prof. dr hab. Ryszard Stefański

prof. dr hab. Ryszard Stefański

Kierownik Katedry Prawa Karnego

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego

Dyżur:

Dyżury na Microsoft Teams:

 • piątek godz. 15.00 – 16.00 (studia stacjonarne)
 • piątek godz. 16.00 -17.00 (studia niestacjonarne)

Profil naukowy

Prawnik

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1967). Doktoryzował się na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego (1986). Uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2002). Profesor nauk prawnych, nadany postanowieniem Prezydenta RP (2014). Wykładowca na kierunku Prawo.
 • Od 2002 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Obszary badawcze

 • prawo karne materialne, prawo karne procesowe, prawo i postępowanie karne, prawo wykroczeń, prawo ruchu drogowego (K 14)

Działalność naukowa

 • Stefański, Ryszard Andrzej, Podobieństwo przestępstw z art. 178a § 4 in fine i art. 244 Kodeksu karnego: glosa do wyroku SN z dnia 26 maja 2020 r., IV KK 737/19, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2021, nr 1, s. 48-56.
 • Stefański, Ryszard A., Nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 192-212.
 • Stefański, Ryszard A., Przepadek i środki kompensacyjne, w: Kodeks karny : komentarz, red. nauk. Marian Filar, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 281-326.
 • Stefański, Ryszard A., Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia za 2014 r., "Ius Novum", 2016, nr 1, s. 132-167.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Przegląd Uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2014 r., "Ius Novum", 2016, nr 3, s. 357-358.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Public prosecution consumption in the Polish criminal process, "Ius Novum", 2016, nr 1, s. 79-94.
 • Stefański, Ryszard A., Środki karne, w: Kodeks karny : komentarz, red. nauk. Marian Filar, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 221-280.
 • Stefański, Ryszard A., Świadczenie pieniężne, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 299-315.
 • Stefański, Ryszard A., Zakaz prowadzenia pojazdów, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 213-298.
 • Stefański Ryszard A., Znaczenie związku partnerskiego osób tej samej płci w prawie i procesie karnym, w: Zamęt w wymiarze sprawiedliwości karnej, red. nauk. Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło, Piotr Herbowski, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016, s. 145-157.
 • Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, 494 s.
 • Zygmont, Bogumił, Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku, red. nauk. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 180-191.
 • Daniluk, Paweł [et al.], Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, 1950 s.
 • Rogalski, Maciej, Stan rzeczy osądzonej (res iudicata), w: System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu, redakcja naukowa Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach ; autorzy: Tomasz Grzegorczyk, Piotr Hofmański, Barbara Janusz-Pohl, Maria Jeż-Ludwichowska, Dariusz Kala, Romuald Kmiecik, Arkadiusz Lach, Barbara Nita-Światłowska, Maciej Rogalski, Jerzy Skorupka, Ryszard A. Stefański, Sławomir Steinborn, Katarzyna Sychta, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 607-670.
 • Rogalski, Maciej, Zawisłość sprawy (lis pendens), w: System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu, redakcja naukowa Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach ; autorzy: Tomasz Grzegorczyk, Piotr Hofmański, Barbara Janusz-Pohl, Maria Jeż-Ludwichowska, Dariusz Kala, Romuald Kmiecik, Arkadiusz Lach, Barbara Nita-Światłowska, Maciej Rogalski, Jerzy Skorupka, Ryszard A. Stefański, Sławomir Steinborn, Katarzyna Sychta, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 670-686.
 • Stefańska, Blanka, Formy popełnienia przestępstwa, w: Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 195-225.
 • Stefańska, Blanka, Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, w: Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1514-1558.
 • Stefańska, Blanka, Zatarcie skazania, w: Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 650-673.
 • Stefański, Ryszard A., Ban on driving motor vehicles in the Polish criminal law, "Ius Novum", 2015, nr 2, s. 130-147.
 • Dostępne online
 • Stefański, Ryszard A., Dowód uzyskany za pomocą czynu zabronionego, w: Nowe karne prawo dowodowe, red. nauk. Teresa Gardocka, Dariusz Jagiełło, Warszawa : Elipsa, 2015, s. [21]-34.
 • Stefański, Ryszard A., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2014 r., I KZP 29/13, "Wojskowy Przegląd Prawniczy", 2015, nr 1, s. 131-138.
 • Stefański, Ryszard A., Glosa do uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego - Izba Karna z dnia 30 września 2014r. I KZP 16/14, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2015, nr 2, s. 275-281.
 • Stefański, Ryszard A., Materialne negatywne warunki dopuszczalności procesu, w: System prawa karnego procesowego. [T.] 4, Dopuszczalność procesu, redakcja naukowa Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach, Warszawa : Wolters Kluwer, 2015, s. 535-[592].
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Nawiązanie i ustanie stosunku obrończego w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego, "Wojskowy Przegląd Prawniczy", 2015, nr 4, s. 106-125.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Prawo jazdy na próbę, "Paragraf na Drodze : prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego", 2015, nr 11, s. 5-17.
