dr hab. Blanka Stefańska

dr hab. Blanka Stefańska

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Handlowego

Dyżur:

 • czwartki w godz. 14:20- 14:40, pokój nr 27 
 • niedziele zjazdowe w godz. 14:20-14:40, pokój nr 27

Profil naukowy

Prawnik

 • Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Grenadzie (2007), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2008). Doktoryzowała się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2013). Wykładowczyni na kierunku Prawo.
 • Od 2014 roku wykładowczyni na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Obszary badawcze

 • K 14 Criminal Law, formy stadialne przestępstwa, system kar, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przestępstwa przeciwko rodzinie, środki karne, postępowanie sądowe, problemy ruchu drogowego warunkowe przedterminowe zwolnienie, zatarcie skazania

Działalność naukowa

 • Monografie:
 • 1) Zatarcie skazania, Warszawa 2014.
 • Artykuły:
 • 1) Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w ustawodawstwie Hiszpanii, WPP 2002, Nr  1.
 • 2) Prokuratura w Hiszpanii; organizacja i kompetencje, Prok. i Pr. 2002, Nr 6.
 • 3) Odpowiedzialność dyscyplinarna żołnierzy w Siłach Zbrojnych Hiszpanii, WPP 2002,
 • Nr 3.
 • 4) Prokuratora wojskowa w Hiszpanii, WPP 2003, Nr 2.
 • 5) Status prokuratora w Hiszpanii, Prok. i Pr. 2003, Nr 3.
 • 6) Prokuratura w Portugalii, Prok. i Pr. 2003, Nr 12.
 • 7) Europejski nakaz aresztowania w Hiszpanii, WPP 2005, Nr 3.
 • 8) Zatrzymanie w hiszpańskim procesie karnym, Prok. i Pr. 2006, Nr 3.
 • 9) Środki zapobiegawcze w hiszpańskim procesie karnym, WPP 2006, Nr 3.
 • 10) Ustawowe okoliczności obciążające w hiszpańskim prawie karnym. Prok. i Pr. 2006, Nr 7 - 8.
 • 11) Okoliczności łagodzące w hiszpańskim prawie karnym, Prok. i Pr. 2006. Nr 10.
 • 12) Skutki zatarcia skazania, Prok. i Pr. 2007, Nr 10.
 • 13) Zatarcie skazania z mocy orzeczenia sądu, WPP 2007, Nr 4.
 • 14) Prawne i społeczne skutki skazania. Część pierwsza, WPP 2008, Nr 1.
 • 15) Prawne i społeczne skutki skazania. Część druga, WPP 2008, Nr 2.
 • 16) Zatarcie skazania z mocy prawa, Prok. i Pr. 2008, Nr 2.
 • 17) Zatarcie skazania na mocy abolicji, WPP 2008, Nr 4.
 • 18) Zatarcie skazania w formie aktu łaski, Prok. i Pr. 2009, Nr 1.
 • 19) Skutki odmowy poddania się badaniu na obecność alkoholu we krwi
 • w ustawodawstwie Hiszpanii, PnD 2009, Nr 4.
 • 20) Zatarcie warunkowego skazania, Prok. i Pr. 2009, Nr 7 – 8.
 • 21) Legalizacja związków pomiędzy osobami tej samej płci, Edukacja Prawnicza 2010,
 • Nr 1.
 • 22) (współautorka) Vasco Amaral Cunha: Energias renováveis na Polónia: A solução para o problema do acesso à rede, Espresso z 12 marca 2010 r. s. 1- 2.
 • 23) Odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu „ z jawną zuchwałością”, PnD 2010, Nr 6, s.51-61.
 • 24) Prowadzenie pojazdu z jawną zuchwałością i odmowa poddania się badaniom na zawartość alkoholu lub innego środka. Regulacje w prawie hiszpańskim i ich implementacja do prawa polskiego(w:) Interdyscyplinarne zarządzanie bezpieczeństwem drogowym. Międzynarodowy Kongres BRD, Teresin, 13-14 grudnia 2010r., s. 57 – 60.
 • 25) Zatarcie skazania wynikającego z wyroku państwa obcego, PiP 2011, Nr 10.
