UWAGA!!!!

NA DOLE TEJ STRONY W PLIKACH DO POBRANIA ZAMIESZCZONE SĄ WSZYSTKIE DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZASAD I WARUNKÓW UZYSKANIA STYPENDIÓW (REGULMIN), DOKUMENTÓW KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU (ZAŁĄCZNIK 1 I 2) ORAZ FORMULARZE APLKACYJNE

 

Dyżur pełnomocnika Rektora ds. świadczeń w dniu 4 czerwca nie odbędzie się z powodu choroby pełnomocnika.

 

INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW

Posiadanie wizy nie uprawnia do ubiegania się o stypendium socjalne - konieczne jest np. posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na odbywanie studiów, które jest wydawane przez Wojewodę Mazowieckiego.

Studenci -  Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1,  Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2022.583 z dnia 2022.03.12), którzy znaleźli się w trudnej sytuacji mogą ubiegać się o stypendium socjalne oraz o zapomogę. Każdy wniosek podlega indywidualnemu rozpatrzeniu w oparciu o sytuację konkretnego studenta.

Obywatel Ukrainy będący studentem, ubiegający się o stypendium socjalne razem z wnioskiem składa oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej.

Do Obywatela Ukrainy będącego studentem, nie stosuje się ograniczenia w zakresie liczby zapomóg, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Uprawnienia powyższe dotyczą obywatela Ukrainy będącego studentem, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia który zostanie określony w przepisach szczególnych i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

Wymagania formalne składania wniosków podane są poniżej.

Druki wniosków oraz Regulamin znajdują się w PLIKACH DO POBRANIA – na dole strony

 

DYŻURY PEŁNOMOCNIKA REKTORA DS. ŚWIADCZEŃ W SEMESTRZE WIOSENNYM R.AK. 2021/2022 ODBYWAJĄ SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO PORZĄDKU (z wyjątkiem dni wolnych od zajęć akademickich lub prowadzonych ONLINE)

 

- ŚRODY W GODZINACH 11.40 - 12.20

- SOBOTY ZJAZDOWE WEIZ W GODZINACH 10.30 - 11.00 

- NIEDZIELE ZJAZDOWE WPIA W GODZINACH 11.40 - 12.20

 

STYPENDIA SA WYPŁACANE DO KOŃCA KAŻDEGO MIESIĄCA. DATA W HARMONOGRAMIE WSKAZANA NA WIRTUALNEJ UCZELNI PEŁNI FUNKCJĘ PORZĄDKUJĄCĄ.

Studenci, którzy PO 29 LISTOPADA br. wyrazili zgodę na doręczenie decyzji stypendialnej drogą eletkroniczną ORAZ studenci którzy jeszcze takiej zgody nie wyrazi a chcieliby otrzymać decyzję drogą elektroniczną mogą do czwartku 02.12. br. na swoim koncie na WU wyrazić zgodę na doręczenie decyzji w tej formie.

Dla wskazanych wyżej osób decyzje zostaną przesłane drogą elektroniczną po 3 grudnia br. Osoby które nie wyraziły zgody na doręczenie decyzji drogą elektroniczną otrzymają decyzję drogą pocztową. Mogą także odebrać decyzję w godzinach dyżuru podanych na stronie poniżej. 

Wszelkie problemy związane z obsługą konta ws stypendiów należy zgłaszać do działu IT

Decyzji doręczonych drogą elektroniczną nie należy odsyłać, ani podpisywać. 

Zgodnie z pouczeniem zawartym w treści decyzji strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może złożyć pisemnie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który w wersji papierowej należy dostarczyć na Uczelnię.

W innej formie, a w szczególności drogą mailową nie można ubiegać się o udzielanie wyjaśnień odnośnie decyzji. Maile takie pozostaną bez odpowiedzi.

 

Stypendia będą wypłacane między 14 a 23 grudnia br.

KOMUNIKAT

z dnia 29 listopada 2021 r.

Pełnomocnika Rektora Uczelni Łazarskiego ds. świadczeń

Decyzją Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 29 listopada 2021r r. ustalone zostały następujące wysokości miesięcznych kwot stypendiów w roku akademickim 2021/2022:

1.        Stypendium socjalne w kwocie 1050 zł dla studentów/doktorantów, w których rodzinie dochód na osobę w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny nie przekroczył kwoty 1051,70 zł. na osobę.

2.        Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w kwocie  1400 zł

3.        Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

- w   wysokości 800zł dla studentów z ustalonym lekkim stopniem niepełnosprawności

- w wysokości 1100zł dla studentów z ustalonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

- w wysokości 1400zł dla studentów z ustalonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

4.      Stypendium rektora dla studentów:

-    w wysokości 250 zł dla studentów którzy uzyskali od 1 do 11 punktów;

-    w wysokości 450  zł dla studentów którzy uzyskali od 12 do 14 punktów;

-    w wysokości 750 zł dla studentów którzy uzyskali powyżej 15 punktów.

