dr Błażej Kuźniacki

dr Błażej Kuźniacki

Adiunkt

Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji

Obszary badawcze

Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe, międzynarodowy arbitraż inwestycyjny, stosowanie nowych technologii do praw.

Działalność zawodowa i społeczna

 • Radca prawny, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (od 2017) Wicedyrektor ds. Strategicznego Doradztwa Podatkowego i Rozstrzygania Sporów, PwC, Polska (od 2020)
 • Senior Research Fellow na Amsterdamskim Centrum Prawa Podatkowego (rola głównie badawczo-nadzorująca), Uniwersytet w Amsterdamie
 • Niezależny członek rady nadzorczej i komitetu audytu jednego z polskich banków (2019-2020)
 • Zastępca Dyrektora w Departamencie Podatków Dochodowych, Ministerstwo Finansów (2018-2019)
 • Radca Ministra w Departamencie Systemu Podatkowego, Ministerstwo Finansów (2018)
 • Badacz naukowy w ramach kontraktu post-doktorskiego na Singapurskim Uniwersytecie Zarządzania w Singapurze (2018-2019)
 • Of Counsel w kancelarii prawnej PATH Augustyniak, Hatylak i Wspólnicy, sp. kom. (2016-2017)
 • Badacz naukowy w ramach kontraktu (umowa o pracę) doktorskiego w Departamencie Prawa Publicznego i Międzynarodowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Oslo w Norwegii (2012-2016)
 • Wizytujący Badacz Naukowych w Instytucie Austriackiego i Międzynarodowego Prawa Podatkowego na Wiedeńskim Uniwersytecie Ekonomii i Biznesu w Austrii (2015)
 • Odpowiedzialność (w tym pisanie i nadzór) za sporządzenie prawnie wiążącej ogólnej interpretacji podatkowej dotyczącej zakresu zwolnienia z opodatkowania dochodów z PSI z 25 października 2019 r.
 • Organizacja i nadzór merytoryczny nad warsztaty dla pracowników Ministerstwa Finansów na temat „Nowe technologie w obszarze prawa podatkowego” (29- 30.10.2019 r.)
 • Odpowiedzialność (w tym pisanie i nadzór) za sporządzenie prawnie wiążących objaśnień ministra właściwego do spraw finansów publicznych do przepisów o IP Box, wprowadzonych w życie 1 stycznia 2019 r.
 • Odpowiedzialność (w tym pisanie i nadzór) za sporządzenie zmian w przepisach o kontrolowanych spółkach zagranicznych (CFC) z naciskiem na zagraniczne fundacje I trusty, wprowadzonych w życie 1 stycznia 2019 r.
 • Działanie w roli “właściwej władzy Umawiającego się Państwa” (the Competent Authority) w zakresie procedury wzajemnego porozumiewania się na gruncie międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) ratyfikowanych przez Polskę
 • Ponad 80 krajowych i międzynarodowych publikacji naukowych
 • Pełnienie funkcji recenzenta w “Intertax”, jednym z najbardziej prestiżowych na świecie publikatorów w szczególności dotyczących transgranicznych aspektów opodatkowania
 • Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association, IFA)
 • Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji i Prawa Podatkowego (International Association for Artificial Intelligence and Law, IAAIL),
 • Wice-prezydent koła naukowego studentów prawa podatkowego na Wydziale Prawa I Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Organizowanie i uczestniczenie w konferencjach, seminariach oraz wykładanie na uczelniach i w innych podmiotach naukowych i pozanaukowych (w tym biznesowych i rządowych) na całym świecie.

Działalność naukowa

 • Kuźniacki, Błażej (2021), Podatkowe idée fixe, czyli opowieści o nieporozumieniach w polskiej praktyce i nauce prawa podatkowego wobec rzeczywistego beneficjenta (3), "Przegląd Podatkowy", nr 2, s. 6-14.
 • Kuźniacki, Błażej (2020), Chapter 6: The GAAR (Article 6 ATAD), in W. Haslehner, G. W. Koefler, A. Rust (eds.), A Guide to the Anti-Tax Avoidance Directive, Edward Elgar Tax Practice Series (2020).
 •  Kuźniacki, Błażej (2020), Dekodowanie hipotezy GAAR: (2) Przesłanka sztuczności i jej wpływ na przesłankę sprzeczności (“Decoding of GAAR’s Hypothesis: (2) Premise of Artificiality and Its Impact on the Premise of Contradiction”), Przegląd Podatkowy 7/2020.
 • Kuźniacki, Błażej (2020), “Dekodowanie hipotezy GAAR: (1) Przesłanki intencji i sprzeczności oraz relacje między nimi” (“Decoding of GAAR’s Hypothesis: (1) Premises of Intention and Contradiction and Relations Between Them”), Przegląd Podatkowy 6/2020.
 •  Kuźniacki, Błażej (2020), “Zbiegający się globalny standard przeciwdziałania nadużyciom prawa podatkowego: Czy GAAR (ATAD) i PPT (MLI) powinny być stosowane w podobny sposób?” (“Converging Global Standard of General Anti-Abuse Rule:  GAAR (ATAD) and PPT (MLI)”), Analizy i Studia Centrum Analiz i Studiów Podatkowych 1/2020.
 •  Kuźniacki, Błażej (2020), Controlled Foreign Companies and Tax Avoidance. International and Comparative Perspectives with Specific Reference to Polish Tax and Constitutional Law, EU Law and Tax Treaties, C.H. Beck: Warsaw (forthcoming mid-2020).
 • Kuźniacki, Błażej (2019), “The C.J.E.U. Case Law Relevant to the General Anti-Avoidance Rule (G.A.A.R.) Under the Anti-Tax Avoidance Directive (A.T.A.D.)”, 4 University of Bologna Law Review , 2019, No. 2.
 • Kuźniacki, Błażej (2019), “The ECJ as a Protector of Tax Optimization via Holding Companies”, 47 Intertax 2019, No. 3.
 • Kuźniacki, Błażej (2019), “Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania z wykorzystanie algorytmów i sztucznej inteligencji na przykładzie nadużyć umów o UPO w świetle PPT” („Counteracting Tax Avoidance with the Use of Algorithms and Artificial Intelligence on the Example of Abuses of Tax Treaties in the Light of PPT”), Przegląd Podatkowy 2019, No. 5.
 • Kuźniacki, Błażej and Majdowski, Filip (2019), Nowelizacja polskich regulacji CFC – przegląd kluczowych zmian obowiązujących od 1.01.2019 r. („Amendments to Polish CFC Regulations: Overview of Key Amendments in Force Since 1 January 2019”), Przegląd Podatkowy 2019, No. 2.
 • Kuźniacki, Błażej (2018), „Zastosowanie sztucznej inteligencji do prawa podatkowego: Spojrzenie w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” („Application of Artificial Intelligence to Tax Law: The Look into the Past, Present and the Future”), Kwartalnik Prawa Podatkowego 2017, no. 2.
