Konferencje

Unia Europejska w przyszłości: czy silniejsza i bardziej demokratyczna?

Data: 21 listopada 2014
Organizatorzy:
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce,
Centrum Naukowe Instytutu Studiów Politycznych PAN i Uczelni Łazarskiego.

Program konferencji

Otwarcie:

 • dr Ewa Synowiec, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce,
 • prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król, Dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN,
 • Juliusz Madej, prezydent Uczelni Łazarskiego.

Panel I: Wzrost i zatrudnienie w Unii Europejskiej

moderator: dr Paweł Olszewski, Kierownik Centrum Naukowego ISP PAN i Uczelni Łazarskiego

 • prof. dr hab. Wojciech Bieńkowski, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego,
 • prof. dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego,
 • prof. dr hab. Tomasz Grosse, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
 • dr Sweta Rankin Rajan, Lecturer in Social Policy and Sociology Department of Clinical Sciences, Brunel University,
 • dr Justyna Schulz, Instytut Nauk Społecznych, Uniwersytet w Bremie.

Panel II: Przyszłość Unii Europejskiej w globalnym świecie

moderator: prof. dr hab. Ryszard Żelichowski, Instytut Nauk Politycznych PAN

 • prof. dr hab. Józef M. Fiszer, Kierownik Zakładu Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych PAN,
 • prof. dr hab. Stanisław Koziej, Sekretarz Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
 • prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk, Dyrektor Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
 • prof. dr hab. Janusz Węc, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Team Europe (tbc),
 • dr Jens Boysen, Niemiecki Instytut Historyczny.

How can Ukrainians living in Poland and Poles contribute to the further development of civil society in post-Maidan Ukraine?

Data: 18 listopada 2014
Organizatorzy:...
moderator: prof. Wojciech Bieńkowski.

Goście:

Yulia Gogol, Maidan activist, Barney A. Karbank Award laureateKrzysztof Stanowski, president of the Solidarity Fund PLKateryna Kuchmina, student at Lazarski UniversitySvetlana Iarmak, student at Lazarski University

This aim of the roundtable is to encourage students, Ukrainian as well as Polish, to actively participate in the democratic developements in Ukraine. We will brainstorm so as to exchange ideas between experts, activists, and students.

This event will be a unique opportunity for students to put in practice the theoretical knowledge they are learning within the framework of their studies. If one studies politics and international relations, it is not only to learn how it works. It might be also to be involved in it. Therefore, the official discussion will be followed by an informal part during which possibilities of implementing concrete actions will be explored.

Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej - nowe otwarcie

Data: 5-6 czerwca 2014 r. 
Organizatorzy:
Instytut Studiów Politycznych PAN,
Centrum ISP PAN i Uczelni Łazarskiego,
Komitet Nauk Politycznych PAN,
INPiSM Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II,
Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
Uczelnia Łazarskiego,
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce.

Program konferencji 

Dzień I

 • Okrągły stół z udziałem studentów i doktorantów? Przyszłość Polski w Unii Europejskiej

Dzień II 

Panel 1. 

moderator: prof. dr hab. Ryszard Żelichowski

 • prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer, Instytut Studiów Politycznych PAN: Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na proces modernizacji Polski;
 • prof. dr hab. Andrzej Podraza, Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II: Polska wobec globalnej strategii Unii Europejskiej, Katolicki;
 • prof. dr hab. Stanisław Konopacki, Uniwersytet Łódzki: Polska w UE dotkniętej kryzysem a problem europejskiej tożsamości;
 • prof. dr hab. Agnieszka Legucka, Akademia Obrony Narodowej: Rola Polski w kształtowaniu bezpieczeństwa zewnętrznego Unii Europejskiej we wschodnim sąsiedztwie;
 • prof. dr hab. Tomasz Hoffmann, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu: Europeizacja polityki publicznej na przykładzie polityki regionalnej w Polsce.

Panel 2.

moderator: prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer

 • dr Paula Marcinkowska, Uniwersytet Warszawski: Wpływ Polski na kształtowanie polityki zagranicznej Unii Europejskiej wobec jej sąsiadów;
 • dr Tomasz Stępniewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II: Polska i jej wschodni sąsiedzi ? perspektywa 10 lat Polski w Unii Europejskiej;
 • dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II: Polityki Polski wobec Litwy, Łotwy i Estonii w perspektywie dziesięciolecia członkostwa w Unii Europejskiej;
 • dr Marek Madej, Uniwersytet Warszawski Spóźniony entuzjasta ? Polska wobec Europejskiej (Wspólnej) Polityki Bezpieczeństwa i Obrony;
 • dr Agata Włodkowska-Bagan, Akademia Obrony Narodowej: Rola Unii Europejskiej we wzmacnianiu pozycji międzynarodowej Polski;
 • dr Monika Sus, Uniwersytet Wrocławski: Europejska Służba Działań Zewnętrznych i jej wpływ na rozwój polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Perspektywa Polski;
 • mgr Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego: From parochialism to glory? the role of Poland as the driver of change in the policies of EU towards Maghreb, Mashrek and beyond.

