Sekcja programów międzynarodowych

Witamy na stronie Sekcji Programów Międzynarodowych!

Na kolejnych podstronach naszego serwisu znajdziecie podstawowe informacje o zakresie działalności SPM, jego ofercie wraz z listą uczelni partnerskich oraz szczegółowe zasady korzystania z programów obsługiwanych przez Sekcję.

Część poświęcona „kontaktom” z SPM pozwoli Wam bezpośrednio dotrzeć do właściwej osoby, by uzyskać  interesujące Was informacje i sprawnie załatwić wszystkie Wasze sprawy związane z międzynarodową mobilnością w ramach oferty SPM.

Współpraca międzynarodowa jest jednym z kluczowych kierunków rozwoju Uczelni Łazarskiego, w rezultacie której zwiększa ona swój stopień internacjonalizacji i buduje swój wizerunek uczelni otwartej na międzynarodowe wyzwania, elastycznie adaptującej program kształcenia do zmieniających się warunków na rynku pracy i grup beneficjentów. Stanowi istotny element tworzenia nowoczesnej oferty dydaktycznej, kształcenia studentów i podnoszenia kompetencji kadry, wpływający na podniesienie jakości procesu dydaktycznego i wzmocnienie pozycji Uczelni na rynku edukacyjnym.

Współpraca międzynarodowa realizowana jest w oparciu o umowy inter-instytucjonalne w ramach programu Erasmus+, umowy bilateralne z uczelniami zagranicznymi oraz umowy z instytucjami zagranicznymi, jak również poprzez indywidualne kontakty pracowników.

Uczelnia uczestniczy w międzynarodowych programach wymiany studentów i pracowników. Ma podpisanych ponad 90 umów z uniwersytetami i szkołami biznesu oraz prawa w ramach programu Erasmus+, corocznie aktualizuje porozumienia z instytucjami przyjmującymi absolwentów na staże w krajach Unii Europejskiej. Każdego roku studenci mają możliwość zrealizowania części swoich studiów za granicą lub wyjazdu na praktyki, równocześnie studenci zagraniczni przyjeżdżają na studia w Uczelni. Głównymi partnerami Uczelni Łazarskiego są uczelnie i instytucje z krajów Unii Europejskiej.

Równocześnie Uczelnia corocznie kształci wielu obcokrajowców w trybie regularnych studiów, szczególnie na programach anglojęzycznych. Oferuje ponadto programy licencjackie i magisterskie w języku angielskim walidowane przez Coventry University.

Sekcja zarządza następującymi programami:

jak również różnego szczebla umowami dwustronnymi zawieranymi między Uczelnią Łazarskiego a innymi instytucjami szkolnictwa wyższego na świecie.

Nieprzerwanie od 2003 r. Uczelnia Łazarskiego aktywnie uczestniczyła w programie Erasmus, stwarzając studentom możliwość realizacji części studiów i praktyki za granicą. Od 2004 r. zaangażowana była w program Leonardo da Vinci dedykowany absolwentom, poszukującym staży w zagranicznych firmach i instytucjach. W 2021 r. otrzymała Kartę Uczelni Erasmusa dla szkolnictwa wyższego, przyznającą Uczelni prawo do uczestnictwa w działaniach podejmowanych w ramach nowej perspektywy programowej – programu Erasmus+, zrzeszającego dotychczasowe programy m.in. Erasmus i Leonardo da Vinci. Umożliwia to Uczelni realizację i uczestnictwo w takich działaniach programowych jak mobilności indywidualne, partnerstwa strategiczne czy projekty centralne. W rezultacie rośnie liczba studentów i absolwentów uczelni, którzy wyjeżdżając za granicę na studia i praktyki do uczelni partnerskich i instytucji w krajach Unii Europejskiej, zdobywają międzynarodową wiedzę i umiejętności w celu osobistego rozwoju oraz doskonalenia edukacyjnego i zawodowego.

Erasmus+ Studia umożliwia realizację części studiów w jednej z uczelni partnerskich.

Erasmus+ Praktyki umożliwia wyjazd na praktykę studencką do zagranicznego przedsiębiorstwa, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale, itp.).

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to wybitni eksperci w dziedzinie ekonomii, polityki, lotnictwa i prawa!

  • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
  • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
  • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!