 • Kuźniacki, Błażej (2018), “The Artificial Intelligence Tax Treaty Assistant: Decoding the Principal Purpose Test”, 72 Bulletin for International Taxation 9, 2018.
 • Kuźniacki, Błażej (2018), “The Principal Purpose Test (PPT) in BEPS Action 6/MLI: Exploring Challenges arising from its Legal Implementation and Practical Application”, World Tax Journal 2018, Issue 2.
 • Kuźniacki, Błażej; Deputy, David; Andersen, Griffin, “Toward Frictionless Trade and Frictionless Compliance: The Challenges and Opportunities of Blockchain”, Tax Notes International 2018, 14 May.
 • Kuźniacki, Błażej (2018), “Singapore’s Introduction of the Principal Purposes Tests (PPT) and Discretionary Benefits Provisions to its Tax Treaties: Not as Black as it is Painted (Part 2 – Consequences)”, Asia Pacific Tax Bulletin 2018, Issue 3/4.
 • Kuźniacki, Błażej (2018), “Singapore’s Introduction of the Principal Purposes Tests (PPT) and Discretionary Benefits Provisions to its Tax Treaties: Not as Black as it is Painted (Part 1 – Reasons)”, Asia Pacific Tax Bulletin 2018, Issue 2/3.
 • Kuźniacki, Błażej (2018), “(In)Compatibility of the Polish CFC Rules with the Constitution before and after the Implementation of ATAD”, European Taxation 2018, Issue 4.
 • Kuźniacki, Błażej (2018), “Implementing the ATAD’s CFC rules by Poland Contrary to EU Primary Law:  A Solitary Example or the Beginning of Infamous Trend?”, EC Tax Review 2018, Issue 3.
 •  Kuźniacki, Błażej (2018), „Wątpliwości związane z implementacją dyrektywy ATA. Nowe przepisy o CFC, spółki z rajów podatkowych i swoboda przepływu kapitału” („Doubts concerning ATA Directive implementation. New provisions on CFCs, companies based in tax havens, and free movement of capital”), Przegląd Podatkowy 2018, No 3.
 • Kuźniacki, Błażej (2018), “Constitutional Issues arising from the Principal Purposes Test: The Lesson from Poland”, Studia Iuridica Lublinensia 2018, Vol. 26, No. 4.
 • Kuźniacki, Błażej (2018), “The Limitation on the Benefits (LOB) Rule in BEPS Action 6/MLI: Ineffective Overreaction of Mind–Numbing Complexity – Part 2”, 46 Intertax 2018, Issue 2, 29 pages A4.
 • Kuźniacki, Błażej (2018), “The Limitation on the Benefits (LOB) Provision in BEPS Action 6/MLI: Ineffective Overreaction of Mind–Numbing Complexity – Part 1”, 46 Intertax 2018, Issue 1, 23 pages A4.
 • Kuźniacki, Błażej (2017), “Discretionary Benefits Provisions under the MLI – A Vicious or Virtuous Circle?”, Tax Notes International 2017, 31 July, pp. 451–463.
 •  Kuźniacki, Błażej (2017), „Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC): Konieczność reformy” („Taxation of Controlled Foreign Companies (CFC): The Necessity of the Reform”), Warsaw: Wolters Kluwer, 2017, pp. 1–233.
 • Kuźniacki, Błażej (2017), „Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami – nowa era stosowania prawa podatkowego w wymiarze międzynarodowym: (2) Wymiana informacji o rachunkach finansowych, interpretacjach podatkowych oraz informacji o jednostkach z grupy (2)” („Exchange of Tax Information with other Countries – The New Era of Application of Tax Law in an International Dimension: (2) Exchange of information about fi nancial accounts, tax interpretations and information about group members”), Przegląd Podatkowy 2017, No. 5, pp. 17–31.
 •  Kuźniacki, Błażej (2017), „Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami – nowa era stosowania prawa podatkowego w wymiarze międzynarodowym: (1) Wymiana na wniosek i z urzędu” („Exchange of Tax Information with other Countries – The New Era of Application of Tax Law in an International Dimension: (1) Exchange on request and ex officio”), Przegląd Podatkowy 2017, No. 5, pp. 14–24.
 • Kuźniacki, Błażej (2017), “Tax Avoidance through Controlled Foreign Companies under European Union Law with Specific Reference to Poland” in Accounting, Economics, and Law: A Convivium (AEL), Founding Editors: R. S. Avi–Yonah, Y. Biondi, and S. Sunder, pp. 1–48. Available online at: www.degruyter.com/view/j/ael.2017.7.issue-1/ael-2015-0018/ael-2015-0018.xml.
 • Kuźniacki, Błażej (2017), „Przepisy o kontrolowanych spółkach zagranicznych (CFC) w świetle międzynarodowego prawa publicznego” (“CFC rules in the Light of International Public Law”), Kwartalnik Prawa Podatkowego 2017, No. 3.
 • Kuźniacki, Błażej et al. (2017), “Preventing Tax arbitrage via Hybrid Mismatches: BEPS Action 2 and Developing Countries”, WU International Taxation Research Paper Series, No. 2017 – 03, pp. 1–48. Available online at: papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm.
 • Kuźniacki, Błażej (2016), „Mechanizm unikania wielokrotnego opodatkowania dochodu CFC” (“The Mechanism of Avoidance of Multiple Taxation of a CFC’s Income”),
 • Kuźniacki, Błażej (2016), “Strengthening CFC Rules in a Compatible Way with EU Law under BEPS Action 3 in Light of the European Commission’s Proposal – A Critical Evaluation”, in Danon, R. (ed.), Base Erosion and Profit Shifting (BEPS): Impact for European and international tax policy, Zürich: Schulthess, 2016, pp. 125–173.
 •  Kuźniacki, Błażej (2016), „Norway’s Recent Efforts to Prevent International Tax Avoidance”, Tax Notes International 2016, 29 February, pp 773–776.
 • Kuźniacki, Błażej (2015), „The need to avoid double economic taxation triggered by CFC rules under tax treaties, and the way to achieve it”, Intertax 2015, No. 12, pp. 758–772.
 • Kuźniacki, Błażej (2015), „CFC Rules, BEPS Action 3 (Draft), and EU Law”, WU International Taxation Research Paper Series via SSRN, pp. 1–24. Available online at: papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm.
 • Kuźniacki, Błażej (2015), „Problematyczne przepisy o podatkowych grupach kapitałowych: (III) Wątpliwości związane z objęciem podmiotowym zakresem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz unijnych dyrektyw” („Problematic provisions on tax capital groups: (III) Doubts regarding the personal scope of tax treaties and EU directives”), Przegląd Podatkowy 2015, No. 12, pp. 29–42.
