Informacje dla użytkowników Biblioteki Uczelni Łazarskiego:

Zamówienia dokonujemy osobiście w Bibliotece wypełniając odpowiedni formularz lub poprzez elektroniczny formularz zamówień dostępny na stronie www Biblioteki.

Aby wypełnić formularz, należy znać pełne dane bibliograficzne książki (autora/redaktor, tytuł, miejsce wydania, wydawnictwo, rok wydania) lub artykułu (autor, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok lub rocznik czasopisma, numer, numery stron).

Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Przewidywany czas realizacji zamówienia z bibliotek polskich wynosi około dwóch tygodni.
Wypożyczenia ze zbiorów bibliotek zagranicznych odbywają się na zasadach opisanych w regulaminie wypożyczeń międzybibliotecznych (część Wypożyczenie zbiorów z biblioteki zagranicznej do Biblioteki Uczelnianej)

Informacje dla Bibliotek:

Biblioteka chcąca skorzystać z wypożyczeń międzybibliotecznych zakłada własne konto w Bibliotece Uczelni Łazarskiego, według następującej procedury:

Na stronie https://biblioteka.lazarski.pl/Opac5 wybieramy REJESTRACJA - ZAŁÓŻ KONTO wypełniamy formularz i klikamy ZAREJESTRUJ.

Loginem będzie adres e-mail i hasło ustalamy samodzielnie. W polu Imię wpisujemy nazwę biblioteki, np. Biblioteka Kolegium Nauczycielskiego, w polu Nazwisko proszę podać nazwisko osoby odpowiedzialnej za wypożyczenia międzybiblioteczne, w polu Data urodzenia należy podać datę wypełnienia formularza. Akceptujemy znajomość regulaminu i klikamy okienko Zarejestruj.

Twoje konto w naszej bibliotece zostało założone. Dalej postępuj według instrukcji przesłanej w e-mailu.

W przypadku pytań lub wątpliwości możesz się z nami skontaktować:
e-mail: interlibrary@lazarski.edu.pl
tel. + 48 22 543 53 91

Regulamin Wypożyczeń Międzybibliotecznych Biblioteki Uczelni Łazarskiego (dalej: Biblioteki Uczelnianej, BU)

Wypożyczanie międzybiblioteczne odbywa się na zasadzie wzajemności pomiędzy Biblioteką Uczelni Łazarskiego a bibliotekami krajowymi.

Wypożyczenie zbiorów z biblioteki krajowej do Biblioteki Uczelnianej  

 1. Prawo do korzystania z usługi Wypożyczenia Międzybiblioteczne posiadają użytkownicy BU z kartą biblioteczną lub elektroniczną legitymacją studencką. Zamówienia należy dokonywać za pomocą elektronicznego formularza zamówienia lub osobiście w Bibliotece. 
 2. W ramach Wypożyczeń Międzybibliotecznych realizowane są zamówienia:
  1. na książki, z zastrzeżeniem, że nie mogą być one dostępne w BU lub bibliotekach Warszawy, z zastrzeżeniem p. 8. 
  2. na wykonanie kopii dokumentu, z zastrzeżeniem, że Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wykonania usługi, na podstawie wyceny biblioteki wykonującej kopię.
 3. Jednorazowo Użytkownik może złożyć zamówienie na 3 publikacje.
 4. Zamówienia na książki realizowane są poprzez wypożyczenie przez Bibliotekę Uczelnianą egzemplarza z księgozbioru innej biblioteki. Usługa jest bezpłatna. Biblioteka pokrywa koszty dostawy z innej biblioteki, jeśli usługa ta nie jest świadczona nieodpłatnie, oraz zwrotu książki.
 5. Książki sprowadza się na czas określony przez bibliotekę wypożyczającą. Biblioteka Uczelniana zawiadamia Użytkownika o wpłynięciu zamówionych książek oraz terminie, do którego będą one w dyspozycji BU.
 6. Sprowadzone książki udostępnia się wyłącznie na miejscu, chyba że regulamin biblioteki użyczającej dopuszcza wypożyczenie do domu.
 7. Zamówienie może zostać nie zrealizowane z przyczyn niezależnych od Biblioteki Uczelnianej.
 8. Podstawową formą transportu książek wypożyczanych międzybibliotecznie jest przesyłka pocztowa zwykła. W wyjątkowych przypadkach Biblioteka korzysta z innych sposób odebrania lub zwrotu książki, także na terenie Warszawy. 
 9. Niestosowanie się do Regulaminu Wypożyczeń Międzybibliotecznych może spowodować okresowe lub stałe zawieszenie prawa do korzystania z tej usługi.

