dr Łukasz Nosarzewski

dr Łukasz Nosarzewski

Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy

Profil naukowy

prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego (2012). Ukończył studia podyplomowe na kierunku Studium zamówień publicznych w ramach Akademii Administracji Publicznej Uczelni Łazarskiego. Absolwent programu "Europejskie Prawo Prywatne" na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Salzburgu oraz kursu „Międzynarodowe Umiejętności Prawnicze” współorganizowanego przez Centrum Międzynarodowych Studiów Prawniczych w Salzburgu. Doktoryzował się na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego (2020). Wykładowca na kierunku prawo i administracja.

Od 2020 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze

Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, egzekucja w administracji, dostęp i ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, ochrona danych osobowych, kontrola państwowa, zamówienia publiczne.

Działalność zawodowa i społeczna

Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Radca prawny. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i aplikację legislacyjną w Rządowym Centrum Legislacji. Wieloletni współpracownik w prywatnej kancelarii radcy prawnego. Doświadczenie zdobywał pracując w Kancelarii Sejmu RP, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i Kancelarii Prezydenta RP, gdzie pełnił funkcję koordynatora zespołu obsługi prawnej. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych, legislacji, wewnętrznej obsłudze prawnej.

Działalność naukowa

 • Ł. Nosarzewski, „Ochrona danych osobowych w informacji publicznej”, „Przegląd Prawa Publicznego” 2023 nr 6, Wolters Kluwer, s. 21-40
 • Ł. Nosarzewski, B. Opaliński, P. Szustakiewicz, Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2023.
 • B. Kotowicz, A. Kurzawa, Ł. Nosarzewski (red.), Prawo publiczne i prywatne w dobie informatyzacji – ocena dotychczasowych rozwiązań i perspektywy na przyszłość, Warszawa 2023.
 • B. Kotowicz, A. Kurzawa, Ł. Nosarzewski, Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Prawo publiczne i prywatne w dobie informatyzacji – ocena dotychczasowych rozwiązań i perspektywy na przyszłość”, „Przegląd Prawa Publicznego” 2022 nr 12, Wolters Kluwer, s. 110-117.
 • Ł. Nosarzewski, Prawne ograniczenia ponownego wykorzystywania informacji publicznej (monografia), Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2022.
 • P. Szustakiewicz, Ł. Nosarzewski, Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych na stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej, [w:] M. Błachucki, G. Sibiga, 20 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej, INP PAN, Warszawa 2022, s. 47-72.
 • Ł. Nosarzewski, Perspektywy dla informacji w administracji. Kierunki zmian w dostępie i ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej, „Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem”, tom 13, 2021 nr 4, Akademia Leona Koźmińskiego, s. 150-169.
 • Ł. Nosarzewski, Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, Wolters Kluwer, LEX/el. 2021
 • Ł. Nosarzewski, Ustalanie opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, Wolters Kluwer, LEX/el. 2021
 • Ł. Nosarzewski, Leksykon zamówień publicznych, [w:] W. Dzierżanowski, M. Sieradzka, P. Szustakiewicz (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
 • Ł. Nosarzewski, Dostęp do informacji publicznej w czasie epidemii, [w:] P. Szustakiewicz, M. Wieczorek, Transformacje prawa polskiego w dobie epidemii COVID-19, UTH Radom, Radom 2020, s. 172-182.
 • Ł. Nosarzewski, Informacja publiczna jako przedmiot ponownego wykorzystywania, „Informacja w administracji publicznej” 2020 nr 4, C.H. Beck, s. 35-38.
 • Ł. Nosarzewski, Obowiązek udostępniania informacji publicznej przez podmioty prywatne, „Informacja w administracji publicznej” 2020 nr 2, C.H. Beck, s. 49-52.
 • Ł. Nosarzewski, Rozpatrzenie wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, „Informacja w administracji publicznej” 2020 nr 1, C.H. Beck, s. 38-41.
 • Ł. Nosarzewski, Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, [w:] P. Szustakiewicz (red.), Dostęp do informacji publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 239-286.
 • Ł. Nosarzewski, Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, [w:] Z. Duniewska, M. Stahl, A. Rabiega- Przyłęcka, Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 722-733.
 • Ł. Nosarzewski, Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2019 nr 29(3), Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, s. 57-62.
 • Ł. Nosarzewski, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 2009 r., III PK 43/08, Ius Novum 2011 nr 3, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, s. 162-168.
 • Członek Komitetu Naukowego III Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Konstytucyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej”, 10 maja 2023 r., Uczelnia Łazarskiego w Warszawie-KUL.
 • Referat „Standardy organizacyjne teleporad medycznych a ochrona danych osobowych” podczas konferencji „Teleporady medyczne”, 20 kwietnia 2022, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – Wojskowy Instytut Medyczny.
 • Członek Komitetu Naukowego II Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Prawo publiczne i prywatne w dobie informatyzacji – ocena dotychczasowych rozwiązań i perspektywy na przyszłość”, 18 maja 2022 r., Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.
 • Referat „Perspektywy dla informacji w administracji. Kierunki zmian w dostępie i ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej” podczas konferencji „Przyszłość administracji i prawa administracyjnego”, 11 maja 2022, Akademia Leona Koźmińskiego.
 • Webinar „Jednostki samorządu terytorialnego wobec nowej ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego”, 14 stycznia 2022, Wolters Kluwer, LEX/el.
 • Referat „Dostęp do informacji publicznej w czasie epidemii” podczas konferencji „Transformacje prawa polskiego w dobie COVID”, 15 grudnia 2020, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie- UTH Radom.