Profil naukowy

Prawnik

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1973). Doktoryzował się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1979). Uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1995). Profesor nauk prawnych, nadany postanowieniem Prezydenta RP (2015). Wykładowca na kierunkach: prawo oraz administracja.
 • Od 2004 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Obszary badawcze

 • prawo cywilne (w szczególności: część ogólna prawa cywilnego, prawo zobowiązań i prawo rodzinne)

Działalność zawodowa i społeczna

 • Członek Kolegium Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (od 2017)
 • Członek Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012-2016)
 • Członek zespołów problemowych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości (2007-2015)
 • Członek komisji egzaminacyjnych do spraw aplikacji przy Ministrze Sprawiedliwości: aplikacji radcowskiej (2006-2007) oraz aplikacji notarialnej (2008-2016)
 • Członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Prywatnego (od 2005)
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego (1996-1999)

Działalność naukowa

 • Olejniczak, Adam, O charakterze prawnym odpowiedzialności strony umowy offsetowej, w: Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, Tom II, red. nauk. Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2020, s. 377-389.
 • Olejniczak, Adam, Dodatkowe zastrzeżenia umowne, w: System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań - część ogólna, Tom 5, red. nauk. Konrad Osajda, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 1203-1242.
 • Olejniczak, Adam, Charakter prawny ustanowienia zadatku, Palestra 2019, nr 5, s. 13-25
 • Olejniczak, Adam; Filip Rakiewicz, Komentarz do art. 603 - 604 KC, w: Kodekscywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353 - 626, red. nauk. Maciej Gutowski, wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 1789-1801;
 • Radwański Zbigniew; Olejniczak, Adam; red. nauk. Tomu 2., System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne - część ogólna, wyd. 3, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
 • Radwański, Zbigniew; Olejniczak, Adam, Rodzaje czynności prawnych, w: System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne - część ogólna, red. nauk. Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak, wyd. 3, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 245-250, s. 259-287, s. 299-302
 • Olejniczak, Adam, Umowy gospodarcze. Część ogólna, w: Umowy w obrocie gospodarczym, red. nauk. Andrzej Koch, Jacek Napierała, wyd. 5, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2015, s. 25-67
 • Radwański, Zbigniew; Olejniczak, Adam, Prawo cywilne - część ogólna, wyd. 15, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
 • Olejniczak, Adam, Umowy kompensacyjne, w: System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań - umowy nienazwane, Tom 9, red. nauk. Wojciech Jerzy Katner, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 116-141.
 • Olejniczak, Adam, O charakterze prawnym umowy offsetowej w świetle ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r., w: Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. nauk. Anna Dańko-Roesler, Marek Leśniak, Marek Skory, Bogusław Sołtys, Warszawa: Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018, s. 833-844.
 • Olejniczak, Adam, Umowa offsetowa, w: System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań - część szczegółowa, Tom 7, red. nauk. Jerzy Rajski, wyd. 4., Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 299-316.
 • Radwański, Zbigniew; Olejniczak, Adam, Zobowiązania - część ogólna, wyd. 13, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018.
 • Olejniczak, Adam; red. nauk. Tomu 6., System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań - część ogólna, wyd. 3, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
 • Olejniczak, Adam, Zamiana, w: System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań - część szczegółowa, Tom 7, red. nauk. Jerzy Rajski, wyd. 4, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 277-297
 • Grykiel, Jarosław; Olejniczak, Adam, Komentarz do art. 66 i 66 2 - 72 1 k.c., w: Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1 – 352, red. nauk. Maciej Gutowski, wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 671-680, s. 691-740
 • Olejniczak, Adam, O pożądanych zmianach w regulacji normatywnej zadatku, w: Societates et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, red. nauk. Adam Olejniczak, Tomasz Sójka, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2018, s. 431-443
 • Olejniczak, Adam, Określenie skutków umów tworzących zespół umów, w: Rozprawy z prawa prywatnego, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, red. nauk. Maksymilian Pazdan, Monika Jagielska, Ewa Rott-Pietrzyk, Maciej Szpunar, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2017, s. 763-777.
 • Olejniczak, Adam, Podstawy normatywne i kwalifikacja prawna umów kompensacyjnych w polskim prawie, w: Przyszłość prawa. Księga pamiątkowa XX- lecia Wydziału Prawa i Administracji, red. nauk. Brunon Hołyst, Warszawa: Uczelnia Łazarskiego, 2017, s. 257-272.
 • Olejniczak, Adam, Odwołanie darowizny w formie pisemnej – uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, pod red. M. Frasa i P. Ślęzaka, Warszawa 2017, s. 307-318