 • 26) Warunki przerwania ciąży w Hiszpanii, PS 2011, Nr 3, s.104-112.
 • 27) Komentarz do rozdziału XII k.k. (w:) Kodeks karny. Komentarz, Legalis 2012
 • 28 ) Komentarz do rozdziału XXIX k.k. (w:) Kodeks karny. Komentarz, Legalis 2012.
 • 29) Ujawnienie zatartego skazania a przestępstwo zniesławienia w: Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej. Pod red. M. Mozgawy, Warszawa 2013,
 • 30) Przedawnienie w hiszpańskim prawie karnym, Prok. i Pr. 2014,Nr 1, s.121-134
 • 31)La responsabilidad penal de las personas juridicas en derecho pean espanol, Ius Novum 2014, Nr 1, s. 47 – 64.
 • 33) Zmiany w zakresie zatarcia skazania, w: Reforma prawa karnego. Pod red. I. Sepioło -Jankowskiej, Warszawa 2014, s. 415 – 430.
 • 34) Formy popełnienia przestępstwa, w:  Kodeks karny. Komentarz. Pod red. R. A. Stefańskiego, Warszawa 2015, s.195-225.
 • 35) Zatarcie skazania, w:  Kodeks karny. Komentarz. Pod red. R. A. Stefańskiego, Warszawa 2015, s.650-673.
 • 36) Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, w: w:  Kodeks karny. Komentarz. Pod red. R. A. Stefańskiego, Warszawa 2015, s. 1514-1558
 • 37) Przestępstwo uszkodzenia płodu w hiszpańskim prawie karnym, Prok. i Pr. 2015, Nr 3, s. 123-137.
 • 38) Przeszukanie a tajemnica dziennikarska, Prok. i Pr. 2015, nr 6, s. 60 - 74.
 • 39) Erasure of the conviction from criminal record in the amendments to the code of  2015, Ius Novum 2015, Nr 2, s. 148 – 161.
 • 40)  Kumulatywna kara ograniczenia wolności – sposób na łagodzenie represji karnej, w: Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo. Pod redakcją S. Pikulskiego, W. Cieślaka, M. Romańczuk- Grąckiej, Olsztyn 2015, s. 134 -  143.
 • 41) Zatrzymanie prawa jazdy jako środek represyjny, PnD 2015, Nr 10, s. 46 – 55
 • 42) Pojazd uprzywilejowany i osoby uprawnione do kierowania nim, Paragraf na Drodze 2015, nr 12, s.16 -28.
 • 43) System punktów dyscyplinujących kierowców hiszpański prawo o ruchu drogowym , PnD 2016, Nr 2, s. 55 -68.
 • 44) Przestępstwa związane z manipulacją genetyczną w hiszpańskim prawie karnym, PS 2016, nr 4, s. 95 – 110.
 • 45) Zakaz zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku. Pod red. R. A. Stefańskiego, Warszawa 2016, s.82-107.
 • 46) Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku. Pod red. R. A. Stefańskiego, Warszawa 2016, s. 108 – 121.
 • 47) Przepadek przedmiotów, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku. Pod red. R. A. Stefańskiego, Warszawa 2016, s. 331- 370.
 • 48) Przepadek korzyści majątkowej, w: Środki karne po nowelizacji w 2015 roku. Pod red. R. A. Stefańskiego, Warszawa 2016, s. 371- 399.
 • 49) Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy Policji w Hiszpanii, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym. Zagadnienia wybrane, red. B. Opaliński, P. Szustakiewicz, Warszawa 2015, s. 129 – 147.
 • 50) Nowe technologie informatyczne w postępowaniu karnym na przykładzie procesu karnego w Hiszpanii, w: Zamęt w wymiarze sprawiedliwości karnej. Pod red. T. Gardockiej, D. Jagiełło, P. Herbowskiego, Warszawa 2016, s.207 -220.
 • 51) Status prawnokarny strażnika leśnego, Ius Novum 2016, Nr 3, s. 96 -108.
