dr hab. Jacek Kosonoga, prof. UŁa

dr hab. Jacek Kosonoga, prof. UŁa

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego

Profil naukowy

Prawnik

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (1999). Doktoryzował się w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2007). Uzyskał stopień doktora habilitowanego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2015). Wykładowca na kierunku prawo i administracja.
 • Od 1999 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze

prawo i postępowanie karne

Działalność zawodowa i społeczna

 • Dyrektor Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego (od 2015)
 • Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego (od 2007)
 • Redaktor naczelny kwartalnika Veritas Iuris
 • Sekretarz redakcji kwartalnika Ius Novum
 • Z-ca przewodniczącego rady naukowej Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Materiały Naukowe oraz Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Przegląd Orzecznictwa.
 • Członek polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego (AIDP).
 • Członek Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego
 • Członek Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii.
 • Członek Zespołu Ekspertów do Spraw Alimentów powołanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Działalność naukowa

 • Dozór Policji jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym, wyd. Wolters Kluwer Warszawa 2008, s. 388; rec. S. Hoc, Prok. i Pr. 2008, Nr 6, s. 153 -159, K. Dudka: Ius Novum 2008, Nr 2, s. 152 -157.
 • System środków dyscyplinujących uczestników postepowania karnego, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 640.
 • Przestępstwa przeciwko wolności w: R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. C.H. Beck Warszawa 2015 (wyd. 1.), s.1104 – 1167, (wyd. 2) Warszawa 2015 s. 1071 – 1134.
 • Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece w: R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015 (wyd. 1), s. 1325 – 1367, (wyd. 2) Warszawa 2015, s. 1292 – 1334
 • Komentarz do art. 266 – 277 k.p.k. w: J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania karnego, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 618 – 663.
 • Komentarz do art. 1 – 44 k.p.k. w: R. Stefański, S. Zabłocki (red.), Komentarz do kodeksu postępowania karnego – oddane do druku
 • Przedstawienie zarzutów w: P. Hofmański (red.), System prawa karnego procesowego, t. X – R.A. Stefański (red.) Postępowanie przygotowawcze – Warszawa 2016.
 • Redakcja, wspólnie z A. Błachnio – Parzych, J. Jakubowską – Harą oraz H. Kuczyńską pracy zbiorowej, Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, Warszawa 2013.
 • Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd Orzecznictwa za rok 2015, Warszawa 2016.
 • Ujęcie obywatelskie w świetle przepisów k.p.k., Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa 2001, nr 6, s. 85 – 96.
 • Naczelne zasady postępowania w sprawach celnych, cz. I, Monitor Prawa Celnego 2001, nr 11.
 • Naczelne zasady postępowania w sprawach celnych, cz. II, Monitor Prawa Celnego 2001, nr 12.
 • Towary wprowadzone na polski obszar celny w: W. Czyżowicz (red.) Prawo i postępowanie celne, Warszawa 2001, wyd. II uzupełnione i poprawione Warszawa 2003, s. 122 – 143.
 • Przepisy ogólne kodeksu celnego w: W. Czyżowicz (red.) Prawo i postępowanie celne, Warszawa 2001; wyd. II uzupełnione i poprawione Warszawa 2003, s. 36 – 51.
 • Postępowanie w sprawach celnych w: W. Czyżowicz (red.) Prawo i postępowanie celne, Warszawa 2001, wyd. II uzupełnione i poprawione Warszawa 2003, s. 271 – 314.
 • Ograniczenia swobody opuszczania kraju w świetle prawa paszportowego i przepisów k.p.k., Prawo Europejskie 2002, nr 5.
 • Zakres gwarancji procesowych oskarżonego w postępowaniu w stosunku do nieobecnych (rozdz. 19 k.k.s.), Prokuratura i Prawo 2002, nr 7 – 8, s. 93 – 102.
 • Kilka uwag na temat metodyki postępowania w sprawach celnych, w: W. Czyżowicz (red.), Kształcenie funkcjonariuszy i specjalistów celnych, Warszawa 2002.
 • Podstawy stosowania środków zapobiegawczych, Prokuratura i Prawo 2003, nr 10, s. 26 – 51.
