Wykład: Problemy prawne przemocy wobec kobiet

W dniu 8 grudnia o godz. 14.30 (s. 36) odbędzie się w Uczelni Łazarskiego wykład zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, p. dr Sylwii Spurek. Temat wykładu: Problemy prawne przemocy wobec kobiet. Wykład odbędzie się w ramach międzynarodowej kampanii "16 Dni Działań Przeciwko Przemocy wobec Kobiet".
konferencja przemoc wobec kobiet

Temat wykładu  - przemoc wobec kobiet i przemoc w rodzinie:
<ul><li>zjawisko przemocy wobec kobiet i jej formy - biorąc po uwagę ogół popełnianych przestępstw, odsetek pokrzywdzonych mężczyzn i pokrzywdzonych kobiet jest podobny. Jednak przestępstwa seksualne, nękania i znęcania się popełniane są przede wszystkim wobec kobiet</li><li>specyfika przemocy w rodzinie - znęcanie się z art. 207 kk to praktycznie jedyne przestępstwo, gdzie ofiara i sprawca mieszkają ze sobą i sprawca ma nieograniczone możliwości oddziaływania na ofiarę</li><li>mechanizmy ochrony ofiary i działania adresowane do sprawcy - nakaz opuszczenia lokalu, programy korekcyjno-edukacyjne</li><li>dyskusja wokół Konwencji Stambulskiej Rady Europy (tzw. gender) i konsekwencjach tej dyskusji</li><li>ostatnie rekomendacje Komitetów ONZ - Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Komitetu Praw Człowieka (odpowiednio z X 2016 i XI 2016) w zakresie radzenia sobie przez Polskę z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie.</li></ul>

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

  • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
  • jesteśmy liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska
  • jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce wg prestiżowego rankingu Perspektyw!
  • wysoki poziom kierunku lekarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, którą oferujemy!