dr Ewa Jasiuk


Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. jakości kształcenia

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji

e.jasiuk@lazarski.edu.pl

Profil naukowy

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Doktoryzowała się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2009). 

Adwokat. Wieloletni współpracownik kancelarii prawnych. Specjalizuje się w prawie lotniczym europejskim i międzynarodowym, w tym w ubezpieczeniach lotniczych.

Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.  Kierownik międzynarodowych projektów badawczych.

 

 

Obszary badawcze

Obszary badawcze: prawo międzynarodowe, prawo europejskie, prawo lotnicze, prawo finansowe, prawo administracyjne.

Działalność naukowa

 • E. Jasiuk, Problemy prawne finansowania lotnictwa w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Wyd. Dyfin, Warszawa 2015,
 • E. Jasiuk, Czyny zabronione według konwencji tokijskiej z 1963 roku – zarys problemtyki [w:] Z. Galicki, K. Myszona – Kostrzewa (red.) 50 lat konwencji tokijskiej – bezpieczeństwo żeglugi lotniczej z perspektywy przestrzeni powietrznej i kosmicznej. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żyliczowi, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, Warszawa 2014, s. 229 – 234, ISBN 978 – 83-63093 – 85 – 3.   
 • E. Jasiuk, Uwarunkowania prawno- finansowe rozwoju lotnictwa polskiego w Unii Europejskiej [w:] A. Konert, Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarski, Warszawa 2015, 17 – 31, ISBN 978-83-64054-29-7. 
 • E. Jasiuk, Brak winy członka zarządu w świetle art. 299 K.s.h.[w:] Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw 2015, nr. 5, s. 122 – 132, ISSN 0860-6846, liczba punktów 7, czasopismo indeksowane w IC Jurnal Master List
 • E. Jasiuk, I. Skrzypczak, W. Wiszniewski, D. Ziętek, wpływ planowania na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie radomskim [w:] „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw” 2015, nr 11(790), ISSN 0860-6846, INDEKS 357022, liczba punktów w EiOP – 7
 • E. Jasiuk, A. Kunert – Diallo, Pomoc na ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw lotniczych – wybrane zagadnienia prawne „Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 2, posiada 8 punktów w wykazie czasopism naukowych z 18 grudnia 2015 MNiSW, ISSN: 1897 – 7146

Tematy prac badawczych:

 • prawo międzynarodowe, prawo europejskie, prawo lotnicze

Nazwy projektów badawczych:

Wdrażanie zobowiązań międzynarodowych Polski w związku z członkostwem w Unii Europejskiej, Wdrażanie zobowiązań międzynarodowych, Problemy europeizacji – teoria i praktyka, Legal conditions of international cooperation  for the safety and efficiency of civil aviatioan 

 • maj 2006 – Rezeknes Augustskola Faculty of Economics  (Łotwa)
 • wrzesień 2009 – Kodolany Janos University College w Szekesfehervar (Węgry)
 • kwiecień 2010 - Beykent University w Istambule (Turcja)
 • grudzień 2012 – Utena College (Litwa)
 • czerwiec 2015 - Internationale Business School, Mednarodna Poslovna Sola, Ljubijana, (Słowenia)

Organizator i uczestnik kilkudziesięciu konferencji w kraju i zagranicą w tym ostatnie z nich min.

 • 26 września 2017 roku Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Problemy bezpieczeństwa we współczesnym świecie”. Organizator WSH w Radomiu oraz Wschodnioeuropejski narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina). Wygłoszenie referatu w sesji plenarnej nt. Problemy terroryzmu lotniczego – aspekty prawne
 • 1-2 czerwca 2018 roku XV Międzynarodowa naukowo – praktyczna konferencja “Aktualnija pitanija reformirowanija prawowoj sistiemy”  wygłoszenie referatu nt. administracja lotnictwa cywilnego w Polsce -  wybrane zagadnienia, Organizator konferencji Kijowski Państwowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki, Wschodnioeuropejski narodowy Uniwersytet im. Lesi Ukrainki w Łucku 
 • wykład specjalny dla studentów Instytutu Prawa Narodowego Lotniczego Uniwersytetu w Kijowie nt. Cele polityki lotniczej państw i ich organizacji realizowane przez prawo i instrumenty finansowe w warunkach Unii Europejskiej, Kijów 10 kwietnia 2014 roku  wykład pt. Zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w praktyce działania państw członkowskich Wydział Prawa Kijowskiego Narodowego Uniwerystetu im Tarasa Szwczenki w Kijowie, oraz poprowadzenie warsztatów dla pracowników naukowych i studentów wydziałów prawa z Uniwersytetów w Kijowie, Lwowie i Charkowie (6 godzin)  Kijów 16 – 18 maja 2018 roku

Wykładane przedmioty

 • Kierunek prawo
 • Prawo międzynarodowe
 • Prawo europejskie
 • Prawa człowieka
 • Prawo lotnicze