dr Małgorzata Sekuła-Leleno

dr Małgorzata Sekuła-Leleno

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

Profil naukowy

radca prawny

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2005). Doktoryzowała się na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego (2013). Wykładowczyni na kierunku prawo.
 • Od 2005 roku wykładowczyni na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Obszary badawcze

prawo i postępowanie cywilne, prawo turystyczne, sądowe stosowanie prawa

Działalność zawodowa i społeczna

 • Radca prawny wpisana na listę Okręgowej Izby Radców prawnych w Warszawie
 • Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

Działalność naukowa

 • Sekuła-Leleno, Małgorzata, Wyłączenie sędziego w polskim procesie cywilnym na tle europejskich standardów prawa do sądu, "Studia Prawnicze KUL", 2021, nr 1(81), s. 311-344.
  Dostępne online
 • Sekuła-Leleno, Małgorzata, Glosa do wyroku SN z dnia 15 października 2015 r., II CSK 836/14, "Samorząd Terytorialny", 2016, nr 5, s. 87-94.
 • Sekuła-Leleno, Małgorzata, Mediacja jako nowoczesny sposób rozwiązywania sporów – analiza zmian wprowadzonych z dniem 1.01.2016 r., "Rejent", 2016, nr 8, s. 98-112.
 • Sekuła-Leleno, Małgorzata, Odpowiedzialność cywilna funkcjonariuszy za szkody powstałe w związku z wykonywaniem służby, w: Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, pod redakcją Wojciecha Maciejko i Przemysława Szustakiewicza, Warszawa : C.H. Beck, 2015, s. 337-352.
 • Sekuła-Leleno, Małgorzata, Podstawy zażalenia kasatoryjnego i zakres konicji Sądu Najwyższego w kasatoryjnym postępowaniu zażaleniowym, "Ius Novum", 2015, nr 3, s. 106-128.
 • Sekuła-Leleno, Małgorzata, Prawo do prywatności a możliwość sprawowania kontroli nad członkami zarządu spółdzielni mieszkaniowej - uwagi na tle uchwały 7 sędziów SN z 13.8.2013 r., "Nieruchomości", 2015, nr 3, s. 14-21.
 • Prawo administracyjne w ujęciu interdyscyplinarnym, red. nauk. Bartłomiej Opaliński, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014, 144 s. Afiliacja: Adrianna Chrościcka, Mateusz Dróżdż, Ewelina Milan, Bartłomiej Opaliński, Małgorzata Sekuła-Leleno, Monika Stachowiak-Kudła, Ilona Szczepańska, Andrzej Zinkiewicz.
 • Sekuła-Leleno, Małgorzata, Odpowiedzialność za szkodę niemajątkową wyrządzoną niewykonaniem umowy o imprezę turystyczną. - Warszawa : LEX a Wolter Kluwer business, 2014, 361 s.
 • Sekuła-Leleno, Małgorzata, Podstawy kasacyjne w procesie stosowania prawa, "Ius Novum, 2014, nr specjalny, s. 148-157.
 • Sekuła-Leleno, Małgorzata, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2013 r. II CZ 192/12, "Ius Novum", 2013, nr 4, s. 159-171.
 • Sekuła-Leleno, Małgorzata, Status prawny urządzeń wodnych, "Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach", 2013, nr 1, s. 46-57.
 • Sekuła-Leleno, Małgorzata, Uprawnienie dłużnika hipotecznego do zmniejszenia sumy hipotecznej, "Rejent", 2013, nr 10, s. 50-71.
 • Sekuła-Leleno, Małgorzata, Glosa do uchwały SN z 19.05.2016 r. III CZP 18/16. [Dot. legitymacji procesowej czynnej klientów niewypłacalnych biur podróży do samodzielnego dochodzenia roszczeń przed sądem]. Glosa 2017 nr 1 s. 123-132,
 • Sekuła-Leleno, Małgorzata, Glosa do wyroku SN z 27.04.2016 r. II CSK 518/15. [Dot. odpowiedzialności notariusza za sporządzenie aktu notarialnego z udziałem osoby posługującej się fałszywym dokumentem tożsamości]. Rejent 2017 nr 1 s. 89-108
 • Sekuła-Leleno, Małgorzata, Glosa do wyroku SN z 5.02.2010 r. III CSK 105/09. [Dot. konwersji czynności prawnej]. Glosa 2011 nr 2 s. 74-81.
 • Sekuła-Leleno, Małgorzata, Podniesienie zarzutu przedawnienia a nadużycie prawa podmiotowego w rozumieniu art. 5 k.c. na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Ius Novum 2011 nr 1 s. 103-129
 • Sekuła-Leleno Małgorzata, Zgłoszenie zastrzeżenia na podstawie art. 162 k.p.c. na uchybienia przepisom postępowania. W: Sine ira et studio ... s. 544-555,
 • Konert, Anna, Sekuła-Leleno, Małgorzata, Charakter prawny roszczenia o odszkodowanie wynikającego z rozporządzenia (WE) 261/2004. PiP 2017 nr 3 s. 77-90,
 • Małgorzata Sekuła-Leleno, Prawo zamówień publicznych w orzecznictwie Sądu Najwyższego, s. 17
 • Glosa do wyroku SN z 15.10.2015 r. II CSK 836/14. [Dot. kosztów sprowadzenia z zagranicy turystów - klientów upadłego biura turystycznego poniesionych przez marszałka województwa]. Samorząd Terytorialny 2016 nr 5
 • Charakter prawny umowy o wdrożenie systemu informatycznego tzw. umowa wdrożeniowa w: Ochrona konsumenta na rynku usług, Warszawa 2016
 • Odpowiedzialność notariusza za sporządzenie aktu notarialnego z udziałem osoby posługującej się fałszywym dokumentem tożsamości. Uwagi na tle wyroku SN z dnia 27 kwietnia 2016 r. II CSK 518/15, Rejent 2017 nr 1, s. 89-108
 • Legitymacja procesowa czynna klientów niewypłacalnych biur podróży do samodzielnego dochodzenia roszczeń przed sądem (Glosa 2017 nr 1, s. 123-132 )
 • Charakter prawny roszczenia o  odszkodowanie wynikającego z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia 261/2004 ustanawiającego  wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (Państwo i Prawo 2017 nr 3, s. 77-90)
 • Prawo zamówień publicznych w orzecznictwie Sądu Najwyższego - Przegląd orzecznictwa. Glosa 2017 nr 2 s. 17-32,
 • Zgłoszenie zastrzeżenia na podstawie art. 162 k.p.c. na uchybienia przepisom postępowania. Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu. Red. Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk, Karol Weitz. Warszawa 2016
 • Wpływ daty pełnomocnictwa procesowego na skuteczność umocowania pełnomocnika. Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu. Warszawa 2017, s. 497
 • Dopuszczalność wydania przez sąd postanowienia wstępnego w postępowaniu nieprocesowym, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2016 r. II CSK 604/15, Ius Novum 2017,  nr 3
 • Skuteczność pełnomocnictwa do dokonania zapisu na sąd polubowny. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2017 r. V CSK 392/16, Glosa 2017, nr 4
 •  Essentialia negotii umowy licencji na wzór  przemysłowy, Acta Iuris  Stetinetis 2017, nr 3
 • Skuteczność zgłoszenia zarzutu nieważności postępowania w skardze kasacyjnej z powodu nienależytego umocowania pełnomocnika strony przeciwnej, Ius Novum 2017, nr 3
 • Odpowiedzialność gminy za utrzymanie w należytym stanie wiaty przystankowej, Samorząd terytorialny 2018, nr 5
 • Dochodzenie roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dóbr osobistych osób prawnych przez następców prawnych osoby prawnej, Glosa 2018, nr 4
 • Indywidualizacja osoby trzeciej jako przesłanka egzoneracyjna odpowiedzialności z art. 435  k.c. – Monitor Prawniczy 2018, nr 22
 • Odpowiedzialność osoby korzystającej ze szkody wyrządzonej drugiemu na podstawie art. 422 k.c. – uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2017 r. (III CZP 89/17), Glosa 2019, nr 21 
 • Glosa do wyroku SN z 15.10.2015 r. II CSK 836/14. [Dot. kosztów sprowadzenia z zagranicy turystów - klientów upadłego biura turystycznego poniesionych przez marszałka województwa]. Samorząd Terytorialny 2016 nr 5

