W dniu 8 grudnia 2020 decyzje w sprawach świadczeń zostały doręczone drogą elektroniczną.

Informacje o terminie wypłat można uzyskać w Kwesturze.

KOMUNIKAT

 

z dnia 03 grudnia 2020r.

Pełnomocnika Rektora Uczelni Łazarskiego ds. świadczeń

 

W roku akademickim 2020/2021 ustalone zostały następujące wysokości miesięcznych kwot świadczeń materialnych dla studentów i doktorantów Uczelni Łazarskiego:

 

I. Stypendium socjalne w wysokości 1400 zł dla studentów/doktorantów, w których rodzinie dochód na osobę w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny nie przekroczył kwoty 1051,70 zł. na osobę.

 

II. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w wysokości  2050 zł.

 

III. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

- w wysokości 1000zł dla studentów/doktorantów z ustalonym lekkim stopniem niepełnosprawności

- w wysokości 1500zł dla studentów/doktorantów z ustalonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

- w wysokości 2000zł dla studentów/doktorantów z ustalonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

IV. Stypendium rektora dla studentów:

-    w wysokości 350 zł dla studentów którzy uzyskali od 1 do 11 punktów; 

-    w wysokości 500  zł dla studentów którzy uzyskali od 12 do 14 punktów; 

-    w wysokości 920 zł dla studentów którzy uzyskali powyżej 15 punktów.

 

V.  Stypendium rektora dla doktorantów w wysokości 1600 zł dla doktorantów którzy uzyskali powyżej 15 punktów.

 

 

MAKSYMALNA ŁĄCZNA KWOTA STYPENDIÓW DO WYPŁATY NIE MOŻE BYĆ WYŻSZA NIŻ 2435 ZŁ. MIESIĘCZNIE.

 

 

KOMUNIKAT

Wysokość dochodu za rok 2019 na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego nie może przekroczyć kwoty 1051,71zł.

Uwaga

Osoby które złożyły wnioski o stypendium lub zapomogę (bez względu na to w jaki sposób wnioski zostały dostarczone do Uczelni) zobowiązane są do zarejestrowania wniosku na swoim koncie w Wirtualnej Uczelni, które jest już dostępne.

Brak rejestracji spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.


INFORMACJE O WYSOKOŚCI STYPENDIÓW ORAZ ZAKOŃCZENIU PROCEDURY ROZPOZNAWANIA WNIOSKÓW ZOSTANĄ PODANE NA TEJ STRONIE P0 30 LISTOPADA BR. 

 

 

Komunikat

Termin składania dokumentów o pomoc materialną w roku akademickim 2020/2021 został przedłużony do dnia 03 listopada 2020r. 

Dokumenty można złożyć osobiście, przez pełnomocnika, pocztą tradycyjną, kurierem, albo pozostawić w skrzynce odbiorczej przy pokoju nr 268.

Przed złożeniem dokumentów proszę zapoznać się z Regulaminem zamieszczonym poniżej w plikach do pobrania.

Wnioski należy składać na drukach stanowiących załącznik do Regulaminu. Przyjmowane będą jedynie kompletne wnioski.

Warunkiem koniecznym w toku wnioskowania o stypendium / zapomogę jest zarejestrowanie przez studenta / doktoranta wniosku na jego koncie w wirtualnej uczelni.

Dyżury Pełnomocnika Rektora ds. pomocy materialnej

z powodu stanu pandemii nie odbywają się dyżury stacjonarne.
Zapraszam do kontaktu drogą mailową.
Dyżur telefoniczny odbywa się w poniedziałki i czwartki w godzinach 10.00 - 11.00

We wszystkich sprawach stypendialnych proszę o kontakt mailowy

email: stypendia@lazarski.edu.pl
telefon: (+48) 22 54-35-491 prosimy dzwonić wyłącznie w godzinach dyżurów tj. poniedziałki i czwartki w godz. 10.00 - 11.00