów o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym, a także związanych z nimi doktryn i ideologii. Jest zdecydowanie krytyczną jego diagnozą. Generalnie jednak Autor podporządkowuje swoją analizę trosce o przyszłość gospodarki rynkowej w realiach społeczeństw Zachodnich. Przedstawia ciekawą prognozę dla świata, a więc szanse i zagrożenia, opierając je na konkretnych przykładach, wziętych z życia poszczególnych narodów, instytucji i organizacji. Ukazując przesłanki występujących dziś na świecie kryzysów i problemów, zarazem proponuje konkretne sposoby ich rozwiązania. 

Cena 33,60 zł

Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl


Merlin’s Faces. From Medieval Literature to Film, Iryna Polets

s. 165, ISBN 978-83-64054-11-2, Warszawa 2018

Autorka przedstawia różne obrazy i genealogie, wywodzącego się z mitu Arturiańskiego, Merlina: Syna Diabła, Wielkiego Jasnowidza, Mistrza Przebrania, Stwórcy Królów, pojawia się też uśmiechnięty Merlin Silvester. Opisuje jego liczne mutacje i identyfikuje je oraz porównuje z oryginalnymi cechami Merlina, które opisali już: średniowieczny walijski duchowny – Geoffrey z Monmouth, francuski poeta tworzący na przełomie XII i XIII wieku – Robert de Boron,. W swojej opowieści nawiązuje do początków: odnosi się do wyglądu Merlina jako młodego niezwykłego chłopca o proroczych zdolnościach, Merlina Maga lub Merlina Ambrosiusa i kontrastuje go z  obrazem Dzikiego Człowieka i mądrego starca, który wydaje się być bliższy jego obecnemu wizerunkowi w kinematografii. W ten sposób ujawnia i analizuje zjawisko "średniowieczności" w kinie, zapewniając dobre tło do dalszej analizy w różnych kontekstach, co może być dobrym narzędziem zachęcającym do poznawania historii.

Numerous mutations and genealogy of Merlin’s appearances are identified and compared with his original features, as described by Geoffrey of Monmouth and Robert de Boron, Author presents different images of Merlin: the Son of the Devil, the Great Seer, the Master of Disguise, King-Maker as well as smiling Merlin Silvester. All these are traced back to its origins and refers to his appearances as a young extraordinary boy with prophetic abilities – Merlin the Magician or Merlin Ambrosius and contrasting image of Wild Man and a wise old man, that seems to be closer to his current image in cinematography. Thus, a phenomenon of “medievalism” in cinema is revealed and discussed, providing good background  for further analysis in different contexts.

Cena 33,60 zł

Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl


Kontrola korespondencji. Zagadnienia wybrane, red. nauk. Bartłomiej Opaliński, Maciej Rogalski

s. 106, ISBN 978-83-64054-07-5, Warszawa 2018

Zbiór opracowań najważniejszych zagadnień związanych z kontrolą korespondencji w procesie karnym zarówno z perspektywy podmiotów uprawnionych do jej przeprowadzania, jak i podmiotów zobowiązanych do realizacji obowiązków warunkujących skuteczność tej kontroli, co w pierwszym rzędzie dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Kolejne prace, naświetlające zagadnienia zarówno z zakresu prawa karnego procesowego, jak i szeroko rozumianego prawa administracyjnego, dotyczą:

– kontroli korespondencji telekomunikacyjnej w kontekście ograniczeń tajemnicy przekazów telekomunikacyjnych; – kontroli korespondencji jako dowodowej czynności poszukiwawczej; – kontroli operacyjnej w zakresie kontroli korespondencji; – węzłowych problemów kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych; – uzyskiwania dowodów w ramach kontroli korespondencji w procesie karnym; – analizy konsekwencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Digital Rights Ireland w świetle wyroku TSUE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawach połączonych C-203/15 i C-698/15.

W publikacji zaproponowane są też konkretne rozwiązania dla zidentyfiko­wanych problemów, w większości wypadków niewyma­gające ingerencji ustawodawcy – pozwalające na osiągnięcie pożądanych rezultatów w wyniku zmiany stosowanej praktyki.

Książka skierowana jest do przedstawicieli nauki zajmujących się problema­tyką kontroli korespondencji, a także do praktyków, stosujących omawianą instytu­cję w ramach działalności uprawnionych podmiotów, przedsiębiorców telekomunika­cyjnych oraz sądów i prokuratur.

