Skip to main content
dr hab. Anna Konert, prof. UŁa

dr hab. Anna Konert, prof. UŁa

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

a.konert@lazarski.edu.pl
kontakt przez Biuro Dziekana
sektor F, pokój 361A

Profil naukowy

Prawnik

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2005). Doktoryzowała się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2009). Uzyskała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2015). Wykładowczyni na kierunku prawo.
 • Od 2009 roku wykładowczyni na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Obszary badawcze

prawo lotnicze, prawo kosmiczne, prawo cywilne (zobowiązania), prawo europejskie, prawo międzynarodowe

Działalność zawodowa i społeczna

 • Radca prawny (od 2014 r.)
 • Sędzia w Commercial Arbitration Court Ilfov Bucharest ( 2017 - 2020)
 • Członek Zarządu European Air Law Association (od 2013 r. )
 • Członek European Aviation Club (od 2014 r.)
 • Dyrektor Instytutu Prawa lotniczego i kosmicznego (od 2014 r.)
 • Dyrektor Aviation Law and Professional Pilot Licence (od 2019 r.)
 • Członek Asociación Latino Americana de Derecho Aeronáutico y Espacial (od 2019 r.)
 • Członek zespołu ekspertów oceniających wnioski w Narodowym Centrum Nauki (od 2019 r.)
 • Członek Editorial Board (2020 - 2023) czasopisma naukowego the Journal of Intelligent and Robotic Systems (Impact Factor 2,020)

