beta
Skip to main content

Powrót poziom wyżejOficyna Wydawnicza

Misja i standardy
Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego istnieje od 1993 roku – rozpoczęła działalność wraz z utworzeniem Uczelni. Jest naukowym wydawnictwem akademickim działającym na rzecz upowszechnienia wyników badań naukowych, budowania społeczeństwa opartego na wiedzy, wspierania środowiska naukowego otwartego na nowe horyzonty i wyzwania poznawcze. Służy społeczności akademickiej Uczelni m.in. poprzez dbanie o wysoki poziom naukowy i edytorski wydawanych publikacji, głównie
monografii.

Oficyna jest wydawcą kwartalników –„Myśl Ekonomiczna i Polityczna” od 2010 roku, „Ius Novum” od 2007 roku i półrocznika „Veritas Iuris” od 2018 roku. Od 2022 roku wydaje kwartalnik Review of Medical Practice. Publikacja dwóch pierwszych czasopism poprzedzona była wydawaniem w latach 1999–2004 „Zeszytów Naukowych” w serii „Prawo” oraz „Ekonomia”, a także w latach 2002–2009 kwartalnika „Myśl Ekonomiczna i Prawna”.
 
Oficyna stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji oraz kładzie szczególny nacisk na transparentność procedur publikacyjnych i recenzenckich;
przestrzega praw autorskich, a w szczególności prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa, dba o renomę oraz dobrą sławę autorów utworu;
zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces redakcyjny monografii naukowych, który szczegółowo opisuje „Regulamin działalności wydawniczej Uczelni Łazarskiego”.

Recenzje
Wszystkie monografie wydawane przez Oficynę są recenzowane. Każdą monografię opiniuje dwóch niezależnych recenzentów. Recenzent składa pisemne oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów między nim a autorem.
 
Zasady etyki
Oficyna prowadzi niezależną i bezstronną politykę wydawniczą oraz dba o zachowanie norm etycznych, intelektualnych, edytorskich. Wypracowała i stosuje własny „Kodeks etyki publikacyjnej”. Kładzie również nacisk na przestrzeganie zasad etyki przez autorów, redaktorów naukowych, recenzentów i innych osób związanych z pracami wydawniczymi.
Wobec wszystkich zgłaszanych propozycji publikacji stosuje wysokie standardy merytoryczne, formalne i etyczne tak w celu przeciwdziałania niepożądanym praktykom publikacyjnym, jak i dbania o publikowanie rzetelnych dzieł naukowych najwyższej jakości.
 
Podpisując umowę wydawniczą, autor (współautorzy lub pisemnie upoważniony przez autorów redaktor naukowy opracowania zbiorowego) jednocześnie dokonuje przekazania praw autorskich na rzecz wydawcy – Uczelni Łazarskiego lub zezwala wydawcy na publikowanie na podstawie umowy licencyjnej.
Współautorzy monografii zbiorowej podpisują oświadczenie na temat wkładu pracy każdego z nich.
W celu zapobieżenia naruszeniu prawa autorskiego i dobrych praktyk w nauce Oficyna Wydawnicza stosuje m.in. program antyplagiatowy Antyplagiat.pl. Wykryte przypadki naruszenia zasad etyki i dobrych praktyk w nauce będą ujawniane. Zostaną podjęte kroki prawne, a także będą powiadamiane m.in. instytucje zatrudniające autorów i towarzystwa naukowe.
 
Planowanie i wszczęcie procesu wydawniczego
Podstawą do realizacji działalności wydawniczej jest plan wydawniczy opracowywany na  dany rok kalendarzowy. Zawiera on wszystkie pozycje, które Uczelnia zamierza wydać w danym roku.
Plan wydawniczy opiniuje i przyjmuje Rada Wydawnicza Uczelni, biorąc pod uwagę tematykę, oryginalność i wkład monografii w rozwój dyscypliny naukowej w kraju i na świecie.
 
Rada Wydawnicza

Organem doradczym Rektora w sprawach wydawniczych uczelni jest Rada Wydawnicza. Jej skład, szczegółowe zadania oraz funkcjonowanie określa „Regulamin Rady Wydawniczej Uczelni Łazarskiego”.