Cena 18,90 zł

Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl


Prawno-administracyjne aspekty dostępu elektronicznego, Zuzanna Łaganowska

s. 296, ISBN 978-83-64054-03-7, Warszawa 2017

Publikacja Prawno-administracyjne aspekty dostępu telekomunikacyjnego ma charakter monografii poświęconej dostępowi telekomunikacyjnemu – jednemu z kluczowych zagadnień regulacyjnych w prawie telekomunikacyjnym, które obejmuje m.in. dostęp do infrastruktury i usług podmiotu zobowiązanego. Stan prawny na 31 grudnia 2017 r.

Autorka wychodzi od omówienia rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce w kontekście prawa europejskiego, m.in. dyrektyw z zakresu łączności elektronicznej i sposobu ich implementowania w prawie polskim. W kolejnych rozdziałach ujęte są i szczegółowo omówione wszystkie ważne aspekty dostępu telekomunikacyjnego: pojecie i zakres dostępu, procedury związane z zapewnieniem dostępu telekomunikacyjnego, sposoby jego zapewnienia (decyzja, umowa). Odrębne rozdziały poświęcone są ofercie ramowej i separacji funkcjonalnej oraz niezwykle ważnym i wartościowym z praktycznego punktu widzenia: rachunkowości regulacyjnej i zasadom ustalania opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego.

Problematyka dostępu telekomunikacyjnego ma swoją genezę, złożoność i wartość poznawczą. Opracowanie monograficzne tego zagadnienia pozwala na przedstawienie zarówno zmian w zakresie przepisów prawa, czyli tła dla praktyk administracyjnych organu regulacyjnego, jak i analiz decyzji Prezesa UKE (i poprzedników tego organu) w sprawach dotyczących dostępu telekomunikacyjnego, a także orzecznictwa sądowego, poglądów doktryny oraz propozycji rozwiązań problemów występujących na rynku telekomunikacyjnym. Rozpatruje też funkcjonowanie instytucji dostępu telekomunikacyjnego w polskim prawie telekomunikacyjnym jako koniecznego narzędzia prawnego zapewniającego rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.

Cena 37,80 zł

Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl


Studia o bezpieczeństwie. O bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym w latach 2010-2015 w publikacjach i analizach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego [t. 3], Stanisław Koziej

s. 450, ISBN 978-83-64054-86-0, Warszawa 2017

Zbiór publikacje naukowe z czasopism fachowych oraz publicystykę popularno-naukową z różnych wydawnictw okazjonalnych i prasy bieżącej, które są rezultatem refleksji teoretycznych i historycznych oraz analiz systemowych dokonywanych w okresie pełnienia przez autora obowiązków szefa BBN w latach 2007–2015.

W pierwszym rozdziale (TEORIA BEZPIECZEŃSTWA) są to refleksje, podsumowania i wnioski dotyczące 25-lecia polskiej suwerenności strategicznej w sferze bezpieczeństwa. W drugim rozdziale (BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE) dominującym nurtem są analizy i dyskusje wokół głównych kierunków transformacji systemu bezpieczeństwa narodowego. Trzeci rozdział (BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE) ukazuje przede wszystkim główne dylematy ewolucji naszych zewnętrznych filarów bezpieczeństwa – NATO i UE oraz poszukiwanie sposobów takiego ich kształtowania, aby mogły stanowić optymalne wsparcie polskiego bezpieczeństwa.

Obecna publikacja poprzedzona została tomem „Rozważania o bezpieczeństwie. O bezpieczeństwie narodowym Polski w latach 2010–2015 w wystąpieniach i referatach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego” oraz tomem „Rozmowy o bezpieczeństwie. O bezpieczeństwie narodowym Polski w latach 2010–2015 w wywiadach i komentarzach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego”.

Wszystkie tomy dają obraz kształtowania się praktyki bezpieczeństwa Polski w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego w końcowych latach okresu pozimnowojennego.

Cena 39,90 zł

Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl


Rozmowy o bezpieczeństwie. O bezpieczeństwie narodowym Polski w latach 2010-2015 w wywiadach i komentarzach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego [t. 2], Stanisław Koziej