Działalność naukowa

 • A. Konert, P. Kasprzyk, Reporting and Investigation of Unmanned Aircraft Systems (UAS) Accidents and Serious Incidents. Regulatory Perspective, Journal of Intelligent & Robotic Systems 2021.
 • A. Konert, Terminologia oraz klasyfikacja bezzałogowych statków powietrznych, w: Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, pod redakcją naukową Anny Konert, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, s. 11-16.
  ISBN 978-83-66723-06-1
 • Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, pod redakcją naukową Anny Konert, autorzy: Tomasz Balcerzak, Piotr Czech, Małgorzata Darowska, Piotr Kasprzyk, Anna Konert, Mateusz Kotliński, Magdalena Ostrihansky, Mariusz Pyżyński, Monika Sasak, Maciej Szmigiero, Wydanie 1, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, 146 s.
  ISBN 978-83-66723-06-1 (wersja drukowana)
  ISBN 978-83-66723-07-8 (wersja elektroniczna)
 • Rola prawa lotniczego w procesie budowy bezpieczeństwa transportu lotniczego, redakcja naukowa Anny Konert ; Agata Kaczyńska, Tomasz Balcerzak, Karolina Bonarska-Lenarczyk, Agnieszka Fortońska, Julia Hetlof, Ewa Jasiuk, Mateusz Osiecki, Agnieszka Kunert-Diallo, Patrycja Leśkiewicz, Maria Nielepkiewicz, Ewa Owedyk, Mariusz Pyżyński, Wydanie 1, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2021, 178 s.
  ISBN 978-83-66723-08-5
  ISBN 978-83-66723-09-2
 • A.Konert, Odpowiedzialność operatora drona za opóźnienie lub odwołanie lotu , Ius Novum 1/2021
 • A.Konert (red.), Rola prawa lotniczego w procesie budowy bezpieczeństwa transportu lotniczego, Warszawa 2021
 • A.Konert (red.), Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, Warszawa 2021
 • A.Konert, Bezzałogowe statki powietrzne. Nowa era w prawie lotniczym. Zagadnienia cywilnoprawne, C.H. Beck, Warszawa 2020
 • A.Konert w: M.Załucki (red.)  Komentarz do KC , 2 ed. C.H.Beck, Warszawa 2020
 • A. Konert, No compensation in case of connecting flight cancellation, The Aviation and Space Journal OCTOBER/DECEMBER 2020 YEAR XIX N° 4A. Konert, M. Sakowska Baryła, Prawne uregulowania w zakresie używania bezzałogowych statków powietrznych przez media , International Journal of Legal Studies  2020, Tom 8, Nr 2
 • P.Kasprzyk, A.Konert,  Reporting UAS related incidents under aviation occurrence reporting legislation, 020 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), IEEE proceeding  2020
 • A.Konert, M.Kotliński, U-Space – Civil Liability for damages caused by Unmanned Aircraft, Transprtation Research Procedia Volume 51, 2020
 • A.Konert, T.Dunin, A Harmonized European Drone Market? – New EU Rules on Unmanned Aircraft Systems, The Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, Volume 5, Issue 3, Page No 93-99, 2020
 • A. Konert, P.  Kasprzyk,  Drones Are Flying outside of Segregated Airspace in PolandNew Rules for BVLOS UAV Operations, Journal of Intelligent & Robotic Systems volume 100, 483–491 (2020)
 • A.Konert w: M.Załucki (red.)  Komentarz do KC , C.H.Beck, Warszawa 2019
 • A. Konert, J.Smereka, Ł.Szarpak, The Use of Drones in Emergency Medicine: Practical and Legal Aspects  Emergency Medicine International Volume 2019, Article ID 3589792
 • A.Konert, Wypadki lotnicze z udziałem samolotu typu Boeing 737 max – konsekwencje prawne, Ius Novum nr 3/2019
 • E.Jasiuk, A.Konert, A. Detyniecka, E. Targońska, The responsibility of a State in the shooting down of Malaysian Airlines flight MH17, Transprtation Research Procedia  Volume 43, 2019,
 • A.Konert i A.Kunert-Diallo, Odpowiedzialność operatora kosmicznego względem turystów kosmicznych, Państwo i Prawo nr 6/2019
 • A.Konert, The development of civil aviation and its impact on sovereignty, w: P.Mendes de Leon (ed.), HOW TO PROCEED WITH SOVEREIGNTY IN THE AIR? , Wolters Kluwer International 2019
 • A.Konert, M.Kotliński,  “How come I cannot fly with the drone over the White House?” - Criminal and Civil Liability of the Drone Operator in Poland, Ius Novum nr 4/2018
 • A.Konert, M.Kotliński, Polish regulations on Unmanned Aerial Vehicles, Transprtation Research Procedia Volume 35, 2018
