dr Dominika Harasimiuk

dr Dominika Harasimiuk

Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju naukowego i współpracy międzynarodowej

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji

Dyżur:

 • Poniedziałek 9:15 - 10:15

Profil naukowy

Prawnik

 • Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2002). Doktoryzowała się na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2007). Wykładowczyni w programie studiów anglojęzycznych Uczelni Łazarskiego z podwójnym dyplomem z Coventry University.
 • Od 2010 roku wykładowczyni na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze

 • prawo Unii Europejskiej, prawo rynku wewnętrznego, prawo reklamy, prawo międzynarodowe publiczne, 

Działalność naukowa

 • Harasimiuk, Dominika; Braun, Tomasz, Regulating artificial intelligence : binary ethics and the law, London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2021, 187 s. (Routledge Research in the Law of Emerging Technologies)
  ISBN 9780367468811 (hbk)
  ISBN 9781003134725 (ebk)
 • Harasimiuk, Dominika Ewa, Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu obywateli unijnych pozostających w jednopłciowych związkach małżeńskich (uwagi na tle wyroku TS z 5.06.2018 r.), "Państwo i Prawo", 2020, nr 9, s. 97-111
 • Harasimiuk, Dominika, EU citizenship : an element of national European identity or simply an additional status of member states' citizens?, "Law Journal", 2018, Vol. 23 no. 2, s. 25-38.
 • Harasimiuk, Dominika Ewa, Glosa do wyroku z 11.11.2014 r., C-333/13, "Państwo i Prawo", 2016, nr 5, s. 119-127.
 • Dołowiec, Monika; Harasimiuk, Dominika Ewa; Metlerska-Drabik, Monika; Ostałowski, Jakub; Poździk, Rafał; Wołyniec-Ostrowska, Agnieszka; pod redakcją Rafała Poździka, Komentarz do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2016, 447, [1] s.
 • Harasimiuk, Dominika E., Skuteczne korzystanie z prawa pobytu przez obywateli UE i członków ich rodzin, "Ius Novum", 2016, nr 1, s. 63-78.
 • Harasimiuk, Dominika, Glosa do wyroku 16.1.2014 r., C-423/12, "Państwo i Prawo", 2015, nr 1, s. 114-121.
 • Eysymontt, Małgorzata, Analiza prawna Traktatu o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej : ocena możliwych korzyści i zagrożeń dla polskiego systemu konstytucyjnego, w: Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich. Problem konkurencji i wzajemnych relacji, red. nauk. Dominika E. Harasimiuk, Marcin Olszówka, Andrzej Zinkiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014, s. [97]-132.
 • Godlewski, Mariusz, Dopuszczalność kontroli konstytucyjności prawa pierwotnego i pochodnego Unii Europejskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, w: Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich. Problem konkurencji i wzajemnych relacji, red. nauk. Dominika E. Harasimiuk, Marcin Olszówka, Andrzej Zinkiewicz,Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014, s. [57]-71.
 • Harasimiuk, Dominika Ewa, Analiza wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE wydanych w 2013 r. dotyczących dyrektywy 2005/29/WE o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom handlowym, "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", 2014, 4(3), s. 126-141.
 • Harasimiuk, Dominika E., Rola przepisów państw członkowskich przy określaniu zakresu podmiotowego obywatelstwa Unii Europejskiej : uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2 marca 2010 w sprawie Janko Rottmann przeciwko Freistaat Bayern, sygn. C-135/08, w: Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich. Problem konkurencji i wzajemnych relacji, red. nauk. Dominika E. Harasimiuk, Marcin Olszówka, Andrzej Zinkiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014, s. [42]-54.
 • Olszówka, Marcin; Zinkiewicz, Andrzej, Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego w zakresie orzekania w sprawie konstytucyjności prawa Unii Europejskiej, w: Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich. Problem konkurencji i wzajemnych relacji, red. nauk. Dominika E. Harasimiuk, Marcin Olszówka, Andrzej Zinkiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014, s. [72]-94.
 • Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich. Problem konkurencji i wzajemnych relacji, red. naul. Dominika E. Harasimiuk, Marcin Olszówka, Andrzej Zinkiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2014, 149, [2] s.
 • Harasimiuk, Dominika Ewa, Reklama towarów sensytywnych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w: Reklama: aspekty prawne, red. nauk. Monika Namysłowska, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2012 s. 257-[279].
 • Harasimiuk, Dominika Ewa, Rynek wewnętrzny i swobody unijne, w: Unia Europejska : instytucje, polityki, prawo, Mariusz Muszyński, Dominika E. Harasimiuk, Małgorzata Kozak, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012, s. [251]-296.
 • Harasimiuk, Dominika Ewa, System instytucjonalny Unii Europejskiej, w: Unia Europejska: instytucje, polityki, prawo, Mariusz Muszyński, Dominika E. Harasimiuk, Małgorzata Kozak, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012, s. [138]-196.
 • Harasimiuk, Dominika Ewa, System ochrony prawnej w Unii Europejskie, w: Unia Europejska: instytucje, polityki, prawo, Mariusz Muszyński, Dominika E. Harasimiuk, Małgorzata Kozak, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012, s. [226]-250.
 • Harasimiuk, Dominika Ewa, Źródła prawa Unii, w: Unia Europejska : instytucje, polityki, prawo, Mariusz Muszyński, Dominika E. Harasimiuk, Małgorzata Kozak, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012, s. [197]-225.
 • Muszyński, Mariusz, Polityki Unii Europejskiej, w: Unia Europejska: instytucje, polityki, prawo, Mariusz Muszyński, Dominika E. Harasimiuk, Małgorzata Kozak, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012 s. [297]-393.
 • Muszyński, Mariusz; Harasimiuk, Dominika; Kozak, Małgorzata, Unia Europejska : instytucje, polityki, prawo. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2012.
 • Harasimiuk Dominika Ewa, Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