Wypożyczenie zbiorów z biblioteki zagranicznej do Biblioteki Uczelnianej  

 1. Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadza książki z bibliotek zagranicznych w przypadku braku ich w bibliotekach polskich na warunkach ogólnych jak powyżej. 
 2. Biblioteka Uczelni Łazarskiego przystąpiła do programu  The IFLA Voucher Scheme. Program ten pozwala bibliotekom wypożyczającym rozliczać płatności za wypożyczenia międzynarodowe w voucherach IFLA. Koszt wypożyczenia określa biblioteka wypożyczająca. Szacunkowy koszt za wypożyczenie 1 książki lub wtórnika wynosi 1-2 vouchery. Cena 1 full voucher to 8 Euro, 1 half voucher  to 4 euro. Biblioteka posiada vouchery IFLA. Użytkownik może być obciążony kosztami zakupu dodatkowych voucherów. 
 3. Wypożyczenia zagraniczne realizowane są tylko z bibliotek działających w programie The IFLA Voucher Scheme.

Wypożyczenie zbiorów Biblioteki Uczelnianej innej bibliotece

 1. Biblioteka Uczelniana wypożycza książki podlegające wypożyczeniom, a w uzasadnionych przypadkach – także książki przeznaczone do wykorzystywania na miejscu. Okres wypożyczenia wynosi 90 dni i nie podlega przedłużeniu. Data zwrotu jest datą nadania przesyłki.  
 2. Do wypożyczeń międzybibliotecznych stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Biblioteki Uczelnianej dotyczące opłat za książki niezwrócone w terminie.    
 3. Biblioteka Uczelniana nie wypożycza:
  1. czasopism,
  2. zbiorów multimedialnych,
  3. prac dyplomowych. 
 4. Biblioteka Uczelniana zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeżeli zamawiane książki dostępne są w bibliotece zlokalizowanej w tej samej miejscowości co biblioteka zamawiająca. Dotyczy to zwłaszcza zamówień złożonych przez biblioteki w Warszawie. W odmowie wskazuje się lokalizację egzemplarza.
 5. Zamówienia na książki składa się poprzez zrealizowanie  procedury zamówienia online w katalogu.
 6. Dla wykonania zamówienia, biblioteka zakłada własne konto w Bibliotece Uczelnianej zgodnie z instrukcją zdalnego zakładania konta, a następnie je aktywuje. BU przesyła bibliotece otwierającej konto dane do weryfikacji i podpisu na wydruku, zwracanym wraz z pierwszą wypożyczona książką. 
 7. Biblioteka Uczelniana  realizuje zamówienie w ciągu 48 godzin (lub w pierwszym dniu poświątecznym w wypadku zamówień składanych w piątki, weekendy i święta) i niezwłocznie wysyła je pocztą zwykłą na własny koszt do biblioteki zamawiającej.      
 8. Całkowitą odpowiedzialność za wypożyczone książki ponosi biblioteka zamawiająca. Biblioteka ta zwraca książki drogą pocztową na własny koszt. Biblioteka jest zobowiązana do przestrzegania regulaminu Biblioteki Uczelnianej w zakresie wypożyczeń. 
 9. Biblioteka Uczelniana realizuje zamówienia bibliotek na wykonanie dokumentu wtórnego (skany w formacie pdf) z poszanowaniem praw autorskich. Koszt wykonania tej usługi określa Lista opłat w Bibliotece Uczelni Łazarskiego. W celu złożenia zamówienia należy przesłać wypełnione Zlecenie wykonania skanu na adres  interlibrary@lazarski.edu.pl. Zasadniczo biblioteka odmawia wykonania skanów liczących więcej niż 300 stron. Usługa realizowana jest po potwierdzeniu akceptacji kosztu jej wykonania.
 10. Płatności za usługę dokonuje się na podstawie faktury VAT wystawionej przez Uczelnię Łazarskiego. 
 11. Skany materiałów bibliotecznych wysyłane są wyłącznie pocztą elektroniczną.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.