dr Angelika Kurzawa

dr Angelika Kurzawa

Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji

Obszary badawcze

postępowanie administracyjne, postępowanie sądowoadministracyjne, publiczne prawo gospodarcze, prawo energetyczne

Działalność naukowa

 • „Glosa do Uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2020 r., sygn. akt II OPS 5/19”, Przegląd Sejmowy 2021, nr 3.
 • „Sądowa kontrola działalności organów regulacyjnych”, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2020.
 • „Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umowy o przygotowanie i przeprowadzenie wykładu w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych”, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2020, vol. 9 no. 2.
 • „Zasada in dubio pro libertate w postępowaniu administracyjnym z udziałem przedsiębiorców” w: „Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017-2019”, red. M. Błachucki, G. Sibiga, Warszawa 2020.

 

 

Nazwy projektów badawczych:

 • „Rozstrzygnięcia organów administracji publicznej i ich weryfikacja” na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach działalności statutowej
 • „Rozstrzygnięcia organów administracji publicznej i ich weryfikacja – etap II” na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach działalności statutowej

 

 

 • 24 listopada 2021 r. „Prawo administracyjne w służbie jednostce i wspólnocie” (referat: „Nowa przesłanka wznowienia postępowania administracyjnego podyktowana orzeczeniem TSUE w sprawie pojazdów nienormatywnych”)
 • organizator i członek Komitetu Naukowego I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. „Prawo administracyjne – teoria i praktyka” (13 maja 2021 r.)

 

 

 • stypendium dla najlepszych studentów
 • stypendium dla najlepszych doktorantów
 • Nagroda Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za wybitne zaangażowanie i działalność na rzecz Wydziału w roku akademickim 2018/2019

 

 

 • wykład „Postępowanie administracyjne” na studiach podyplomowych Inżynier Kontraktu na Uczelni Łazarskiego
 • wykład „Zarys z orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dotyczących rejestracji stanu cywilnego” na studiach podyplomowych w zakresie administracji - rejestracja stanu cywilnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
 • webinar „Bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy administracji publicznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych” w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie
 • webinar „Rola radca prawnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym” w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie

 

 

Wykładane przedmioty

Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a następnie na tym samym wydziale uzyskała z wyróżnieniem stopień naukowy doktora.

Współopiekun naukowy Koła Naukowego Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego.

Prowadzi szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla radców prawnych z postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego oraz wykłada na studiach podyplomowych „Administracja - rejestracja stanu cywilnego” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas studiów na praktykach m.in. w Rządowym Centrum Legislacji czy Urzędzie Regulacji Energetyki, a także pracując w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w VI Wydziale Orzeczniczym (Gospodarczym).

Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, sądowo-administracyjnym i publicznym prawie gospodarczym. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół weryfikacji decyzji administracyjnych, dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, sądowej kontroli działalności administracji publicznej, publicznoprawnych obowiązków przedsiębiorców oraz rozstrzyganiu sporów cywilnoprawnych przez organy administracji publicznej.