 • Stefański, Ryszard A., Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń za 2014 r., "Ius Novum", 2015, nr 1, s. 166-202.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń za 2014 r., "Ius Novum", 2015, nr 3, s. 153-189.
 • Stefański, Ryszard A., Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, w: Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 992-1020.
 • Stefański, Ryszard A., Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w: Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 1020-1032.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Skrócenie okresu zakazu prowadzenia pojazdów, w: Meandry prawa karnego i kryminalistyki : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Pikulskiego, pod redakcją naukową Jerzego Kasprzaka, Wojciecha Cieślaka, Izabeli Nowickiej, Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2015, s. 235-249.
 • ISBN 978-83-7462-484-8
 • Stefański, Ryszard A., Środki karne, w: Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 311-362.
 • Stefański, Ryszard A., Umorzenie restytucyjne - odstępstwem od zasady legalizmu, w: Zasada legalizmu w procesie karnym, red. nauk. Barbara Dudzik, Jakub Kosowski, Ireneusz Nowikowski, Lublin : UMCS, 2015, s. [423]-442.
 • Stefański, Ryszard Andrzej,Wpływ konsensualnych sposobów zakończenia postępowania karnego na łagodzenie reoresji karnej, w: Przyszłość polskiego prawa karnego : alternatywne reakcje na przestępstwo, pod redakcją Stanisława Pikulskiego, Wojciecha Cieślaka, Marty Romańczuk-Grąckiej, Olsztyn : Pracownia Wydawnicza ElSet, 2015, s. 321-338
 • Świda, Zofia; Stefański, Ryszard A., Art. 32-33, w: Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 280-288.
 • Świda, Zofia; Stefański, Ryszard A., Art. 37-38, w: Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2015, s. 306-311.
 • Stefański, Ryszard A., Anonim jako źródło informacji o przestępstwie, "Prokuratura i Prawo", 2014, 11-12, s. 5-13.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Bezpieczny odstęp między pojazdami, "Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego", 2014, nr 12, s. 38-45.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Glosa do postanowienia SN z dnia 20 czerwca 2013 r., I KZP 4/13, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2014, nr 1, s. 64-67.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Glosa do postanowienia SN z dnia 27 marca 2014 r., I KZP 1/14. Teza nr 1, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2014, nr 7-8, s. 1084-1091.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2013 r., III KK 232/13, "Wojskowy Przegląd Prawniczy", 2014, nr 1 (269), s. 116-122.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Glosa do wyroku SN z dnia 4 października 2013 r., IV KK 136/13, "Orzecznictwo Sądów Polskich", 2014, nr 5, s. 652-658.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Glosa do wyroku z 8.4.2013 r., II KK 206/12 (związek przyczynowy przy przestępstwie wypadku drogowego), "Państwo i Prawo", 2014, nr 11, s. 137-142.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Inicjatywa dowodowa w znowelizowanym kodeksie postepowania karnego, w: Polski proces karny i materialne prawo karne w świetle nowelizacji z 2013 roku. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Januszowi Tylmanowi z okazji Jego 90. urodzin, pod red. Tomasza Grzegorczyka oraz Jacka Izydorczyka, Radosława Olszewskiego, Dariusza Świeckiego, Moniki Zbrojewskiej, Warszawa : LexisNexis, 2014, s. 169- .
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Konstytucyjne prawo do obrony a obrona obligatoryjna w świetle noweli z dnia 27 września 2013 r., w: Prawo do obrony w postepowaniu penalnym : wybrane aspekty, aut. Teresa Gardocka, Piotr Hofmański, Wojciech Jasiński, Marta Kolendowska-Matejczuk, Irena Lipowicz, Sebastian Ładoś, Michał Mistygacz, Szymon Pawelec, Mikołaj Pietrzak, Ryszard A. Stefański, Marcin Warchoł, Adam Zieliński,  Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2014, s. 17-32.
 • Stefański, Ryszard A., Krąg podmiotów uprawnionych do zaskarżania postanowień o zaniechaniu ścigania karnego w świetle nowych uregulowań, "Prokuratura i Prawo", 2014, 2, s. 5-28.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Model postępowania przygotowawczego; dotychczasowe zmiany i wnioski de lege ferenda, "Ius Novum", 2014, nr specjalny, s. 81-92.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, w: Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, red. Marek Bojarski, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014, s. 277-370.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Przegląd uchwał Izby Karnej oraz Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2013 r., "Ius Novum", 2014, nr 1, s. 182-220.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego za 2013 r., "Ius Novum", 2014, nr 3, s. 101-141.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, w: Kodeks karny : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer, 2014, s. 879-924.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w: Kodeks karny : komentarz, Warszawa : Wolters Kluwer, 2014, s. 925-1034.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Withdrawal of the indictment by public prosecutor, "Ius Novum", 2014, nr 2, s. 81-94.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Zakres postępowania dowodowego w postępowaniu przygotowawczym w kontekście proponowanych zmian modelu rozprawy głównej, w: Postępowanie dowodowe w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego, pod red. nauk. Arkadiusza Lacza przy współpracy Adama Bułata, Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014, s. 47-56.