 • A.Konert (ed.), La Union Europea y America Latina Frente a los Desafios del derecho aeronautico, Warszawa 2018
 • A.Konert, Doktryna forum non conveniens  w sprawach o odszkodowanie w wypadkach lotniczych, Księga jubileuszowa dedykowana  Profesorowi Mieczysławowi Goetlowi, 2018
 • Kasprzyk, Piotr; Konert, Anna, Limitation Period For Claims Arising from Regulation 261/2004 - Polish Supreme Court Resolution of 21 February 2017 - III CZP 111/16, "The Aviation & Space Journal", 2017, no. 1, p. 45-46.
 • A. Konert, A.Kunert- Diallo, Concepto de compensación suplementaria conforme al art. 12 del Reglamento 261/2004, Revista Latino Americana de Derecho Aeronáutico, Número 39 - Octubre 2017
 • A.Konert, P.Kasprzyk, Bezzałogowe statki powietrzne. Nowa era w dziejach lotnictwa. Nowa era w prawie lotniczym ?, księga pamiątkowa XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji. Przyszłość prawa, Wydawnictwo Uczelni Łazarskiego , 2017
 • Kasprzyk, Piotr; Konert, Anna, Termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych  za overbooking, opóźnienie lub odwołanie lotu,  Państwo i Prawo nr 6/2017
 • Konert, Anna; Sekuła-Leleno, M., Charaker prawny roszczenia o odszkodowanie z art. 7 rozporządzenia 261/2004 , Państwo i Prawo  nr 3/2017
 • A.Konert, Zasady podróżowania samolotem dzieci bez opiekunów, w : Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, red: P. Cybula, Kraków 2017
 • Kaczyńska, Sylwia; Konert, Anna; Łuczak, Katarzyna, Regulacje hiszpańskie na tle obowiązujących przepisów międzynarodowego i europejskiego prawa lotniczego, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016, 149 s.
 • Kaczyńska, Sylwia; Konert, Anna; Łuczak, Katarzyna, Responsabilitá per i passeggeri a mobilitá ridotta nel transporto aereo, "Revista Latino Americana de Derecho Aeronáutico", 2016, Núm. 33, 12 s.
 • Konert, Anna, Art. 205a - 209, w: Prawo lotnicze. Komentarz, red. nauk. Marek Żylicz, Warszawa : Wolters Kluwer, 2016, s. 823-882.
 • Konert, Anna; Kasprzyk Piotr, Amendments to the Aviation Law Act, "Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies", 2016 Vol. 9 (13), p. 157-163.
 • Konert, Anna; Kasprzyk Piotr; Łaciński, Piotr, Podstawy prawne zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, w: Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, red. Katarzyna Łuczak, Katowice : Uniwersytet Śląski, 2016, s. 10-28. 
 • Konert, Anna; Łuczak, Katarzyna, Wyrównywanie szkody niemajątkowej przy naruszeniu zdrowia w prawie francuskim, "Ius Novum", 2016, nr 3, s. 163-178.
 • Konert, Anna, Romaniuk, Junna, Selected issues of applying international aviation law by the Russian courts, "Ius Novum", 2016, nr 2, s. 193-202.
 • A.Konert, Responsabilidad de las compañias por la seguridad de los pasajeros y terceros frente a actos de interferencia ilícita (w:) LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA AÉREO Y LA PROTECCIÓN DE LOS PASAJEROS, 2016
 • Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego : księga pamiątkowa ku czci profesora Marka Żylicza : praca zbiorowa, pod redakcją Anny Konert, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, 240 s.
 • Kasprzyk, Piotr; Konert, Anna; Rycak, Magdalena Barbara, Czas pracy personelu latającego w lotnictwie cywilnym jako element bezpieczeństwa lotów, "Monitor Prawa Pracy", 2015, nr 8, s. 397-402.
 • Kasprzyk, Piotr; Konert, Anna; Rycak, Magdalena Barbara, Working time of a crew in European and Polish law, "Journal of International Trade, Logistics and Law, Vol. 1, No 2, 2015, s. 51-66.
 • Konert, Anna, "Nadzwyczajne okoliczności jako przesłanka zwalniająca z odpowiedzialności przewoźnika lotniczego, w: Aktualne problemy prawa lotniczego, red. nauk. Elżbieta Dynia, Piotr Cieciński. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2015, s. 91-104.
 • Konert, Anna, Odpowiedzialność producenta systemów antykolizyjnych za szkody spowodowane przez wypadek lotniczy nad Überlingen, "Ius Novum", 2015, nr 3, s. 70-84.
