prof. dr hab. Maciej Rogalski

prof. dr hab. Maciej Rogalski

Rektor

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy

Profil naukowy

Prawnik

 • W 2020 r. uzyskał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.
 • Od 2018 roku pełni funkcję rektora Uczelni Łazarskiego.
 • Od 2011 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.  
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie (1990). Stypendysta Kongresu USA, Georgetown University w Waszyngtonie (1994-1995). Doktoryzował się w 1997 r. i uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2006 r. Wykładowca na kierunku prawo.

Obszary badawcze

procedura karna, prawo karne, prawo telekomunikacyjne

Działalność zawodowa i społeczna

 • Partner w kancelarii Rogalski i Wspólnicy (od 2019)
 • Dyrektor Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych (od 2018)
 • Partner w kancelarii radców prawnych Dworzyński Rogalski w Warszawie (2016-2019)
 • Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie (2003-2011)
 • Dyrektor departamentów prawnych (1998-2015)
 • In-house lawyer w korporacjach, dyrektor departamentów prawnych i członek zarządu (1996-2015)
 • Praktykujący radca prawny (od 1993)
 • Aplikacja sędziowska i radcowska (1990-1993)

Działalność naukowa

 • M. Rogalski, Projekt europejskiego nakazu wydania i zabezpieczenia dowodów elektronicznych w sprawach karnych, w: Quo vadit processus criminalis? : rzeczywistość i wyzwania, redakcja naukowa Radosław Olszewski, Amadeusz Małolepszy, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 57-66.
  ISBN 978-83-8223-629-3
 • M. Rogalski, Świadczenie usług telekomunikacyjnych, Warszawa 2014, s. 143.
 • M. Rogalski, Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność administracyjna w prawie telekomunikacyjnym, pocztowym i konkurencji, Warszawa 2015, s. 132.
 • M. Rogalski, Kontrola korespondencji, Warszawa 2016, s. 376.
 • A. Kiełtyka, J. Paśkiewicz, M. Rogalski, A. Ważny M. Rogalski red., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2009, s. 533.
 • K. Kawałek, M. Rogalski red. M. Rogalski, Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, Warszawa 2010, s. 1174.
 • B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2015, s. 403.
 • B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Komentarz, Warszawa 2017, s. 405.
 • G. Artymiak, M. Kleinowska, Cz. P. Kłak, M. Rogalski, Z. Sobolewski, P. K. Sowiński red. G. Artymiak, M. Rogalski, Z. Sobolewski, Proces karny. Część ogólna, Warszawa 2007, s. 310.
 • G. Artymiak, M. Kleinowska, Cz. P. Kłak, A. Masłowska, Z. Sobolewski, P. K. Sowiński red. G. Artymiak, M. Rogalski, Z. Sobolewski, Proces karny. Część szczególna, Warszawa 2007, s. 319.
 • M. Kleinowska, Cz. P. Kłak, M. Rogalski, Z. Sobolewski, P. K. Sowiński red. G. Artymiak, M. Rogalski, Proces karny. Część ogólna, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 421.
 • G. Artymiak, M. Kleinowska, Cz. P. Kłak, A. Masłowska, Z. Sobolewski, P. K. Sowiński red. G. Artymiak, M. Rogalski, Proces karny. Część szczególna, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 462.
 • M. Rogalski, red., Prawo telekomunikacyjne, Warszawa 2011, s. 816.
 • P. Brzeziński, Z. Czarnik, Z. Łaganowska, A. Mednis, S. Piątek, M. Rogalski, M. Wach, Nowela listopadowa Prawa telekomunikacyjnego, Warszawa 2014, s. 145.
 • M. Rogalski, [w:] M. Jeż-Ludwichowska, A. Lach red., System Prawa Karnego Procesowego, t. IV, Warszawa 2015, s. 593-686.
 • M. Rogalski, [w:] R.A. Stefański red., Środki karne po nowelizacji w 2015 r., Warszawa 2016, s. 403-443.
 • RM. Rogalski, [w:] R.A. Stefański red., Postępowanie przygotowawcze, System Prawa Karnego Procesowego, t. X, Warszawa 2016, s. 1050-1135.
