dr hab. Eligiusz Krześniak, prof. UŁa

dr hab. Eligiusz Krześniak, prof. UŁa

Kierownik Katedry Prawa Handlowego

Katedra Prawa Handlowego, Wydział Prawa i Administracji

Profil naukowy

prawnik

 • Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (1998). Doktoryzował się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2002). Uzyskał stopień doktora habilitowanego w tej samej jednostce UWr (2017).
 • Studiował i szkolił się także na uniwersytetach w Niemczech (Philipps-Universität w Marburgu i Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität w Bonn) oraz w Stanach Zjednoczonych w Charlotte (University of North Carolina at Charlotte).
 • Od 2017 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze

prawo handlowe, stosunki obligacyjne, prawo własności intelektualnej, prawo autorskie, prawo telekomunikacyjne i energetyczne, prawo sportowe

Działalność zawodowa i społeczna

 • Partner zarządzający w międzynarodowej kancelarii Squire Patton Boggs Krześniak sp.k.
 • Pełnił funkcję arbitra bocznego, jedynego lub przewodniczącego w wielu postępowaniach arbitrażowych w ramach dwóch wiodących sądów arbitrażowych w Polsce - sądzie arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz sądzie arbitrażowym Konfederacji Lewiatan.
 • Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego.
 • Jeden z pięciu polskich arbitrów w uznawanym za sąd najwyższy dla światowego sportu Trybunale Arbitrażowym do Spraw Sportu (CAS) w Lozannie, w Szwajcarii.
 • Zasiadał w radach nadzorczych największego polskiego banku - PKO BP (wiceprzewodniczący), największej polskiej spółki ubezpieczeniowej PZU S.A. oraz Alior Bank S.A. (przewodniczący). 
 • Członek Katarskiego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (Qatar Sports Arbitration Tribunal) działającego przy Katarskiej Fundacji na rzecz Arbitrażu Sportowego (Qatar Sports Arbitration Foundation)

Działalność naukowa

 • Ustawa o sporcie. Komentarz, Wolters Kluwer (seria: Komentarze praktyczne), Warszawa 2020, liczba stron – 704
 • Uwagi na temat wybranych aspektów funkcjonowania klubów sportowych, związków sportowych i polskich związków sportowych oraz możliwości kwestionowania decyzji tych podmiotów na drodze prawnej [w:] Sto lat polskiego prawa handlowego. Ksiega jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie T. II, Dumkiewicz Malgorzata (red. nauk.), Warszawa 2020, strony 285-293
 • Odpowiedzialność członków rady nadzorczej spółki akcyjnej za prawidłowość sprawozdań finansowych spółki, Przegląd Prawa i Administracji nr 112/2018, s. 103-116
 • Uderzenie w arbitraż – skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Republika Słowacji – Achmea B.V. (C 284/16) [w:] Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. dr hab. Marek Leśniak, dr Maciej Skory, dr hab. Bogusław Sołtys, Wrocław 2018
 • Prawo sportowe przyszłości, Księga Pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji „Przyszłość prawa” Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2017.
 • Uwagi na temat niezależności i bezstronności arbitra na tle zasad organizacyjnych w arbitrażu sportowym i arbitrażu handlowym, Przegląd Prawa Handlowego 3/2017.
 • Specyfika arbitrażu sportowego i przydatność stosowanych w nim reguł przy konstruowaniu regulaminów innych sądów polubownych, Przegląd Prawa Handlowego 7/2017.
 • Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych, Wolters Kluwer (seria: „Monografie”), Warszawa 2016, liczba stron – 683.
 • The Court of Arbitration for Sport at the Polish Olympic Committee v The Court of Arbitration for Sport (CAS) – Background, Powers and Authority, Biuletyn Młody Arbitraż nr 24, 2016, liczba stron – 11.
 • Spółka partnerska (Rozdział V.1-V.5 oraz V.7) [w:] Meritum Prawo Spółek, (red. A. Kidyba), wydanie 5, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, liczba stron – 30.
 • Prawne mechanizmy zabezpieczenia realizacji zasady autonomii sportu na przykładzie struktury i sposobu funkcjonowania FIFA, Przegląd Prawa Handlowego Nr 2/2016, Wolters Kluwer, liczba stron – 10.
 • Wybrane elementy z problematyki rozstrzygania sporów w obszarze sportu na drodze arbitrażu [w:] Usus Magister Est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, red. B. Jelonek-Jarco, R. Kos, J. Zawadzka, Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Poland, Getting the Deal Through. Telecoms and Media, Londyn 2015.
 • European regulatory round-up, Clean Energy Europe Finance Guide 2014 (red. Estelle Lloyd), liczba stron – 6.
 • Kluczowe elementy systemu nieodpłatnej pomocy prawnej w Niemczech i Norwegii — podobieństwa i różnice [w:] Dostęp do Nieodpłatnej Pozasądowej Pomocy Prawnej dla Potrzebujących. Zielona Księga, red. Ł. Bojarski, P. Janik, E. Krześniak, M. Laskowska, G. Wiaderek, M. M. Ziółkowski, wydanej przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014 r. (seria „Biuletyn Forum Debaty Publicznej. Sprawne i Służebne Państwo”).
 • Dostęp do nieodpłatnej pozasądowej pomocy prawnej dla potrzebujących. Zielona Księga, red. Ł. Bojarski, P. Janik, E. Krześniak, M. Laskowska, G. Wiaderek, M. M. Ziółkowski, wydanej przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014 r. (seria „Biuletyn Forum Debaty Publicznej. Sprawne i Służebne Państwo”) – współredaktor opracowania.
 • Koncepcja treaty shopping i forum shopping w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym – teoria i praktyka, [w:] Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi, red. M. Łaszczuk, M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski, SA KIG 2012.
 • Spółka partnerska w systemie prawa niemieckiego i prawa amerykańskiego, Wydawnictwo Zakamycze 2003, liczba stron – 254.
 • Spółka partnerska ze szczególnym uwzględnieniem spółek adwokatów i radców prawnych, Wydawnictwo Zakamycze 2002, liczba stron – 378.