 • Olejniczak, Adam, Action in the socially justified interest versus defamation in the press statement, "Ius Novum", 2016, nr 2, s. 179-192.
 • Olejniczak, Adam, O bezprawności rozpowszechniania informacji nieprawdziwych, pomimo działania w społecznie uzasadnionym interesie, w: Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, red. nauk. Janusz W. Adamowski, Tadeusz Wallas, Ksenia Kakareko, Warszawa, Poznań, 2016, s. 724-736
 • Radwański, Zbigniew; Olejniczak, Adam, Zobowiązania - część ogólna, wyd. 12., Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016
 • Olejniczak, Adam, Komentarz do art. 66 i 66 2 - 72 1 k.c., w:   Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1 – 449 11 , red. nauk. Maciej Gutowski, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016
 • Olejniczak, Adam, Komentarz do art. 603-604 k.c. w:   Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 450 – 1088, red. nauk. Maciej Gutowski, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016
 • Olejniczak, Adam, Umowy kompensacyjne, w: System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań - umowy nienazwane, t. 9, red. W.J. Katner, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, INP PAN, 2015, s. 114-139
 • Współczesne problemy prawa zobowiązań, redakcja naukowa: A.Olejniczak,. J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Warszawa 2015, wyd. C.H. Beck, ISBN 978-83-264-8052-2, ISSN 1897-4392, stron 810./współredakcja/.
 • Mularski, Krzysztof, Olejniczak, Adam, Prawo intertemporalne z perspektywy nauki prawa cywilnego, [w:] Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza i funkcje, red. J. Mikołajewicz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 401-471.
 • Radwański, Zbigniew, Olejniczak, Adam, Prawo cywilne - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2015, wydanie 13, zmienione i uzupełnione.
 • Olejniczak, Adam, Ustawowe prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 492 1 k.c., Rejent 2015, nr 8, s. 9-26.
 • Olejniczak, Adam, w: Umowy gospodarcze. Część ogólna [w:] Umowy w obrocie gospodarczym, red. nauk. Andrzej Koch, Jacek Napierała, wyd. 4, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2015
 • Olejniczak, Adam, red. nauk. Tomu 6, System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań - część ogólna, wyd. 2., Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2014
 • Olejniczak, Adam, Udaremnienie prawa pierwokupu - uwagi na tle art. 600 § 1 Kodeksu cywilnego, w: Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi, red. nauk. Anna Dańko-Roesler, Aleksander Oleszko, Radosław Pastuszko, Warszawa 2014, s. 266-277.
 • Olejniczak, Adam, Komentarz do art. 353-365, art. 384-396, art. 415-449, art. 487-497, w: Kodeks cywilny. Komentarz Lex, red nauk. Andrzej Kidyba, t. III, Zobowiązania. Część ogólna, wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2014, s. 31-134, s. 231-343, s. 415-595, s. 766-794
 • Olejniczak, Adam, Komentarz do zmian w kodeksie cywilnym wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. nauk. Andrzej Kidyba, t. III, Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa  2014, s. 19-27
 • Olejniczak, Adam, Protection against the frustration of the right of first refusal (Article 600 § 1 of the Civil Code), Ius Novum, 2014, s. 142-156
 • Radwański, Zbigniew; Olejniczak, Adam, Zobowiązania. Część ogólna, 11 wyd., Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014
 • Olejniczak, Adam, Dodatkowe zastrzeżenia umowne [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań - część ogólna, Tom 5, red. nauk. Ewa Łętowska, wyd. 2, Warszawa 2013, s. 1065-1102.
 • Olejniczak, Adam, Ustanie małżeństwa [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz LEX, red. nauk. Henryk Dolecki, Tomasz Sokołowski, Wydawnictwo Wolters Kluwer, wyd. 2., Warszawa 2013, s. 375-447.
 • Radwański, Zbigniew, Olejniczak, Adam, Prawo cywilne - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2013, wydanie zmienione i uzupełnione.
 • Olejniczak, Adam, Umowy kompensacyjne [w:] System Prawa Handlowego. Międzynarodowe prawo handlowe, Tom 9, red. nauk. Wojciech Popiołek, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013, s. 913-946
 • Mularski, Krzysztof; Olejniczak, Adam, Ochrona uprawnionego z tytułu prawa pierwokupu przed pozornymi oświadczeniami woli, RPEiS 2013, z. 1, s. 29-42
 • Radwański, Zbigniew; Olejniczak, Adam, Zobowiązania: część ogólna. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012
 • Olejniczak, Adam, Zdolność do czynności prawnych w projektowanej księdze pierwszej nowego kodeksu cywilnego, [w:] Proces cywilny. Nauka-Kodyfikacja- Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, pod red. nauk. Paweł Grzegorczyk, Krzysztof Knoppek, Marcin Walasik, Warszawa 2012, s. 1195-1209
 • Olejniczak, Adam , Małoletni jako sprawca lub poszkodowany czynem niedozwolonym w świetle prac nad nowym kodeksem cywilnym [w:] Czyny niedozwolone w prawie polskim i prawie porównawczym, red. nauk. Mirosław Nesterowicza, Warszawa 2012, s. 369-383.
 • Olejniczak, Adam, Skutki zastrzeżenia zadatku dla odpowiedzialności odszkodowawczej kontrahenta, w: Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego, red. nauk. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Maciej Mataczyński, Rafał Sikorski, Marcin Sokołowski, Warszawa 2012, s. 97-108
 • Olejniczak, Adam, Umowy gospodarcze. Część ogólna [w:] Umowy w obrocie gospodarczym, red. nauk. Andrzej Koch, Jacek Napierała, Wydawnictwo Wolters Kluwer, wyd. 3,Warszawa 2011, s. 21-54

