Badania naukowe

Na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego prowadzone są badania naukowe finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach subwencji ogólnej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego.

W latach 2018-2020 realizowany był projekt naukowy finansowany ze środków NCN (konkurs OPUS) “Bezzałogowe statki powietrzne. Nowa era w prawie lotniczym”, którego kierownikiem była dr hab. Anna Konert, prof. UŁa

Projekt dotyczył problematyki prawa dronów.


2021

 • Analiza środka zapobiegawczego zakazu zbliżania się na wskazaną odległość, zakazu kontaktów lub zakazu publikacji w stosunku do członka personelu medycznego lub osoby przybranej mu do pomocy
  - Prof. dr hab. Ryszard Stefański
 • Walka z terroryzmem ekologicznym w świetle prawa międzynarodowego; Wojskowe drony autonomiczne - aspekty prawne i etyczne
  - dr Mateusz Osiecki
 • The European Environmental Conscience. Normative regulatory tools to foster sustainable development in the EU. Europejska świadomość środowiskowa. Normatywne narzędzia regulacyjne wspierające zrównoważony rozwój w UE
  - dr Tomasz Braun
 • Beneficial Ownership in International Taxation
  - dr Błażek Kuźniacki
 • Zrównoważony rozwój a przepisy prawa pracy
  - dr Magdalena Rycak

2020

 • Prawne ograniczenia w zakresie bezpieczeństwa dla dostawców infrastruktury telekomunikacyjnej; Bezpieczeństwo sieci i usług telekomunikacyjnych
  - Prof. dr hab. Maciej Rogalski
 • Prawo służb specjalnych
  - dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. UŁa
 • Charakter prawny postępowania i rodzaje rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
  - dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁa
 • Badania nad metodologią pracy sędziego w obrębie prawa cywilnego procesowego oraz nauki sądowego stosowania prawa; Gwarancja praworządności - zagrożenia i perspektywy
  - dr hab. Aneta Łazarska, prof. UŁa
 • Usiłowanie w polskim i hiszpańskim prawie karnym
  - dr Blanka Julita Stefańska
 • Zakres orzekania w sprawach o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
  - dr Małgorzata Sekuła–Leleno
 • Odpowiedzialność za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym w polskim prawie wykroczeń
  - dr Jacek Dąbrowski
 • Analiza formalna zasad udzielania świadczeń telemedycyny i teleopieki
  - dr hab. Justyna Zajdel-Całkowska, prof. UŁa
 • Realizacja standardów konstytucyjnych w prawie wyznaniowym
  - dr Marcin Olszówka
 • National space law
  - dr hab. Anna Konert, prof. UŁa
 • Ocena przedsięwzięć legislacyjnych zrealizowanych w okresie 1 stycznia 2014 r. – 30 czerwca 2020 r. przez władzę ustawodawczą RP
  - Prof. dr hab. Paweł Chmielnicki

2019

 • Ocena przedsięwzięć legislacyjnych zrealizowanych w okresie 1 stycznia 2014 r. – 30 czerwca 2018 r. przez władzę ustawodawczą RP; Obietnice wyborze oraz ich realizacja ustawami w latach 2015-1016; Looking for Approaches on Creation of Law. Comperative Approach
  - Prof. dr hab. Paweł Chmielnicki
 • Analiza belgijskiego prawa, doktryny i orzecznictwa sądów w zakresie modelu postępowania dowodowego przed sądem pierwszej instancji
  - dr hab. Małgorzata Manowska, prof. UŁa
 • Zagrożenie ładu społecznego
  - Prof. dr hab. h. c. Brunon Hołyst
  Suwerenność w prawie lotniczym; Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową dla pasażerów lotniczych w prawie międzynarodowym
  - dr hab. Anna Konert, prof. UŁa
 • Wydawanie elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi UE
  - Prof. dr hab. Maciej Rogalski
 • Tożsamość narodowa i konstytucyjna państwa członkowskiego UE a poszanowanie zasady państwa prawnego; Współczesne wyzwania polityczno – prawne obywatelstwa unijnego
  - dr Dominika Harasimiuk
 • Helping the mediators to mediate: an interdisciplinary law course
  - mgr Ewelina Gee-Milan
 • Współpraca miast partnerskich jako czynnik kształtujący jakość administracji; Prawa pasażerów w Unii Europejskiej i państwach trzecich na przykładzie Polski, Włoch i Ukrainy
  - dr Ewa Jasiuk
 • Encyklopedia zamówień publicznych; Komentarz do ustawy o Straży Marszałkowskiej; Stosunek prawa administracyjnego do prawa pracy na początku XXI wielu
  - dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. UŁa
 • Odpowiedzialność notariusza za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu czynności notarialnych
  - dr Magłorzata Sekuła-Leleno
 • Odpowiedzialność solidarna inwestora i generalnego wykonawcy względem podwykonawcy robót budowlanych w prawie zamówień; Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu przed Prezesem UOKiK
  - dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁa
 • Rozwój prawa spółek i ładu korporacyjnego – unormowania UE. Developments in EU company and corporate governance law; Compliance norms in financial institiutions; Etyka pokoju- prawa i obowiązki państwa, społeczeństwa i jednostki. Ethics and peace- right and obligation of the state, societes and individuals
  - dr Tomasz Braun
 • Wpływ kultury, tradycji i religii na funkcjonowanie administracji w Polsce
  - dr Robert Szczepankowski