 • Kuźniacki, Błażej (2015), „Trzy różne rezultaty interpretacyjne dotyczące ustalenia statusu podatkowego spółek z podatkowej grupy kapitałowej a zakres podmiotowy unijnych dyrektyw oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (2)” („Problematic provisions on tax capital groups: (II) Tax status of companies consisting fo tax capital group – three different interpretational results”, Przegląd Podatkowy 2015, No. 10, pp. 35–43.
 • Kuźniacki, Błażej (2015), „Problematyczne przepisy o podatkowych grupach kapitałowych: (I) Naruszenie zasady zakazu dyskryminacji w świetle prawa unijnego i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania” („Problematic provisions on tax capital groups: (I) Infringement of the principle of non–discrimination in the light of EU law and tax treaties”), Przegląd Podatkowy 2015, No. 9, pp. 35–49.
 • Kuźniacki, Błażej (2015), „Niezgodność polskich przepisów o podatkowych grupach kapitałowych z zasadą zakazu dyskryminacji w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości” („Incompatibility of Polish provisions on tax capital groups to the principle of non–discrimination in the light of case law of the Court of Justice”), Europejski Przegląd Sądowy  2015, No. 2, pp. 4–17.
 • Kuźniacki, Błażej (2015), „Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Zagraniczna i polska praktyka legislacyjna w zakresie relacji między CFC rules a umowami o UPO (3)” („Polish CFC rules in the light of international tax law. Foreign and Polish legislative practices concerning the relationships between CFC rules and DTAAs (3)”), Przegląd Podatkowy 2015, No. 3, pp. 44–56.
 • Kuźniacki, Błażej (2015), „Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Podstawy wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz stanowisko Ministerstwa Finansów i OECD (2)” („Polish CFC rules in the light of international tax law. Basis for interpretation of double taxation avoidance agreements and standpoints of the Ministry of Finance and the OECD (2)”), Przegląd Podatkowy 2015, No. 2, pp. 39–51.
 •  Kuźniacki, Błażej (2015), „Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Wybrane aspekty wystąpienia ryzyka niezgodności CFC rules z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania (1)” („Polish CFC rules in the light of international tax law. Selected aspects of the risk of non–compliance of CFC rules with double taxation avoidance agreements (1)”), Przegląd Podatkowy 2015, No. 1, pp. 37–49.
 • Kuźniacki, Błażej (2014), “Unequal tax treatment of CFCs towards domestic partnerships, economic double taxation, exchange of tax information and future developments of the Norwegian CFC rules”, Skatterett 2014, No. 4, pp. 349–386.
 • Kuźniacki, Błażej (2014), “EEA exemption from Norwegian CFC rules”, Skatterett 2014, No. 3, pp. 260–302.
 • Kuźniacki, Błażej (2014), “Tax treaty exemption from Norwegian CFC rules”, Skatterett 2014, No. 2, pp. 141–172.
 • Kuźniacki, Błażej (co–author) (2014), “Poland – Branch Report”, in IFA (ed.), Qualification of taxable entities and treaty protection, Cahiers de droit fiscal international, Vol. 99b, IFA Congress in Mumbai, Indie, 2014, pp. 629–649.
 • Kuźniacki, Błażej (2014), „Komentarz do art. 10 oraz 19”, in A. Mariański, M.Wilk, B.Kuźniacki, D. Jaszczak, A, Nowak, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Wolter Kluwer Polska, Warszawa 2014, pp. 110–157.
 • Kuźniacki, Błażej (2014), “The Service PE Concept in Light of the Poland–Norway Income Tax Treaty (2009)”, European Taxation 2014, No. 1, pp. 16–28.
 •  Kuźniacki, Błażej (2014), “Pięć komenatrzy (glos) do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: C–254/97 Société Baxter, C–39/04 Laboratoires Fourier, C–451/05 ELISA, C–72/09 Rimbaud and C–384/09 Prunus” (“Five Commentaries to the CJEU’s judgments in cases: C–254/97 Société Baxter, C–39/04 Laboratoires Fourier, C–451/05 ELISA, C–72/09 Rimbaud and C–384/09 Prunus”, in Nykiel, W., Zalasiński, A., Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz (“The CJEU’s Case Law in Tax Cases”), 2014, pp. 168–179 and 331–342 and 521–531 and 766–786.
 • Kuźniacki, Błażej and Wilk, Michal (2014), “Przychody ze zmniejszenia udziału kapitałowego oraz z wystąpienia komplementariusza ze spółki komandytowo–akcyjnej (“Revenues from the reduction of the share capital and from the withdrawal of general partner of partnership limited by shares”). Monitor Podatkowy 2014, No. 2 (special edition), pp. 17–22.
 • Kuźniacki, Błażej (2013), “Dubious Taxable Status of Polish Tax Capital Groups”, Tax Notes International 2013, Vol. 72, No. 2, October 14, pp. 143–151.
 • Kuźniacki, Błażej (2013), “Tax Treaty Interpretation by Supreme Courts: Case Study of CFC rules”, in “International Tax Principles in BRICS and OECD Countries: Divergences and Convergences”, the Brazilian Institute of Tax Law (IBDT) in São Paulo, pp. 161–177. Available online at: www.ibdt.org.br/RDTIA/01/tax-treaty-interpretation-by-supreme-courts-case-study-of-cfc-rules/.
 • Kuźniacki, Błażej (2013), „Pozytywne indywidualne interpretacje podatkowe z negatywnymi skutkami w kontekście stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania” (“Positive Advance Tax Rulings with Negative Consequences in the Light of Tax Treaties”). Monitor Podatkowy 2013, No. 10, pp. 13–16.
 • Kuźniacki, Błażej (2013). “Krytyczna analiza planów opodatkowania spółek komandytowych i komandytowo–akcyjnych w Polsce jako remedium na unikanie opodatkowania: alternatywne rozwiązanie w definicji komplementariusza” (“Critical analysis of plans to tax limited partnerships and limited joint–stock partnerships in Poland as a remedy for tax avoidance: alternative solution in definition of general partner”). Przegląd Podatkowy 2013, No. 10, pp. 1–13.
 •  Kuźniacki, Błażej (2013). “Krytyczna analiza poselskiego projektu polskich CFC rules” (“Critical analysis of MPs’ draft of Polish CFC rules”). Przegląd Podatkowy 2013, No. 7, pp. 9–22.
 • Kuźniacki, Błażej (2013). „Opodatkowanie zysków z tytułu usług budowlano–montażowych w świetle polsko–norweskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania: Pojęcie stałego zakładu usługowego” (“Taxation of profits from construction services in the light of the Polish–Norwegian DTT: The Concept of Service Permanent Establishment), Monitor Podatkowy 2013, No. 3, pp. 19–23.