Panel 3.

moderator: prof. zw. dr hab. Piotr Madajczyk

 • dr Filip Tereszkiewicz, Politechnika Opolska: Unia Europejska wobec ewolucji ładu międzynarodowego ? strategia dla Polski na najbliższą dekadę;
 • dr Agata Ludera-Ruszel, Uniwersytet Rzeszowski: Polska wobec wyzwań polityki Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych;
 • dr Anna Wróbel, Uniwersytet Warszawski: Wpływ Polski na kształtowanie wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej;
 • dr Mariusz Ruszel, Politechnika Rzeszowska: Wpływ Polski na kształtowanie polityki energetycznej Unii Europejskiej;
 • dr Robert Rajczyk, Uniwersytet Śląski: Wyzwania polskiej dyplomacji cyfrowej w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej;
 • dr Monika Szkarłat, UMCS: Biogospodarka w polityce Unii Europejskiej i Polski.

Panel 4.

moderator: dr Paweł Olszewski

 • dr Beata Piskorska, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II: Adaptacja Polski do nowych uwarunkowań polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Casus Ukrainy;
 • dr Paweł Olszewski, Instytut Studiów Politycznych PAN: Polska w procesie kształtowania nowej roli i miejsca Unii Europejskiej na arenie globalnej;
 • dr Spasimir Domaradzki, Uczelnia Łazarskiego: Polska i UE wobec kryzysu na Ukrainie;
 • mgr Martin Dahl, Uczelnia Łazarskiego: Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej i jej perspektywy;
 • mgr Adrian Chojan, Instytut Studiów Politycznych PAN: 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Próba bilansu aktywności wybranych partii politycznych;

Międzynarodowa konferencja naukowa: Współpraca Polski z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw: przesłanki, sukcesy, porażki i perspektywy

Data: 13 maja 2013 roku
Organizatorzy:
Centrum Naukowe Instytutu Studiów Politycznych PAN i Uczelni Łazarskiego,
Koło Naukowe Młodych Dyplomatów działające pod auspicjami Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uczelni Łazarskiego.
Celem merytorycznym konferencji było poszerzenie wiedzy obejmującej problematykę współpracy Polski z państwami zrzeszonymi w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw. Istotą konferencji było zaś podjęcie współpracy pracowników naukowych ISP PAN i Uczelni Łazarskiego ze studentami tak z Polski, jak i z zagranicy.
Efektem konferencji będzie publikacja zawierająca referaty wygłoszone przez prelegentów w trakcie konferencji.

Podczas konferencji poruszono następujące zagadnienia:
Inauguracji dokonali: prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer i Aleksandra Mystkowska

Panel I - Polska a Wspólnota Niepodległych Państw

 • prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer: Wspólnota Niepodległych Państw jako podmiot stosunków międzynarodowych i jej rola na arenie międzynarodowej;
 • mgr Adrian Chojan: Wpływ geopolityki na politykę zagraniczną Polski w latach 2005-2007. Przykład Wspólnoty Niepodległych Państw;
 • Piotr Bartkowiak: Współpraca Polski z państwami WNP w zakresie unikania podwójnego opodatkowania na przykładzie wybranych państw;

Panel II - Federacja Rosyjska 

 • dr Jacek Więcławski: Polityka jako rywalizacja o dominującą wizję prawdy - przykład stosunków polsko-rosyjskich;
 • Aliaksandr Mandryhin: Historyczny kontekst relacji polsko-rosyjskich: przykład Katynia i kwestii katyńskiej
 • Anna Giełażyn: Czy gospodarka może być niezależna od polityki - Ekonomiczny wymiar stosunków polsko-rosyjskich;
 •  Magdalena Dzienna: Problem Gruzji w relacjach polsko-rosyjskich.

Panel III - Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Azerbejdżan i Uzbekistan

 • mgr Maciej Zasada: Polska "Białoruś - sąsiedztwo skazane na niepowodzenie"
 • Nastya Diedova: Stosunki polsko-ukraińskie na tle Partnerstwa Wschodniego;
 • Stanislava Vidkovska: Ukraina między Rosją a Unią Europejską - problem tożsamości geopolitycznej państwa ukraińskiego i jego implikacje dla Polski;
 • Nikita Galenchenko: Stosunki gospodarcze Polska - Kazachstan: oś współpracy Polski z państwami Azji Centralnej;
 • mgr Edgar Czop: Perspektywy stosunków polsko-azerbejdżańskich;
 • Mateusz Czasak: Polsko - uzbeckie stosunki gospodarcze.

Zarządzanie procesem integracji europejskiej i modernizacja Unii Europejskiej w dobie kryzysu i kształtowania się nowego ładu międzynarodowego

Data: 11 grudnia 2012 roku
Organizator:
Centrum Naukowe Instytutu Studiów Politycznych PAN i Uczelni Łazarskiego. 
Celem konferencji było przeprowadzenie interdyscyplinarnej dyskusji o stanie integracji europejskiej w współcześnie i w niedalekiej przyszłości. Dlatego też teoretyczna refleksja objęła swym zakresem wykazanie wpływu kryzysu gospodarczego na formalne i nieformalne uwarunkowania integracji europejskiej wraz z próbą wskazania przyszłościowych konsekwencji tego stanu rzeczy nie tylko w aspekcie polityk wewnętrznych UE, ale również jej relacji z nowo kształtowanym ładem międzynarodowym.