 • B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Służby specjalne w systemie administracyjnym Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2016, s. 182.
 • P. Brzeziński, B. Opaliński, M. Rogalski, Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych, Warszawa 2016, s. 225.
 • M. Rogalski, Strona podmiotowa przestępstwa oszustwa w telekomunikacji, Prokuratura i Prawo 2006, nr 11, s. 21-33.
 • M. Rogalski, Specobowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych, Prawo teleinformatyczne 2007, nr 1, s. 38-44.
 • M. Rogalski, Styczniowa nowela prawa telekomunikacyjnego, Prawo teleinformatyczne 2007, nr 2, s. 32-37.
 • M. Rogalski, Zasada ne bis in idem w polskim procesie karnym, Studia Prawnicze 2007, nr 2, s. 75-99.
 • M. Rogalski, Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa telekomunikacyjnego, Przegląd Sądowy 2007, nr 10, s. 138-153.
 • M. Rogalski, Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, Prokuratura i Prawo 2007, nr 12, s. 18-34.
 • M. Rogalski, Jeszcze o styczniowej noweli P.t., Prawo teleinformatyczne 2007, nr 3, s. 28-35.
 • M. Rogalski, Kryteria ustalania wysokości kary pieniężnej, Prawo teleinformatyczne 2008, nr 1, s. 4-8.
 • M. Rogalski, Rynki usług połączeń telefonicznych [w:] Regulacja rynków telekomunikacyjnych, S. Piątek red., Warszawa 2007, s. 38-51.
 • M. Rogalski, Rynki rozpoczynania i zakańczania połączeń oraz tranzytu w stacjonarnych sieciach telefonicznych [w:] Regulacja rynków telekomunikacyjnych, S. Piątek red., Warszawa 2007, s. 77-92.
 • M. Rogalski, Kryteria tożsamości czynu w skargowym procesie karnym [w:] Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, Warszawa 2008, s. 307-325.
 • M. Rogalski, Stosowanie FCT-ów – naruszenie przepisów prawa telekomunikacyjnego, czy już prawa karnego, Prawo teleinformatyczne 2008, nr 2, s. 4-9.
 • M. Rogalski, Czy art. 44 Prawa telekomunikacyjnego może być podstawą podziału, Prawo teleinformatyczne 2008, nr 3, s. 4-9.
 • M. Rogalski, Jeszcze w sprawie art. 44 Prawa telekomunikacyjnego, Prawo teleinformatyczne 2008, nr 4, s. 4-5.
 • M. Rogalski, Realizacja przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego obowiązku z art. 179 ust. 8 Prawa telekomunikacyjnego, Prokurator 2008, nr 2-3, s. 7-25.
 • M. Rogalski, Prawomocność formalna i materialna w polskim procesie karnym [w:] Problemy prawa i procesu karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Alfreda Kaftala, red. G. Rejman, B. T. Bieńkowska, Z. Jędrzejewski, P. Mierzejewski, Warszawa 2008, s. 281-297.
 • M. Rogalski, Procesowe aspekty przestępczości telekomunikacyjnej - postanowienie o umorzeniu postępowania i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw [w:] Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego. W świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian, red. Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak, Warszawa 2009, s. 673-687.
 • M. Rogalski, Res iudicata i zakaz ne bis in idem jako gwarancje rzetelnego procesu [w:] Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, red. J. Skorupka, Warszawa 2009, s. 168-180. 
 • M. Rogalski, Kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych oraz przekazywania danych [w:] Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, red. J. Kasprzak, B. Młodziejowski, Olsztyn 2009, s. 665-679.
 • M. Rogalski, Problematyka gwarancji praworządności wynikających z przepisów procedury karnej – zasada ne bis in idem [w:] Praworządność i jej gwarancje, red. D. Kali, Warszawa 2009, s. 140-151.
 • M. Rogalski, Zasada prawdy materialnej a zakaz ne bis in idem [w:] Kodeks karny i kodeks postępowania karnego po dziesięciu latach obowiązywania. Ocena i perspektywy zmian red. M. Mozgawa, K. Dudka, Warszawa 2009, s. 232-243.