 • 52) Skazanie na posiedzeniu bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, w: Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016.Księga pamiątkowa poświęcona Prof. M. Zbrojewskiej. Pod red. redakcją T. Grzegorczyka R. Olszewskiego, Warszawa 2017, s. 787 -  805.
 • 53) Nowa kara - więzienie na czas nieokreślony podlegające weryfikacji w hiszpańskim Kodeksie karnym, w: Polska, Hiszpania, Ameryka Łacińska. Wybrane zagadnienia z prawa pracy i prawa publicznego, red. Jakub Stelina, Gdańsk 2016,  s. 203-214.
 • 54) Przestępstwo utrudniania korzystania z zajmowanego lokalu mieszkalnego, Pal.2016, Nr 13, s. 184-198.
 • 55) Zbieg podstaw nadzwyczajnego złagodzenia i obostrzenia kary, Prok. i Pr. 2017, nr 2, s. 18 – 31.
 • 56) Przestępstwo uprowadzenia małoletniego w hiszpańskim prawie karnym, Prok. i Pr. 2017,Nr 3, s. 122-145.
 • 57)Quantum odbytej kary pozbawienia wolności jako przesłanka warunkowego zwolnienia, Prok. i Por. 2017, Nr 4, s. 16 – 39.
 • 58) Wypadek mniejszej wagi w polskim prawie karnym, Ius Novum 2017, Nr 1, s., 48 – 63.
 • Glosy:
 • 1) Glosa do postanowienia SN z dnia 24 kwietnia 2007 r. – IV KK 31/07
 • ( dot. przedłużenia okresu przedawnienia), WPP 2007, Nr 3.
 • 2) Glosa do postanowienia  SN z dnia 9 czerwca 2006 r. - I KZP 14/06
 •  ( dot. gazu jako energii), OSP 2008, Nr 2,
 • 3) Glosa  do postanowienie SN  z dnia 28 października 2009 r.- I KZP 24/09
 • ( dot.. odpowiedzialności za naruszenie zakazu prowadzenia pojazdów), OSP 2010, Nr 4,
 • 4) Glosa do wyroku SA w Katowicach z dnia 29 października 2009 r. – II AKa 322/09
 • ( dot. wyroku łącznego), Prok. i Pr. 2010, Nr 6.
 • 5) Glosa do wyroku SN z dnia 8 kwietnia 2009 r. – IV KK 408/08 ( dot. niekaralności  jako przesłanki warunkowego umorzenia postępowania), Probacja 2010, Nr 2.
 • 6) Glosa do wyroku SN z  dnia 9 lutego 2010 r. – II KK 176/09 ( dot. znieważenia funkcjonariusza publicznego), OSP 2011, Nr 2.
 • 7) Glosa do wyroku  SN z dnia 1 października 2010 r.- II KK 141/10 ( dot. niekaralności  jako przesłanki warunkowego umorzenia postępowania), Ius Novum 2011, Nr 1,
 • 8) Glosa do wyroku  SN z dnia 10 listopada 2010 r. - IV KK 326/10, ( dot. skutków zatarcia skazania) ), WPP 2011, Nr 1.
 • 9) Glosa do wyroku SN  z dnia 9 lutego 2011 r. -  II KK 228/10, ( dot. formalnej kontroli aktu oskarżenia), WPP 2011, Nr 2.
 • 10) Glosa do postanowienia SN z dnia 4 stycznia 2011 r., SFI 32/10 ( dot. skutków zatarcia skazania), Pal. 2011, Nr 9 – 10,
 • 11) Glosa do wyrok SN z dnia 14 czerwca 2011 r.- IV KK 159/11, ( dot. kary łącznej) WPP 2011, Nr 3.
 • 12) Glosa do wyroku SN z dnia 8 listopada 2011 r. -  II KK 93/11 ( dot. znieważenia funkcjonariusza publicznego), Pal.  2012, Nr 11-12.
 • 13) Glosa do wyroku SN z dnia 29 sierpnia 2013r. – IV KK 168/13 ( dot. skutków zatarcia skazania ), PS 2014, Nr 6, s. 138 – 143.
 • 14) Glosa do wyroku SN z dnia 29 sierpnia 2013 r.- IV KK 168/13, ( dot. zatarcia skazania), WPP 2014, Nr 2, s.  96 – 102.
 • 15) Glosa do wyroku  SN z dnia 4 października 2013 r.- III KK 158/13,( dot. formalnej kontroli aktu oskarżenia),Pal. 2014, Nr 7-8, s. 155 – 161.
 • 16) Glosa do postanowienia SN z dnia 25 listopada 2016r.—II KK 308/16, ( dot. kary łącznej ), OSP 2017, Nr 6, s. 89-95.

