dr Dobrochna Minich

Adiunkt

Katedra Prawa rzymskiego, Logiki oraz Teorii i Historii Prawa, Wydział Prawa i Administracji

dobrochna.minich@lazarski.pl

Dyżur:

  • sobota zjazdowa 12:10-12:55 (pokój 614, sektor F)

Profil naukowy

prawnik, politolog

  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (2009). Absolwentka Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Doktoryzowała się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2017).
  • Od 2018 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Obszary badawcze

  • teoria i filozofia prawa, konstytucjonalizm, teoria władzy państwowej, historia myśli polityczno-prawnej

Działalność zawodowa i społeczna

  • Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” (2015-obecnie)

Działalność naukowa

Monografie naukowe

1. Minich Dobrochna. Władza państwowa w koncepcjach Grzegorza Leopolda Seidlera. Rzeszów 2013. ISBN 978-83-63359-33-1.

Autorstwo rozdziału w monografii naukowej

2. Minich Dobrochna. Współczesny konstytucjonalizm a czysta teoria prawa Hansa Kelsena. W: Normatywizm Hansa Kelsena a współczesna nauka prawa. red. A. Bosiacki. Warszawa 2017. s. 46-67.

3. Minich Dobrochna. Władza publiczna w demokratycznym państwie prawa. W: Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym – perspektywa praw jednostki. red. M. Grzesik-Kulesza, G. Pastuszko. Rzeszów 2017. s. 313-329.

4. Minich Dobrochna, Moskwa, Anna. Wolności i prawa człowieka w dobie ponowoczesnej. W: Europejska konwencja o ochronie praw człowieka – praktyka stosowania i funkcjonowania w przestrzeni europejskiej. red. M. Haczkowska, S. Tereszkiewicz. Opole 2016. s. 235-250.

5. Minich Dobrochna. Dyskurs pomiędzy ustawodawcą a sądem (trybunałem) konstytucyjnym jako wyraz refleksyjności prawa. W: Refleksyjność w prawie. Inspiracje. red. J. Karczewski, M. Żuralska. Warszawa 2015. s. 119-132.

6. Minich Dobrochna. Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego jako wyraz dyskursu prawniczego. W: Demokratyczne państwo prawa. Zagadnienia wybrane. red. M. Aleksandrowicz, A. Jamróz. L. Jamróz. Białystok 2014. s. 309-319.

7. Minich Dobrochna. Wykładnia konstytucji a wykładnia prawa w zgodzie z konstytucją. W: Jurysprudencja 2/2014. Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. Cz. 1. red. M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski, T. Bekrycht. Łódź 2014. s. 229-243.

8. Minich Dobrochna. Ewolucja czy rewolucja? Z problemów zmiany Konstytucji. W: Ustrój polityczny państwa. Polska, Europa, Świat. red. S. Sulowski, J. Szymanek. Warszawa 2013. s. 586-595.

9. Minich Dobrochna, Karp Janusz. Sposoby wyrażania zasad prawnych w Konstytucji RP z 1997 roku na przykładzie Art. 2. W: Ustroje. Historia i współczesność. Polska - Europa - Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu. red. M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli. Kraków 2013. s.272-279.

10. Minich Dobrochna. Trybunał Konstytucyjny – czy tylko negatywny ustawodawca? Refleksje nad statusem ustrojowym TK w dobie kryzysu nowoczesności. W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych. red. St. Biernat. Warszawa 2013. s. 125-138.

11. Minich Dobrochna. Konstytucja oraz konstytucjonalizm w dobie ponowoczesnej. W: Teoria prawa między nowoczesnością a ponowoczesnością. red. A. Samonek. Kraków 2013. s. 31-39. ISBN 978-83-233-3458-3.

12. Minich Dobrochna. Konstytucyjne gwarancje funkcjonowania rodziny w RP. W: Dylematy współczesnej rodziny – praktyczne rozwiązania. red. Z. Frączek, B. Lulek. Rzeszów 2013. s. 246-254.

13. Minich Dobrochna. Biurokracja w demokratycznych państwach prawa. W: Praworządność i co dalej…?. red. J. Luty, R. Piestrak. Stalowa Wola 2012. s. 145-160.

Artykuły naukowe

14. Szocik Konrad, Marques Rafael Elias, Kędzior Aleksandra, Minich Dobrochna, Lysenko-Ryba Kateryna, Abood, Steven.  Biological and social challenges of human reproduction in a long-term Mars base. FUTURES, 2018, 100: 56-62. ISSN 0016-3287.

15. Minich Dobrochna, Moskwa Anna. Wynagrodzenie za pracę. Czy wynagrodzenie minimalne oraz wynagrodzenie godziwe odpowiadają zasadzie sprawiedliwości społecznej? (preliminaria). PRZEGLĄD PRAWA PUBLICZNEGO, 2018, 3(132): 28-38. ISSN 1896-8996.

16. Szocik Konrad, Lysenko-Ryba Kataryna, Minich Dobrochna, Kędzior Aleksandra, Banaś Sylwia, Mazur Sylwia. Bezpieczeństwo ludzkości w przyszłości. STUDIA POLITOLOGICZNE, 2017, 45: 195-214. ISSN 1640-8888.

17. Minich Dobrochna. Polityczny kontekst orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. PRZEGLĄD PRAWA PUBLICZNEGO, 2017, 7-8(124-125): 11-21. ISSN 1896-8996.

18. Minich Dobrochna. Rewolucja a nowożytny konstytucjonalizm. PRZEGLĄD PRAWA PUBLICZNEGO, 2016, 7-8(112-113): 122-128. ISSN 1896-8996.

