Badania

Badania

 • Being refugee: a European narrative, (2017-2018), ekspert: dr Christopher Lash

Being refugee: a European narrative jest projektem finansowanym przez Unię Eiuropejską w ramach programu Europe for Citizens Programme, Action 1: European Remembrances. Projekt jest zaplanowany na 18 miesięcy i rozpocznie się w styczniu 2017 roku. Będzie go realizować Austriacka Akademia Nauk wraz z sześcioma europejskimi partnerami. Jednym z nich jest Uczelnia Łazarskiego, z ramienia której udział w projekcie bierze dr. Christopher Lash. Chociaż projekt skupia swoją uwagę głównie na XX i XXI wieku, to jego rolą jest ukazanie uniwersalności doświadczenia uchodźczego w Europie na przestrzeni wieków. Głównym celem projektu jest pokazanie, że Bycie Uchodźcą jest wspólnym europejskim doświadczeniem, które powinno ukształtować wspólną europejską narrację historyczną na ten temat. Oczekiwanym rezultatem projektu będą: cztery wystawy na temat uchodźców w czterech europejskich muzeach w miastach partnerów projektu (nie zakłada się na razie wystawy w Warszawie), monografia zbiorowa zawierająca artykuły naukowe uczestników projektu oraz wirtualna wystawa na stronie internetowej projektu. Dr Christopher Lash będzie uczestniczył w spotkaniach badawczych w Wiedniu oraz złoży artykuł naukowy do monografii zbiorowej.

BADANIA STATUTOWE:

 • Lord Acton a Polska, (2014-obecnie), wykonawca: Prof. Krzysztof Łazarski.

Przygotowanie nowej wersji książki pt. "Power Tends to Corrupt: Lord Acton's Study of Liberty" (Władza sprzyja deprawacji: Studia Lorda Actona nad wolnością) i dostosowanie jej dla potrzeb polskiego odbiorcy. Książka jest pierwszą pogłębioną analizą myśli Lorda Actona od ponad 50 lat. Prof. Krzysztof Łazarski przedstawia jego dorobek bardzo przystępnym językiem i skupia swoją uwagę na pojęciu „wolności” w zachodniej myśli politycznej. Książka prezentuje imponującą historią wolności i jest niezwykle przenikliwą analizą jednego z najważniejszych politycznych umysłów XIX wieku – Lorda Actona.

 • Modele transformacji ustrojowej w Europie Środkowej i Wschodniej, (2014 - obecnie), wykonawca: dr Spasimir Domaradzki.

Transformacja ustrojowa jest przedmiotem szeregu analiz ekonomicznych, politycznych, socjologicznych czy też kulturoznawczych. Wielu autorów rozpoznaje specyficzne mechanizmy i zależności, oraz ich oddziaływanie, które determinują okres przemian. Aktualne jednak pozostaje pytanie dlaczego w niektórych państwach transformacja się udała, a w innych nie? Dlaczego pośród państw, które pod koniec komunizmu znajdowały się na dosyć podobnym stopniu zaawansowania cywilizacyjnego dzisiaj można zauważyć wyraźne rozbieżności w każdej z dziedzin? Prowadzone badania koncentrują się na analizie trendów rozwoju w poszczególnych państwach regionu oraz porównania trendów zmian politycznych, społecznych i ekonomicznych z innymi regionami, które przeszły transformację.

 • Rozumienie koncepcji granic Europy na przykładzie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego, (2014 - obecnie), wykonawca: dr Jan Grzymski.

Projekt ma na celu zbadanie rozumienia koncepcji granic Europy, które można odnaleźć w konkretnych praktykach politycznych Unii Europejskiej, w szczególności w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa oraz, w odniesieniu do „wschodniej” granicy Europy, w ramach Partnerstwa Wschodniego. Chodzi o krytyczną analizę wyobrażeń i określonych sposobów konstruowania różnych koncepcji granic politycznych, kulturowych, społecznych przez polityków, ekspertów, urzędników z Unii Europejskiej. W projekcie zakłada się, że owe wyobrażenia i koncepcje granic mają bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki sąsiedztwa UE. Takie badanie pociąga za sobą także szereg innych kwestii, w tym przede wszystkim problem tożsamości europejskiej i sposób wywierania przez UE wpływu na swoje najbliższe otoczenie. Europejska Polityka Sąsiedztwa (ENP) oraz Partnerstwo Wschodnie (EaP) będą stanowić studium przypadku dla tak zakreślonych badań rozumienia koncepcji granic Europy. 

 • Rewolucje i przewroty polityczne jako przyczyna rozpoczęcia agresji militarnej oraz stawania się jej celem, (2016 - obecnie), wykonawca: dr Michał Kuź.

W nawiązaniu do literatury politologicznej dotyczącej rewolucji, punktem wyjścia tego projektu jest założenie, że w ciągu pięciu lat od rewolucji dramatycznie wzrasta prawdopodobieństwo, że dany kraj zaangażuje się w konflikt militarny. W literaturze tej brakuje jednak czytelnego określenia dotyczącego prawdopodobieństwa czy dane państwo będzie agresorem czy celem ataku. Celem projektu jest zbadanie jakie czynniki determinują określone typy działań militarnych, w które angażują się państwa, która przeszły w ciągu ostatnich pięciu lat rewolucję. Robocza hipoteza tego projektu zakłada, że kluczową rolę odgrywają czynniki geopolityczne i ekonomiczne, które kształtują wpływy regionalne danego państwa. W projekcie dr Michał Kuź proponuje podwójną typologię rewolucji. „Hegemoniczne rewolucje” (Chiny, Rosja, Francja) są rzadsze, lecz jeśli się zdarzają to wówczas tworzą mocne bodźce dla lokalnych hegemonów chcących przekształcić dany region i sprowokować konflikt militarny. „Peryferyjne rewolucje” są postrzegane przez lokalnych hegemonów jako zagrożenie ich wpływów i stąd porewolucyjne reżimy polityczne stają się łatwiejszym celem agresji militarnej.

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
 • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
 • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!