 • Kuźniacki, Błażej (2013). “Opodatkowanie zysków stałego zakładu w formie placu budowy lub montażu w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wzorowanych na Modelu Konwencji OECD” (“The Taxation of Permanent Establishment in the Form of Building Site or Construction Project in the Light of Double Taxation Treaties Patterned on the OECD Model Tax Convention”). Monitor Podatkowy 2013, No. 2, pp. 21–26.
 • Kuźniacki, Błażej (2012), “Sustainable Development in Poland and Anti–Avoidance Provisions: the Rationale for Introducing CFC Rules into the Polish Tax Law System”, in “Social and Environmental Dimension of Sustainable Development: Alternative Models in Central and Eastern Europe” (Collection of papers from the 6th Forum of PhD Students International Seminar at the European Parliament, Brussels, October 15–17, 2012), Friedrich Ebert Stiftung, pp. 139–156.
 • Kuźniacki, Błażej (2012). “Skuteczność polskich ogólnych norm podatkowoprawnych jako narzędzi potencjalnie służących zwalczaniu unikania opodatkowania przez wykorzystanie kontrolowanych spółek zagranicznych” („The effectiveness of general Polish tax provisions as legal instruments potentially serve to combat tax avoidance through the use of controlled foreign companies”). Toruński Rocznik Podatkowy 2012, pp. 30–60.
 •  Kuźniacki, Błażej (2012), „Wprowadzenie do problematyki opodatkowania „kontrolowanych spółek zagranicznych” (Introduction to the Problem of Taxation of Controlled Foreign Companies), Ekonomia i prawo 2012, t. 8: “Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce”, cz. 2, pp. 171–189.
 • Kuźniacki, Błażej (2012). „Unikanie opodatkowania przez wykorzystanie kontrolowanych spółek zagranicznych” (“Tax Avoidance Through the Use of Controlled Foreign Companies”), Kwartalnik Prawa Podatkowego 2012, No. 2, 33–66.
 • Kuźniacki, Błażej (2012). “Tax optimization of dividend payments – selected methods”, PTE Toruń Working Papers, no. 17/2012, pp. 1–13.
 • Kuźniacki, Błażej (2012). “Proces harmonizacji prawa spółek w Unii Europejskiej” (“The process of harmonization of company law in the European Union”), Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego 2012, No. 2, pp. 5–35.
 • Kuźniacki, Błażej (2012) „Komentarz do wyroku TS z dnia 21.12.2010 r. w sprawie C 438/09 Dankowski” (“The Commentary on the ECJ’s Judgment of 21 December, 2010 in the C–438/09 Dankowski Case”), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2011, No. 4, pp. 403–411.
 •  Kuźniacki, Błażej (2012), “Unikanie opodatkowania z wykorzystaniem kontrolowanych spółek zagranicznych” (“Tax avoidance through using of controlled foreign companies”), Kwartalnik Prawa Podatkowego 2012, Issue 2, pp. 33–62.
 •  Kuźniacki, Błażej (2011), „Ustalanie wartości rynkowej dla potrzeb podatku dochodowego w transakcjach między niezależnymi podmiotami” (“Determination of a Market Value for Income Tax Purposes in Transactions Conducted Between Unrelated Parties”), Jurysdykcja Podatkowa – Dodatek Specjalny 2011, No. 2, 1–25.
 • Kuźniacki, Błażej (2011), “Glosa do wyroku TS z dnia 5 maja 2011 r., C-384/09” (“Comparative interpretation of the law in the case law of the CJEU in tax matters – commentary on the CJEU judgment of 5th May, 2011 in case C–384/09 Prunus SARL, Polonium SA v. Directeur des services fiscaux”), Europejski Przegląd Sądowy 2011, No. 12, pp. 40–45.
 • Kuźniacki, Błażej (2011), „Glosa do wyroku TS z dnia 17 listopada 2009 r., C–169/08. Podatek od postojów w celach turystycznych od nierezydentów autonomicznego regionu państwa członkowskiego” („Tax on stopovers for tourist purposes imposed only on operators whose tax domicile is outside the territory of an autonomous region of a Member State – commentary on the ECJ judgment of 17 November 2009 in case C–169/08 Regione Sardegna”), Europejski Przegląd Sądowy 2011, No. 3, pp. 36–43.
 • Kuźniacki, Błażej (2010), “Orzecznictwo Norweskiego Sądu Najwyższego tworzące doktryny prawne skierowane przeciwko unikaniu opodatkowania” (“Norwegian jurisprudence of the Supreme Court creating a legal doctrine against tax avoidance”), Kwartalnik Prawa Podatkowego 2010, Issue 3, pp. 91–104.
 • Kuźniacki, Błażej (2010), “Treaty Shopping jako mechanizm unikania opodatkowania na poziomie międzynarodowym” (“Treaty Shopping as a Mechanism of Tax Avoidance on International Level”), Kwartalnik Prawa Podatkowego 2010, Issue 1, pp. 45–62.
 • Kuźniacki, Błażej (2010), „Ogólna charakterystyka zasad prawnych obowiązujących w norweskim prawie prywatnym międzynarodowym” (“General characteristics of the legal rules in force in the Norwegian private international law”), Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 2010, Vol. VII, pp. 91–109.
 • Kuźniacki, Błażej (2018), „Active Business Test in the MLI’s LOB rule: The First Subtest”, Kluwer International Tax Blog, May 17, 2018, kluwertaxblog.com/2018/05/17/active-business-test-mlis-lob-rule-first-subtest.
 • Kuźniacki, Błażej (2017), „ Atomowa siła rażenia automatycznej wymiany informacji podatkowej” (“Atomic Power of Automatic Exchange of Tax Information”), Rzeczpospolita 2017, 10 March, D 2.
 • Kuźniacki, Błażej (2014), „Jak LPP unika podatków” (“How LPP Avoids Taxes?”), Forbes, 21 stycznia 2014 r. www.forbes.pl/jak–lpp–unika–podatkow–schemat,artykuly,169955,1,1.html.
 • Kuźniacki, Błażej (2013), „Pozytywne interpretacje mogą mieć negatywne skutki” (“Positive Advance Tax Rulings May Have Negative Consequences”), Rzeczpospolita 2013, 14 October, D 2.
 • Kuźniacki, Błażej (2010), „Skutki negatywnego oddziaływania podatków na gospodarkę” („The effects of the negative impact of taxes on the economy”), www.edukacjaprawnicza.pl (the full online address is no longer available).
 •  Kuźniacki, Błażej (2010), “Bunty podatkowe jako historyczne przykłady unikania opodatkowania” („Tax rebellion as a historical examples of tax avoidance”), www.edukacjaprawnicza.pl (the full online address is no longer available).
 • Kuźniacki, Błażej (2010), “Irlandia jako specjalistyczna oaza podatkowa” (“Ireland as a specific type of tax haven”), www.edukacjaprawnicza.pl (the full online address is no longer available).