 • Stefański, Ryszard A., Zasadność kontrawencjonalizacji prowadzenia w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego pojazdu niemechanicznego, "Prokuratura i Prawo", 2014, 4, s. 48-63.
 • Stefański, Ryszard A., Zażalenie na bezczynność w zakresie rozpoznania zawiadomienia o przestępstwie, "Prokuratura i Prawo", 2014, 6, s. 5-18.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Abstrakcyjne pytania prawne do Sądu Najwyższego w sprawach karnych, w: System Prawa Karnego Procesowego. Zagadnienia ogólne, t. cz. 1, pod red. P. Hofmańskiego, LexisNexis, 2013, s. 604-664. ISBN 978-83-255-4609-3
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Czynności przedstawienia zarzutów,"Prokuratura i Prawo", 2013, nr 8, s. 20-48.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Glosa do postanowienie  SN z dnia 13 czerwca 2012 r. - II KK 302/11, "Państwo i Prawo", 2013, nr 1, s. 116-121.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Glosa do uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 29 października 2012r. – I KZP 17/12, "Prokuratura i Prawo", 2013, nr 9, s. 187-195.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Kilka uwag na kanwie artykułu M. Małeckiego „Przestępstwo określone w art.178a § 4 k.k. – uwagi de lege ferenda”, "Paragraf na Drodze", 2013, nr 11, s. 25-28.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Konsekwencje dla świadka w razie bezpodstawnego uchylania się od zeznania, w: Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje, pod red. W. Cieślaka, S. Steinborna, Wolters Kluwer, 2013, s. 1055-1077. ISBN 978-83-264-4369-5
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Kryminalizacja zachowań w ruchu drogowym, w: Granice kryminalizacji i penalizacji, pod red. S. Pikulskiego, M. Romańczuk-Grąckiej, Pracownia Wydawnicza ”Relsem” Olsztyn, 2013, s. 188-213. ISBN 978-83-62863-76-1
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Modyfikacja zarzutów, "Prokuratura i Prawo", 2013, nr 12, s. 79-99.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, O nieadekwatności projektowanych zmian w zakresie postępowania przygotowawczego do proponowanego modelu rozprawy głównej, w: Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, pod red. P. Wilińskiego, Wolters Kluwer, 2013, s. 225-233. ISBN 978-83-264-4541-5
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Postępowanie przygotowawcze: zmiany ewolucyjne, czy rewolucyjne, w: Z problematyki funkcji procesu karnego, pod red. T. Grzegorczyka, J. Izydorczyka, R. Olszewskiego, Wolters Kluwer, 2013, s. 23-44. ISBN 978-83-264-4123-3
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Prawo do obrony osoby podejrzanej, w: Z problematyki funkcji procesu karnego, pod red. T. Grzegorczyka, J. Izydorczyka, R. Olszewskiego, Wolters Kluwer, 2013, s. 296-310. ISBN 978-83-264-4123-3
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Prowadzenie pojazdu niemechanicznego w stanie nietrzeźwości – ponownie wykroczeniem, "Paragraf na Drodze", 2013, nr 12, s. 13-24.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2012 r., „Ius Novum”, 2013 nr 1, s. 125-162.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, w: System prawa karnego. Przestępstwa przeciwko dobrom zbiorowym, t. 8, pod red. L. Gardockiego, C.H. Beck, 2013, s. 157-262. ISBN 978-83-278-0367-2
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w: System prawa karnego. Przestępstwa przeciwko dobrom zbiorowym, t. 8, pod red. L. Gardockiego, C.H. Beck, 2013, s. 263-428. ISBN 978-83-278-0367-2
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Recenzja książki  M. Melezini: Środki karne jako instrument polityki kryminalnej, Białystok 2013, "Ius Novum", 2013, nr 4, s. 172-177.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Skręt w lewo – problem rozwiązany, "Paragraf na Drodze", 2013, nr 7, s. 5-14.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Skuteczność przedstawienia zarzutów, „Prokuratura i Prawo”, 2013 nr 6, s. 5-31.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Używanie świateł drogowych pojazdu, "Paragraf na Drodze", 2013, nr 2, s. 18-24.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Odpowiedzialność za niesłuszne skazanie, niewątpliwie niesłuszne oskarżenie, przedstawienie zarzutów lub zastosowanie nieizolacyjnego środka zapobiegawczego, „Prokuratura i Prawo”, 2012 nr 12, s. 31-49.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Obrona obligatoryjna w polskim procesie. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. ISBN 978-83-264-3843-1
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Ograniczenia prędkości rowerów, „Paragraf na Drodze”, 2012 nr 11, s. 28-34.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2012. ISBN 978-83-255-4011-1 ; ISBN 978-83-255-4012-8  (e-book)
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2011 rok, „Ius Novum”, 2012 nr 3, s. 129-187.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego za 2011 r., „Ius Novum”, 2012 nr 2, s. 131-[152].
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Zachowanie się uczestników ruchu przy przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną, „Paragraf na Drodze”, 2012 nr 9, s. 12-19.
 • Stefański, Ryszard Andrzej, Zwrot prawa jazdy zatrzymanego z powodu uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, w razie uniewinnienia kierowcy, „Paragraf na Drodze”, 2012 nr 8, s. 13-19.