 • Konert, Anna, Prawotwórcza moc Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - clara non sunt interpretanda?, w: Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego : księga pamiątkowa ku czci profesora Marka Żylicza : praca zbiorowa, pod redakcją Anny Konert, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2015, s. [71]-78.
 • Konert, Anna, Responsabilidad de las compañías por la seguridad de los pasajeros y terceros frente a actos de interferencia ilícita, w: La responsabilidad del transportista aéreo y la protección de los padajeros, María Jesús Guerrero Lebrón (dir.), Madrid [etc.] : Marcial Pons, 2015, s. [443]-456.
 • Piotr Kasprzyk, Anna Konert, 'Prohibition to Hear Safety Investigators: The Supreme Court of Poland Judgment of 27 April 2015' (2017) 42 Air and Space Law, Issue 4/5, pp. 487–491
 • Ephraimson-Abt, Hans; Konert, Anna, New progress and challenges in the air law : air crash victims families protection, Warsaw : Lazarski University, 2014.
 • Ephraimson-Abt, Hans; Konert, Anna, Swissair 111 crash - crisis management cooperation where there is no contingency plan, "Ius Novum", 2014, nr 2, s. 107-116.
 • Jaworek, Katarzyna; Konert, Anna; Szarama, Paweł; Sznajder, Jakub, Odpowiedzialność producenta w przypadku zderzenia statków powietrznych ze zwierzętami, "Ius Novum", 2014, nr 3, s. 59-73.
 • Jaworek, Katarzyna; Konert, Anna; Szarama, Paweł; Sznajder, Jakub, Problematyka odpowiedzialności skarbu państwa oraz innych podmiotów za szkody wyrządzone na skutek zderzenia statków powietrznych ze zwierzętami, "Ius Novum", 2014, nr 1, s. 143-162.
 • Konert, Anna, A European vision for air passengers, Warsaw: Lazarski University Publishing House, 2014, 164 s. ISBN 978-83-64054-52-5
 • Konert, Anna, Odpowiedzialność cywilna biur podróży w USA w świetle orzecznictwa, "Studia Prawnicze", 2014, nr 2, s. 93-110.
 • Konert, Anna, Odpowiedzialność za szkodę na ziemi wyrządzoną ruchem statku powietrznego, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.
 • Konert, Anna, Ubezpieczenia lotnicze, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2014.
 • Konert, Anna, Zakres zastosowania rozporządzenia nr 261/2004 : glosa do wyroku TS (czwarta izba) z 10.07.2008 r. w sprawie C-173/07 Emirates Airlines Direktion für Deutschland przeciwko Dietherowi Schenkelowi, "Europejski Przegląd Sądowy", 2014, 4, s. 37-39.
 • Aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych w świetle Rozporządzenia 996/2010, red. Anna Konert, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2013.
 • Konert, Anna, Damages Resolution for the Victims of the Presidential Flight, "Air and Space Law Air & Space Law", 2013, Vol. 38 2013, Issue 2, s. 83-95.
 • Konert, Anna, De la compensatio lucri cum damno en derecho Civil Polaco, "Anuario de facultade de dereito da Universidade da Coruña", 2013, nr 17, s. 319-328.
 • Konert, Anna, Odmowa przyjęcia na pokład statku powietrznego według przepisów rozporządzenia 261/2004, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 2013, nr 1, s. 67-78.
 • Konert, Anna, Terroryzm lotniczy – problematyka kompensacji szkód, "Państwo i Prawo", 2013, nr 3, s. 76-89.
 • Konert, Anna, Wycieczki lotnicze – aspekty prawne, „Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej”, Toruń, 2013, s. 113-125. ISSN 2082-2065
 • Konert, Anna, Zryczałtowane odszkodowanie za opóźniony lot - glosa do wyroku TS (czwarta izba) z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07[1] Sturgeon v. Condor i Böck v. Air France, "Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach", 2013, nr 2, s. 57-63.
 • Konert, Anna, La circulation des personnes sur le plan international et européen: 1975-2005. Saarbrücken: Éditions universitaires européennes, 2012.
 • Towards a European Civil Code? The experienced American lawyers' perspective, (ed. Anna Konert), Salzburg, Warsaw : Lazarski University Publishing House, 2012, 86, [1] s.
 • Konert, Anna, Glosa do Wyroku TSUE (trzecia izba) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie C‑255/15 w postępowaniu Steef Mennens przeciwko Emirates Direktion für Deutschland