 • Kuźniacki, Błażej (2010), “Pojęcie oazy podatkowej, listy oaz podatkowych” („The concept of a tax haven and lists of tax havens”), www.edukacjaprawnicza.pl (the full online address is no longer available).
 • Kuźniacki, Błażej (2010), “Zmniejszenie obciążeń podatkowych poprzez uzyskanie statusu rezydenta podatkowego kraju będącego oazą podatkową” (“Reduction of tax burden through obtaining tax residency in tax haven country”), www.edukacjaprawnicza.pl (the full online address is no longer available).
 • Kuźniacki, Błażej (2010), “Zmniejszenie obciążeń podatkowych poprzez wykorzystanie spółek rotacyjnych” („Reduction of a tax burden through using of rotational companies”), www.edukacjaprawnicza.pl (the full online address is no longer available).
 • Kuźniacki, Błażej (2010), „Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem jurysdykcji podatkowej Malty” („Tax optimization by using the tax jurisdiction of Malta”), akademia.e–prawnik.pl/porady/artykuly–3/optymalizacja–podatkowa–z–wykorzystaniem–jurysdykcji–podatkowej–malty.html.
 • Kuźniacki, Błażej (2010), „Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem jurysdykcji podatkowej Cypru” („Tax optimization by using the tax jurisdiction of Cyprus”, akademia.e–prawnik.pl/porady/artykuly–3/optymalizacja–podatkowa–z–wykorzystaniem–jurysdykcji–podatkowej–cypru.html.
 • Kuźniacki, Błażej (2010), „Holandia jako specjalistyczna oaza podatkowa” („Holland as a specific type of tax haven”), akademia.e–prawnik.pl/porady/artykuly–3/holandia–jako–specjalistyczny–raj–podatkowy.html.
 • Kuźniacki, Błażej (2010), “Zmniejszenie obciążeń podatkowych poprzez transfer zysków” („Reducing the tax burden by transferring profits”, akademia.e–prawnik.pl/porady/artykuly–3/zmniejszenie–obciazen–podatkowych–poprzez–transfer–zyskow.html.
 • Kuźniacki, Błażej (2010), “Klasyfikacja rajów podatkowych” (“Classification of tax havens”), akademia.e–prawnik.pl/porady/artykuly–3/klasyfikacja–rajow–podatkowych.html.
 • Kuźniacki, Błażej (2010), “Geneza unikania opodatkowania oraz przyczyny występowania tego zjawiska” („The origin of tax avoidance and the reasons for this phenomenon”), www.student.lex.pl/czytaj/–/artykul/geneza–unikania–opodatkowania–oraz–przyczyny–wystepowania–tego–zjawiska.
 • Kuźniacki, Błażej (2010), “Wykorzystanie oaz podatkowych” (“The use of tax havens”), Edukacja prawnicza, 2010, No. 1.
 • Kuźniacki, Błażej (2009), “Predications of Norwegian Supreme Court as a  Solution Between Inconsistency of Norwegian Internal Law With EEA Law – Example From Insurance Law”, Injuria 2009, No. 6, Juristforenginen i Bergen.

Nazwy projektów badawczych:

 • Identyfikacja, analiza i właściwe stosowanie koncepcji nadużycia prawa podatkowego w krajowym, europejskim i międzynarodowym porządku prawnym: Wykładnia przepisów anty-abuzywnych ze szczególnym uwzględnieniem klauzul PPT (Principal Purposes Test), LoB (Limitation on Benefits) i GAAR (General Anti-Avoidance Rule) oraz GAAP (General Anti-Avoidance Principle) z holistycznego (globalnego), regionalnego i krajowego punktu widzenia
 • Identyfikacja, analiza i ewaluacja ryzyka implementacji Planu Działania OECD nr 6 BEPS na konkurencyjną pozycję biznesową, inwestycyjną i podatkową Singapuru w ujęciu globalnym
 • Międzynarodowe unikanie opodatkowania z wykorzystaniem kontrolowanych spółek zagranicznych
 • Monografia „Controlled Foreign Companies and Tax Avoidance. International and Comparative Perspectives with Specific Reference to Polish Tax and Constitutional Law, EU Law and Tax Treaties”, C.H. Beck: Warsaw (2020), projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Rozdział w monografii „Chapter 6: The GAAR (Article 6 ATAD)”, [w:] W. Haslehner, G. W. Koefler, A. Rust (eds.), „A Guide to the Anti-Tax Avoidance Directive”, Edward Elgar Tax Practice Series (2020), projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Monografia „Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC): Konieczność reformy”, Warsaw: Wolters Kluwer, (2017), projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Kilkanaście powiązanych tematycznie artykułów o zasięgu globalnym, regionalnym (Azja-Pacyficzna, Europa i Ameryka Północna), wszystkie artykuły opublikowane zgodnie z projektami badawczymi realizowanymiw ramach działalności statutowej
 • Dekodowanie hipotezy GAAR: (2) Przesłanka sztuczności i jej wpływ na przesłankę sprzeczności, Przegląd Podatkowy 7/2020.
 • “Dekodowanie hipotezy GAAR: (1) Przesłanki intencji i sprzeczności oraz relacje między nimi”, Przegląd Podatkowy 6/2020.
 • “Zbiegający się globalny standard przeciwdziałania nadużyciom prawa podatkowego: Czy GAAR (ATAD) i PPT (MLI) powinny być stosowane w podobny sposób?” (“Converging Global Standard of General Anti-Abuse Rule:  GAAR (ATAD) and PPT (MLI)”), Analizy i Studia Centrum Analiz i Studiów Podatkowych 1/2020.
