DYŻURY PEŁNOMOCNIKA REKTORA ds. ŚWIADCZEŃ

odbywają się w czasie z j a z d ó w  w następujących dniach i godzinach (sektor F, II piętro, pokój 268)

czwartki 11.40 - 12.20

niedziele WPiA 9.40- 10.10

soboty WEiZ 11.00 - 11.30

 

Telefon kontaktowy:

(+48) 22 54 35 491 prosimy dzwonić wyłącznie w poniedziałki i czwartki w godz. 10.30 - 11.30

E-mail:
stypendia@lazarski.edu.pl

UWAGA!!!!

NA DOLE TEJ STRONY W PLIKACH DO POBRANIA ZAMIESZCZONE SĄ WSZYSTKIE DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZASAD I WARUNKÓW UZYSKANIA STYPENDIÓW (REGULMIN), WYKAZY DOKUMENTÓW KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU (WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU 1 I 2) ORAZ FORMULARZE APLKACYJNE (DRUKI WNIOSKÓW).

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW

Posiadanie wizy nie uprawnia do ubiegania się o stypendium socjalne - konieczne jest np. posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na odbywanie studiów, które jest wydawane przez Wojewodę Mazowieckiego.

Studenci -  Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1,  Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022.583 z dnia 2022.03.12), którzy znaleźli się w trudnej sytuacji mogą ubiegać się o stypendium socjalne oraz o zapomogę. Każdy wniosek podlega indywidualnemu rozpatrzeniu w oparciu o sytuację konkretnego studenta.

Obywatel Ukrainy będący studentem, ubiegający się o stypendium socjalne razem z wnioskiem składa oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej.

Do Obywatela Ukrainy będącego studentem, nie stosuje się ograniczenia w zakresie liczby zapomóg, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Uprawnienia powyższe dotyczą obywatela Ukrainy będącego studentem, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia który zostanie określony w przepisach szczególnych i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

Wymagania formalne składania wniosków podane są poniżej.

Druki wniosków oraz Regulamin znajdują się w PLIKACH DO POBRANIA – na dole strony

STYPENDIA SA WYPŁACANE DO KOŃCA KAŻDEGO MIESIĄCA. DATA W HARMONOGRAMIE WSKAZANA NA WIRTUALNEJ UCZELNI PEŁNI FUNKCJĘ PORZĄDKUJĄCĄ.

Studenci, którzy PO 29 LISTOPADA br. wyrazili zgodę na doręczenie decyzji stypendialnej drogą eletkroniczną ORAZ studenci którzy jeszcze takiej zgody nie wyrazi a chcieliby otrzymać decyzję drogą elektroniczną mogą do dnia 02.12. br. na swoim koncie na WU wyrazić zgodę na doręczenie decyzji w tej formie.

Dla wskazanych wyżej osób decyzje zostaną przesłane drogą elektroniczną. Osoby które nie wyraziły zgody na doręczenie decyzji drogą elektroniczną zobowiązane są odebrać decyzję w godzinach dyżuru podanych na stronie. Mogą to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika którym może być wskazana przez nie pełnoletnia osoba fizyczna, na podstawie udzielonego jej pisemnego pełnomocnictwa. Nie odebranie decyzji skutkuje wstrzymaniem wypłaty przyznanego świadczenia. 

Wszelkie problemy związane z obsługą konta ws stypendiów należy zgłaszać do działu IT

Decyzji doręczonych drogą elektroniczną nie należy odsyłać, ani podpisywać. 

Zgodnie z pouczeniem zawartym w treści decyzji strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może złożyć pisemnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który w wersji papierowej należy dostarczyć na Uczelnię.

W innej formie, a w szczególności drogą mailową nie można ubiegać się o udzielanie wyjaśnień odnośnie decyzji. Maile takie pozostaną bez odpowiedzi.

Stypendia będą wypłacane do końca każdego miesiąca.

KOMUNIKAT

z dnia 10 grudnia 2022r.

Pełnomocnika Rektora Uczelni Łazarskiego ds. świadczeń

Decyzją Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 01 grudnia 2022r r. ustalone zostały następujące wysokości miesięcznych kwot stypendiów w roku akademickim 2022/2023:

1. Stypendium socjalne w kwocie 1530 zł dla studentów/doktorantów, w których rodzinie dochód na osobę w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny nie przekroczył kwoty 1051,70 zł. na osobę.

2. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w kwocie  2405 zł

3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

- w wysokości 1.000zł dla studentów z ustalonym lekkim stopniem niepełnosprawności
- w wysokości 1.200zł dla studentów z ustalonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
- w wysokości 1.600zł dla studentów z ustalonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

4. Stypendium rektora dla studentów:

- w wysokości 300 zł dla studentów którzy uzyskali od 1 do 11 punktów;
- w wysokości 600  zł dla studentów którzy uzyskali od 12 do 14 punktów;
- w wysokości 917 zł dla studentów którzy uzyskali powyżej 15 punktów.

Jeżeli w roku akademickim 2022/2023 przyznana Uczelni Łazarskiego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotacja na pomoc materialną dla studentów będzie niższa lub wyższa niż dotacja, na podstawie której ustalona została wysokość w/w kwot, Rektor zastrzega możliwość podjęcia decyzji o zmianie wysokości kwot stypendiów.

MAKSYMALNA ŁĄCZNA KWOTA STYPENDIÓW DO WYPŁATY NIE MOŻE BYĆ WYŻSZA NIŻ 2435 ZŁ. MIESIĘCZNIE.

Komunikat

 

Próg dochodowy pozwalający na ubieganie się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023 ustala się w wysokości 1051,70 zł.

Dochód z gospodarstwa rolnego

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2021 r. 3.288 zł (jest to dochód roczny).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.

Podstawa prawna

Art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, z późn. zm.) w związku z art. 88 ust. 1 oraz 98 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 poz.574 , z późn. zm)

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki zamieszczone zostały aktualne informacje na temat funkcjonowania systemu świadczeń dla studentów i doktorantów oraz wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w bieżącym roku akademickim.

Informacje dostępne są pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-i-pomoc-dla-studentow-i-doktorantow

Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (528 zł netto, a od 1 stycznia 2022 r. – 600 zł netto), dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

Ośrodek pomocy społecznej wydaje to zaświadczenie na wniosek studenta na podstawie aktualnych lub ostatnich posiadanych informacji o beneficjentach pomocy społecznej (rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się tylko w przypadkach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej). Wniosek o wydanie zaświadczenia może być przez studenta złożony elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. 

W przypadku gdy organ ten nie ma dostępu do informacji o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, np. z powodu nieubiegania się rodziny o świadczenia z pomocy społecznej, nie może wydać studentowi zaświadczenia o treści określonej w art. 88 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej odmówi studentowi wydania zaświadczenia albo wyda zaświadczenie zawierające informację, że rodzina nie ubiegała się lub nie korzysta z pomocy społecznej, zastosowanie znajdzie art. 88 ust. 5 ww. ustawy, zgodnie z którym studentowi może być przyznane stypendium socjalne, jeżeli wykaże on, że przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz udokumentuje źródła utrzymania rodziny w sytuacji braku lub bardzo niskich dochodów wykazanych we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych i potwierdzi ten fakt w oświadczeniu, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby, jeżeli spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

  • ukończył 26. rok życia;
  • pozostaje w związku małżeńskim;
  • ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
  • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
  • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 930,35 zł.

Ograniczenie możliwości przyznania świadczeń o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym

1. 

Świadczenia,  przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

2. 

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

3. 

Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

1)

magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;

2)

licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

4. 

Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

1)

pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;

2)

drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów.

5. 

Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.

6. 

Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, o których mowa w ust. 1, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

7. 

W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2, przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.

8. 

Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

 

Utrata prawa do świadczenia

1. 

Student ubiegający się o świadczenie albo otrzymujący takie świadczenie niezwłocznie powiadamia uczelnię o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia na podstawie art. 93 ust. 3-8 w.w ustawy.

2. 

Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 w.w ustawy, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 93 ust. 3 i 8, został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie, albo upłynął okres, o którym mowa w art. 93 ust. 4, 5 i 7.

Uwaga

Osoby które złożyły wnioski o stypendium lub zapomogę (bez względu na to w jaki sposób wnioski zostały dostarczone do Uczelni) zobowiązane są do zarejestrowania wniosku na swoim koncie w Wirtualnej Uczelni, które zostanie udostępnione od 1 października br.

Brak rejestracji spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Komunikat

Dokumenty można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w terminach podanych na stronie, pocztą tradycyjną, kurierem, albo pozostawić w skrzynce odbiorczej przy pokoju nr 268 w siedzibie Uczelni (sektor F).

Wnioski należy składać na drukach stanowiących załącznik do Regulaminu. Przyjmowane będą jedynie kompletne wnioski.

Warunkiem koniecznym w toku wnioskowania o stypendium / zapomogę jest zarejestrowanie przez studenta / doktoranta wniosku na jego koncie w wirtualnej uczelni