Tematy prac badawczych:

 • prawo Unii Europejskiej

Nazwy projektów badawczych:

 • Ewolucja pojęcia środka o skutku równoważnym do ograniczenia ilościowego w prawie UE w kontekście rozwoju orzecznictwa TSUE i prawodawstwa unijnego, 2017, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Prawo obywateli UE i członków ich rodzin do poszanowania życia rodzinnego, 2016, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Regulacje między prawną regulacją obywatelstwa 
 • w UE a traktatową klauzulą respektowania tożsamości narodowej państw członkowskich, 2015, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Rola Konstytucji w prawie UE, 2014, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Tożsamość narodowa i konstytucyjna państwa członkowskiego UE, członek zespołu badawczego, źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki 
 • Trybunał Sprawiedliwości UE, Luksemburg (2016)
 • Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne (IREDIES), Ecole de Droit de la Sorbonne, Université Paris 1, Paryż, Francja (2015)
 • Referat podczas konferencji “Senior Lawyers’ Orientation Program 2016”, Center for International Legal Studies, marzec 2016, Salzburg, Austria
 • Referat podczas konferencji „Czy wybierać? Jak wybierać? Po co wybierać posłów do Parlamentu Europejskiego”, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, maj 2014, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „Dokąd zmierza UE, czyli ustrój i zadania UE w przyszłości. Aspekty prawne, gospodarcze i polityczne”, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, marzec 2014, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „Zysk czy strata? Dziesięciolecie członkowstwa Polski w UE. Aspekty prawne, gospodarcze, polityczne”, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, marzec 2014, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „Rola Konstytucji w prawie UE”, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, maj 2013, Warszawa
 • Nagroda w V konkursie organizowanym przez UPRP (2007)
 • Stypendystka Rządu Francuskiego (2004) 

 • Wykład na temat: „Zasada nadrzędności prawa UE i jej wpływ na prawo krajowe”, Wydział Prawa Kanonicznego, UKSW, 2015, Warszawa