 •  M. Rogalski, Umowa administracyjna. Nowela prawa telekomunikacyjnego, Prawo i Regulacje 2010, nr 2, s. 53-56.
 •  M. Rogalski, Nieuczciwe praktyki sprzedawców usług, Prawo i Regulacje 2010, nr 3, s. 64-67.
 •  M. Rogalski, Dochodzenie roszczeń majątkowych a powaga rzeczy osądzonej [w:] Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody red. Z. Ćwiąkalski, G. Atymiak, Warszawa 2010, s. 362-376.
 •  M. Rogalski, Założenia projektu ustawy o zmianie PT, Prawo i Regulacje 2011, nr 3, s. 52-57.
 •  M. Rogalski, Kary pieniężne w ustawie Prawo telekomunikacyjne [w:] Prace dedykowane Profesorowi Antoniemu Pieniążkowi, Rzeszowskie Studia Prawnicze 2011, nr 1, s. 552-566.
 • M. Rogalski, Przepis karne i kary pieniężne za naruszenie przepisów prawa telekomunikacyjnego [w:] Rynek usług telekomunikacyjnych red. H. Babis, K. Flaga-Gieruszyńska, Warszawa 2011, s. 319-343.
 • M. Rogalski, Zakaz Ne bis in idem – prawo podmiotowe sprawcy czynu karalnego [w:] Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana red. T. Grzegorczyk, Warszawa 2011, s. 335-348.
 • M. Rogalski, Usługi o podwyższonej opłacie – korzystniej dla odbiorców. Projekt zmian Prawa telekomunikacyjnego, Prawo i Regulacje 2011, nr 5, s. 46-49.
 • M. Rogalski, Koszty wykonywania obowiązków w postępowaniu dowodowym na rzecz sądów i prokuratur [w:] Iudicium et scientia. Księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika red. A. Przyborowska-Klimczak, A. Taracha, Warszawa 2011, s. 597-611.
 • M. Rogalski, Przestępstwa z art. 268 k.k. i 286 k.k. w działalności telekomunikacyjnej [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego, red. T. Bojarski, A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, K. Nazar-Gutowska, J. Piórkowska-Flieger, D. Firkowski, Lublin, 26-27 września 2011, s. 247-258. 
 • M. Rogalski, R. Korcz, W poszukiwaniu jasnych zasad unieważniania przetargów, Prawo i regulacje 2012, nr 6, s. 20-27.
 • M. Rogalski, Przekazywanie wykazu połączeń [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. II, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, Warszawa 2012, s. 1711-1724.
 • M. Rogalski, A. Stachniak-Rogalska, Udostępnianie billingów rozmów telefonicznych, Państwo i Prawo 2012, nr 9, s. 31-43.
 • M. Rogalski, Zmiany w zakresie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012, nr 1, s. 70-79.
 • M. Rogalski, Odpowiedzialność karna a inne rodzaje odpowiedzialności. Zasada ne bis in idem [w:] Demokratyczne państwo prawne. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Zollowi, red. Z. Ćwiąkalski, J. Posłuszny, Przemyśl-Rzeszów 2012, s. 241-256.
 • M. Rogalski, Wygaśnięcie prawa do oskarżenia na skutek prawomocnego umorzenia postępowania przygotowawczego [w:] Z problematyki funkcji procesu karnego, red. T. Grzegorczyk, J. Izydorczyk, R. Olszewski, Warszawa 2013, s.  198-205.
 • M. Rogalski, Wybrane aspekty przestępczości telekomunikacyjnej [w:] Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, red. A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, Warszawa 2013, s. 304-311. 
 • M. Rogalski, Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony (art. 56 ust. 4a Prawa telekomunikacyjnego), Ius Novum 2013, nr 3, s. 141-152.
 • M. Rogalski, Niezmienność i niepodzielność przedmiotu procesu a tożsamość czynu [w:] Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, red. W. Cieślak, S. Steinborn, Warszawa 2013, s. 999-1011.
 • M. Rogalski, Postępowanie przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Administracja 2013, nr 2, s. 5-24.
 • M. Rogalski, Dostęp do informacji publicznej a prawo telekomunikacyjne [w:] Dostęp do informacji publicznej red. P. Szustakiewicz, Warszawa 2014, s. 305-330.
 • M. Rogalski, Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność administracyjna, Ius Novum 2014, nr 2, s. 66-80.
