KOMUNIKAT

WARUNKIEM KONIECZNYM W TOKU WNIOSKOWANIA O STYPENDIUM/ZAPOMOGĘ JEST ZAREJESTROWANIE PRZEZ STUDENTA/DOKTORANTA WNIOSKU NA JEGO KONCIE NA WIRTUALNEJ UCZELNI!!!!

WAŻNE INFORMACJE

Na podstawie § 14 Regulaminu świadczeń Uczelni Łazarskiego (Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2019 Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 1 października 2019 r, zapomogę może otrzymać student/doktorant, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Za trudną sytuację życiową Rektor Uczelni Łazarskiego przyjmuje obecnie także utratę przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowaną ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce.

Zdarzenie podane przez studenta/doktoranta jako podstawa ubiegania się o zapomogę należy udokumentować oraz dokładnie opisać obrazując zaistniałą przejściową, trudną sytuację życiową w jakiej znalazł się student/doktorant (i jego rodzina) na skutek ww. zdarzenia. 

Student/doktorant może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, ale nie może otrzymać zapomogi dwa razy z tego samego powodu. O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.

Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii wnioski o zapomogi KONIECZNIE Z ZAŁĄCZNIKAMI I OPISEM SWOJEJ SYTUACJI można składać w formie elektronicznej. WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ WE WSZYSTKICH MIEJSCACH KTÓRE DOTYCZĄ WNIOSKODAWCY ORAZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI MUSZĄ BYĆ ONE PODPISANE CZYTELNYM PODPISEM WNIOSKODAWCY SKŁADAJĄCYM SIĘ Z JEGO IMIENIA I NAZWISKA.

Po ustaniu stanu epidemii w.w wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w trybie przewidzianym w § 2 pkt 4 Regulaminu, tj. osobiście, przez pełnomocnika lub przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.).

We wszystkich sprawach stypendialnych proszę o kontakt mailowy:

lub telefoniczny

  • (+48) 22 54-35-518
    prosimy dzwonić w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 11:00-13:00