 • Konert, Anna, Glosa do wyroku TSUE (trzecia izba) z dnia 4 maja 2017 r w sprawie C‑315/15 Marcela Pešková, Jiří Pešk przeciwko Travel Service a.s.
 • Konert, Anna, Glosa do Wyroku TSUE (piąta izba) z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie C‑394/14 Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert przeciwko Condor Flugdienst GmbH
 • Konert, Anna, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2016 r. oddalający skarę W. C. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W.z dnia 23 września 2014 r., wydanego w sprawie z powództwa W. C. przeciwko Polskim Liniom Lotniczym "LOT" S.A. w W. (Sygn. akt I CNP 7/15).
 • Glosa do Wyroku TSUE (dziewiąta izba) z dnia 4 września 2014 r. w sprawie C 452/13 w postępowaniu  Germanwings GmbH przeciwko Ronny’emu Henningowi
 • Konert, Anna, Glosa do wyroku TSUE (dziewiąta izba) z dnia 17 września 2015 r. w sprawie C‑257/14 w postępowaniu Corina van der Lans przeciwko Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
 • Glosa do Wyroku TSUE (wielka izba) z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie C 11/11 Air France SA przeciwko Heinzowi-Gerkemu Folkertsowi, Luz-Terezie Folkerts
 • Konert, Anna, Glosa do wyroku TSUE ( (trzecia izba) z dnia 22 listopada 2012 r.w sprawie C‑139/11 Joan Cuadrench Moré przeciwko Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
 • Konert, Anna, Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 1 kwietnia 1980 r. I CR 429/78, OSNCP 1981/2-3 poz. 28.
 • Konert, Anna, Glosa do Wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 sierpnia 2004 r. XVII Amc 40/2003
 • Konert, Anna, Glosa do Wyroku TSUE z dnia 10 lipca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Niemcy) - Emirates Airlines Direktion für Deutschland przeciwko Dietherowi Schenkelowi
 • Konert, Anna, Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 1991 r. III CZP 44/91 OSP 1992/2 poz. 36 i OSNCP 1992/1 poz. 13.
 • Konert, Anna, Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 1971 r. I CR 330/70 OSPiKA 1972/3 poz. 31
 • Konert, Anna, Glosa do Wyroku TSUE (trzecia izba) z dnia 6 maja 2010 r. Axel Walz przeciwko Clickair S.A.(Sprawa C-63/09)
 • Konert, Anna, Glosa do Wyroku TSUE (czwarta izba) z dnia 19 listopada 2009 r. (wnioski o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym złożone przez Bundesgerichtshof, Niemcy oraz Handelsgericht Wien, Austria) — Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon i Alana Sturgeon przeciwko Condor Flugdienst GmbH (sprawa C-402/07) oraz Stefan Böck i Cornelia Lepuschitz przeciwko Air France SA (sprawa C-432/07)
 • Konert, Anna, Glosa do Wyroku TSUE (czwarta izba) z dnia 22 grudnia 2008 r. – Friederike Wallentin-Hermann  przeciwko Alitalia - Linee Aeree Italiane SpA (Sprawa C-549/07)
 • Konert, Anna, Glosa do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z 2007-07-11, VI SA/Wa 648/07
 • Konert, Anna, Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2004-10-06, I CK 168/04
 • Konert, Anna, Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 4 września 2009 r. III CSK 14/09
 • Konert, Anna, Glosa do wyroku TSUE (trzecia izba) z dnia 12 maja 2011 r. Eglītis i Ratnieks v. Air Baltic ( Sprawa C‑294/10)
 • Konert, Anna, Glosa do  wyroku TSUE (trzecia izba) z dnia 4 października 2012 r. w sprawie Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor / Iberia, Líneas Aéreas de España SA (C-321/11)
 • Konert, Anna, Glosa do wyroku TSUE (wielka izba) z dnia 23 października 2012 r. Nelson v. Lufthansa  (sprawy połączone C‑581/10 i C‑629/10)
 • Konert, Anna, Glosa do wyroku TSUE (wielka izba) z dnia 26 lutego 2013 r. Air France przeciwko Heinz-Gerke Folkerts i Luz-Tereza Folkerts (Sprawa C-11/11)
 • Konert, Anna, Glosa do  wyroku TSUE (trzecia izba) z dnia 22 listopada 2012 r. (C-139/11)
 • Konert, Anna, Glosa do  wyroku TSUE (czwarta izba) z dnia 22 października 2009 r. w sprawie Bogiatzi przeciwko Deutscher Luftpool (C-301/08)
 • Konert, Anna, Glosa do  wyroku TSUE (trzecia izba) z dnia 13 października 2011 r. (C-83/10)

