Uznanie zawodowe

SKRÓĆ SWOJĄ DROGĘ DO DYPLOMU

Uznamy Twój dorobek zawodowy.

 

PROCEDURA UZNANIA DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO

Doceniamy Twoje doświadczenie zawodowe.
Teraz w Łazarskim możesz zdobyć dyplom szybciej niż zwykli studenci.

Od października 2014 r. zdobyte w pracy czy podczas szkoleń kompetencje zwalniają Cię z obowiązku realizowania tych przedmiotów, które odpowiadają Twoim kwalifikacjom zawodowym. Wszystko to odbywa się w ramach procedury uznania dorobku zawodowego.

To idealne rozwiązanie, jeśli chcesz uzupełnić swoje wykształcenie, by dalej rozwijać się zawodowo.

Procedura nie dotyczy Wydziału Medycznego.

 • oszczędzasz czas - okres studiów możesz skrócić nawet o połowę,
 • nie musisz realizować zajęć, z których masz już specjalistyczną wiedzę,
 • masz indywidualny plan nauki, dzięki czemu łatwo połączysz studia z pracą,
 • płacisz tylko za przedmioty, na które uczęszczasz.

Możesz skorzystać z procedury, jeśli:

 • posiadasz świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
   
 • posiadasz tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
   
 • posiadasz tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

ZŁÓŻ DOKUMENTY W BIURZE REKRUTACJI

Dostarcz osobiście, pocztą lub mailem: CV, certyfikaty ukończenia kursów i szkoleń, świadectwo maturalne (przy aplikowaniu na studia I stopnia), dyplom ukończenia studiów wyższych (przy aplikowaniu na studia II stopnia) oraz odpowiednie podanie. 

Podanie z dokumentami można składać do 14 lutego 2024r.

DRUK PODANIA

ZAPOZNAJ SIĘ Z WSTĘPNĄ OPINIĄ TUTORA

W ciągu 2 tygodni Dziekan przygotuje wstępną opinię określającą, które przedmioty mogą zostać uznane.

 

PODPISZ UMOWĘ I WNIEŚ OPŁATĘ

Jeśli decyzja Dziekana spełnia Twoje oczekiwania, dział rekrutacji przygotuje umowę o warunkach odpłatności za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się. Opłata za przeprowadzenie procedury wynosi 950zł.

 

PODEJDŹ DO EGZAMINU

Egzamin składa się z prezentacji rozwiązania case study oraz rozmowy z ekspertami. Prezentacja odbywa się przed Wydziałową Komisją Weryfikującą, która wystawia oceny za uznane przedmioty.

FORMULARZ REKRUTACYJNY

ZOSTAŃ STUDENTEM

Witaj w gronie studentów Uczelni Łazarskiego. Przygotowaliśmy zbiór najważniejszych informacji, które ułatwią Ci pierwsze dni nauki. Sprawdź je.

NIEZBĘDNIK STUDENTA

 Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia, wszczętego na Pani/Pana wniosek procesu potwierdzania dorobku zawodowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., uchwały Senatu z dnia z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie „Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym rekrutacji elektronicznej dla kierunków: prawo, administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, prawo w biznesie, prawo w stosunkach międzynarodowych i biznesie, prawo w IT na Uczelni Łazarskiego na rok akademicki 2023/2024”, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, poprzez ustalenie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia, wynikającego z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji procesu rozpatrzenia wniosku potwierdzania dorobku zawodowego, a w sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez okres związany z realizacją procesu kształcenia i wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne lub świadczące usługi kurierskie, chmurowe czy hostingu.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym decyzjom, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest konieczne, niepodanie danych osobowych uniemożliwia rozpoczęcie procesu potwierdzenia dorobku zawodowego.
 11. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowe, ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

 

Dlaczego Łazarski?

Jesteśmy ośrodkiem naukowo dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia.

Budujemy społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Dlatego grono naszych wykładowców to ponad 250 najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa.

 • Uczelnia Łazarskiego jest w czołówce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce: w tegorocznym rankingu Perspektyw zajęliśmy 4 miejsce wśród uczeni niepublicznych
 • mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach
 • jesteśmy silną marką, która od ponad 30 lat z sukcesem konkuruje na polskim rynku szkolnictwa wyższego wyznaczając trendy profesjonalnej edukacji 

Studiuj i ucz się od najlepszych!

Łazarski w czołówce Uczelni wyższych!

 • Wydział Prawa i Administracji zajął I miejsce w XVII Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazeta Prawna” (2023 r.) 
   
 • Uczelnia Łazarskiego została liderem w kategorii edukacja biznesu w badaniu Marka Godna Zaufania, przeprowadzonym przez wydawcę miesięcznika My Company Polska oraz instytut badawczy Kantar Polska S.A. 
   
 • Według prestiżowego rankingu Perspektywy jesteśmy na 4. miejscu wśród niepublicznych uczelni w Polsce. 
   
 • Wysoki poziom kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego został powtórnie pozytywnie oceniony przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą nr 838/2023 z dn. 18 września 2023 r.

Wyróżnienia i nagrody wiele mówią o jakości edukacji, jaką świadczymy!