Tematy prac badawczych:

 • Formy stadialne, przestępstwa przeciwko rodzinie

Nazwy projektów badawczych:

 • Najnowsze reformy prawa karnego w Polsce i w Hiszpanii. Analiza prawnoporównawcza, 2016 -2017, kierownik, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Najnowsze reformy prawa karnego w Polsce i w Hiszpanii. Analiza prawnoporównawcza, 2016, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Usiłowanie w polskim i hiszpańskim prawie karnym, 2017-2019, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Referat podczas konferencji „Odpowiedzialność za wypadki drogowe. Aspekty karno-procesowe.”, 25 kwietnia 2017 roku, Inowrocław
 • Referat podczas konferencji „Postępowanie przed sądem I instancji po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 11 marca 2016 r.”, 11 października 2016 roku, Inowrocław
 • Referat podczas konferencji „Zamęt w wymiarze sprawiedliwości karnej”, Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS, 7 kwietnia 2016 roku, Warszawa
 • Referat podczas III Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych "Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo", 12 - 14 października 2015 roku, Olsztyn
 • Referat podczas konferencji "Polska- Hiszpania - Ameryka Łacińska. Zderzenia kultur prawnych.", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, 19 maja 2015 roku, Gdańsk
 • Referat podczas konferencji "Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej. Problemy de lege lata, wyzwania de lege ferenda", Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, 14 maja 2015 roku, Warszawa
 • Referat podczas IV Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Karnistów, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 16 - 17 kwietnia 2015 roku, Poznań
 • Referat podczas XI Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego „Kryminalizacja narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 14 maja 2014 roku, Warszawa
 • Referat podczas III Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Karnistów, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 3 - 4 kwietnia 2014 roku, Poznań

 • Nagroda Rektora Uczelni Łazarskiego (2016)
 • Wykłady na temat „Odpowiedzialności karnej za prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu lub środków odurzających w Polsce, przestępstwa zabójstwa w polskim kodeksie karnym oraz kary dożywotniego pozbawienia wolności w polskich prawie karnym”, Wydział Prawa, Universidad Complutense, 2-14 lutego 2016 roku, Madryt, Hiszpania

Wykładane przedmioty

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Uczelni Łazarskiego, adwokat zrzeszony w Izbie Adwokackiej w Madrycie, adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Grenadzie (Hiszpania) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego. 

W czasie studiów była na wymianie w ramach programu Erazmus na Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz ukończyła wakacyjny kurs prawa handlowego na Loyola University w Chicago.

Odbyła staże w międzynarodowych kancelariach prawnych w Warszawie (Salans, Allen & Overy, White & Case) oraz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej i w Komisji Europejskiej. Posiada kilkuletnie doświadczenie pracy jako adwokat hiszpański w polskim oddziale renomowanej hiszpańskiej kancelarii Uría Menéndez.

Autorka kilkudziesięciu artykułów i glos z zakresu polskiego i hiszpańskiego prawa karnego. Uczestnik międzynarodowych i krajowych konferencji prawa karnego. Włada 5 językami obcymi (hiszpański, angielski, portugalski, francuski, rosyjski).