Uznanie pracy zawodowej

Student może wystąpić o zaliczenie na poczet praktyki zawodowej czynności wykonywanych przez Niego w szczególności w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu, jeżeli umożliwiły one uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla praktyk zawodowych obowiązujących dla danego kierunku studiów.

Aby ubiegać się o uznanie pracy zawodowej, należy przesłać w formie skanów na adres: praktyki_wpia@lazarski.edu.pl następujące dokumenty:

  • podanie do Koordynatora Praktyk,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę (w dokumencie powinno być wskazane stanowisko pracy, od kiedy jest ona wykonywana i w jakim wymiarze) wraz z zakresem wykonywanych obowiązków zgodnym z kierunkiem studiów, 
  • potwierdzenie przez bezpośredniego przełożonego uzyskania efektów uczenia się określonych w programie studiów dla praktyk zawodowych,
  • esej napisany przez studenta na temat osiągniętych umiejętności związanych z wymaganymi efektami uczenia się.

Po uzyskaniu akceptacji przez Koordynatora Praktyk w ciągu 14 dni roboczych należy dostarczyć (osobiście lub drogą pocztową) do Dziekanatu WPiA oryginały w/w dokumentów.

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!