s. 440, ISBN 978-83-64054-62-4, Warszawa 2016

Lata 2010–2015 charakteryzowały się ogromną dynamiką procesów zachodzących w sferze bezpieczeństwa – zarówno na arenie międzynarodowej (zakończenie okresu pozimnowojennego w stosunkach bezpieczeństwa z Rosją), jak i krajowej (przeprowadzenie pełnego cyklu narodowego planowania strategicznego). Pełniąc zaszczytną i odpowiedzialną funkcję szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego za prezydentury Bronisława Komorowskiego miałem możliwość i obowiązek w tych procesach bezpośrednio uczestniczyć. Równolegle z zakrojonymi na szeroką skalę pracami analitycznymi, koncepcyjnymi i planistycznymi dużo miejsca w swej aktywności poświęcałem na upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa. Jedną z form kształtowania społecznej świadomości strategicznej jest komunikowanie się specjalistów i decydentów z obywatelami poprzez media, przedstawianie, komentowanie i wyjaśnianie problemów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Wyrazem właśnie tego typu aktywności jednego z organów państwa odpowiedzialnego za bezpieczeństwo narodowe są moje, jako szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, wywiady w czasopismach, prasie i portalach internetowych zebrane w oddawanym do rąk Czytelnika tomie „O bezpieczeństwie narodowym Polski w latach 2010–2015 w wywiadach i komentarzach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego” .

Obecna publikacja poprzedzona została tomem „Rozważania o bezpieczeństwie. O bezpieczeństwie narodowym w latach 2010–2015 w wystąpieniach i referatach szefa Biura bezpieczeństwa Narodowego”. Do wydania przygotowuję także tom trzeci [Studia o bezpieczeństwie…], który zawierać będzie zbiór moich prac odzwierciedlających spojrzenie na sprawy bezpieczeństwa w sposób bardziej uogólniony i systemowy, z refleksjami teoretycznymi. Zapraszam do zajrzenia do wszystkich tomów, co dawać będzie pełniejszy obraz kształtowania się praktyki polskiego bezpieczeństwa w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego w końcowych latach okresu pozimnowojennego.

Cena 39,90 zł

Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl


Rozważania o bezpieczeństwie. O bezpieczeństwie narodowym Polski w latach 2010-2015 w wystąpieniach i referatach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego [t. 1], Stanisław Koziej

s. 270, ISBN 978-83-64054-54-9, Warszawa 2016

W tomie „Rozważań o bezpieczeństwie”, który obecnie przekazuję do rąk Czytelników, czyli w „O bezpieczeństwie narodowym Polski w latach 2010–2015 w wystąpieniach i referatach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego” – prezentuję swoje wystąpienia i referaty odzwierciedlające zarówno teoretyczne refleksje, jak i praktyczne działania o charakterze systemowym i strategicznym, podejmowane w czasie pełnienia funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, instytucji obsługującej Prezydenta RP w zakresie jego kompetencji w sprawach zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Znajdują się tu najważniejsze odniesienia do takich kluczowych dla bezpieczeństwa Polski spraw, jak Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, priorytety modernizacyjne Sił Zbrojnych RP, koncepcja strategiczna NATO oraz kwestie wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu i strategia bezpieczeństwa europejskiego. Oprócz tych konkretnych, praktycznych działań zajmowaliśmy się w BBN także bardziej ogólnymi kwestiami bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego oraz wieloma sprawami bieżącej polityki bezpieczeństwa państwa.

Te najbardziej gorące tematy widziane poprzez pryzmat moich publicznych wywiadów, rozmów i komentarzy prasowych z lat 2010–2015 znajdzie Czytelnik w tomie drugim [Rozmowy o bezpieczeństwie…]. Przygotowuję także do wydania tom trzeci, który zawierać będzie zbiór moich publikacji odzwierciedlających spojrzenie na sprawy bezpieczeństwa w sposób bardziej systemowy, z refleksjami teoretycznymi [Studia o bezpieczeństwie…]. Wszystkie tomy dają obraz kształtowania się praktyki polskiego bezpieczeństwa w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego w końcowych latach okresu pozimnowojennego.

Cena 29,40 zł

Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl


Powrót do Europy – polski dyskurs. Wyznaczanie perspektywy krytycznej, Jan Grzymski

KSIĄŻKA NAGRODZONA wyróżnieniem Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (PTSE) w konkursie na najlepszą monografię za 2016 rok (08.09.2017)