Nazwy projektów badawczych:

Prace badawcze w obszarze prawa handlowego, stosunków obligacyjnych, prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego, prawa telekomunikacyjnego i energetycznego oraz prawa sportowego

 • Udział w panelu „Brexit – anything for Poland to gain?” organizowanym przez American Chamber of Commerce oraz portal Polityka Insight, Forum Ekonomiczne w Krynicy, 6 września 2016 r., Krynica Zdrój.
 • “Sale of wind farms – practical approach”, wykład w ramach 2nd Annual Project Finance In Renewable Energy, 16-17 kwietnia 2015 r., Wiedeń, Austria.
 • Wystąpienie „Ogólne zasady systemu wsparcia dla OZE po 2015 roku” na Konferencji Funkcjonowanie energetyki odnawialnej w świetle nowych przepisów, Polska Izba Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, 19 marca 2015 r., Warszawa.
 • Udział w debacie poświęconej „Prawu działalności gospodarczej” prowadzonej przez Dziennik Gazetę Prawną, 19 lutego 2015 r., Warszawa.
 • Moderator panelu dyskusyjnego “W poszukiwaniu biznesu – rozwój przez dywersyfikację” na spotkaniu Executive Club, 29 października 2014 r., Warszawa.
 • Wykład „Sprzedaż Farmy Wiatrowej” w trakcie Green Power Congress 2014, Fundacja REO, 23-24 września 2014 r., Warszawa.
 • Prezentacja „Pierwsze miesiące obowiązywania nowego Prawa Telekomunikacyjnego” w czasie VI edycji konferencji „Zmiany w regulacjach i Prawie telekomunikacji i mediów”, MMC Polska, 10 października 2013 r., Warszawa.
 • Prezentacja “When things go wrong – dos and don’ts when terminating the MVNO-MNO relationship” na “MVNOs Industry Summit CEE”, Informa Telecoms & Media, 10 września 2013 r., Warszawa.
 • Wykład „Polish Renewable Energy Law” na konferencji Project Finance in Renewable Energy Conference, Amstad Global, 27-28 marca 2014 r., Wiedeń, Austria.
 • Wystąpienie „Mediacja i arbitraż - przyjaciele czy wrogowie”, Klubu Arbitra przy Sądzie Arbitrażowym Lewiatan, 8 maja 2013 r., Warszawa.
 • Prezentacja „Cyfryzacja – co dalej?” na XIII Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, MMC Polska, 27-28 marca 2013 r., Warszawa.
 • Wykład „Przyszłość inwestycji w energetykę wiatrową w Polsce” w czasie IV Kongres Green Power, Polska Izba Energetyki Odnawialnej, 6-7 marca 2013 r., Warszawa.
 • Czterokrotny stypendysta Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej.
 • Dwukrotny zwycięzca rankingu na najlepszych polskich prawników Rzeczpospolitej w dziedzinie Technologie, Media, Komunikacja (2013, 2014).
 • Rokrocznie wskazywany jako wiodący prawnik w Polsce w międzynarodowych rankingach Chambers Europe i Legal 500.
 • Nagroda za bardzo wysokie osiągnięcia dydaktyczne za rok akademicki 2019/2020
 • Self-Regulation of the Legal Profession by National Bars - Will it Shortly be just a Memory?”, wykład podczas International Legal Ethics Conference VI (VI Światowa Konferencja dot. Etyki Prawniczej), Catholic University of America Columbus School of Law, Washington DC, 10-12 lipca 2014, City University London, Wielka Brytania.
 • „Zawody prawnicze, rynek usług prawniczych oraz edukacja prawnicza. Spojrzenie w przyszłość” w ramach sesji “Legal Profession” podczas konferencji “Into the Future: Tomorrow’s Legal Profession, Legal Services Market and Legal Education”  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Catholic University of America Columbus School of Law, Washington DC, 21-22 czerwca 2013 r, Kraków.

Wykładane przedmioty

 • Prawo spółek handlowych I
 • Sądownictwo polubowne z elementami prawa sportowego