Witamy na stronie Sekcji Programów Międzynarodowych!

Na kolejnych podstronach naszego serwisu znajdziecie podstawowe informacje o zakresie działalności SPM, jego ofercie wraz z listą uczelni partnerskich oraz szczegółowe zasady korzystania z programów obsługiwanych przez Sekcję.

Część poświęcona „kontaktom” z SPM pozwoli Wam bezpośrednio dotrzeć do właściwej osoby, by uzyskać  interesujące Was informacje i sprawnie załatwić wszystkie Wasze sprawy związane z międzynarodową mobilnością w ramach oferty SPM.

Współpraca międzynarodowa jest jednym z kluczowych kierunków rozwoju Uczelni Łazarskiego, w rezultacie której zwiększa ona swój stopień internacjonalizacji i buduje swój wizerunek uczelni otwartej na międzynarodowe wyzwania, elastycznie adaptującej program kształcenia do zmieniających się warunków na rynku pracy i grup beneficjentów. Stanowi istotny element tworzenia nowoczesnej oferty dydaktycznej, kształcenia studentów i podnoszenia kompetencji kadry, wpływający na podniesienie jakości procesu dydaktycznego i wzmocnienie pozycji Uczelni na rynku edukacyjnym.

Współpraca międzynarodowa realizowana jest w oparciu o umowy inter-instytucjonalne w ramach programu Erasmus+, umowy bilateralne z uczelniami zagranicznymi oraz umowy z instytucjami zagranicznymi, jak również poprzez indywidualne kontakty pracowników.

Uczelnia uczestniczy w międzynarodowych programach wymiany studentów i pracowników. Ma podpisanych ponad 90 umów z uniwersytetami i szkołami biznesu oraz prawa w ramach programu Erasmus+, corocznie aktualizuje porozumienia z instytucjami przyjmującymi absolwentów na staże w krajach Unii Europejskiej. Każdego roku studenci mają możliwość zrealizowania części swoich studiów za granicą lub wyjazdu na praktyki, równocześnie studenci zagraniczni przyjeżdżają na studia w Uczelni. Głównymi partnerami Uczelni Łazarskiego są uczelnie i instytucje z krajów Unii Europejskiej.

Równocześnie Uczelnia corocznie kształci wielu obcokrajowców w trybie regularnych studiów, szczególnie na programach anglojęzycznych. Oferuje ponadto programy licencjackie i magisterskie w języku angielskim walidowane przez Coventry University.

Sekcja zarządza następującymi programami:

jak również różnego szczebla umowami dwustronnymi zawieranymi między Uczelnią Łazarskiego a innymi instytucjami szkolnictwa wyższego na świecie.

Nieprzerwanie od 2003 r. Uczelnia Łazarskiego aktywnie uczestniczyła w programie Erasmus, stwarzając studentom możliwość realizacji części studiów i praktyki za granicą. Od 2004 r. zaangażowana była w program Leonardo da Vinci dedykowany absolwentom, poszukującym staży w zagranicznych firmach i instytucjach. W 2021 r. otrzymała Kartę Uczelni Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, przyznającą Uczelni prawo do uczestnictwa w działaniach podejmowanych w ramach nowej perspektywy programowej – programu Erasmus+, zrzeszającego dotychczasowe programy m.in. Erasmus i Leonardo da Vinci. Umożliwia to Uczelni realizację i uczestnictwo w takich działaniach programowych jak mobilności indywidualne, partnerstwa strategiczne czy projekty centralne. W rezultacie rośnie liczba studentów i absolwentów uczelni, którzy wyjeżdżając za granicę na studia i praktyki do uczelni partnerskich i instytucji w krajach Unii Europejskiej, zdobywają międzynarodową wiedzę i umiejętności w celu osobistego rozwoju oraz doskonalenia edukacyjnego i zawodowego.

Erasmus+ Studia umożliwia realizację części studiów w jednej z uczelni partnerskich.

Erasmus+ Praktyki umożliwia wyjazd na praktykę studencką do zagranicznego przedsiębiorstwa, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale, itp.).

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

Katarzyna Zielińska

erasmus@lazarski.edu.pl - przyjeżdżający studenci, pracownicy administracyjni i nauczyciele akademiccy
erasmus.outgoing@lazarski.edu.pl - wyjeżdżający studenci, pracownicy administracyjni i nauczyciele akademiccy
international@lazarski.edu.pl - umowy bilateralne, partnerstwa

tel. +48 22 54 35 365
pok. 307, sektor D, III p.