Regulamin monitoringu wizyjnego

 1. Monitoring wizyjny wprowadzony jest w celu ochrony bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia znajdującego się na terenie Uczelni Łazarskiego.
 2. Podstawą wprowadzenia monitoringu jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz art. 22(2) Kodeksu Pracy.
 3. System monitoringu wizyjnego obejmuje zestaw kamer i rejestratorów oraz oprogramowania do obserwacji zapisów.
 4. Monitoringiem objęty jest:
  • budynek Uczelni Łazarskiego przy ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa, sektor A, D, E, F, dziedziniec uczelni oraz parkingi podziemne.
 5. Monitoring pozostaje aktywny przez całą dobę.
 6. Osoby uprawnione do przeglądania zarejestrowanego obrazu posiadają upoważnienia nadane przez Administratora danych osobowych.
 7. Osoby uprawnione do przeglądania zarejestrowanego obrazu posiadają upoważnienia nadane przez Wiceprezydenta ds. operacyjnych - Administratora danych osobowych oraz upoważnienia nadane przez agencję ochrony mienia swoim pracownikom (tzw. podprocesora), której powierzono obsługę monitoringu.
 8. Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w zabezpieczonym pomieszczeniu.Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w zabezpieczonym pomieszczeniu.
 9. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony za zgodą i w terminie ustalonym przez osobę upoważnioną w celach określonych w pkt 1.
 10. Nagrania mogą być przekazane, na pisemny wniosek uprawnionym służbom lub organom w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.
 11. Zapis monitoringu może być udostępniony osobom bezpośrednio zainteresowanym wyjaśnieniem zdarzenia z zachowaniem anonimizacji innych zarejestrowanych osób, których ujawnienie mogłoby doprowadzić do naruszenia praw i wolności osób.
 12. Zapisy monitoringu przechowywane są do 21 dni, chyba, że zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny. Za przechowywanie i zniszczenie materiałów po upływie określonych prawem terminów odpowiada Administrator danych osobowych.
 13. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także przysługuje mu prawo wniesienia sprzeciwu.
 14. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Informacja o monitoringu (znak graficzny kamery plus klauzula informacyjna) umieszczana jest w widocznym miejscu na bramie Uczelni/wjeździe na parking podziemny/wewnątrz kampusu/na drzwiach wejściowych do Uczelni.
 16. Zarejestrowany przez system monitoringu obraz nie stanowi informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 17. Rejestracji podlega tylko obraz z kamer, bez rejestracji dźwięku.
 18. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 12 - uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu podlegają zniszczeniu.

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
 • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
 • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, którą oferujemy!