5.      Stypendium rektora dla doktorantów

-    w wysokości 800 zł dla studentów którzy uzyskali od 1 do 11 punktów;

-    w wysokości 1200  zł dla studentów którzy uzyskali od 12 do 14 punktów;

-    w wysokości 1600 zł dla studentów którzy uzyskali powyżej 15 punktów

Jeżeli w roku 2021/2022 przyznana Uczelni Łazarskiego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotacja na pomoc materialną dla studentów będzie niższa lub wyższa niż dotacja, na podstawie której ustalona została wysokość w/w kwot, Rektor zastrzega możliwość podjęcia decyzji o zmianie wysokości kwot stypendiów.

MAKSYMALNA ŁĄCZNA KWOTA STYPENDIÓW DO WYPŁATY NIE MOŻE BYĆ WYŻSZA NIŻ 2435 ZŁ. MIESIĘCZNIE.

Komunikat

Wnioski o świadczenia materialne na nowy rok akademicki 2021/2022 można składać w dniach od 1 do 20 października 2021r. 

Po dostarczeniu na Uczelnię wniosku z wymaganymi dokumentami w formie papierowej, należy zarejestrować wniosek na swoim koncie na Wirtualnej Uczelni.

Przed złożeniem dokumentów koniecznie należy zapoznać się z Regulaminem Świadczeń oraz załączonymi do niego dokumentami, które są zamieszczone na tej stronie w plikach DO POBRANIA

 

Łączna wysokość do wypłaty stypednium socjalnego i rektora nie może przekroczyć kwoty 2.435,80 zł. 

 

Próg dochodowy pozwalający ubiegać się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022 ustala się w wysokości 1051,70 zł.

 

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki zamieszczone zostały aktualne informacje na temat funkcjonowania systemu świadczeń dla studentów i doktorantów oraz wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022.

Informacje dostępne są pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-i-pomoc-dla-studentow-i-doktorantow

 

Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (528 zł netto, a od 1 stycznia 2022 r. – 600 zł netto), dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

Ośrodek pomocy społecznej wydaje to zaświadczenie na wniosek studenta na podstawie aktualnych lub ostatnich posiadanych informacji o beneficjentach pomocy społecznej (rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się tylko w przypadkach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej). Wniosek o wydanie zaświadczenia może być przez studenta złożony elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. 

W przypadku gdy organ ten nie ma dostępu do informacji o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, np. z powodu nieubiegania się rodziny o świadczenia z pomocy społecznej, nie może wydać studentowi zaświadczenia o treści określonej w art. 88 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej odmówi studentowi wydania zaświadczenia albo wyda zaświadczenie zawierające informację, że rodzina nie ubiegała się lub nie korzysta z pomocy społecznej, zastosowanie znajdzie art. 88 ust. 5 ww. ustawy, zgodnie z którym studentowi może być przyznane stypendium socjalne, jeżeli wykaże on, że przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz udokumentuje źródła utrzymania rodziny w sytuacji braku lub bardzo niskich dochodów wykazanych we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych i potwierdzi ten fakt w oświadczeniu, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby, jeżeli spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

  • ukończył 26. rok życia;
  • pozostaje w związku małżeńskim;
  • ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
  • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
  • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 930,35 zł.

Zasady ubiegania się o świadczenia

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. W opinii Ministerstwa, oznacza to łączny okres (nieprzekraczający 6 lat kalendarzowych, tj. 72 miesięcy), w którym danej osobie przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane. Tym samym dla biegu tego okresu nie ma znaczenia, czy student występuje o świadczenia oraz czy je pobiera. 6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów), co następuje z chwilą złożenia ślubowania. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów (skreślenia z listy studentów) i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu powinno być kontynuowane, a nie rozpoczynać się od nowa. Podobnie w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia i podjęcia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, sumują się wyłącznie okresy studiowania na tych studiach, natomiast przerwę pomiędzy tymi studiami wyłącza się.

Do 6-cio letniego okresu przysługiwania świadczeń wlicza się także okresy studiowania sprzed wejścia w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. sprzed 1 października 2018 r.).

 

Uwaga

Osoby które złożyły wnioski o stypendium lub zapomogę (bez względu na to w jaki sposób wnioski zostały dostarczone do Uczelni) zobowiązane są do zarejestrowania wniosku na swoim koncie w Wirtualnej Uczelni, które zostanie udostępnione od 1 października br.

Brak rejestracji spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

 

Komunikat

Dokumenty można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w terminach podanych na stronie, pocztą tradycyjną, kurierem, albo pozostawić w skrzynce odbiorczej przy pokoju nr 268 w siedzibie Uczelni (sektor F).

Wnioski należy składać na drukach stanowiących załącznik do Regulaminu. Przyjmowane będą jedynie kompletne wnioski.

Warunkiem koniecznym w toku wnioskowania o stypendium / zapomogę jest zarejestrowanie przez studenta / doktoranta wniosku na jego koncie w wirtualnej uczelni

We wszystkich sprawach stypendialnych proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny

email: stypendia@lazarski.edu.pl

telefon: (+48) 22 54-35-491 prosimy dzwonić wyłącznie w poniedziałki i czwartki w godz. 10.00 - 11.00