Kodeks etyki wydawniczej Uczelni Łazarskiego

Wobec wszystkich zgłaszanych do wydania prac Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego stosuje wysokie standardy merytoryczne, formalne i etyczne dla przeciwdziałania niepożądanym praktykom publikacyjnym oraz dbania o publikowanie rzetelnych dzieł naukowych najwyższej jakości w celu przyczyniania się do międzynarodowej wymiany naukowej.

Stosowane zasady i regulaminy są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics), których szczegółowa wersja znajduje się na stronie https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf).

I  Zasady ogólne – obowiązujące pracowników i współpracowników Oficyny Wydawniczej

 1. Kontrolowanie standardów etycznych. Oficyna oraz Rada Wydawnicza Uczelni Łazarskiego czuwają nad przestrzeganiem obowiązujących standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej oraz zapobiegają praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami.
 2. Zasada uczciwego postępowania. Rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę dzieła.
 3. Kryteria przyjmowania do publikacji. Przy przyjmowaniu dzieł do wydania brane są pod uwagę jedynie merytoryczne opinie recenzentów dotyczące wartości naukowej pracy, jej tematyki, oryginalności ujęcia problemu, przejrzystości wywodu.
 4. Zasada poufności. Pracownicy Oficyny, członkowie Rady Wydawniczej, redaktorzy, członkowie rad naukowych nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych dzieł. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji są: autor, wyznaczeni recenzenci, redaktorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.
 5. Przeciwdziałanie konfliktom interesów. Nieopublikowane teksty nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez pracowników Oficyny ani żadne inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.
 6. Weryfikacja dzieł już opublikowanych oraz wycofanie publikacji. Oficyna ma prawo wycofać dzieło tak w trakcie trwania procedury publikacji, jak i po wydaniu, jeżeli:
  1. ujawniono istnienie dowodów świadczących o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia poważnych a niezamierzonych błędów np. metodologicznych czy w obliczeniach;
  2. zostanie wykryty plagiat bądź naruszenie zasad etycznych (autoplagiat; publikowanie dzieła naukowego pod nie swoim nazwiskiem; autorstwo widmo – pominięcie w wykazie autorów osób, które przyczyniły się do stworzenia dzieła; autorstwo gościnne lub grzecznościowe – przypisanie autorstwa osobom, które do stworzenia dzieła się nie przyczyniły lub ich wkład w jego powstanie był znikomy);
  3. okaże się, że wyniki badań zostały opublikowane gdzie indziej.

II Zasady recenzowania

 1. Terminowość. Recenzent zobowiązany jest dostarczyć recenzję w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu itp.) nie jest w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinien niezwłocznie poinformować o tym redaktora prowadzącego.
 2. Poufność. Wszystkie recenzowane dzieła oraz ich recenzje mają charakter poufny. Ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (z wyjątkiem osób, które biorą udział w procesie wydawniczym).
 3. Obiektywność. Recenzja naukowa musi być rzetelna i mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autora dzieła jest niestosowna. Wszystkie uwagi recenzenta powinny zostać odpowiednio uzasadnione.
 4. Zasada rzetelności źródeł. Recenzent, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinien wskazać odpowiednie prace związane z tematyką tekstu niezacytowane przez autora. Powinien również wskazać i zgłosić Oficynie wszelkie istotne podobieństwa recenzowanego tekstu do innych prac.
 5. Zasada przeciwdziałania konfliktowi interesów. Recenzent nie może wykorzystywać recenzowanego dzieła do swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinien również podejmować się oceny dzieła, kiedy może wystąpić konflikt interesów z autorem. Podpisuje oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów między nim a autorem.

III Zasady obowiązujące redaktora naukowego dzieł zbiorowych

 1. Kryteria przyjmowania tekstów do publikacji. Redaktor naukowy wybiera teksty do dzieła zbiorowego na podstawie ich wartości naukowej, oryginalności ujęcia problemu oraz klarowności wywodu.
 2. Zasada rzetelności naukowej. Redaktor naukowy dba o rzetelność naukową wszystkich tekstów. Dla jej zachowania może nanosić stosowne zmiany i poprawki. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki (plagiat, fałszowanie wyników badań itp.) zobowiązany jest podjąć decyzję o wycofaniu danego dzieła z publikacji zbiorowej.
 3. Zasady autorstwa. Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonym dziele zbiorowym jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w jej powstaniu (projekt, pomysł, planowanie, wykonanie, interpretacja wyników). Również wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt dzieła, powinny zostać wymienione jako współautorzy. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie dzieła zbiorowego akceptują listę jej autorów oraz jego ostateczną formę leży po stronie redaktora naukowego zgłaszającego je do publikacji.
 4. Wycofanie tekstu. Redaktor naukowy ma prawo zrezygnować z publikowania dzieła zbiorowego na każdym etapie, jeżeli spełnione zostaną przesłanki wymienione w rozdz. I pkt. 6. niniejszego dokumentu.

IV Zasady obowiązujące autora

 1. Rzetelność naukowa. Autor zobowiązany jest do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Dzieło powinno zawierać informacje umożliwiające identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Niezgodne z zasadami etyki wydawniczej prezentowanie i interpretowanie danych oraz wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem dzieła.
 2. Oryginalność pracy. Autor może zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Wykorzystane w publikacji badania i/lub informacje innych naukowców powinny być oznaczone jako cytat. Plagiat czy fałszowanie danych są niedopuszczalne. Oświadczenie autora o oryginalności dzieła jest integralną częścią umowy wydawniczej.
 3. Zasada udostępnienia danych. Autor, poproszony przez Oficynę lub Radę Wydawniczą o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań wykorzystanych w dziele, zobowiązany jest zapewnić dostęp do tych danych, także po opublikowaniu pracy.
 4. Autorstwo pracy:
  1. autorzy zgłaszający do publikacji dzieła wieloautorskie mają obowiązek ujawnić wkład każdego z nich w jego powstanie (z podaniem afiliacji autorów oraz informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystanych przy tworzeniu tekstu);
  2. niedozwolone są praktyki wymienione w rozdz. I p. 6b niniejszego dokumentu. W przypadku wykrycia takich przejawów nierzetelności naukowej przedstawiciele Oficyny, Rady Wydawniczej, bądź Uczelni skorzystają z prawa do powiadomienia odpowiednich podmiotów, takich jak instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.
 5. Rzetelność źródeł. Autor zobowiązany jest wymienić w bibliografii załącznikowej publikacje, które zostały przez niego wykorzystane przy tworzeniu dzieła, jak również oznaczyć cytowane bądź parafrazowane fragmenty odpowiednimi przypisami.
   
 6. Zasady dotyczące błędów w dziełach opublikowanych. Jeśli autor odkryje błędy lub nieścisłości w swoim tekście, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym redaktora prowadzącego w celu skorygowania zaistniałych błędów w formie erraty oraz przy kolejnym wydaniu.

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVIII Rankingu "Dziennik Gazeta Prawna” (2024 r.)
 • Wydział Prawa i Administracji jest także na 1. miejscu wg XIII rankingu dziennika Rzeczpospolita (2024 r.)
 • jesteśmy w pierwszej czwórce w prestiżowym rankingu magazynu Perspektywy 
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Cieszymy się, że nasze starania są doceniane!