Tematy prac badawczych:

 • środki karne

Nazwy projektów badawczych:

Środki karne w polskim prawie karnym, 2015-2016, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej

 • Referat podczas konferencji „Kontrola korespondencji”, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, 20 stycznia 2017 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „Zamęt w wymiarze sprawiedliwości karnej”, Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS, 7 kwietnia 2016 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „Węzłowe problemy prawa wykroczeń- czy potrzebna jest  reforma”, Zespół Prawa Karnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, 11 kwietnia 2016,roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji III Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych „ Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo”, Katedra Prawa Karnego Materialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 12-14 października 2015 roku, Olsztyn
 • Referat podczas konferencji Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 29 września 2015 roku, Wrocław
 • Referat podczas konferencji „Środki przymusu w znowelizowanej procedurze karnej” , Katedra Postepowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu,  21 -22 września 2015 roku, Toruń
 • Referat podczas konferencji „Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego”, Instytut Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 25-26 czerwca 2015 roku, Warszawa
 • Referat podczas Konferencji Sędziów Izby Karnej i Wojskowej Sądu Najwyższego, 22 maja 2015 roku, Zielonka k. Warszawy
 • Referat podczas Wrocławskiego Seminarium Karnoprocesowego, Katedra Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 13 kwietnia 2015 roku, Wrocław
 • Referat podczas Konferencji „Prewencja Policji – perspektywy i wyzwania”, Komenda Główna Policji, 18 marca 2015 roku, Warszawa
 • Referat podczas Konferencji „Model postępowania w sprawach o wykroczenia; pożądane kierunki zmian.” Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości, 21 października 2014 roku
 • Referat podczas Konferencji „Postępowanie odwoławcze  w procesie karnym – u progu nowych wyzwań”, Wydział Prawa I administracji Uniwersytetu Gdańskiego, 25 – 26 września 2014 roku, Gdańsk
 • Referat podczas Konferencji „Safe and Sobe” Talk Alcohol Interlocks: toward a European approach to enhance the fight against drink-driving”?, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 26 maja 2014 roku, Warszawa
 • Referat podczas Konferencji „Zasada legalizmu w procesie karnym”, Katedra Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, 15-16 maja 2014 roku, Nałęczów
 • Referat podczas Konferencji "Fraude y corruypcion en la administracjion publica. Delitos fiinancieros, fraude y corrupcion en Europa. Programa Grotius II Penal de la Comision Europa", Wydział Prawa Uniwersytetu w Salamance,  27-30 czerwca 2002 roku, Roma, Włochy
 • Referat podczas Konferencji "Bianqueo de  dinero y corrupcion en el sistema bancario. Delitos financieros, fraude y corrupcion en Europa. Programa Grotius II Penal de la Comision Europa", Wydział Prawa Uniwersytetu w Salamance, Lisbona, 19 -20 kwietnia  2002 roku, Lisbona, Portugalia
 • Referat podczas Konferencji "Fraude de subvencjones comunitarias y corrupcion. Delitos financieros, fraude y corrupcion en Europa. Programa Grotius II Penal de la Comision Europa", Wydział Prawa Uniwersytetu w Salamance, 28 lutego do 2 marca 2002 roku, Salamanka, Hiszpania

 

 

 • Nagroda I stopnia Rektora Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (2006)
 • Nagroda Specjalna Rektora Uczelni Łazarskiego (2010, 2011)
 • Nagroda Rektora Uczelni Łazarskiego (2012, 2013, 2014, 2015, 2016)