 • M. Rogalski, Postępowanie przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie nałożenia kar pieniężnych [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawno administracyjne, red. J. Sługocki, t. I, Wrocław 2014, s. 293-306.
 • M. Rogalski, Zasada legalizmu w procesie karnym po noweli do kodeksu postępowania karnego z dnia 27 września 2013 r., Prokuratura i Prawo 2015, nr 1-2, s. 46-59.
 • M. Rogalski, Procesowe gwarancje zasady legalizmu [w:] B.  Dudzik, J. Kosowski, I. Nowikowski red., Zasada legalizmu w procesie karnym, Lublin 2015, s. 369-382.
 • M. Rogalski, Monitoring pracowników –problematyka ochrony danych osobowych, Informacja w Administracji Publicznej 2015, nr 4, s. 19-21.
 • M. Rogalski, Udostępnianie danych telekomunikacyjnych sądom i prokuraturom, Prokuratura i Prawo 2015, nr 12, s. 59-73.
 • M. Rogalski, Dowód nielegalny w postępowaniu karny, Ius et Administratio 2016, nr 3, s. 148-158.
 • M. Rogalski, Założenia modelu zbierania i udostępniania danych telekomunikacyjnych, Ius Novum 2016, nr 4, s. 66-82.
 • M. Rogalski, Wybrane aspekty praktyczne stosowania art. 218 k.p.k. [w:] T. Grzegorczyk, R. Olszewski, Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, Warszawa 2017, s. 324-333.
 • M. Rogalski, The Institution of Res Judicata and the Principle of Ne Bis In Idem in Selected Legal Regulations of European States, Miscellanea Iuris Gentium 2007-2008, nr X/XI, s. 7-32.
 • M. Rogalski, Legal Aspects of Innovations [w:] Innovating Innovation red. B. Jacobfeuerborn, s. 69-74, Warsaw 2013.
 • M. Rogalski, Enforcement of regulatory decisions, w: Telecommunications Regulation in Poland, edited by Stanisław Piątek, University of Warsaw Faculty of Management Press, Warszawa 2013, s. 187 - 195.
 • M. Rogalski, The period of retention of telecommunication data which must be disclosed at the request of the Court or the prosecutor in connection with pending criminal proceedings, Ius Novum 2014, nr 2, s. 95-106.
 • M. Rogalski, Verpflichtung zur Vorratsspeicherung und Bereitstellung von Telekommunikationsdaten in Polen, Wirtschaft und Recht in Osteuropa 2015, nr 2, s. 50-53.
 • M. Rogalski, Storing and providing access to telecommunications data in Poland (data retention), Studia Iuridica Cassoviensia 2015, nr 1, s. 4-12.
 • M. Rogalski, Are the regulations with respect to the retention and provision of communications data appropriate in Poland? Proposals for changes, Ius Novum 2015, nr 2, s. 224-233.
 • M. Rogalski, Communication interception and obtaining telecommunications billings by authorised entities within their operational and intelligencies activities in Polnad, Ius Novum 2016, nr 2, s. 126-141.
 • M. Rogalski, Legal regulations for the collection and sharing of data telecommunications in Poland, Law Review 2016, vol. VI, issue 2, p. 3-21.
 • M. Rogalski, Recenzja książki I. Kawki, Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej. Problematyka prawna, Państwo i Prawo 2007, nr 2, s. 119-122.
 • M. Rogalski, Recenzja książki E. Galewskiej, Implementacja dyrektyw telekomunikacyjnych, Palestra 2007, nr 7-8, s. 241-243.
 • M. Rogalski, Recenzja książki Stanisława Hoca Karnoprawna ochrona informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 298, Państwo i Prawo 2013, nr 4, s. 119-121.
 • M. Rogalski, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2006 r., sygn. IV KK 106/06, Prokuratura i Prawo 2007, nr 11, s. 158-162.
 • M. Rogalski, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2005 r., V KK 364/04, Prokurator 2007, nr 3-4, s. 173-177. 
 • M. Rogalski, Glosa do uchwały SN z dnia 15 czerwca 2007 r., I KZP 15/07, Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, nr 2, s. 86-94.