 • Dyrektywa adaptacji środka zapobiegawczego do sytuacji procesowej,            Prokuratura i Prawo 2003, nr 12, s. 64 – 72.
 • Przesłuchanie pokrzywdzonego w trybie art. 185a k.p.k., Prokuratura i Prawo 2004, nr 1, s. 63 – 69.
 • Zaliczenie na poczet orzeczonych środków karnych odpowiadających im rodzajowo środków zapobiegawczych, Prokuratura i Prawo 2004, nr 6, s. 60 – 72.
 • Prawo celne (współautorstwo z M. Borkowskim, E. Cybulską, W. Czyżowiczem, J. Janke, T. Kołłątajem, E. Komorowskim, R. Oktabą, T. Sendą) wyd. C.H. Beck Warszawa 2004, s. 204 – 216 oraz 336 – 375.  
 • Funkcje środków zapobiegawczych, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2005, nr 4, s. 111 – 127.
 • Małoletni jako świadek przestępstwa (wybrane zagadnienia proceduralne), Państwo i Prawo 2006 nr 3, s.  70 – 85.
 • Zaliczenie na poczet środków karnych odpowiadających im środków zapobiegawczych – uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda, w: T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk (red.), Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 roku, Lublin 2006.
 • Zawiadamianie organu dozorującego o zamierzonym wyjeździe i terminie powrotu (art. 275 § 2 k.p.k.), Wojskowy Przegląd Prawniczy 2006, nr 2, s.  49 – 53.
 • Odpowiedzi na pytania testowe z egzaminu na aplikację adwokacką oraz radcowską – Edukacja Prawnicza 2006, nr 12.
 • Inne ograniczenia swobody niezbędne do wykonywania dozoru Policji, Prokuratura i Prawo 2006, nr 4, s. 45 – 54.
 • Instytucja skargi subsydiarnej – zarys problematyki, Monitor Prawniczy 2006, nr 9, s. 475 – 482.
 • Alternatywy pozbawienia wolności w polityce karnej sądów (współautorstwo z J. Jakubowską – Harą, H. Kuczyńską, B. Kunicką – Michalską, C. Nowak, J. Skupińskim), w: W. Czapliński (red.), Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50 – lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006.
 • Opracowanie odpowiedzi na pytania testowe z egzaminu na aplikację adwokacką oraz radcowską – Edukacja Prawnicza 2007, nr 12.
 •  Prawo do informacji w procesie karnym w: T. Gardocka (red.), Obywatelskie prawo do informacji, Warszawa 2008, s. 345 – 374.
 • Chuligański charakter czynu jako podstawa stosowania środków zapobiegawczych w postępowaniu przyspieszonym, w: Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997 roku i propozycji ich zmian. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Czarna 11 – 13 październik 2007 r., Warszawa 2008, s. 501 – 511.
 • Dopuszczalność zażalenia na postanowienie w przedmiocie wniosku o uchylenie lub zmianę nieizolacyjnego środka zapobiegawczego (art. 254 k.p.k.), w: Studia i Analizy Sądu Najwyższego t. II, Warszawa 2008, s. 111 – 126.
 • Zakaz reformationis in peius w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Ius Novum 2008, nr 1, s. 48 – 74.
 • Warunkowy dozór policji w: J. Skupiński, J. Jakubowska – Hara, C. Nowak (red.), Reforma prawa karnego propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej – Michalskiej, Warszawa 2008, s. 351 – 367.
 • Reguły ne peius w postępowaniu karnym, w: Prawo ochrony środowiska i prawo karne. Książka jubileuszowa z okazji 40 – lecia pracy naukowej  Profesora Wojciecha Radeckiego, Wrocław 2008, s. 257 – 269.
 • Nowy model wnoszenia skargi subsydiarnej w: Studia i Analizy Sądu Najwyższego t. III, Warszawa 2009, s. 167 – 183.
 • Rzetelny proces karny w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych (współautorstwo z A. Błachnio – Parzych), w: P. Wiliński (red.), Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych, Warszawa 2009, s. 233 – 301.
 • Tymczasowe aresztowanie i jego wolnościowa alternatywa (na tle wybranych danych statystycznych) w: J. Skupiński, J. Jakubowska – Hara (red.) Alternatywy pozbawienia wolności w polityce karnej sądów, Warszawa 2009, s.  266 – 308.
 • Pozycja procesowa świadka a standard rzetelnego procesu karnego w: J. Skorupka (red.), Rzetelny proces karny. Księga dedykowana Profesor Zofii Świdzie, Warszawa 2009, s.  438 – 456.
 • Areszt domowy jako nowy środek zapobiegawczy w świetle projektowanych zmian legislacyjnych, Ius Novum 2010, nr 2, s. 116 – 128. 
 • Karnoprawna ochrona intymnego wizerunku osoby, Studia i Analizy Sądu Najwyższego t. V, Warszawa 2010, s. 216 – 244. 
