Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence

 
Projekt - Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence.

Doskonałość w kształceniu.

Obraz
csm_projekty_fundusze_87535acdfa.jpg

 

Informacje podstawowe:
Realizacja projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence. Doskonałość w kształceniu” współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Projekt realizowany jest przez Uczelnię Łazarskiego w partnerstwie ze Szpitalem Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, w okresie od 01.01.2019 r. do 30.09.2022 r., na podstawie umowa o dofinansowanie nr POWR.05.03.00-00-0005/18-00 zawartej dnia 24.04.2019 r. ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia.

Obraz
polska

 

Projekt pn. „Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence. Doskonałość w kształceniu” współfinansowany jest ze środków budżetu państwa:

 • dofinasowanie ze środków dotacji celowej w kwocie 2 085 060,44 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt złotych i czterdzieści cztery grosze);
 • dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Beneficjenta i Partnera w związku z realizacją Projektu.

Cel projektu:

Podniesienie jakości kształcenia na kierunkach lekarskim i pielęgniarstwie Uczelni Łazarskiego poprzez wdrożenie adekwatnego do potrzeb Programu Rozwojowego opartego o wieloprofilowe centrum symulacji medycznych (dalej: CSM). Osiągnięcie celu nastąpi poprzez realizację celów szczegółowych:

 • wzmocnienie bazy dydaktycznej umożliwiającej kształcenie praktyczne metodą symulacji medycznej - dzięki utworzeniu i wyposażeniu CSM;
 • wzrost kompetencji kadry dydaktycznej kształcącej na kierunkach medycznych poprzez umożliwienie doskonalenia się na kursach/szkoleniach/stażach;
 • zwiększenie kompetencji studentów w zakresie praktycznych aspektów zawodu poprzez realizację części zajęć praktycznych w warunkach sal symulacyjnych, włączając w to udział pacjenta standaryzowanego oraz naukę opartą o scenariusze przygotowane przez doświadczonych lekarzy praktyków zatrudnionych w klinikach.
Planowane efekty:

Efektem bezpośrednim projektu (stan docelowy) będzie stan, w którym absolwent naszej uczelni - lekarz lub pielęgniarka - jest przygotowany na najwyższym poziomie do pracy w zawodzie, który poza wiedzą teoretyczną jest biegły w wykonywaniu praktycznych procedur medycznych, mając przy tym wysoko rozwinięte kompetencje społeczne.

Uczelnia Łazarskiego dzięki nowoczesnemu ośrodkowi wyposażonemu w wysokospecjalistyczny sprzęt oraz wykwalifikowanej kadrze - gwarantować będzie nauczanie medycyny na wysokim, światowym poziomie.

Wartość projektu:
13 263 743,24 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
11 178 682,80 zł

Dofinasowanie z budżetu państwa (dotacja celowa):
2 085 060,44 zł

Beneficjent realizując projekt pn. „Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence. Doskonałość w kształceniu” stosuje zasady określone w:

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020


 

Ogólna charakterystyka CSM

Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence zlokalizowane jest na trzech kondygnacjach: parterze, 7 i 10 piętrze w sektorze F Uczelni Łazarskiego. CSM posiada zróżnicowane i innowacyjne zasoby techniczne i edukacyjne. Bazę dydaktyczną stanowią:

PARTER
 • Sala wysokiej wierności 1 – Karetka
 • Sala wysokiej wierności 2 – Sala Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Pomieszczenie kontrolne dla sali 1 i 2 wysokiej wierności
7 PIĘTRO
 • Sala niskiej wierności 2 - sala pacjenta standaryzowanego/Sala niskiej wierności 2 - sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych
 • Sala symulacji z zakresu BLS
 • Sala wysokiej wierności 3 – Blok operacyjny
 • Sala wysokiej wierności 4 – sala pielęgniarstwa wysokiej wierności
 • Pomieszczenie kontrolne dla sali 3 wysokiej wierności
 • Sala wysokiej wierności 4 – sala pielęgniarstwa wysokiej wierności
 • Pomieszczenie kontrolne dla sali 4 wysokiej wierności
 • Sala wysokiej wierności 5 – Intensywna Terapia
 • Pomieszczenie kontrolne dla sali 5 wysokiej wierności
 • Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich
10 PIĘTRO
 • Sala do nauki umiejętności chirurgicznych
 • Sala nauki umiejętności technicznych
 • Sala symulacji z zakresu ALS

 

Centrum Symulacji Medycznej w swoich zasobach posiada sale symulacji wysokiej wierności, które zostały wyposażone w sprzęt typowy dla określonych sal szpitalnych (np. oddział intensywnej terapii, blok operacyjny, itp.).

 

Aby umożliwić dydaktykom i studentom dokonanie dokładnej analizy zachowań, zdarzeń czy zweryfikować poprawność wykonywanych procedur medycznych podczas przeprowadzanych zajęć, pomieszczenia te, zostały wyposażone w wysokiej jakości sprzęt umożliwiający nagrywanie obrazu i dźwięku. Do każdej z sal symulacji wysokiej wierności przyporządkowana jest sala analizy zajęć (debriefingu) z odpowiednią infrastrukturą umożliwiającą sprawny zapis i odtwarzanie plików debriefingu oraz ich bezpieczne archiwizowanie. 

Dodatkowo zostały wyodrębnione specjalnie pokoje sterowania, które umożliwiają obserwacje sali symulacji wysokiej wierności przez lustro weneckie oraz komunikowania się pomiędzy instruktorem a studentami.


Biuro Projektu CSM
Uczelnia Łazarskiego
sektor "D"; pokój 301
e-mail: csm.wm@lazarski.edu.pl
telefon: +48 22 54 35 339

Kierownik Projektu:
dr hab. Paweł Olszewski

 

1. miejsce
w rankingu Dziennika Gazety Prawnej

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Prawa i Administracji UŁa

1. miejsce
w rankingu dziennika Rzeczpospolita

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Prawa i Administracji UŁa

Pozytywna akredytacja PKA
dla kierunku lekarskiego!

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej nasz kierunek Lekarski

Lider
w kategorii edukacja biznesu!

 

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

Studiuj i ucz się od najlepszych!

 

Poznaj bliżej ofertę Wydz. Ekonomii i Zarządzania