 • “The Principal Purpose Test (PPT) in BEPS Action 6/MLI: Exploring Challenges arising from its Legal Implementation and Practical Application”, World Tax Journal 2018, Issue 2
 • “Singapore’s Introduction of the Principal Purposes Tests (PPT) and Discretionary Benefits Provisions to its Tax Treaties: Not as Black as it is Painted (Part 2 – Consequences)”, Asia Pacific Tax Bulletin 2018, Issue 3 i 4
 • “Singapore’s Introduction of the Principal Purposes Tests (PPT) and Discretionary Benefits Provisions to its Tax Treaties: Not as Black as it is Painted (Part 1 – Reasons)”, Asia Pacific Tax Bulletin 2018, Issue 2 i 3
 • “(In)Compatibility of the Polish CFC Rules with the Constitution before and after the Implementation of ATAD”, European Taxation 2018, Issue 4
 • “Implementing the ATAD’s CFC rules by Poland Contrary to EU Primary Law:  A Solitary Example or the Beginning of Infamous Trend?”, EC Tax Review 2018, Issue 3
 • „Wątpliwości związane z implementacją dyrektywy ATA. Nowe przepisy o CFC, spółki z rajów podatkowych i swoboda przepływu kapitału”, Przegląd Podatkowy 2018, No 3
 • “Constitutional Issues arising from the Principal Purposes Test: The Lesson from Poland”, Studia Iuridica Lublinensia 2018, Vol. 26, No. 4
 • “The Limitation on the Benefits (LOB) Rule in BEPS Action 6/MLI: Ineffective Overreaction of Mind–Numbing Complexity – Part 2”, 46 Intertax 2018, Issue 2
 • “The Limitation on the Benefits (LOB) Provision in BEPS Action 6/MLI: Ineffective Overreaction of Mind–Numbing Complexity – Part 1”, 46 Intertax 2018, Issue 1, 23 pages A4
 • “Discretionary Benefits Provisions under the MLI – A Vicious or Virtuous Circle?”, Tax Notes International 2017, 31 July
 •  6-7.11.2019, Warsaw Delivering a presentation “An Application of the Transfer Pricing Methodology for IP Box Purposes” at the international tax conference organized by the Centre for Transfer Pricing of Poland, Hotel Intercontinental Warsaw 
 • 5.11.2019, Warsaw Delivering a presentation “Principal Purposes Test: Global Standard for Prevention of Tax Abuse in Income Taxes” at the XX Nationwide Tax Conference “Rights or Taxes?”, Kozminski Business School 
 • 29-30.10.2019, Warsaw Organizing and supervising a workshop on “New Technologies in Tax Domain” for the Ministry of Finance of Poland, and delivering a presentation “An Introduction to the Use of AI in Tax Domain”
 •  9-10.10, Geneva Delivering a presentation “Real Time Tax Compliance and AI Applications:
 •  Identifying the Legal, Regulatory and Cultural Constraints” at the Global Tax Conference “Tax Compliance: Exploiting the Potential of AI, Robotics and Data Analytics” at the Universite de Geneve, 9-10 October 2019, Digital Economy Taxation Network
 • 10.12.2018, Lodz Delivering a presentation “Income Taxes in 2019 – Selected Issues” at the 138th Conference organized by the Centre of Tax Documentation and Studies in Lodz, Poland
 • 18.10.2018 Warsaw Delivering a presentation „Prevention of International Tax Avoidance via Algorithms and Artificial Intelligence on the Basis of Treaty Abuse and the Principal Purposes Test” at the XIX National Tax Conference “Taxes and Technology”
 • 15.9.2018 Warsaw Delivering a presentation “Decoding the Principal Purpose 11.7.2018 Amsterdam Test (PPT) via Knowledge-Based AI” at the Workshop on MET-ARG „Argumentation and Evidence”, Warsaw, Institute for Philosophy & Sociology at the Polish Academy of Sciences 
 • 18-19.6, 2018 Lisbon Lecturer at the 13th Annual GREIT Conference at the University of Lisbon on Multilateralism and International Tax Law, lecture on “Implementation of Limitation on Benefit Clauses: Legal and Pragmatic Challenges”
 • 15.03, 2018, Worldwide Lecturer at the Virtual Tax Summit 2018, the lecture entitled “The AI Technologies and Augmentation of Tax Advisors’ Work: Focus on Treaty Abuse”
 • 5-7.12, 2017, Worldwide Lecturer at the Virtual Tax Summit 2017, the lecture entitled “Using AI to detect abuse of tax treaties (BEPS Action 6)”
 • 20.10.2017, Lublin (Poland) Lecturer at the First Edition of Expert Seminar on Tax Law, October 2017, Maria Curie Sklodowska University in Lublin (Poland) on “Theoretical Consequences of Implementation of the BEPS Project for the Polish and International Tax Law”, lecture on “Constitutional Issues arising from the Principal Purposes Test (PPT): The Lesson from Poland
 • 10.01.2017, Warsaw Speaker at the IFA Poland seminar, the lecture entitled “Whether the Polish CFC rules are compatible with tax treaties?”
 • 12.12.2016, Łódź Speaker at the120th national tax law conference – “Sealing the Tax System” organized by the Centre of Tax Documentation and Studies, the lecture entitled “The Need of Reform of the Polish CFC rules”
 • 6-7.09, 2016, Zakopane Speaker at the national tax law conference organized by the Association of doctoral candidates and doctors of tax law in Poland, the lecture entitled “The need for purposive interpretation in tax avoidance cases – Theoretical considerations in light of CFC rules”
 • 22.08, 2016, Warsaw Speaker at the YIN IFA Poland seminar, the lecture entitled “The Need to Avoid Double Economic Taxation Triggered by CFC Rules under Tax Treaties, and the Way to Achieve”
 • 27.06, 2016, Oslo Speaker at the seminar at the international conference on “A Sustainable Path for Tax Transparency in Developing Countries”, the lecture entitled “Preventing Tax arbitrage via Hybrid Mismatches: BEPS Action 2 and Developing Countries”
 • 5.04, 2016 Oslo Speaker at the seminar at the University of Oslo (Law faculty), the lecture entitled “Revealing the World of Multinational Tax-Avoidance”
 • 5-8.10, 2015 Oslo Speaker at the PhD seminar on Companies and Markets EU and Nordic company and financial market law, presentation titled: “Tax avoidance under EU law”
 • 11-12.09, 2015 Zakopane Key note speaker at the IV General Polish Conference on Tax Law, presentation titled “Methodological and substantive issues of CFC rules”
 • 24.04.2015, Warsaw Key note speaker (with Adam Zalasiński) at the IFA Poland seminar titled “CFC rules – Aspects of the Polish and EU law”
 • 11.12.2014, Warsaw Speaker at the IFA Poland seminar „The most important issues of the IFA Congress in Mumbai 2014 – the Polish perspective”, presentation titled: “Qualification of taxable entities and treaty protection – General and national reports”
 • 8-11.12.2014, Oslo Speaker at the PhD seminar on Companies and Markets EU and Nordic company and financial market law, presentation titled: “Controlled Foreign Companies and Tax Avoidance: International and Comparative Perspectives with Specific Reference to Polish Tax and Constitutional Law, EU Law and Tax Treaties
 • 12-17.10.2014, Mumbai Participation in the 68th Congress of the International Fiscal Association in Mumbai (India) with active participation at the Poster Programme – poster titled: “Controlled Foreign Companies and Tax Avoidance: International and Comparative Perspectives with Specific Reference to Polish Tax and Constitutional Law, EU Law and Tax Treaties”
 • 10.04.2014, Oslo Speaker at the Research group for Companies, Markets, Society and the      Environment, University of Oslo, presentation: “Wholly Tax Driven Companies = or ≠ Wholly Artificial Arrangements?