s. 244, ISBN 978-83-64054-78-5, Warszawa 2016

„Powrót do Europy” był jednym z naczelnych haseł polskiej polityki po 1989 roku. Dążenia zjednoczeniowe wykraczały jednak poza motywacje ekonomiczne i polityczne – miały charakter cywilizacyjny. Odwołania do europejskich i zachodnich wartości były nie tylko powszechne, przede wszystkim uznawano je za oczywiste i zrozumiałe same przez się. W tym kontekście nie powinna nas dziwić ranga jaką nadano w polskim dyskursie publicznym i życiu politycznym przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Jak w polskim dyskursie powiązano wejście do UE z osiągnięciem pełnej „europejskości” Polski? Wskazano w książce kierunki analizy, które mogą wyeksponować ograniczenia, jakie narzuciły na nasze polityczne wybory z okresu wstępowania do Unii Europejskiej pojęcia „Europy”, „Zachodu”, „Wschodu”. Wiele dyskusji o polskim życiu politycznym i społecznym często kończy się normatywnymi deklaracjami, po której stronie lepiej się znajdować lub w jakiej wyobrażonej przestrzeni politycznej sytuuje nas jakaś wypowiedź lub działanie: na „Zachodzie” lub na „Wschodzie”; w „Europie” lub „poza Europą”. Czy możemy jednak rozmawiać o Polsce w Europie i o samej Europie bez deklarowania, po której stronie lepiej się znaleźć? Jak wówczas dyskutować? W książce – w nawiązaniu do filozofii władzy i badania dyskursu Michela Foucaulta – autor wskazał, że można „myśleć inaczej”, bez jednoczesnego legitymizowania lub delegitymizowania „europejskiej drogi” Polski i nie poddając się „szantażowi Europą”.

RECENZJA

Cena 29,40 zł

Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl


Handel elektroniczny. Ewolucja i perspektywy, Łukasz Konopielko, Michał Wołoszyn, Jacek Wytrębowicz

NAGRODA Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji SIT za inspirujący sposób przedstawienia genezy i ewolucji hist. handlu w sieci telekom. w ujęciu globalnym, jak również kluczowych zagadnień ważnych obecnie i determinujących dalszy rozwój tej sfery usług

s. 157, ISBN 978-83-64054-82-2, Warszawa 2016

Monografia Handel elektroniczny jest próbą opisania wpływu czynników gospodarczych, kulturowych i politycznych na sferę usług e-commerce. Dokonuje oceny ich zakresu i siły oddziaływania. Przedstawia genezę i ewolucję historyczną handlu w sieci w ujęciu globalnym oraz kluczowe zagadnienia ważne obecnie i determinujące dalszy rozwój tej sfery usług. Systematyzuje wiedzę i pokazuje bieżące trendy rozwojowe, występujące w e-commerce w kontekście kluczowych rozwiązań infrastrukturalnych i technicznych obecnych na rynku. Uwzględniony jest kontekst porównawczy dla wybranych krajów (USA, Chiny, Wielka Brytania i Polska). Jest ponadto próbą weryfikacji ex post prognoz dotyczących miejsca i sposobu rozwoju handlu w sieci, połączoną z refleksją nad stopniem adekwatności lub brakiem trafności tych prognoz. Dodatkowo opracowanie obejmuje analizę dostępności w Polsce środków unijnych, przeznaczonych na wspieranie rozwoju e-commerce zarówno w kontekście doświadczeń perspektywy finansowej 2007–2013, jak i w obecnej perspektywie 2014–2020. Książka ułatwić może czytelnikowi szczegółowe przyjrzenie się historycznym i obecnym zmianom, a jednocześnie umożliwić głębsze wniknięcie w mechanizmy ich kreowania oraz zaobserwowane tendencje.

Cena 25,20 zł

Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl


Alexis de Tocqueville’s Theory of Dempcracy and Revolutions, Michał Kuź

s. 132, ISBN 978-83-64054-89-1, Warszawa 2016

Praca, która powstała z badań doktoranckich Autora w Louisiana State University w Baton Rouge w USA. Jest próbą połączenia idei jednego z wielkich klasyków myśli politycznej i socjologicznej z najnowszymi spostrzeżeniami na temat współczesnej polityki, kultury, nauki i technologii.

Is a work that sprang from his doctoral research at Louisiana State University in Baton Rouge in USA. It is an attempt to combine the ideas of one of the great classics of political and sociological thought with the latest insights into modern politics, cultural, science and technology.

Cena 18,90 zł

Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl


Przyszłość kapitalizmu – cesjonalizm?, Marian Guzek

s. 265, ISBN 978-83-64054-30-3, Warszawa 2016

Gdy społeczeństwa zechcą poszukiwać wyjścia z neoliberalizmu, będącego – zdaniem autora książki – wdrożeniową wersją libertarianizmu, mogą mieć pokusę obrania kierunku socjalizmu albo brnięcia w bardziej zaawansowany libertianizm. Wypróbowany przez historię pierwszy kierunek – zarówno w postaci socjalizmu marksistowskiego, jak i rynkowego (np. typu argentyńskiego) – grozi nadmiernym populizmem i niebezpiecznymi konfliktami polityczno-gospodarczymi. Natomiast utrwalanie drugiego kierunku, jak dowodzi doświadczenie ostatnich lat, prowadzi nieuchronnie do narastania nacjonalizmu oraz tendencji faszystowskich. W takich warunkach – jak sadzi autor – cesjonalizm może mieć szanse ratowania kapitalizmu oraz narodów i państw przed ich dekompozycją.