Tematy prac badawczych:

 • postępowanie cywilne, sądowe stosowanie prawa

Nazwy projektów badawczych:

 • Charakter prawny zażalenia na orzeczenie kasatoryjne sądu drugiej instancji tzw. zażalenie kasatoryjne, 2014, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Prawo do prywatności a możliwość sprawowania kontroli nad członkami zarządu spółdzielni mieszkaniowej, 2014, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Charakter prawa do odszkodowania na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, 2015, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Opracowanie zagadnienia  dotyczącego charakteru prawnego umowy licencji na wzór  przemysłowy, 2016, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Skuteczność zgłoszenia zarzutu nieważności postępowania w skardze kasacyjnej z powodu nienależytego umocowania pełnomocnika strony przeciwnej, 2017, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej.
 • Indywidualizacja osoby trzeciej jako przesłanka egzoneracyjna odpowiedzialności z art. 435  k.c. – projekt badawczy zrealizowany w ramach działalności statutowej. 

 

 

 

 

 

 • Referat podczas konferencji naukowej, Uczelnia Łazarskiego organizator, 30 maja 2017 roku, Warszawa
 • Udział w dyskusji w panelu nt. Rzetelny proces jako cel zasad etyki zawodowej, 9 grudnia 2016 roku,
 • Udział w dyskusji w panelu dyskusyjnym pt. Usługi turystyczne Ochrona konsumenta na rynku usług UŚ, 10 – 11 marca 2016 roku,
 • Udział w ogólnopolskim zjeździe cywilistów, 21-22 września 2016 roku
 • Udział w Zjeździe Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego organizowany przez Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych nt. „Nadużycie prawa procesowego cywilnego”, 21-24  wrzesień 2017 r.
 • Udział w konferencji nt. Ochrona praw konsumenta-wyzwania i rozwiązania, Olsztyn 15 lutego 2019 r.; tytuł referatu: Procesowy charakter uprawnień rzecznika konsumentów
 • Współorganizator konferencji nt. Prawa konsumentów w przewozie lotniczym i w turystyce, Uczelnia Łazarskiego, Wydział Prawa i Administracji, 28 marca 2019 r.
 • Udział w Ogólnopolskiej Konferencji nt. Aktualne kierunki zmian kodeksu postępowania cywilnego Kraków, 5-6 kwietnia  2019