prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska

prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska

Kierownik Katedry Metod Ilościowych w Naukach Ekonomicznych, Dyrektor Centrum ds. Migracji i Demografii

Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Metod Ilościowych w Naukach Ekonomicznych

Profil naukowy

Ekonomistka

 • Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (1988). Doktoryzowała się w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1993). Uzyskała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (2002). Profesor Nauk Ekonomicznych, nadany postanowieniem Prezydenta RP (2011). Wykładowca w programie studiów anglojęzycznych Uczelni Łazarskiego z podwójnym dyplomem z Coventry University, na kierunkach Ekonomia i Stosunki Międzynarodowe.
 • Od 2007 roku wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze

 • Ekonomia/rynek pracy, demografia/procesy ludnościowe ze szczególnym uwzględnieniem ruchów migracyjnych, polityka społeczna

Działalność zawodowa i społeczna

 • Członek komitetów Nauk Demograficznych (kadencja 2012-2016 i od 2016) oraz Migracji i Polonii (kadencja 2012-2016) przy Polskiej Akademii Nauk
 • Sekretarz Kapituły Orderu Odrodzenia Polski powołana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (od 2016)
 • Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2015)
 • Członek Zespołu Doradców do Spraw Migracji Ekonomicznej Obywateli Polskich do Państw Członkowskich Unii Europejskiej przy Marszałku Senatu Bogdanie Borusewiczu (2007-2015)
 • Ekspert Komisji Europejskiej ds. mobilności obywateli państw UE-8 (2007-2016)
 • Ekspert rządu polskiego ds. polityki migracyjnej
 • Ekspert Komisji Europejskiej ds. mobilności pracowników z nowych państw członkowskich po 2004 roku
 • Przewodniczący Zespołu ds. imigracji oraz migracji powrotnych i imigracji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich V i VI kadencji (2006-2015)

Działalność naukowa

 • Iglicka, Krystyna, Chechen’s Lesson. Challenges of Integrating Refugee Children in a Transit Country: A Polish Case Study, "Central and Eastern European Migration Review", 2017, nr. 6, s. 1-19. 
 • Iglicka, Krystyna; Państwo polskie wobec wyzwań demograficznych. Strategia i instrumenty polityki społecznej oraz gospodarczej, „Polityka Społeczna” 2016, nr 3, s.1-4.
 • Iglicka, Krystyna; Gmaj, Katarzyna; Wierzejski, Antoni, The Poles in Norway - we wanted workers but people arrived, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2016, nr 1, s. 116-138
 • Iglicka, Krystyna; Gmaj, Katarzyna, From integration to participation, Warszawa : Scholar, 2015, 246 s.
 • Iglicka, Krystyna; Gmaj, Katarzyna, Od integracji do partycypacji, Warszawa : Scholar, 2015, 246 s.
 • Iglicka, Krystyna, Poland - a country of enduring emigration, w: Proliferation of migration transition : selected New EU Member States, edited by Felicita Medved, [S. l.] : European Liberak Forum, Novum Institute, 2014, s. 84-115
 • Gmaj, Katarzyna; Iglicka, Krystyna; Walczak, Bartłomiej, Dzieci uchodźcze w polskiej szkole. Wyzwania systemu edukacji dla integracji i rynku pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013
 • Iglicka, Krystyna, Demograficzne wyzwania dla rynków pracy, polityk społecznych i bezpieczeństwa Europy Środkowej, "Polityka Społeczna", Warszawa, 2013, s. 1-5
 • Iglicka, Krystyna, Demographic threats to region of Central and Eastern Europe - Polish case study, w: Demografia wyzwaniem Europy, red. Krystyna Iglicka, Warszawa : Fundacja Energia dla Europy, 2013, s. 101-114
 • Iglicka, Krystyna, Zagrożenia demograficzne dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej - przypadek Polski, w: Demografia wyzwaniem Europy, red. Krystyna Iglicka, Warszawa : Fundacja Energia dla Europy, 2013, s. 7-18
 • Iglicka, Krystyna; Gmaj, Katarzyna, Circular migration patterns between Ukraine and Poland, w: Circular migration between Europe and its neighbourhood. Choice or necessity? Oxford: Oxford University Press, 2013, s. 166-186
 • Iglicka, Krystyna; Gmaj, Katarzyna; Bąbiak, Iwona, Integracja imigrantek - żon polskich obywateli: wyniki badań i rekomendacje, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012
 • Maroukis, Thanos; Iglicka, Krystyna; Gmaj, Katarzyna, Irregular migration and informal economy in Southern and Central-Eastern Europe: breaking the vicious cycle?, "International Migration", 2011, vol 49, issue 5, s.129-156

Tematy prac badawczych:

 • migracja, emigracja, demografia, przemiany ludnościowe, nowe państwa członkowskie, Polska

Nazwy projektów badawczych:

 • Projekt TRANSFAM (nt. migracji transnarodowych oraz tworzeniu polskich rodzin w Norwegii), 2013-2016, Senior researcher w ramach polsko-norweskiego konsorcjum (CSM, Uniwersytet Jagielloński, Agder Research, Nova), źródło finansowania: Norweski Mechanizm Finansowy (na 269 aplikacji finansowanie uzyskało 47 projektów. Projekt TRANSFAM uzyskał pierwsze miejsce i najwyższą punktację w dziedzinie nauk społecznych).
 • Integracja migrantów należących do kategorii migrantów podatnych na zagrożenia, 2013 – 2015, koordynator polski projektu europejskiego, ASSESS (Integration of Vulnerable Migrants Groups), źródło finansowania Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
 • Różnorodność w Programach Partii Politycznych, Organizacja i Reprezentacja, 2012 – 2013, koordynator polski projektu europejskiego, DIVPOL (Diversity in Political Parties, Programmes, Organisation and Representation), źródło finansowania Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
 • Integracja dzieci uchodźców oraz dzieci objętych międzynarodową ochroną prawną w polskich szkołach. „I-KIDS”, 2013, wykonawca, źródło finansowania: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców oraz budżetu państwa
 • Migracje cyrkulacyjne w Europie Południowej i Środkowo-Wschodniej: wyzwania i możliwości stojące przed migrantami i decydentami, 2010 – 2012, kierownik projektu – partner polski międzynarodowego konsorcjum badawczego METOIKOS, źródło finansowania Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
 • Cudzoziemscy małżonkowie obywateli polskich - wymiar genderowy, 2012, kierownik projektu, źródło finansowania Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
 • Nierejestrowane migracje: policzyć niepoliczalne. Europejskie dane i trendy, 2007-2009, kierownik projektu - partner polski międzynarodowego konsorcjum badawczego CLANDESTINO, źródło finansowania: 6 Program Ramowy Komisji Europejskiej (numer projektu CIS 8–044103)

 • Stypendystka Fulbrighta na University of Pennsylvania (2000)
 • Stypendystka Brytyjskiej Akademii Nauk, Honorary Visiting Fellow, University College London, Londyn UK (1998-1999)
 • Stypendystka Fundacji Dekabana dla młodych ekonomistów na University of Glasgow (1996)

 • Członek Komitetu Sterującego konferencji "Troubling Times for Europe? Families, Migration and Politics", Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 3-4 czerwca 2016 
 • Referat wygłoszony na konferencji "Polska społeczność w Norwegii – wyzwania i szanse – elementy integracji", Ambasada RP, 20 listopad 2014
 • Referat wygłoszony na konferencji „Młodzież, oświata, tożsamość, obywatele polscy-obywatele europejscy’ – Monitor Emigracji Zarobkowej 2014”, Ambasada RP w Wiedniu, 24-26 październik 2014
 • Referat wygłoszony na konferencji „Emigracja zarobkowa w dobie kryzysu’ – Monitor Emigracji Zarobkowej 2013, Ambasada RP w Rzymie, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, 15 -17 listopad 2013
 • Referat wygłoszony na spotkaniu organizacji polonijnych, Senat RP, Polish Cooperation Network, 21-25 kwietnia 2010, Belfast, Irlandia Północna
 • Referat wygłoszony na sympozjum naukowym poświęconym migracjom poakcesyjnym zorganizowanym, Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Ambasada RP w Wielkiej Brytanii, 10 kwietnia 2010, Londyn, Wielka Brytania
 • Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji „1989-2009 Taking Stock of East-West Unification”, The Hebrew University of Jerusalem, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela, Fundacja Konrada Adenauera, 14-15 czerwca 2009, Jerozolima, Izrael
 • Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji projektu CLANDESTINO ‘Irregular Migration in Europe in comparative perspective’, 27-28 kwietnia 2009, Ateny, Grecja
 • Referat wygłoszony na międzynarodowym seminarium poświęconym migracjom poakcesyjnym, SSEES Univeristy College London, 24 marzec 2009, Londyn, Wielka Brytania
 • Nagroda indywidulana 2 stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego (2015)
 • Nagroda Prezydenta Uczelni Łazarskiego (2013)
 • Nagroda Prezydenta Uczelni Łazarskiego (2012)
 • Nagroda Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania (2001)
 • Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1996-1998)
 • Nagroda Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego II stopnia (1993) 

Wykładane przedmioty

 • Management:
  • Managing Social Policy
 • MSC in International Business Economics:
  • Social Issues in Modern World
 • Wydział EiZ:
  • Stosowanie baz danych
  • Wnioskowanie statystyczne
  • Demografia