 • M. Rogalski, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba karna z dnia 29 sierpnia 2007 r., I KZP 19/07, Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, nr 11, s. 777-779.
 • M. Rogalski, Glosa do postanowienia SN z dnia 28 października 2009 r., I KZP 21/09, Orzecznictwo Sądów Polskich 2011, nr 1, s. 1-4.
 • M. Rogalski, Glosa do wyroku SN z dnia 30 listopada 2011 r., II KK 149/11, Orzecznictwo Sądów Polskich 2012, nr 11, s. 776-778.
 • M. Rogalski, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 30 września 2014, I KZP 18/14, OSP 2016, nr 11, s. 1466-1471.
 • M. Rogalski, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 28 stycznia 2015 r., III SK 37/14, OSP 2017, nr 5, s. 96-106.
 • M. Rogalski, udział w dyskusji, Czy warto dzielić operatora? Teleinfo 2008, nr 19-20, s. 54-57.
 • M. Rogalski, udział w dyskusji, Czy warto dzielić operatora?, Prawo teleinformatyczne 2008, nr 4, s. 6-9.
 • M. Rogalski, Kiedy prezes UKE może nałożyć karę na zarząd, Rzeczpospolita z 7 maja 2009 r., nr 106, C6.
 • M. Rogalski, Rząd za słabo wspiera rozwój internetu, Dziennik z 2 czerwca 2009 r., s. 7.
 • M. Rogalski, Zmiany (nie)korzystne dla abonentów, Rzeczpospolita z 1 grudnia 2009 r., nr 282, C7.
 • M. Rogalski, Czy firmowy prawnik musi więcej, Rzeczpospolita z 10 grudnia 2009 r., nr 289, C7.
 • M. Rogalski, Bezpłatne przenoszenie numerów, Dziennik Gazeta Prawna Tygodnik Prawa z 22 grudnia 2009, nr 249, s. 2.
 • M. Rogalski, Jak prawidłowo realizować gminne inwestycje w dziedzinie telekomunikacji, Dziennik Gazeta Prawna Tygodnik Prawa Administracyjnego z 30 czerwca 2010, nr 125, C5.
 • M. Rogalski, Dostarczanie szerokopasmowego internetu jest zadaniem własnym samorządu, Dziennik Gazeta Prawna Tygodnik Prawa Administracyjnego z 21 lipca 2010, nr 140, s. 1.
 • M. Rogalski, Prawo drogowe: ustawa swoje, rozporządzenie swoje, Rzeczpospolita z 13 września 2011 r., C9.
 • M. Rogalski, Pokażcie nam swoje billingi, Rzeczpospolita z 6 maja 2015 r., dodatek Rzecz o Prawie, s. 1 i 6.
 • M. Rogalski, Istotą dostępu do danych jest poufność, Rzeczpospolita 28 luty 2017 r.
 • M. Rogalski, Nowela prawa telekomunikacyjnego – uprawnienia klientów a uprawnienia przedsiębiorców telekomunikacyjnych, s. 26-30 [w:] Prawo telekomunikacyjne w Europie i w Polsce, uwarunkowania, potrzeby, możliwości. Materiały z konferencji naukowej, Warszawa 6 grudnia 2006.
 •  M. Rogalski, Ochrona prywatności i danych osobowych w telekomunikacji [w:] Corporate Legal Counsel 2010, Warszawa 12-13 maja 2010.
 •   M. Rogalski, Głos w dyskusji, s. 87 [w:] Rzetelny proces karny. Materiały konferencji naukowej, Trzebieszowice 17-19 września 2009 r., red. J. Skorupka, W. Jasiński, Warszawa 2010.
 •   M. Rogalski, Odpowiedzialność Członka Zarządu po nowelizacji – co zmienia się w praktyce [w:] III Forum Corporate Legal Counsel 2012, Blue Business Media, Warszawa 28-29 luty 2012, s. 111-123.
 •   M. Rogalski, Prawo karne i regulacja karnoadministracyjna w zakresie ochrony danych osobowych [w:] Konferencja Reforma regulacji ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Wstępna ocena jej zakresu i konsekwencji, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Komisja Europejska, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Warszawa 7 marca 2012.
 • M.  Rogalski, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej – ocena funkcjonowania porozumień karnoprocesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości, Białystok 17-19 kwietnia 2008 r., Palestra 2008, nr 5-6, s. 247-249.
 • M. Rogalski, Rzetelny proces karny (Konferencja naukowa, Trzebieszowice, 17-19 IX 2009), Państwo i Prawo 2010, nr 2, s. 119-121.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematy prac badawczych:

 • sankcje karne i administracyjne, dane telekomunikacyjne, kontrola operacyjna

Nazwy projektów badawczych:

 • Kontrola operacyjna, 2017, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Kontrola korespondencji w polskim  prawie, 2016, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Gromadzenie i udostępniania danych telekomunikacyjnych, 2015-2016, projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
 • Procedura udostępniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych uprawnionym podmiotom danych telekomunikacyjnych, 2015, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Analiza sankcji karnych oraz sankcji administracyjnych, 2014, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej

 • Uniwersytet Pavla Jozefa Safarika w Koszycach, Słowacja (2017) w ramach programu Erasmus Plus
 • Referat podczas konferencji “Gathering of Digital Evidence: National and Transnational Challenges for Law Enforcement and Private Industry”, University of Liege, 28-29 czerwca 2017 roku, Liege, Belgia 
 • Referat podczas konferencji „W kierunku odformalizowania postępowania sądowego. Perspektywy a rzeczywistość”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Zamiejscowy KUL w Stalowej Woli, 24 kwietnia 2017 roku, Sandomierz
 • Referat podczas konferencji „Kontrola korespondencji”, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, 20 stycznia 2017 roku, Warszawa
 • Referat podczas VII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Karnego, organizator Katedra Postępowania Karnego Uniwersytetu Gdańskiego, 2-4 czerwca 2016 roku, Gdańsk-Sopot
 • Referat podczas Seminarium naukowego, Uniwersytet Rzeszowski, 9 maja 2016 roku, Rzeszów
 • Referat podczas konferencji „Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa”, Polska Akademia Nauk, 15 czerwca 2015 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „Roundtable Compliance”, Centrum Interdyscyplinarnych Badań Compliance, Universitat Viadrina Frankfurt, 13 lutego 2015 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji >>Regulacja prawna przetwarzania danych w obszarze monitorowania, zapobiegania i wykrywania przestępstw po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie „bilingów i podsłuchów”<<,  zorganizowana w ramach Projektu Badawczo-Rozwojowego realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”, 22-23 października 2014 roku, Kazimierz Dolny
 • XXIII Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej, 21-24 września 2014 roku, Szczecin-Berlin
 • Referat podczas konferencji „Zasada legalizmu w procesie karnym”, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie,  15-16 maja 2014 roku, Nałęczów
 • Referat podczas konferencji “International Legal Meeting 2013”, Deutsche Telecom, Wiedeń, Austria, 21-22 listopada 2013 roku, Wiedeń, Austria
 • Referat podczas konferencji „DRC Days”, Deutsche Telecom, 19-20 czerwca 2013 roku, Bonn, Niemcy
 • Referat podczas konferencji „Reforma regulacji ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Wstępna ocena jej zakresu i konsekwencji”, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Komisja Europejska, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 7 marca 2012 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego”, 26-27 września 2011 roku, Lublin
 • Referat podczas konferencji „Regulatory Forum”, France Telecom, 13-14 kwietnia 2011 roku, Paryż Francja
 • Stypendium East-Central European Scholarship Program, Le Moyne College (1995)

 • Wykład na temat „Kontrola korespondencji”, Zakład Prawa karnego, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, 15 marca 2017, Warszawa
 • Wykład na temat „Pozyskiwanie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych”, Zakład Postępowania Karnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Adama Mickiewicz, 8 grudnia 2014, Poznań