 • 8.04.2014, Warsaw Panelist at the II Allerhand Tax Summit 2014
 • 26.03.2014, Oslo Key note speaker at the IFA Norway Seminar, “Doubts Related to the Compatibility of Norwegian CFC Rules with Tax Treaties and EEA Law
 • 9.01.2014, Warsaw Key note speaker and panelist at the IFA Poland seminar: “Basics of CFC Rules in the Light of the Ministry of Finance’s bill of Polish CFC rules, EU laws, and tax treaties”
 • 9.12.2013, Łódź Participation in the 103th Tax Conference: “Income Taxes in 2014”,
 • 30.09-01.10.2013, São Paulo Speaker at the Conference: “International Tax Principles in BRICS and OECD Countries: Divergences and Convergences”, presentation titled: “Tax Treaty Interpretation by Supreme Courts: Case Study of CFC rules”
 • 30.05 – 1.06.2013, Lisbon Participation in the EATLP Poster Programme 2013 during the 14th Annual Meeting  Of The European Association of Tax Law Professors, the poster titled: "The Taxation of Controlled Foreign Companies: Analysis of Justifiability and Potential Outcomes of Introducing CFC rules into Tax Law System in Poland"
 • 23.05.2013, Oslo Speaker at the European Law Network seminar, presentation titled: “The Question of (In)Compatibility of CFC rules with the European Union Law: Whether the ECJ Defends the Fundamental Freedoms at All Costs?”
 • 10.05.2013, Lodz Speaker at the international conference: “Tax Treaties Application in Norway, Poland and Sweden", presentation titled: “Taxation of Business Income: Case Study”.
 • 16-17.10.2012, Brussels Speaker at the international conference: “Social and Environmental Dimension of Sustainable Development: Alternative Models in Central and Eastern Europe", presentation titled: “Sustainable Development in Poland and Anti-Avoidance Provisions: the Rationale for Introducing the CFC Rules into the Polish Tax Law System”.
 • 08.05.2012, Torun Speaker at the international conference: “Domestic and European Capital Markets Law Regulations”, lecture titled: “Tax Optimization of Dividend Payments – Selected Methods”
 • 24-25.04.2012, Torun Speaker at the conference: „A Taxpayer Offiside. Tax avoidance and the methods of combating with this phenomenon”, presentation titled: “Tax Avoidance Through CFC – reasons, results and the method of counteracting with this phenomenon”
 • 19-20.04.2012, Zakopane Speaker at the conference: "20 Years of Income Taxes in Poland – Problematic Issues From Case Law and Practice of Tax Authorities”, presentation titled: “Whether the CFC legislation is needed in Poland? (outline of the problematic)”
 • 20-21.09.2011, Toruń Speaker at the conference: “Economy & Law: Processes of Integration and Disintegration in the Contemporary Economy”, presentation titled:” “Introduction to the problem of taxation of Controlled Foreign Companies”
 • 20.05.2011, Toruń Speaker at the conference: “Tax allowances”, presentation titled: “State aid in the light of EU law – Troublesome tax allowances"
 • 3.12.2010, Toruń Speaker at the conference: “Step into the Future”, presentation titled: “Domestic anti-avoidance rules in the light of the European and international tax law”
 • 27.05.2010, Toruń Speaker at the conference: “Tax avoidance and tax evasion”, lecture titled: “Treaty Shopping as a Mechanism of Tax Avoidance at International Level”
 • 8.05.2008, Toruń Speaker at the conference: “Polish Tax Law in the Light of European Tax Law”, presentation titled: “Tax optimization through the European tax haven”
 • 28-30.04.2008, Hel/Gdańsk Speaker at the conference: “Taxes, Financing and Banking -  Doctrine of Law Approach”, presentation titled: “Negative Influence of Taxation as a Reason for the Phenomenon of Tax Avoidance”
 • Nagroda Prezydenta “Młodej Siatki” Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (2016) za publikację “The Need to Avoid Double Economic Taxation Triggered by CFC Rules under Tax Treaties, and the Way to Achieve it”, Intertax 2015, nr 12 – publikacja o dużej praktycznej, międzynarodowej doniosłości w zakresie komparatystycznych i transgranicznych aspektów opodatkowania
 • Nagroda Norweskiego Oddziału „Młodej Siatki” Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (2016) za publikację “Strengthening CFC Rules in a Compatible Way with EU Law under BEPS Action 3 in Light of the European Commission’s Proposal – A Critical Evaluation”, [w:] R. Danon, (ed.), Base Erosion and Profit Shifting (BEPS): Impact for European and international tax policy, Zürich: Schulthess, 2016
 • Stypendium 2015 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla najzdolniejszych młodych naukowców w Polsce
 • Nagroda za najlepszy artykuł podatkowy "EEA Exemption from Norwegian CFC rules", "Skatterett" 2014, nr 3 wraz z nominacją za „Artykuł roku” przez Norweskie Wydawnictwo Uniwersyteckie (norw. Universitetsforlagets)
 • Honorowe Wyróżnienie Jury nagrody Prezydenta “Młodej Siatki” Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (2014) za publikację „Concept in light of the Poland-Norway Income Tax Treaty (2009)”, European Taxation 2014, nr 1.
