dr Bartłomiej Opaliński

dr Bartłomiej Opaliński

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. aplikacji prawniczych

Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy

Profil naukowy

Prawnik

 • Absolwent Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego (obecnie Uczelnia Łazarskiego) (2009). Doktoryzował się na Akademii Leona Koźmińskiego (2011). Wykładowca na kierunkach: prawo i administracja.
 • Od 2011 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Obszary badawcze

prawo administracyjne, prawo konstytucyjne

Działalność zawodowa i społeczna

 • członek Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa (od 2017)

Działalność naukowa

 • Opaliński, Bartłomiej; Rogalski, Maciej; Szustakiewicz, Przemysław, Służby specjalne w systemie administracyjnym Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 182 s.
 • Opaliński, Bartłomiej; Strojczyk, Angelika, Lipiński, Adam; Słaby, Mateusz; red. Opaliński, Bartłomiej, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko : komentarz, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016, 390 s.Bloch, Adrianna, Służby mundurowe a klauzula solidarności w prawie Unii Europejskiej, w: Funkcjonowanie służb mundurowych i żołnierzy zawodowych w polskim systemie prawnym : zagadnienia wybrane, redakcja naukowa Bartłomiej Opaliński, Przemysław Szustakiewicz, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. 119-127.
 • Dostęp do informacji publicznej. Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa, pod red. Przemysława Szustakiewicza, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2014. [afiliacja: Przemysław Szustakiewicz, Arkadiusz Matusiak, Bartłomiej Opaliński, Maciej Rogalski, Maja Sujkowska]
 • Opaliński, Bartłomiej, Funkcjonowanie władzy wykonawczej z perspektywy 15 lat obowiązywania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych, red. nauk. Stanisław Biernat, Warszawa: Biuro Trybunału Konstytucyjnego, 2013 s. 217-230.
 • Opaliński, Bartłomiej, Kompetencje Rady Ministrów w zakresie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Przyczynek do rozważań, "Polityka i Społeczeństwo", 2013, nr 2, s. 5-24.
 • Opaliński, Bartłomiej, Konferencja nt. Konstytucja RP w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych. Trybunał Konstytucyjny, Warszawa, 17 października 2012 r. Sprawozdanie, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego", 2013, nr 2, s. 207-214.
 • Opaliński, Bartłomiej, Prawnoustrojowe uwarunkowania struktury Rady Ministrów, ”Przegląd Legislacyjny”, 2013 nr 1 (83), s. [11]-36.
 • Opaliński, Bartłomiej, Prawo do wolnych wyborów w świetle standardów Rady Europy, w: Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, t. 2, red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2013 s. [79]-93.
 • Opaliński, Bartłomiej, Recenzja książki J. Wegner-Kowalskiej, Konstytucja w orzecznictwie sądów administracyjnych (nie artykuł naukowy), "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego", 2013, nr 5, s. 214-217.
 • Opaliński, Bartłomiej, Udział Prezydenta RP w kształtowaniu składu Rady Ministrów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne, 2013.
 • Opaliński, Bartłomiej, Uwagi de lege ferenda w przedmiocie usytuowania modelu odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce, „Przegląd Prawa Publicznego”, 2013 nr 5 (75), s. 52-59.
 • Opaliński, Bartłomiej, Uwagi na temat kolegialnych organów doradczych Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa państwa, „Przegląd Prawa Publicznego”, 2013 nr 2 (72), s. 7-16.
 • Opaliński, Bartłomiej, VII Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego: Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne w Polsce i państwach europejskich, Opole, 9 – 10 kwietnia 2013 r., sprawozdanie (nie artykuł naukowy), "Przegląd Prawa Konstytucyjnego". 2013, nr 3, s. 255-259.
 • Opaliński, Bartłomiej, Władza wykonawcza na gruncie noweli konstytucyjnej z 7 kwietnia 1989 r.: zagadnienia wybrane, „Przegląd Prawa Publicznego”, 2013 nr 3 (73), s. 32-44.
 • Opaliński, Bartłomiej, Zakres zastosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych, "Jurysta", 2013, nr 9, s. 26-32.
 • Opaliński, Bartłomiej; Szustakiewicz, Przemysław, Policja. Studium administracyjnoprawne, Warszawa: Uczelnia Łazarskiego, 2013.
 • Grabowska, Sabina; Opaliński, Bartłomiej, Wspomnienie o Profesorze Wojciechu Sokolewiczu, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, 2012 nr 1 (9), s. [287]-324.

Tematy prac badawczych:

 • władza sądownicza, służby specjalne

Nazwy projektów badawczych:

 • Udział Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w funkcjonowaniu władzy sądowniczej, 2014, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Kontrola i nadzór nad Służbami Specjalnymi w prawie polskim, 2015, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Referat podczas konferencji „Kontrola korespondencji”, 20 stycznia 2017, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „Dostęp do informacji publicznej w praktyce samorządu terytorialnego”, 19 czerwca 2015, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Problemy de lege lata, wyzwania de lege ferenda”, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, 15 maja 2015 roku, Warszawa
 • Referat podczas Wydziałowej Konferencji Naukowej, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, 16 maja 2014 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „W poszukiwaniu dobrego prawa. Edycja pierwsza”, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, 22 maja 2013 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania”, 22-23 kwietnia 2013 roku
 • Referat podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polskie konstytucje okresu międzywojennego”, Uczelnia Heleny Chodkowskiej w Warszawie, 17 grudnia 2012 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszych dekadach XXI wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych, technologicznych i społecznych”, Trybunał Konstytucyjny, 17 października 2012 roku
 • Referat podczas konferencji „Współczesne uwarunkowania i założenia systemu bezpieczeństwa narodowego”, Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach, 22-23 maja 2012 roku, Kielce
 • Referat podczas konferencji „Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka”, 22-23 kwietnia 2012 roku
 • Referat podczas konferencji „Jakość administracji publicznej a jakość życia – aspekty prawne i społeczne”, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, 15 kwietnia 2011 roku, Radom
 • Referat podczas konferencji uczestników Prawniczego Seminarium Doktoranckiego, – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, 10 czerwca 2010 roku, Warszawa
 • Nagroda Rektora Uczelni Łazarskiego (2016)
 • Nagroda Rektora Uczelni Łazarskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk prawnych w roku akademickim 2014/2015 (2015)
 • Nagrodę Rektora Uczelni Łazarskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk prawnych w roku akademickim 2013/2014 (2014)
 • Nagroda Rektora Uczelni Łazarskiego za osiągnięcia w zakresie pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w roku akademickim 2012/2013 (2013)
 • Laureat konkursu Brylanty Łazarskiego, mającego na celu promowanie absolwentów Uczelni Łazarskiego, którzy osiągnęli sukces na różnych płaszczyznach życia zawodowego lub osobistego (2011)