19. Minich Dobrochna. Koncepcja filozofii prawa Grzegorza Leopolda Seidlera. Miedzy pozytywizmem prawniczym, "faktycznością prawa" a aksjologią. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, 2016, 23.1: 36-49. ISSN 1689-9601.

20. Minich Dobrochna, Moskwa Anna. Gospodarka w Konstytucji RP. Wolność działalności gospodarczej – pomiędzy legalnością, sprawiedliwością społeczną a dobrem wspólnym. PRZEGLĄD PRAWA PUBLICZNEGO, 2015, 12(105): 72-87. ISSN 1896-8996.

21. Minich Dobrochna. Światopogląd konstytucyjny jako granica prawa i jego wykładni (aspekt filozoficzno-metodologiczny). STUDIA POLITOLOGICZNE, 2012, 23: 121-142. ISSN 1640-8888.

 

 

 

1. Dwie dekady Konstytucji – doświadczenia i wyzwania, Opole 27 października 2017 r. (referat: Dlaczego władza sądownicza TK okazała się najsłabszym elementem polskiego systemu politycznego).

2. Normy prawne, normy społeczne i kulturowe. Studia przypadków, Kraków 16-17 września 2017 r. (referat: Veto players jako koncepcja rywalizacji o władzę pomiędzy organami władzy państwowej).

3. Prawo w konfrontacji z presją polityczną, Sosnowiec 24-25 września 2016 r. (referat: Polityczny kontekst orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego).

4. XXII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa: Prawo – Polityka – Sfera Publiczna, Wrocław 18-21.09.2016 r. (referat: Stosowanie prawa jako forma kontroli – aspekt teoretyczno-prawny (na przykładzie działalności Trybunału Konstytucyjnego)).

5. Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym – problemy ustrojowe, Jasionka k. Rzeszowa 13-14.05.2016 r. (referat: Władza publiczna w demokratycznym państwie prawa).

6. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka. Nowe perspektywy i nowe wyzwania, Opole 30.09.2015 r. (referat: Prawa człowieka i ich ochrona w dobie ponowoczesnej).

7. VII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, Poznań 6-9.09.2015 r., (referat: Miejsce Trybunału Konstytucyjnego w systemie podziału władzy).

8. Critical Legal Conference - Law, Space and the Political, Wrocław 3-5.09.2015 r. (referat: Rola konstytucji w określeniu nowego ładu politycznego państwa) – konferencja międzynarodowa.

9. Wpływ orzecznictwa sądów konstytucyjnych na działalność władzy ustawodawczej”, Kraków  24-25.04.2015 r. (referat: Trybunał Konstytucyjny jako tzw. gracz blokujący (veto player) w systemie podziału władzy w RP).

10. XXI Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa – Demokratyczne Państwo Prawa, Augustów 14-17.09.2014 (referat: Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego jako wyraz dyskursu prawniczego).

11. Normatywizm Hansa Kelsena a współczesna nauka prawa, Warszawa 27.05.2014 r. (referat: Współczesny konstytucjonalizm a czysta teoria prawa Hansa Kelsena) – konferencja międzynarodowa.

12. Poglądy prawne i polityczne Profesora Grzegorza Leopolda Seidlera – w setną rocznicę urodzin, Lublin 14.11.2014 r. (referat: Władza państwowa w koncepcjach G. L. Seidlera).

13. VI Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa – Refleksyjność w prawie”, Warszawa 12-14.09.2013 r. (referat: Dyskurs pomiędzy ustawodawcą a sądem (trybunałem) konstytucyjnym jako wyraz refleksyjności prawa).

14. Argumentacja prawnicza – teoria i praktyka, Kraków 10-12.05.2013 r. (referat: Koncepcja argumentacji prawniczej Chaima Perelmana).

15. The Many Faces of Contemporary Philosophy and Theory of Law, Kraków 23-24.03.2013 r. (referat: Koncepcja filozofii prawa Grzegorza Leopolda Seidlera – między pozytywizmem prawniczym a aksjologią).

16. Konstytucja RP w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych –  konferencja zorganizowana przez Trybunał Konstytucyjny z okazji 15 rocznicy wejścia w życie Konstytucji, Warszawa 17.10.2012 r. (referat: Trybunał Konstytucyjny – czy tylko negatywny ustawodawca? Refleksje nad statusem ustrojowym TK w dobie kryzysu nowoczesności).

17. IX Polski Zjazd Filozoficzny, Gliwice–Wisła 17-21.09.2012 r. (referat: Koncepcja filozofii prawa Grzegorza Leopolda Seidlera).

18. XX Jubileuszowy Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Łódź 6-9.09.2012 r. (referat Wykładnia Konstytucji a wykładnia prawa w zgodzie z Konstytucją).

19. Wyzwania współczesnego państwa prawa – ochrona praworządności, Stalowa Wola 23.05.2012 (referat: Biurokracja w demokratycznych państwach prawa) – konferencja międzynarodowa.

20. Interakcje współczesnych systemów prawa z innymi normami społecznymi, Kraków 30-31.03.2012 (referat: Tzw. niepisane źródła prawa na gruncie współczesnego prawoznawstwa na przykładzie Polski).

21. Wzajemne relacje współczesnej filozofii politycznej i filozofii prawa, Kraków 23-24.03.2012 (referat: Konstytucja a rewolucja – próba określenia relacji).

22. Rodzina wobec współczesnych przeobrażeń społecznych i globalizacyjnych, Rzeszów 17.11.2011 r. (referat: Konstytucyjne gwarancje funkcjonowania rodziny w RP).

23. Zjazd Młodych Teoretyków Prawa, Kraków 15-18.09.2011 r. (referat: Konstytucja oraz konstytucjonalizm w dobie ponowoczesnej).