Tematy prac badawczych:

 • odpowiedzialność przewoźnika lotniczego, odpowiedzialność operatora, odpowiedzialność biur podróży, prawa pasażerów lotniczych, odszkodowanie za overbooking, opóźniony lub odwołany lot, użytkowanie bezzałogowych statków powietrznych, czas

Nazwy projektów badawczych:


 • „Bezzałogowe statki powietrzne. Nowa era w prawie lotniczym” (2018-2020). Projekt finansowany ze środków MNiSW.

  Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane na ziemi przez ruch statku powietrznego" (2011 - 2014) Projekt finansowany ze środków MNiSW. 

 • Odpowiedzialność cywilna z tytułu wadliwości produktu lotniczego, 2014, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Wyrównanie szkody niemajątkowej przy naruszeniu zdrowia w prawie francuskim, 2015, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Prawo lotnicze w Hiszpanii, 2015, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Czas pracy w lotnictwie, 2015, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Charakter prawa do odszkodowania na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, 2015, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Odpowiedzialność cywilna z tytułu wadliwości produktu lotniczego, 2016, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, 2016, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Odpowiedzialność cywilna z tytułu wadliwości produktu lotniczego, 2017, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych za overbooking, opóźnienie lub odwołanie lotu, 2017, projekt badawczy realizowany w ramach działalności statutowej
 • Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane na ziemi przez ruch statku powietrznego, 2011-2014, kierownik, źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki
 • Transport jako motor rozwoju gospodarczego, źródło finansowania: Ministerstwo Gospodarki w Hiszpanii w ramach Programu Rozwoju Doskonalenia Badań Naukowo-Technicznych ((DER2015-65424-C4-4-P (MINECO/FEDER/UE))
 • Summer Camp in Space Law and Policy (2016)
 • Air France, Nowy Jork, Stany Zjednoczone (2016)
 • Ministerstwo ds. transportu (2015)
 • Wilson Elsen Moskowitz Edelman & Dicker LLP, Nowy Jork, Stany Zjednoczone (2013)
 • Zgromadzenie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w Montrealu, Montreal, Kanada (2013)
 • Federation Nationale des Victimes d’Accidents Collectifs, Paryż, Francja (2013)
 • Task Force 285 Upgrading of ICAO (2012-2013)
 • University of Manitoba, Winnipeg, Kanada (2011)
 • Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO, Ottawa, Kanada (2011)
 • Institute of Advanced Legal Studies Library, University of London, British Library, Londyn, Wielka Brytania (2011)
 • Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Comercial – biblioteca aeronautica; - Universidad Complutense de Madrid – biblioteca de la Faculdad de Derecho; - Universidad Comillas - biblioteca de la Faculdad de Derecho, Madryt, Hiszpania (2011)
 • Bruksela (2011)
 • Université Lumière Lyon 2, Lyon, Francja (2011)
 • Brała udział w EALA Munich Liability Seminar, 27-29 kwietnia 2017 roku, Monachium, Niemcy
 • Referat podczas “European Air Law Association 28th Annual Conference”, 3-4 listopada 2016 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „The Dynamism of the Aviation Industry: The Need of Innovative Policies and Rules”, 15-16 czerwca 2016 roku, Rzym, Włochy
 • Referat podczas “Conference on International Aviation Law & Insurance, 19-20 maja 2016 roku, Edynburg, Szkocja
 • Referat podczas Congreso de derecho aerio, 23-24 czerwca 2016 roku, Baeza, Hiszpania
 • Prelekcja podczas konferencji „Bezzałogowe statki powietrzne – wyzwania i doświadczenia”, Instytut Transportu Lotniczego Uczelni Łazarskiego, Polski Klub Lotniczy Airborn sp. z o.o. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Kancelaria Prawna K&K, 30 marca 2017
 • Referat podczas konferencji „Obsługa pasażerów lotniczych w erze nowych technologii, Szkoła Główna Handlowa, 16 czerwca 2015 roku, Warszawa
 • Referat podczas “International Conference on the IInfluence on Global Aviation of the 70th Anniversary of the Chicago Convention 1944”, 24-27 kwietnia 2015 roku, Istanbuł, Turcja
 • Referat podczas konferencji „Prawa pasażerów lotniczych, Przyjazne Latanie”, UOKIK, 16 kwietnia 2015 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji IATA Legal Symposium w San Franscisco, 20-27 lutego 2014 roku, San Francisco, Stany Zjednoczone
 • Referat podczas V Congreso Internacional de Derecho Aéreo, Universita di Roma Sapienza w Rzymie, 08-09 maja 2013 roku, Rzym, Włochy
 • Referat podczas konferencji „Evolutions contemporaines des droits des passagers", Uniwersytet w Bordeaux IV, 12-14 grudnia 2013 roku, Bordeaux, Francja
 • Referat podczas konferencji „Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce”, 17 kwietnia 2013, Bydgoszcz
 • Referat podczas konferencji „Internacjonalizacja i europeizacja prawa lotniczego”, Uczelnia Łazarskiego, 11 października 2014 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji na temat bezpieczeństwa lotniczego, Urząd Lotnictwa Cywilnego, 20 czerwca 2013 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji na temat zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami, Komitet ds. Zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami, Urząd Lotnictwa Cywilnego, 13-14 czerwca 2013 roku, Łódź
 • Referat podczas konferencji “Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, 21-22 maja 2013 roku, Toruń
 • Referat podczas konferencji „Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 17 kwietnia 2013 roku, Bydgoszcz
 • Referat podczas konferencji „Aktualne problemy prawa lotniczego”, ELSA, Uniwersytet w Rzeszowie, 11-12 kwietnia 2013 roku, Rzeszów
 • Referat podczas konferencji na temat bezpieczeństwa lotniczego, Urząd Lotnictwa Cywilnego, 27 kwietnia 2012 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „Aspekty prawne badania zdarzeń lotniczych – rozporządzenie 996/2010”, Uczelnia Łazarskiego, 9 grudnia 2011 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji organizowanej przez kancelarię Sójka-Maciak, 26 października 2011 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „Bezpieczeństwo w Transporcie Publicznym”, Instytut Transportu Samochodowego, 17 listopada 2011 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „Podsumowanie Prezydencji Polski w UE”, Uczelnia Łazarskiego, 6 grudnia 2011 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „Nauka Prawa w Aspekcie Globalnym”, ELSA, 1 grudnia 2010 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji organizowanej przez National Transportation Safety Board w Waszyngtonie, 28-29 marca 2011 roku, Waszyngton, Stany Zjednoczone