 

 

  • Université Paris-Sud XI (2009)
  • Università degli Studi di Milano-Bicocca (2001)
  • Vrije Universiteit Amsterdam (2000)
  • Université Poitiers (1999)
 • Université Rennes 1, Francja (1993,1994, 1998, 2010)
 • Institut du Droit Comparé, Paryż, Francja (1986)
 • Centre Européen Universitaire, Nancy, Francja (1979-1980)
 • Université de Luxembourg, Luksemburg (1975)
 • Referat podczas konferencji „Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – nowe spojrzenie na znaną instytucję”, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, 27 listopada 2019 r., Poznań
 • Brał udział w konferencji „Prawo handlowe – między teorią, praktyką a orzecznictwem”, XII Zjazd Katedr Prawa Handlowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, 19-20 września 2019 r., Katowice
 • Brał udział w konferencji „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 7 czerwca 2019 r., Warszawa
 • Brał udział w konferencji „W stulecie polskiej regulacji prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 22 lutego 2019 r., Warszawa
 • Prowadzenie panelu konferencji „Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli”, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Wydział Prawa i Administracji UAM, 30 listopada 2018 r., Warszawa
 • Brał udział w konferencji „Zasada jedności prawa cywilnego a spójność regulacji prawnohandlowych i prawnorodzinnych”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, 19 października 2018 r., Szczecin
 • Prowadzenie sesji plenarnej konferencji „Współczesne problemy prawa cywilnego aksjologia, konstrukcja, dobra chronione”, VII Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 24-25września 2018 r., Kraków
 • Brał udział w konferencji „Nadużycie prawa podmiotowego”, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, 23 maja 2018 r., Warszawa
 • Brał udział w konferencji „Zabezpieczenia wierzytelności w teorii i praktyce”, Wydział Prawa i Administracji UAM, 13 kwietnia 2018 r., Poznań
 • Prowadzenie sesji plenarnej konferencji „Ochrona dóbr osobistych. Aspekty teoretyczne i praktyczne”, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Instytut Nauk Prawnych PAN, 5 grudnia 2017 r., Poznań
 • Brał udział w konferencji „W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki handlowej – efektywność zarządzania i nadzoru”, XI Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 21-22 września 2017 r., Warszawa
 • Prowadzenie panelu konferencji „Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego”, Zjazd Katedr Prawa Międzynarodowego Prywatnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 14-16 września 2017 r., Wrocław
 • Brał udział w konferencji „Odpowiedzialność za długi spadkowe”, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 23 czerwca 2017 r., Warszawa
 • Brał udział w konferencji „Dobre praktyki w relacjach pomiędzy sędzią i profesjonalnym pełnomocnikiem w procesie cywilnym”, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, 9 grudnia 2016 roku, Warszawa
 • Wystąpienie podczas konferencji „Prawo cywilne – wyzwania legislacyjne i problemy praktyczne”  Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 3 czerwca 2016 roku, Warszawa
 • Organizator konferencji „Wkład Profesora Zbigniewa Radwańskiego w rozwój prawa”, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, 12 czerwca 2015 roku, Poznań
 • Brał udział w konferencji  „Sytuacja prawna dziecka w rodzinie”, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, 16 kwietnia 2015 roku, Warszawa
 • Organizator konferencji „Współczesne problemy prawa zobowiązań”, V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, 26-27 września 2014 roku, Poznań
 • Referat podczas konferencji „Problemy intertemporalne prawa sądowego, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu”, Sąd Apelacyjny w Poznaniu, 19 maja 2014 roku, Poznań
 • Referat podczas konferencji „W poszukiwaniu dobrego prawa”, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, 22 maja 2013 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „Nowe regulacje w prawie rodzinnym”, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, 26 listopada 2011 roku, Poznań.
 • Referat podczas konferencji „Nowy kodeks cywilny. Czyny niedozwolone w prawie polskim i porównawczym”, IV Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 24-25 czerwca 2011 roku, Toruń
 • Referat podczas konferencji „Aktualne problemy prawa zobowiązań w Polsce”, Wolters Kluwer, listopad 2010, Warszawa

 

 

 • Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2016)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004)
 • Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2003)
 • Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1981)