Praca o charakterze interdyscyplinarnym, z pogranicza ekonomii, socjologii i politologii wypełnia lukę w dyskusji o ewolucji kapitalizmu zarówno w przeszłości, jak i w kategoriach autorskiej  wizji pożądanych zmian w przyszłości. Koncepcja kapitalizmu cesjonalnego zakładająca daleko idące reformy ekonomiczne oraz społeczno-polityczne mogłaby wpisać się w szerszą, także międzynarodową dyskusję o tym czy, co i jak należałoby zmienić we współczesnym kapitalizmie.

Cena 38,01 zł

Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl


Konstytucja PRL a system źródeł prawa wyznaniowego do roku 1989, Marcin Olszówka

s. 122, ISBN 978-83-64054-22-8, Warszawa 2016

Autor dowodzi, że system źródeł prawa wyznaniowego stanowił część otwartego systemu źródeł prawa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i jaklo podsystem charakteryzował się tymi samymi cechami co całość, tak co do struktury, jak i składu. Oprócz tego Autor zidentyfikował pewne elementy specyficzne i właściwe tylko rozważanemu podsystemowi, związane przede wszystkim z obecną w polskim prawie wyznaniowym tradycją bilateralności i wymogami konsensualności. Autor wywodzi jak system źródeł prawa wyznaniowego kształtował się w pewnym stopniu pod wpływem Konstytucji z 1952 roku, ale i oddziaływał zwrotnie – prowadził czasami do zmian w dziedzinie prawa konstytucyjnego.

Cena 18,90 zł

Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl


Wpływ Konstytucji RP z 1997 roku na system źródeł prawa wyznaniowego, Marcin Olszówka

s. 421, ISBN 978-83-64054-26-6, Warszawa 2016

Autor śledzi ewolucję dwu systemów źródeł prawa (konstytucyjnego i wyznaniowego) i zależność tego drugiego od pierwszego. Jednocześnie poddaje analizie sposób przeniesienia na prawo wyznaniowe nowych zasad i form konstytucyjnego systemu źródeł prawa, wskazując przy tym nie tylko na specyfikę prawa wyznaniowego, ale i na różnice poszczególnych podmiotów tego prawa.

Cena 37,80 zł

Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl


Efekty wykorzystania dotacji unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007–2013

Cz. 2 Województwa Polski Wschodniej i Centralnej, autorzy: Jacek Sierak, Anna Karasek, Angelika Kucyk, Oleksadr Korniienko, Marcin Sienicki, Anna Godlewska, Agnieszka Boczkowska

s. 149, ISBN 978-83-64054-66-2 dla całości (cz. 1 i cz. 2), ISBN 978-83-64054-74-7, Warszawa 2016

Przystąpienie do Unii Europejskiej dało Polsce ogromną szansę nadrobienia opóźnień w stosunku do wiodących gospodarek Europy Zachodniej oraz wyrównania istniejących w kraju dysproporcji rozwojowych pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi regionami. Województwa wschodnie – w odróżnieniu od części północno-zachodniej kraju – przystępowały do unijnych programów dotacyjnych jako zdecydowanie gorzej rozwinięte gospodarczo, społecznie i kulturowo. W dużo wyższym stopniu zaspokojone też były potrzeby mieszkańców miast, gorzej sytuacja prezentowała się na obszarach wiejskich. Potwierdzają to także wyniki wstępnych analiz przeprowadzonych przez autorów Efektów wykorzystania dotacji unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007-2013

Przedmiotem publikacji jest ocena wykorzystania funduszy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Zakres czasowy obejmuje unijną – drugą już – perspektywę finansową, kiedy Polska po dołączeniu do Unii stała się jednym z beneficjentów pomocy w ramach funduszy strukturalnych.

Część 2 publikacji dotyczy województw zlokalizowanych we wschodnich i centralnych rejonach Polski.  W każdym z rozdziałów dokonano oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego analizowanego województwa, omówiono założenia RPO, wielkość zaangażowanych w ich ramach środków oraz wybrane efekty zrealizowanych zadań. Autorzy publikacji przedstawiając efekty realizacji projektów unijnych, wskazali również na stopniową poprawę  konkurencyjności polskich regionów.