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2012-2015 oraz 2015-2018) 
 • Nagroda Fundacji Polskie Niebo w uznaniu zasług na rzecz rozwoju nauki prawa lotniczego w Polsce oraz wielkiego wkładu w rozwój polskiej przestrzeni powietrznej.

 

 

 • Wykład na temat “Civil liability for Smoleńsk air crash”, Instytucie Prawa Lotniczego i Kosmicznego dla studentów LL.M., 26 września 2013 roku McGill University , Montreal, Kanada
 • Cykl wykładów z polskiego prawa cywilnego, Universidad de Zaragoza, 7-13 lutego 2010 roku, Saragossa, Hiszpania
 • Cykl wykładów z polskiego prawa cywilnego, Universidad Complutense de Madrid, 29 października  - 3 listopada 2010 roku, Madryt, Hiszpania
 • Cykl wykładów z polskiego prawa procesowego, Universidad de Zaragoza, 6-9 listopada 2010 roku, Saragossa, Hiszpania
 • W ramach współpracy zagranicznej od marca 2010 r.  wykłady w języku angielskim na studiach prawniczych LL.M organizowanych przez Uniwersytet w Bostonie (Boston University) we współpracy z Uczelnią Łazarskiego („Dual LL.M Program in Transnational Commercial Transactions with Boston University in America”), gdzie prowadzę zajęcia z przedmiotu „Comparative Legal Systems”. Studia te organizowane są w kooperacji z Center for International Legal Studies (CILS). Zajęcia odbywają się na Uniwersytecie w Salzburgu (Austria) oraz w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. 

Wykładane przedmioty

Radca prawny; Doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny Uczelni Łazarskiego, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, kierownik studiów podyplomowych z prawa lotniczego; Dyrektor Instytutu Prawa lotniczego i kosmicznego, członek zarządu European Air Law Association, uhonorowana Medalem Rektora za uzyskanie tytułu Najlepszej Absolwentki UMK w Toruniu w 2005 r., uhonorowana stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2012 r. Specjalizuje się w prawie lotniczym od 2005 r., w latach 2006-2007 pracowała w departamencie prawnym przewoźnika lotniczego Air France w Nowym Jorku.