dr Jacek Dąbrowski

dr Jacek Dąbrowski

Sekretarz Katedry Prawa Karnego

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego

Profil naukowy

Prawnik

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda  Łazarskiego w Warszawie – obecnie Uczelnia Łazarskiego (2008) oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie (2010). Stopień naukowy doktora nauk prawnych nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2016).
 • Od 2016 wykładowca Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze

prawo i postępowanie karne, materialne prawo wykroczeń, prawne aspekty ruchu drogowego

Działalność zawodowa i społeczna

 • Starszy asystent sędziego – Sąd Najwyższy, Izba Karna
 • Redaktor prowadzący kwartalnika „Ius Novum” i półrocznika „Veritas Iuris”

Działalność naukowa

Książki

 • Fiutak, Agnieszka, Dąbrowski, Jacek, „Udzielanie pomocy terapeutycznej – aspekty prawne", Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012 (współautor).

Artykuły naukowe i rozdziały w pracach zbiorowych

 • Punktacja publikacji naukowych, Edukacja Prawnicza 2014, Nr 3, s. 3 – 6.
 • Zasady ruchu pieszych, Paragraf na Drodze 2014, Nr 4, s. 53 – 71.
 • Odpowiedzialność za wielokrotne spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Paragraf na Drodze 2014, Nr 12, s. 5 – 16.
 • Granice sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym (art. 174 k.k.). Artykuł polemiczny, Paragraf na Drodze 2015, Nr 8, s. 5 – 17.
 • Zmiana kierunku jazdy w kontekście ogólnych i szczególnych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Paragraf na Drodze 2016, Nr 6, s. 7 – 21.
 • Naruszenie zasady ograniczonego zaufania jako znamię niektórych przestępstw i wykroczeń popełnianych we współczesnych realiach ruchu drogowego (w:) B. Hołyst (red.), Przyszłość prawa. Księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2017, s. 393 – 412.
 • Naruszenie zasady prędkości bezpiecznej (art. 19 ust. 1 p.r.d.) jako znamię przestępstwa wypadku drogowego – oddany do druku.
 • Kształtowanie się odpowiedzialności za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w polskim prawie wykroczeń – oddany do druku.

Glosy

 • Glosa do uchwały SN z dnia 27 lutego 2007 r., I KZP 36/06 dot. pojęcia środka odurzającego (aprob.), Wojskowy Przegląd Prawniczy 2009, Nr 2, s. 128 – 133.
 • Glosa do postanowienia SN z dnia 8 stycznia 2013 r., III KK 109/12 dot. zbiegu manewrów wyprzedzania i skrętu w lewo (aprob.), Paragraf na Drodze 2013, Nr 11, s. 5 – 15.
 • Glosa do postanowienia SN z dnia 27 marca 2014 r., I KZP 1/14 dot. charakteru zbiegu przestępstw z art. 177 k.k. z wykroczeniem z art. 86 § 1 k.w. (aprob. z zastrzeżeniami), Edukacja Prawnicza 2015, Nr 3, s. 13 – 18.

 

 

Wykładane przedmioty

 • prawo karne
 • postępowanie karne