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prawa podatkowego i rozsławianie dobrego imiennie ww. Uniwersytetu na świecie (2010)
 • Stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2009/2010,
 • Druga nagroda w XI Ogólnopolskim konkursie podatkowym organizowanym przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi
 • Trzecie miejsce w  XIII lokalnym konkursie oratorskim w zakresie prawa (2009), Toruń
 • 22-26.6.2020 Lisbon, Lecturer at the 12th GREIT Lisbon Summer Course, lecture on “The GAAR in the ATAD”
 • 27.5.2020 Warsaw Lecturer at the webinar for the National Chamber of Tax Advisers, lecture on “Controversies regarding WHT in Poland from 1 January 2019: Due Dilligence and the Beneficial Owner 2.0” (“Kontrowersje dotyczące poboru podatku u źródła (WHT) w Polsce od 1 stycznia 2019 r.  Należyta staranność i rzeczywisty właściciel (BO) 2.0”)
 • 29.4.2020 Warsaw Lecturer at the webinar for the National Chamber of Tax Advisers, lecture on “Controversies regarding WHT in Poland from 1 January 2019: Due Dilligence and the Beneficial Owner”
 • (“Kontrowersje dotyczące poboru podatku u źródła (WHT) w Polsce od 1 stycznia 2019 r.  Należyta staranność i rzeczywisty właściciel (BO)”)
 • 17.1.2020 Warsaw Guest lecturer at SGH Warsaw School of Economics in Master Studies (the module on tax optimization), lecture on “Abusiveness practices vs optimization: The Need for Re-calibration of PPT (MLI) and GAAR (ATAD) towards an Appropriate Prevention of Abusive Practices” („Abuzywność a optymalizacja podatkowa: Potrzeba re-kalibracji PPT (MLI) i GAAR (ATAD) na właściwe zwalczanie praktyk abuzywnych”)
 • 5.12.2019, Lisbon Delivering two lectures (4 hours) on “LoB” and “PPT” at the international tax LLM program on Corporate Income Tax at the Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa
 • 27-31.08.2019, Sao Paulo Lecturer on three topics at the Instituto Brasileiro de Direito Tributario (IBDT) Specialisation Course on International Tax Law: 1) “Controlled Foreign Companies (CFC) rules”, 2) “Principal Purposes Test (PPT): After- BEPS Anti-Treaty Abuse Standard and its Context and Prospective Consequences Principal Purposes Test”, and 3) “Artificial Intelligence in International Tax Law Domain: Case Study of the Principal Purpose Test (PPT)”. Lecturer at the IBDT open seminar on “Artificial Intelligence and Tax Law”. Lecturer at the IBDT Full Master in Tax Law: 1) “Tax Incentives in Poland: Tools to Strengthening the Commercial Relationship between Poland and other states” and 2) “The Selected Issues of the Principal Purpose Test (PPT)”
 • 3.5.2019, Amsterdam Delivering two presentations “PPT subjective test: burden of proof” and “PPT versus ‘a guiding principle’: Mirrors or does not mirror?” during the full day international conference at the De Industrieele Groote Club in Amsterdam, as organized by the Amsterdam Centre for Tax Law
 • 17.4.2019, Tokyo Delivering a presentation “Poland’s IP Box Regime: A Tool to Strengthening the IP-Commercial Relationship between Japan and Poland” at the Polish-Japanese Investment Forum, Gajoen Tokyo Hotel
 • 10.4.2019, Warsaw Delivering a presentation “Poland’s IP Box Regime: A Tool to Strengthening the IP-Commercial Relationship between the United States and the Republic of Poland” at the 8th Business Mission of the US-Poland Business Council
 • 9.4.2019, Warsaw Panelist on the topic “Nowoczesny system podatkowy a innowacyjność gospodarki” (“The Modern Tax System and Innovative Economy”) at the III Congress of the Tax Council of Lewiatan
 • 22.3.2019, London Delivering a presentation “Poland’s IP Box Regime: Moving towards the Technology and Knowledge-based Economy” at the Workshop of the OECD Expert Network on R&D Tax Incentive Design and Indicators “The design, cost, implementation and cross-border dimensions of R&D tax incentives, BEIS Conference Centre, London, United Kingdom
 • 5.2.2019, Lund Lecturing on “Implementation and Application of  Principal Purposes Test (PPT)” at the European and International Tax Law – Master’s Programme, School of Economics and Management, Lund University
 • 4.2.2019, Stockholm Delivering a presentation “Implementation and Application of  Principal Purposes Test (PPT)” at the seminar of Swedish Branch of International Fiscal
 • 10.1.2019, Otwock Delivering a presentation “Strategy of Poland against Tax Havens” at the Assembly of Directors, Ministry of Finance (Poland)
 • 12.10.2018 Jastrzębia Góra Delivering a presentation “Implementation and Application of  Principal Purposes Test (PPT)” at the Advanced OECD’s seminar on the MLI
 •  6-7.6.2019, Amsterdam Participation in the Post-Master Course on Tax & Technology at the Vrije University in Amsterdam
 • 5-7.7, 2018 Cracow Lecturer at the 4th Summer ELSA Law School on International Tax Law, lecture on “Artificial Intelligence in International Tax Law Domain: Case Study of the Principal Purpose Test (PPT)”
 • 11.7.2018 Amsterdam Lecturer at the Tax Law Professor’s seminar at the University of Amsterdam, lecture on “Artificial Intelligence and International Tax Law: Addressing Principal Purpose Test (PPT) via Self-Learning Algorithms”
 • 16.6 2018 Warsaw Lecturer at the SGH Warsaw School of Economics in Postgraduate Studies on International Tax Strategies, lecture on “Conflicts of Qualifications in International Tax Law: MLI”
 • 2-4.4, 2018 Sao Paulo Lecturer at the Instituto Brasileiro de Direito Tributario (IBDT) seminar on “Using AI to Address International Tax Avoidance: Starting with the PPT” and Lecturer at the IBDT within the scope of International Tax Law course, lectures on Articles 1, 2 and 3 of the OECD Model Tax Convention
 • 22.03.2018, Singapore Lecturer at the SMU – TA Centre for Excellence in Taxation workshop at the School of Law on “Artificial Intelligence Tax Treaty Assistant:  Decoding the Principal Purposes Test (PPT)”, a commentator, Assistant Professor Eliza Mik (SMU School of Law)
 • 10.10.2017, Singapore Lecturer at the SMU – TA Centre for Excellence in Taxation workshop on “Prevention of Treaty Abuse under the MLI - Part 2: LOB Rule as Ineffective and Unwanted Overreaction of Mind-Numbing Complexity”
 • 26.9.2017, Singapore Lecturer at the SMU – TA Centre for Excellence in Taxation workshop on “Prevention of Treaty Abuse under the MLI - Part 1: The Principal Purposes Test (PPT) as Vague and Unbalanced King of the Minimum Standard”
 • 17.8.2017, Singapore Lecturer at the SMU – TA Centre for Excellence in Taxation Annual Conference on “Future of Taxes in Disruptive Times”, lecture on “Treaty Abuse under Multilateral Instrument: Does Active Business or Genuine Activity Matter?”
 • 19-23.2017, Lisbon Lecturer at the 9th edition of the GREIT Lisbon Summer Course on “International & European Tax Coordination”, lecture on “The CFC Rule under the Anti-Tax Avoidance Directive”
 • 6-8.03.2017, Sao Paulo Lecturer at the Instituto Brasileiro de Direito Tributario (IBDT), lectures on Articles 1, 2 and 3 of the OECD Model Tax Convention
 • 2.12.2016, Warsaw Guest lecturer at the Law and Administration Faculty, Warsaw University, the lecture entitled. "Możliwość symetrycznej wykładni celowościowej prawa podatkowego w Polsce” („The Possibility of Symetric Purposive Interpretation of Tax Law in Poland)
 • 12.05, 2016, Warsaw Guest lecturer at the Law and Administration Faculty, Warsaw University, the lecture entitled “Projekt Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) i wpływ jego implementacji  na system podatkowy w Polsce:  wybrane zagadnienia”
 • 11.03, 2016, Warsaw Guest lecturer at Kozminski University (Law faculty), the lecture entitled “Projekt Base Erosion and Profit  Shifting (BEPS) i wpływ jego implementacji  na system podatkowy w Polsce:  wybrane zagadnienia”
 • 27.04.2015, Vienna Presenting the paper “CFC rules, BEPS Action 3 (Draft) and EU law” at the Jean Monnet round Table Seminar at the WU chaired by Prof. Dr. Pasqua