DYŻURY PEŁNOMOCNIKA REKTORA W SEMSETRZE JESIENNYM R.AK. 2021/2022

WTORKI ZJAZDOWE W GODZ. 9.00 - 10.00
SOBOTY ZJAZDOWE:
06.11.2021 W GODZ. 14.30 - 15.00
27.11.2021 W GODZ. 10.00 - 11.00
18.12.2021 W GODZ. 14.30 - 15.00
22.01.2022 W GODZ. 10.00 - 11.00
29.01.2022 W GODZ. 14.30 - 15.00


Komunikat

Wnioski o świadczenia materialne na nowy rok akademicki 2021/2022 będzie można składać w dniach od 1 do 20 października 2021r. 

Po dostarczeniu na Uczelnię wniosku z wymaganymi dokumentami w formie papierowej, należy zarejestrować wniosek na swoim koncie na Wirtualnej Uczelni.

Przed złożeniem dokumentów koniecznie należy zapoznać się z Regulaminem Świadczeń oraz załączonymi do niego dokumentami, które są zamieszczone na tej stronie w plikach DO POBRANIA

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki zamieszczone zostały aktualne informacje na temat funkcjonowania systemu świadczeń dla studentów i doktorantów oraz wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022.

Informacje dostępne są pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-i-pomoc-dla-studentow-i-doktorantow

 

Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (528 zł netto, a od 1 stycznia 2022 r. – 600 zł netto), dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

Ośrodek pomocy społecznej wydaje to zaświadczenie na wniosek studenta na podstawie aktualnych lub ostatnich posiadanych informacji o beneficjentach pomocy społecznej (rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się tylko w przypadkach wskazanych w ustawie o pomocy społecznej). Wniosek o wydanie zaświadczenia może być przez studenta złożony elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. 

W przypadku gdy organ ten nie ma dostępu do informacji o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, np. z powodu nieubiegania się rodziny o świadczenia z pomocy społecznej, nie może wydać studentowi zaświadczenia o treści określonej w art. 88 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej odmówi studentowi wydania zaświadczenia albo wyda zaświadczenie zawierające informację, że rodzina nie ubiegała się lub nie korzysta z pomocy społecznej, zastosowanie znajdzie art. 88 ust. 5 ww. ustawy, zgodnie z którym studentowi może być przyznane stypendium socjalne, jeżeli wykaże on, że przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz udokumentuje źródła utrzymania rodziny w sytuacji braku lub bardzo niskich dochodów wykazanych we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych i potwierdzi ten fakt w oświadczeniu, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby, jeżeli spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

  • ukończył 26. rok życia;
  • pozostaje w związku małżeńskim;
  • ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
  • osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;
  • posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 930,35 zł.

Zasady ubiegania się o świadczenia

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. W opinii Ministerstwa, oznacza to łączny okres (nieprzekraczający 6 lat kalendarzowych, tj. 72 miesięcy), w którym danej osobie przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane. Tym samym dla biegu tego okresu nie ma znaczenia, czy student występuje o świadczenia oraz czy je pobiera. 6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów), co następuje z chwilą złożenia ślubowania. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów (skreślenia z listy studentów) i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu powinno być kontynuowane, a nie rozpoczynać się od nowa. Podobnie w przypadku ukończenia studiów pierwszego stopnia i podjęcia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, sumują się wyłącznie okresy studiowania na tych studiach, natomiast przerwę pomiędzy tymi studiami wyłącza się.

Do 6-cio letniego okresu przysługiwania świadczeń wlicza się także okresy studiowania sprzed wejścia w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. sprzed 1 października 2018 r.).

 

Uwaga

Osoby które złożyły wnioski o stypendium lub zapomogę (bez względu na to w jaki sposób wnioski zostały dostarczone do Uczelni) zobowiązane są do zarejestrowania wniosku na swoim koncie w Wirtualnej Uczelni, które zostanie udostępnione od 1 października br.

Brak rejestracji spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.


INFORMACJE O WYSOKOŚCI KWOT STYPENDIÓW ORAZ ZAKOŃCZENIU PROCEDURY ROZPOZNAWANIA WNIOSKÓW ZOSTANĄ PODANE NA TEJ STRONIE P0 30 LISTOPADA BR. 

Komunikat

Dokumenty można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w terminach podanych na stronie, pocztą tradycyjną, kurierem, albo pozostawić w skrzynce odbiorczej przy pokoju nr 268.

Wnioski należy składać na drukach stanowiących załącznik do Regulaminu. Przyjmowane będą jedynie kompletne wnioski.

Warunkiem koniecznym w toku wnioskowania o stypendium / zapomogę jest zarejestrowanie przez studenta / doktoranta wniosku na jego koncie w wirtualnej uczelni

We wszystkich sprawach stypendialnych proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny

email: stypendia@lazarski.edu.pl

telefon: (+48) 22 54-35-491 prosimy dzwonić wyłącznie w poniedziałki i czwartki w godz. 10.00 - 11.00