dr Angelika Kurzawa

dr Angelika Kurzawa

Adiunkt

Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji

Obszary badawcze

postępowanie administracyjne, postępowanie sądowoadministracyjne, publiczne prawo gospodarcze, prawo energetyczne

Działalność naukowa

 • Komentarz do art. 1-12, 132-167a, 288-298 (2023) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz

 • Komentarz do art. 49b, 65a-65b (2023) Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz
 • Prawo administracyjne - teoria i praktyka (2023) Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
 • Prawo publiczne i prywatne w dobie informatyzacji – ocena dotychczasowych rozwiązań i perspektywy na przyszłość (2023) Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
 • Nowa przesłanka wznowienia postępowania administracyjnego podyktowana orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie pojazdów nienormatywnych (2022) Prawo administracyjne w służbie jednostki i wspólnoty
 • Numer PESEL a wymóg formalny skargi – uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych (2022) Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
 • Obowiązek potwierdzenia daty nadania skargi w postępowaniu przed sądami administracyjnymi jako przejaw nadmiernego formalizmu (2022) Przegląd Prawa Publicznego
 • Opatrzenie podpisem skargi w formie dokumentu elektronicznego stanowiącej załącznik do pisma przewodniego. Glosa do postanowienia NSA z dnia 26 listopada 2020 r. (2022) Orzecznictwo Sądów Polskich
 • Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz (2022) Wolters Kluwer
 • Problemy sądowej kontroli decyzji w sprawach z zakresu regulacji energetyki w praktyce stosowania prawa (2022) Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej
 • Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej "Prawo publiczne i prywatne w dobie informatyzacji - ocena dotychczasowych rozwiązań i perspektywy na przyszłość", Warszawa, 18.05.2022 r. (2022) Przegląd Prawa Publicznego
 • Glosa do Uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2020 r., sygn. akt II OPS 5/19 (2021) Przegląd Sejmowy
 • Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umowy o przygotowanie i przeprowadzenie wykładu w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych (2020) Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis
 • Sądowa kontrola działalności organów regulacyjnych (2020) Wydawnictwo C.H.Beck
 • Zasada in dubio pro libertate w postępowaniu administracyjnym z udziałem przedsiębiorców (2020) Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017-2019

Nazwy projektów badawczych:

 • Prawo energetyczne między prawem publicznym a prawem prywatnym” na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w ramach działalności statutowej

 • Prawo publiczne i prywatne w dobie informatyzacji – ocena dotychczasowych rozwiązań i perspektywy na przyszłośćna Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w ramach działalności statutowej
 • Rozstrzygnięcia organów administracji publicznej i ich weryfikacja” na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach działalności statutowej
 • Rozstrzygnięcia organów administracji publicznej i ich weryfikacja – etap II” na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach działalności statutowej
 • 14 – 16 czerwca 2023 r. „Administracja wobec współczesnych zagrożeń” (referat: „Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w świetle zadań administracji publicznej”)

 • 24 maja 2023 r. „Evolution of Human Rights Law” (referat: “Protection against energy poverty in the light of human rights”)
 • organizator i członek Komitetu Naukowego III Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. „Konstytucyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej” (10 maja 2023 r.)
 • 24 – 25 marca 2023 r. „Prawo gospodarcze wobec wyzwań współczesności” (referat: „Obowiązek przyłączenia do sieci w świetle dopuszczalności lokalizacji inwestycji OZE w aktach planistycznych gminy”)
 • 21 marca 2023 r. „Współczesne wyzwania dla rachunkowości oraz finansów publicznych (referat: „Kary pieniężne za niezrealizowanie przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych obowiązku zmniejszania zużycia energii elektrycznej”)
 • 17 – 18 listopada 2022 r. „Samorząd terytorialny jako forma upodmiotowienia społeczności lokalnych” (referat: „Zadania gminy w zakresie redukcji ubóstwa energetycznego w gospodarstwie domowym”)
 • 18 – 20 września 2022 r. „Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej (referat: „Problemy sądowej kontroli decyzji w sprawach z zakresu regulacji energetyki w praktyce stosowania prawa”)
 • 12 – 14 czerwca 2022 r. „Konflikty wartości w publicznym prawie gospodarczym” (referat: „Regulacja taryf dla paliw gazowych – między wolnością działalności gospodarczej a ochroną konsumentów”)
 • organizator i członek Komitetu Naukowego II Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. „Prawo publiczne i prywatne w dobie informatyzacji – ocena dotychczasowych rozwiązań i perspektywy na przyszłość” (18 maja 2022 r.)
 • 24 listopada 2021 r. „Prawo administracyjne w służbie jednostce i wspólnocie” (referat: „Nowa przesłanka wznowienia postępowania administracyjnego podyktowana orzeczeniem TSUE w sprawie pojazdów nienormatywnych”)
 • organizator i członek Komitetu Naukowego I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. „Prawo administracyjne – teoria i praktyka” (13 maja 2021 r.)
 • stypendium dla najlepszych studentów

 • stypendium dla najlepszych doktorantów
 • Nagroda Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za wybitne zaangażowanie i działalność na rzecz Wydziału w roku akademickim 2018/2019
 • wykład „Udział profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu przed sądami administracyjnymi” na zaproszenie Wydziału Prawa i Administracji UTH w Radomiu

 • wykład „Środki ochrony przed ubóstwem energetycznym w dobie kryzysu energetycznego” na zaproszenie Sekcji Prawa Administracyjnego Koła Naukowego Studentów Prawa KUL
 • wykład „Prawne aspekty zwalczania ubóstwa energetycznego w świetle zadań własnych i zleconych gminie” na zaproszenie Prezydenta Miasta Starachowic oraz Starosty Starachowickiego w ramach „Starachowickich Dni Prawniczych”
 • wykład „Postępowanie administracyjne” na studiach podyplomowych Inżynier Kontraktu na Uczelni Łazarskiego
 • wykład „Zarys z orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dotyczących rejestracji stanu cywilnego” na studiach podyplomowych w zakresie administracji - rejestracja stanu cywilnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
 • webinar „Bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy administracji publicznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych” w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie
 • webinar „Rola radca prawnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym” w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie
 • webinar „Wznowienie postępowania sądowego w praktyce sądów administracyjnych” w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie
 • webinar „Czynności procesowe profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym” w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu

Wykładane przedmioty

Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a następnie na tym samym wydziale uzyskała z wyróżnieniem stopień naukowy doktora.

Współopiekun naukowy Koła Naukowego Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego.

Prowadzi szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla radców prawnych z postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego oraz wykłada na studiach podyplomowych „Administracja - rejestracja stanu cywilnego” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas studiów na praktykach m.in. w Rządowym Centrum Legislacji czy Urzędzie Regulacji Energetyki, a także pracując w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w VI Wydziale Orzeczniczym (Gospodarczym).

Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, sądowo-administracyjnym i publicznym prawie gospodarczym. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół weryfikacji decyzji administracyjnych, dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, sądowej kontroli działalności administracji publicznej, publicznoprawnych obowiązków przedsiębiorców oraz rozstrzyganiu sporów cywilnoprawnych przez organy administracji publicznej.