Cena 25,20 zł

Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl


Efekty wykorzystania dotacji unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007–2013

Cz. 1 Województwa Polski Północnej, Zachodniej i Południowej, autorzy: Jacek Sierak, Kamila Lubańska, Paweł Wielądek, Marcin Sienicki, Tetiana Kononenko, Ryma Alsharabi, Malwina Kupska, Bartłomiej Rutkowski, Bogdan Olesiński, Remigiusz Górniak

s. 141, ISBN 978-83-64054-66-2  dla całości (cz. 1, cz. 2), ISBN 978-83-64054-70-9, Warszawa 2016

Wstąpienie do Unii Europejskiej miało Polsce ogromną szansę nadrobienia opóźnień w stosunku do wiodących gospodarek Europy Zachodniej oraz wyrównania istniejących w kraju dysproporcji rozwojowych pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi regionami. Województwa zachodnie – w odróżnieniu od części wschodniej kraju – były już wcześniej lepiej zagospodarowane, dysponowały także wyższą jakością kapitału ludzkiego. W dużo wyższym stopniu zaspokojone też były potrzeby mieszkańców miast, gorzej sytuacja prezentowała się na obszarach wiejskich. Potwierdzają to także wyniki wstępnych analiz przeprowadzonych przez autorów Efektów wykorzystania dotacji unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007-2013

Przedmiotem publikacji jest ocena wykorzystania funduszy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Zakres czasowy obejmuje unijną – drugą już – perspektywę finansową, kiedy Polska po dołączeniu do Unii stała się jednym z beneficjentów pomocy w ramach funduszy strukturalnych.

Część 1 publikacji dotyczy województw zlokalizowanych w północnych, zachodnich i południowych województwach Polski.  W każdym z rozdziałów dokonano oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego analizowanego regionu, omówiono założenia RPO, wielkość zaangażowanych w ich ramach środków oraz wybrane efekty zrealizowanych zadań. Autorzy publikacji przedstawiając efekty realizacji projektów unijnych wskazali również na stopniową poprawę  konkurencyjności polskich regionów. 

Cena 25,20 zł

Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl


Służby specjalne w systemie administracyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, Bartłomiej Opaliński, Maciej Rogalski, Przemysław Szustakiewicz

s. 182, ISBN 978-83-64054-10-5, Warszawa 2016

Autorzy skoncentrowali się na ukazaniu funkcjonowania służb specjalnych jako organu administracji publicznej funkcjonującej w przestrzeni administracyjnej państwa. Podjęta w pracy analiza (instytucjonalno-prawna, historyczno-prawna, systemowa) rozpoczyna się od próby zdefiniowania pojęcia służb specjalnych i sunie przed prezentację podstaw prawnych ich funkcjonowania, zarówno o charakterze powszechnym, jak i wewnętrznym. Autorzy analizują też system kontroli jakiej podlegają służby dla właściwego wykonywania przyznanych im kompetencji, funkcjonowanie służb specjalnych jako organu ochrony bezpieczeństwa państwa oraz przepisy regulujące stosunki służbowe funkcjonariuszy.

Cena 31,50 zł

Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl


Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw społecznych w Polsce, Jacek Brdulak, Ewelina Florczak

s. 203, ISBN 978-83-64054-14-3, Warszawa 2016

Książka jest opracowaniem podnoszącym kwestie uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa społecznego osadzonego w problematyce wzajemnych relacji pomiędzy gospodarką rynkową a społecznym aspektem funkcjonowania przedsiębiorstw. Koncentruje się na prezentacji istoty przedsiębiorstw społecznych, czynników determinujących ich rozwój, stanowiących punkt wyjścia dla identyfikacji tego rodzaju działalności w Polsce. Obok wątku teoretycznego, w pracy zostały zaprezentowane badania empiryczne, mające na celu m.in. weryfikację na rynku polskim przydatności amerykańskiej koncepcji badania przedsiębiorstw społecznych. Ostatecznie przyjęło to w książce postać badań dwóch grup przedsiębiorców (komercyjnych realizujących cele społeczne oraz podmiotów powszechnie utożsamianych z gospodarką społeczną), ich identyfikacji, motywów podejmowania działalności.

Cena 18,90 zł

Zamówienia: wydawnictwo@lazarski.edu.pl

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

  • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
  • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
  • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!