 • Standard rzetelnego procesu karnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych (współautorstwo z A. Błachnio – Parzych), w: P. Hofmański (red.), Węzłowe problemy procesu karnego, Warszawa 2010, s. 239 – 255.
 • Nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym jako środek zapobiegawczy (art. 275 a k.p.k.) w:  T. Grzegorczyk (red.), Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, Warszawa 2011, s. 229 – 251.
 • Kilka uwag na temat projektowanych zmian w kodeksie postępowania karnego, Ius Novum 2012, nr 1, s. 9 – 22.
 • Przejawy udziału czynnika społecznego w procesie karnym – zagadnienia wybrane w: Studia i Analizy Sądu Najwyższego t. VI, Warszawa 2012, s. 361 – 391.  
 • Dobro wymiaru sprawiedliwości jako przesłanka dokonywania czynności procesowych w: W. Cieślak, S. Steinborn (red.), Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, Warszawa 2013, s.  869 – 903.
 • Przesłanki obrony obligatoryjnej w postępowaniu wykonawczym, w: I. Rzeplińska, A. Rzepliński, P. Wiktorska, M. Niełaczna (red.), Pozbawienie wolności – funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego, Warszawa 2013, s. 511 – 539.
 • Iudex suspectus w procesie karnym – zagadnienia wybrane w: A. Błachnio – Parzych, J. Jakubowska – Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska (red.), Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, Warszawa 2013, s.   446 – 461.
 • Właściwość ruchoma sądu w sprawach karnych, Prokuratura i Prawo 2013, nr 7 – 8, s. 157 – 169.
 • Zawieszenie postępowania – uwagi węzłowe w: Studia i Analizy Sądu Najwyższego t. VII, Warszawa 2014, s. 199 – 235. 
 • System nieizolacyjnych środków zapobiegawczychzagadnienia wybrane, Ius Novum 2014, nr 2. 
 • Reproach for evident contempt of regulations in the criminal proceeding, Ius Novum 2014, nr 3, s. 117 – 131.
 • Actualités du droit pénal polonais, Revue de science criminelle et de droit penal compare, 2014 avril – juin, s. 453-458 – wspólnie z dr Celiną Nowak.
 • Pozbawienie praw publicznych, w: R.A. Stefański (red.), Środki karne po nowelizacji w 2015 r., Warszawa 2016, s. 21 – 87.
 • Przedstawienie i modyfikacja zarzutów a rola obrońcy w: P. Wiliński (red.), Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach, Warszawa 2015, s. 103 – 122.
 • Presumption of innocence as an element of a fair trial, Ius Novum 2015, nr 2, s. 162 – 179.
 • Dozór Policji – uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda w: A. Lach (red.), Środki przymusu w świetle nowelizacji, Toruń 2016 – w przygotowaniu. 
 • Obrona z urzędu w polskim procesie karnym – Ius Novun 2016, nr 2
 • Odpowiedzialność płatnika składek za obliczanie, potrącanie i przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne Ius Novum 2016, nr 3; współautorstwo K. Ślebzak.
 • Kara porządkowa aresztowania po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 r. – w: T. Grzegorczyk, R. Olszewski (red.), Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, Warszawa 2017, s. 178-191.
 • Wniosek o wyłączenie sędziego – oddane do druku
 • Skład sądu na rozprawie głównej – Ius Novum 2016, nr 4, s. 83-101.  
 • Rozdział I, pkt 12–13; rozdział II, pkt 1,6, 17 oraz rozdział III, pkt 1 w: J. Kosonoga (red.) Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd Orzecznictwa za rok 2015, Warszawa 2016
 • Nienależyta obsada sądu jako przesłanka uchylenia orzeczenia – oddane do druku.
 • Umorzenie postepowania karnego z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu – oddane do druku.
 • Glosa do postanowienia Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2003 r., II KZ 61/02, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2004, nr 1, s. 166 – 169.
 • Glosa do uchwały Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2004 r., sygn. I KZP 7/04, Prokuratura i Prawo 2005, nr 2, s. 115 – 118.
 • Glosa do postanowienia Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2004 r., sygn. I KZP 8/04, Prokuratura i Prawo 2005, nr 4, s. 99 – 106.
 • Glosa do postanowienia SN z dnia 30 listopada 2004 r., sygn. I KZP 25/04, Prokuratura i Prawo 2005, nr 6, s. 107 – 112.