2018

 • Badania nad prawem sportowym i praktyką rozstrzygania sporów w obszarze sportu.
  - dr hab. Eligiusz Krześniak, prof. UŁa
 • Odpowiedzialność cywilna z tytułu wadliwości produktu lotniczego.
  - dr hab. Anna Konert, prof. UŁa
 • Swobody traktatowe przepływu towarów, usług, przedsiębiorczości w kontekście aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości oraz unijnych regulacji prawa pochodnego
  - dr Dominika Harasimiuk
 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone turystom kosmicznym
  - dr hab. Anna Konert, prof. UŁa
 • Konstytucja RP a budowa demokratycznego państwa prawnego-bilans i perspektywy.
  - Prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz, dr Marcin Olszówka, mgr Mariusz Godlewski
 • Demokracja większościowa- różne oblicza modelu. Uwarunkowania i konsekwencje.
  - Prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz
 • Administracja Unii Europejskiej i prawo celne.
  - Prof. dr hab. Artur Kuś
 • Przesłanki postępowania przyśpieszonego w polskim procesie karnym
  - Prof. dr hab. Jacek Kosonoga
 • Ochrona danych osobowych w procesie karnym.
  - Prof. dr hab. Maciej Rogalski
 • Prawo do wypoczynku.
  - dr Magdalena Rycak
 • Indywidualizacja osoby trzeciej jako przesłanka egzoneracyjna odpowiedzialności z art.. 435 k.c. 
  - dr Małgorzata Sekuła-Leleno
 • Warunki udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  - dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁa
 • Samorząd terytorialny w ujęciu prawa natury.
  - Prof. dr hab. Igor Zachariasz
 • Przyszłość regulacji prawnych dotyczących służb mundurowych
  - dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. UŁa
 • Analiza uprawnień i obowiązków nowego podmiotu - Służby Ochrony Państwa
  - Prof. dr hab. Maciej Rogalski
 • Analiza zadań i uprawnień Straży Granicznej
  - Prof. dr hab. Maciej Rogalski
 • Analiza środków karnych w kodeksie karnym skarbowym
  - Prof. dr hab. Maciej Rogalski, członkowie zespołu : dr M.Tużnik, mgr J.Kośla
 • Pochodne prawo pobytu członków rodziny migrującego obywatela UE
  - dr Dominika Harasimiuk
 • Zarządzanie ryzykami prawnymi w międzynarodowych korporacjach finansowych
  - dr Tomasz Braun
 • Elastyczne formy zatrudnienia we włoskim i polskim prawie pracy. Szanse i zagrożenia
  - dr Magdalena Rycak
 • Rozszerzenie przyczyn wyłączenia sędziego z mocy prawa jako wzmocnienie gwarancjami bezstronności sądu w polskim procesie karnym
  - Prof. dr hab. Ryszard Stefański
 • Porozumienie w ramach franczyzy w świetle prawa konkurencji
  - dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁa
 • Prawo karne w obrocie nieruchomościami
  - dr hab. Ryszard Strzelczyk, prof. UŁa
 • Prawo karne wobec wyzwań współczesności
  - Prof. dr hab. Ryszard Stefański
 • Konstytucyjne zasady prawa wyznaniowego a praktyka ich stosowania.
  - dr Marcin Olszówka
 • Dopuszczalna ingerencja służb mundurowych i służb specjalnych w wolności i prawa obywatelskie
  - dr Bartłomiej Opaliński

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
 • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
 • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!