dr hab. Jacek Zaleśny

Dyżur:

Dyżur: okres wakacyjny

Profil naukowy

Prawnik i politolog

 • Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (1999). Doktoryzował się w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2004). Uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2016).
 • Od 1999 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Obszary badawcze

 • prawo konstytucyjne polskie i porównawcze, instytucje ochrony prawnej, systemy ustrojowe państw proradzieckich, prawo miejscowe, prawidłowa legislacja, tworzenie prawa

Działalność zawodowa i społeczna

 • Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego (od 2004)
 • Członkiem Komitetu Redakcyjnego „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego (od 2010)
 • Redaktor tematyczny czasopisma „Ius Novum” (od 2012)

Działalność naukowa

 • Jacek Zaleśny, O władzy wykonawczej prezydenta Federacji Rosyjskiej, „Ius Novum” 2017, nr 1;
 • Jacek Zaleśny, Uwarunkowania stanowienia i rozwoju instytucji ombudsmana w Kirgistanie, [w:] J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Azjatyckie systemy ochrony praw człowieka Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne, t. 2, Toruń 2016;
 • Jacek Zaleśny, Duma Państwowa a Rząd w Federacji Rosyjskiej. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego, Warszawa 2015;
 • Jacek Zaleśny, Samodzielność finansowa gminy – założenia i rezultaty, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, Nr 5;
 • Jacek Zaleśny, Transformations in the Mechanisms of Government, [in] Polish Politics After the Transformation. Condition and Prospects of Development, «Studia Politologiczne» 2014, Vol. 31;
 • Jacek Zaleśny, Przywództwo polityczne w Dagestanie, [w:] T. Bodio (red.), Kaukaz Północny: elity władzy i życie polityczne, Warszawa 2014;
 • Jacek Zaleśny, System konstytucyjny Azerbejdżanu, Warszawa 2013;
 • Jacek Zaleśny, Финансирование парламентской избирательной кампании в Польше, „Сравнительное Конституционное Обозрение” 2013, № 1;
 • Jacek Zaleśny, Rządy plebiscytarne. Idea i jej akomodacja w przestrzeni poradzieckiej, [w:] Z. Kiełmiński, J. Szymanek (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej, Warszawa 2013;
 • Jacek Zaleśny, Poseł a partia polityczna, [w:] M. Kruk (red.), Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej, Warszawa 2013;
 • Jacek Zaleśny, Deputy and voters, [in:] M. Kruk, K. Kubuj, M. Laskowska, J. Zaleśny, M. Godlewski, M. Olszówka, Representational mandate in the Polish Deputies’ practice, Warsaw 2013;
 • Jacek Zaleśny, Четкость законоположений как форма защиты прав гражданина. Рассуждения в контексте практики польского Конституционного трибунала, „Journal of Constitutionalism & Human Rights” 2013, № 4,
 • Jacek Zaleśny, Zagadnienie rozbieżności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] K.A. Wojtaszczyk, A. Mirska (red.), Demokratyczna modernizacja sfery publicznej, Toruń 2012;
 • Jacek Zaleśny, Ewolucja przywództwa państwowego niepodległego Azerbejdżanu, [w:] T. Bodio (red.), Kaukaz: mechanizmy legitymizacji i funkcjonowania elit politycznych, Warszawa 2012;
 • Jacek Zaleśny, Legal and Constitutional Aspects of Constitutional Responsibility in Poland after 1989, [w:] L. Orosz, M. Breichová Lapčaková, T. Majcerčák (eds.), 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky – I ÚSTAVNÉ DNI, Košice 2012;
 • Jacek Zaleśny, System konstytucyjny Białorusi, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011;
 • Jacek Zaleśny, Dynamika procedur interpelacyjnych. Doświadczenia okresu transformacji w wymiarze wertykalnym, [w:] M Kruk, J. Wawrzyniak (red.), Transformacja ustrojowa w Polsce 1989-2009, Warszawa 2011;
 • Jacek Zaleśny, Określoność przepisów prawa jako wzorzec kontroli norm prawnych, [w:] A. Bałaban, P. Mijal (red.), Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Szczecin 2011;
 • Jacek Zaleśny, Институционализация политического лидерства в постсоветских странах Центральной Азии, „ Сравнительное Конституционное Обозрение” 2011, № 5.

Tematy prac badawczych:

 • prawo konstytucyjne polskie i porównawcze, instytucje ochrony prawnej, systemy polityczne państw proradzieckich, prawo miejscowe, prawidłowa legislacja, tworzenie prawa

Nazwy projektów badawczych:

 • Sądownictwo konstytucyjne w państwach poradzieckich: między wzorcem państwa prawnego a jego lokalną aplikacją, 2017, kierownik projektu, źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, (2016/23/B/HS5/03648)
 • Elity polityczne Kaukazu: badania i wyzwania, 2013-2014, międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Polska polityka po transformacji. Stan i perspektywy rozwoju, 2012-2014, koordynator i główny wykonawca, źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Instytucje konstytucyjne w perspektywie porównawczej, 2012-2013, projekt badawczy realizowany w ramach badań statutowych Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Przywództwo, elity polityczne i ośrodki władzy na Kaukazie, 2011-2012, międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • System rządów w Polsce, 2011-2012, projekt badawczy realizowany w ramach badań statutowych Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Konstytucyjna koncepcja mandatu przedstawicielskiego i jej współczesne uwarunkowaniamiędzy teorią, prawem i praktyką, 2010-2013, główny wykonawca projektu badawczego realizowanego w Uczelni Łazarskiego, źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Kierunki ewolucji polskiego systemu politycznego, 2010-2011, projekt badawczy realizowany w ramach badań statutowych Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Konstytucja RP z 1997 r. a wymogi współczesnego państwa prawnego, 2004-2005, główny wykonawca projektu badawczego realizowanego w Uczelni Łazarskiego
 • Odpowiedzialność konstytucyjna w Drugiej Rzeczypospolitej, 2003, badania własne

 • Referat podczas “20 years of the Constitution of the Slovak Republic – 1st Constitutional Days”, 3–4 października 2012 roku, Koszyce, Słowacja
 • Referat podczas konferencji „Centralizacja a decentralizacja administracji publicznej – 25 lat odnowionego samorządu terytorialnego”, 15-17 kwietnia 2015 roku, Obory k/Konstancina-Jeziorny
 • Referat podczas konferencji „ Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatycki”, 13-15 kwietnia 2015 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „I Международная научно-теоретическая конференция Политика. Власть. Право”, 26 kwietnia 2014 roku, Rosja
 • Referat podczas konferencji „Modele ochrony praw człowieka: europejski i amerykański. Aksjologia – instytucje – efektywność”, 9-11 kwietnia 2014 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „Mandat przedstawicielski w praktyce poselskiej”, 13 stycznia 2014 roku, Warszawa