Konferencję otworzył prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer witając dyrekcję Instytutu Studiów Politycznych PAN w osobach dyrektora prof. zw. dr hab. Eugeniusza C. Króla oraz wicedyrektor dr Joanny Szymoniczek. Prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer dokonał wprowadzenia do problematyki konferencji, zwrócił uwagę na współczesne problemy Unii Europejskiej w kontekście kształtującego się nowego ładu międzynarodowego. Po wygłoszonym słownie wstępnym poprosił o zabranie głosu prof. zw. dr hab. Eugeniusza C. Króla, który pozytywnie odniósł się do pierwszej inicjatywy zorganizowanej przez Centrum Naukowe ISP PAN i Uczelni Łazarskiego, jednocześnie dziękując organizatorom konferencji na za ich wkład pracy. Podziękował także wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania Centrum Naukowego. Dyrektor ISP PAN w swoim przemówieniu wyraził także nadzieję, iż w niedalekiej przyszłości Centrum będzie organizatorem lub współorganizatorem wielu podobnych przedsięwzięć naukowych, które przyczynią się do rozwoju nauk społecznych.
Program konferencji składał się z następujących paneli dyskusyjnych:
moderator: prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer.

Zarządzanie procesem integracji europejskiej w dobie kryzysu

 • dr hab. Tomasz Grosse: Kryzys jako zjawisko politologiczne;
 • prof. dr hab. Kazimierz Kik: Wpływ integracji europejskiej na ewolucję systemu partyjnego Europy (aspekt socjaldemokratyczny);
 • dr Krzysztof Strzałka: Włochy wobec kryzysu: polityka europejska i gospodarcza rządu Mario Montiego;
 • dr Ida Musiałkowska: Implikacje kryzysu dla zarządzania finansami UE (ze szczególnym uwzględnieniem polityki spójności);
 • dr Jakub Wódka: rozszerzenie UE a kryzys;
 • dr Magdalena Molendowska: Chrześcijańska demokracja w procesie zarządzania Unią Europejską w dobie kryzysu.

Modernizacja Unii Europejskiej w dobie kryzysu i kształtowania się nowego ładu międzynarodowego

 • prof. dr hab. Józef M. Fiszer: Szanse i zagrożenia dla modernizacji Unii Europejskiej w dobie kryzysu i kształtowania się nowego ładu globalnego;
 • dr Krzysztof Senger: Rosnąca rola instrumentów inżynierii finansowej w polityce spójności Unii Europejskiej;
 • mgr Mateusz Grzelczyk: Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej: w stronę pełnej autonomii finansowej UE?
 • dr Agnieszka Cianciara: O demokracji uczestniczącej w Unii Europejskiej: inicjatywa obywatelska, konsultacje i lobbing;
 • dr Mikołaj Tomaszyk: Koordynacja polityki europejskiej w Polsce w dobie kryzysu ekonomicznego UE.

Szanse i zagrożenia dla Unii Europejskiej w nowym ładzie globalnym

 • dr Paweł Olszewski: Unia Europejska w wielowymiarowym kryzysie;
 • mgr Adrian Chojan: Unia Europejska jako aktor globalny? Rozważania na czas kryzysu;
 • dr Beata Przybylska: Kryzys przywództwa w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Zakończenie konferencji odbyło się w ramach podziału na panele. Dokonali tego odpowiednio prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer oraz dr Paweł Olszewski.

System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie. Miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Data: ...
Organizatorzy:
Zakład Europeistyki, ISP PAN
Centrum Naukowe ISP PAN i Uczelni Łazarskiego
Konferencja zorganizowana pod patronatem Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Program

System euroatlantycki w wielobiegunowym świeci. Próba prognozy.

Data:     
Organizatorzy:
Zakład Europeistyki, Instytut Studiów Politycznych
Polskiej Akademii Nauk
Centrum Naukowe ISP PAN i Uczelni Łazarskiego
Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uczelni Łazarskiego
Program: ...

Unia Europejska w multipolarnym systemie międzynarodowym: szanse i zagrożenia

Data:
Organizatorzy:
Centrum Naukowe ISP PAN i Uczelni Łazarskiego
Zakład Europeistyki ISP PAN
Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uczelni Łazarskiego

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVIII Rankingu "Dziennik Gazeta Prawna” (2024 r.)
 • Wydział Prawa i Administracji jest także na 1. miejscu wg XIII rankingu dziennika Rzeczpospolita (2024 r.)
 • jesteśmy w pierwszej czwórce w prestiżowym rankingu magazynu Perspektywy 
 • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Cieszymy się, że nasze starania są doceniane!