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2006 r. sygn. III KK 297/05, Ius Novum 2007, nr 2 – 3, s. 150 – 156.
 • Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2007 r., sygn. II Akz 164/07, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2007, nr 4, s. 140 – 148.
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2008 r., V KK 190/07, Ius Novum 2008, nr 2, s. 147 – 151.
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 29 października 2008 r., sygn. SNO 61/08, Ius Novum 2009, nr 2, s. 156 – 162.
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Sądu Dyscyplinarnego z dnia 14 lipca 2009 r., SNO 42/09, Ius Novum 2009, nr 4, s. 110 – 116.
 • Glosa do wyroku SN z dnia 3 kwietnia 2008 r., IV KK 471/07, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2010, nr 1, s. 143 – 150. 
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego  z dnia 29 lipca 2009 r., I KZP 11/09, Ius Novum 2010, nr 4, s. 166 – 172.
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2010 r., WSP 14/10, Ius Novum 2011, nr 1, s. 180 – 186.
 • Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2010 r., I OZ 1187/09, Prokuratura i Prawo 2011, nr 7-8, s. 248 – 256.
 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2008 r., I KZP 17/08, Ius Novum 2011, nr 4, s. 144 – 149. 
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2011 r. III KK 446/10, Ius Novum 2012, nr 1, s. 178 – 184.
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2009 r., IV KK 161/09, Prokuratura i Prawo  2012, nr 4, s. 151 – 157.
 • Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 marca 2010 r., II AKz 34/10, Prokuratura i Prawo 2012, nr 10, s. 158 – 163. 
 • Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 31 marca 
 • 2009 r. A.E. przeciwko Polsce, skarga nr 14480/04, Ius Novum 2012, nr 3, s. 188 – 196.
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 sierpnia 2010 r. III KK 40/10, Ius Novum 2012, nr 4, s. 128 – 133.
 • Glosa  do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2012 r., III KK 2/12 (współautorstwo z S. Żółtkiem) w: B. T. Bieńkowska,  D. Szafrański (red.), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część czwarta, Warszawa 2013.
 • Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2010 r., II AKa 103/10, Ius Novum 2013, nr 1, s. 192 – 198.
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2013 r., III KK 211/12, OSP 2013, nr 11, s. 825 – 832.
 • Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 kwietnia 2012 r., sygn. II AKz 233/12 – Prokuratura i Prawo 2013, nr 11, s. 180 – 185.
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2014 r. (III KZ 15/14), Ius Novum 2015, nr 3, s. 201 – 208.
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2015 r. (V KK 296/14), Ius Novum 2015, nr 4, s. 178 – 186.
 • Glosa do wyroku SN z dnia 29 kwietna 2015 r., sygn. II KK 30/15 – PiP 2017, nr 2
 • Recenzja monografii D. Tarnowskiej „Instytucja przedstawienia zarzutów w polskim procesie karnym”, s. 178, Szczecin 2013, Prokuratura i Prawo 2015, nr 7-8, s. 256 – 267.  
 • Recenzja wydawnicza monografii M. Rogalskiego „Kontrola korespondencji”, Warszawa 2016.
 • Recenzja wydawnicza monografii R. Stefańskiego, „Metodyka pracy prokuratora”. Warszawa 2017.

Tematy prac badawczych:

 • środki przymusu, prawo dowodowe, czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym, przedstawienie zarzutów

Nazwy projektów badawczych:

 • Składy sądu w sprawach karnych po nowelizacji z dnia 27 września 2013  r., 2016, projekt badawczy realizowany w ramach badań statutowych
 • Przedstawienie zarzutów w polskim procesie karnym, 2015, projekt badawczy realizowany w ramach badań statutowych
 • Alternatywy pozbawienia wolności w polityce karnej sądów, projekt badawczy MNiSZW nr NN 11004183

 • Referat podczas konferencji „Środki przymusu w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 21-22 września 2015 roku, Toruń
 • Referat podczas konferencji „W poszukiwaniu dobrego prawa”, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, 22 maja 2013 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 roku”, 20-22 września 2005 roku, Lublin – Kazimierz Dolny
 • Zbiorowa nagroda pierwszego stopnia przyznana przez Rektora Szkoły Głównej Handlowej