Rekrutacja 2024 | Studia wyższe

 

UZNANIE POKRYWAJĄCYCH SIĘ PRZEDMIOTÓW I PRZENIESIENIE Z INNEJ UCZELNI

 

 


 

PRZENIESIENIE Z INNEJ UCZELNI 

ZMIANA UCZELNI

UZNANIE POKRYWAJĄCYCH SIĘ PRZEDMIOTÓW

UZNANIE PRZEDMIOTÓW

 


 

 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest otwartość w dotarciu do wykształcenia przez osoby posiadające różny poziom przygotowania edukacyjnego oraz dbanie o rozwój edukacyjny i zawodowych osób składających wniosek na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu procedowania, wszczętego na Pani/Pana wniosek procesu przeniesienia z innej uczelni, uznania pokrywających się przedmiotów, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., uchwały Senatu z dnia z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie „Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym rekrutacji elektronicznej dla kierunków: prawo, administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, prawo w biznesie, prawo w stosunkach międzynarodowych i biznesie, prawo w IT na Uczelni Łazarskiego na rok akademicki 2023/2024”, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, poprzez ustalenie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia, wynikającego z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji procesu rozpatrzenia wniosku w sprawie przeniesienia z innej uczelni, uznania pokrywających się przedmiotów, a w sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez okres związany z realizacją procesu kształcenia i wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne lub świadczące usługi kurierskie, chmurowe czy hostingu.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowany decyzjom, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest konieczne, niepodanie danych osobowych uniemożliwia rozpoczęcie procesu uznania pokrywających się przedmiotów, przeniesienia z innej uczelni.
 11. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowe, ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

 

Biuro Rekrutacji

sektor E, parter, pok. 39 


e-mail: rekrutacja@lazarski.edu.pl

tel.: (+48) 22 54 35 505


Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek w godz. 9:00 - 17:00

Biuro Rekrutacji dla cudzoziemców


e-mail: recruitment@lazarski.edu.pl

tel.: (+48) 22 54 35 368 / 377


Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Czwartek w godz. 9:00 - 17:00
Piątek - zamknięte (dzień pracy wewnętrznej)

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
 • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
 • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!