Komunikat

Wnioski o stypendia oraz zapomogę na rok akademicki 2020/2021 będą przyjmowane od 1 do 15 października 2020 r. Można składać je pocztą, osobiście lub przez pełnomocnika w pokoju 021 (poziom -1). Terminy dyżurów zostaną podane pod koniec września.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem świadczeń.

Wnioski należy składać na drukach stanowiących załącznik do Regulaminu. Przyjmowane będą jedynie wnioski kompletne.


Warunkiem koniecznym w toku wnioskowania o stypendium / zapomogę jest zarejestrowanie przez studenta / doktoranta wniosku na jego koncie na wirtualnej uczelni.


Ważne informacje

Organ odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł. jeżeli student wraz z wnioskiem o to stypendium nie złoży zaświadczenia z ośrodka pomocy w społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny.

Na podstawie §14 Regulaminu świadczeń Uczelni Łazarskiego (Załącznik do Zarządzania Nr 17/2019 Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 1 października 2019 r., Zapomogę może dostać student/ doktorant, który znajdzie się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Za trudną sytuację życiową Rektor Uczelni Łazarskiego przyjmuje obecnie także utratę przez studenta lub członka jego rodziny źródeł dochodu spowodowaną ograniczeniami pracodawców związanymi z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce.

Zdarzenie podane przez Studenta / doktoranta jako podstawa ubiegania się o zapomogę należy udokumentować oraz dokładnie opisać obrazując zaistniałą przejściowa, trudna sytuację życiową w jakiej znalazł się Student / doktorant (i jego rodzina) na skutek ww. wypadku. 

Student / doktorant może zostać zapomniany dwa razy w roku akademickim, ale nie może  otrzymać zapomogę dwa razy z tego samego powodu. O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od wystąpienia przypadków uzasadnionego przyznania zapomogi.

Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii wnioski o zapomogach koniecznie z załącznikami i opisem swojej sytuacji można składać w formie elektronicznej wniosek należy wypełnić we wszystkich miejscach, które dotyczą wnioskodawcy oraz wraz z załącznikami muszą być podpisane czytelnym podpisem wnioskodawcy składającym się z jego imienia i nazwiska.

Po ustaniu stanu epidemii ww. wnioskach wraz z załącznikami należy złożyć w rybie przewidzianym w §2 pkt 4 Regulaminu, tj. osobiście, przez pełnomocnika lub przez operatora pocztowego rozumieniu ustawy.

We wszystkich sprawach stypendialnych proszę o kontakt mailowy:

lub telefoniczny

  • (+48) 22 54-35-518
    prosimy dzwonić w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 11:00-13:00