prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak

prof. dr hab. Adam Olejniczak

Profesor zwyczajny
Kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Pełnomocnik Rektora ds. Mediacji

Prawo, Wydział Prawa i Administracji

a.olejniczak@lazarski.edu.pl

Dyżur:

Dyżur:

 • czwartek: 9:40-10:10 (sala 27,  sektor D)

Profil naukowy

Prawnik

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1973). Doktoryzował się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1979). Uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1995). Profesor nauk prawnych, nadany postanowieniem Prezydenta RP (2015). Wykładowca na kierunkach: prawo oraz administracja.
 • Od 2004 roku wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Obszary badawcze

 • prawo cywilne 

Działalność zawodowa i społeczna

 • Członek Kolegium Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (od 2017)
 • Członek Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012-2016)
 • Członek zespołów problemowych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości (2007-2015)
 • Członek komisji egzaminacyjnych do spraw aplikacji przy Ministrze Sprawiedliwości: aplikacji radcowskiej (2006-2007) oraz aplikacji notarialnej (2008-2016)
 • Członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Prywatnego (od 2005)
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego (1996-1999)

Działalność naukowa

 • Olejniczak, Adam, Action in the socially justified interest versus defamation in the press statement, "Ius Novum", 2016, nr 2, s. 179-192.
 • Olejniczak, Adam, O bezprawności rozpowszechniania informacji nieprawdziwych, pomimo działania w społecznie uzasadnionym interesie, w: Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, red. nauk. Janusz W. Adamowski, Tadeusz Wallas, Ksenia Kakareko, Warszawa, Poznań, 2016, s. 724-736.
 • Radwański, Zbigniew; Olejniczak, Adam, Zobowiązania - część ogólna, wyd. 12., Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, 417 s.
 • Olejniczak, Adam, Umowy kompensacyjne, w: System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań - umowy nienazwane, t. 9, red. W.J. Katner, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, INP PAN, 2015, s. 114-139
 • Olejniczak, Adam, Protection against the frustration of the right of first refusal (Article 600 § 1 of the Civil Code), "Ius Novum", 2014, s. 142-156.
 • Radwański, Zbigniew; Olejniczak, Adam, Zobowiązania. Część ogólna, 11 wyd., Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014
 • Radwański, Zbigniew; Olejniczak, Adam, Zobowiązania: część ogólna. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2012
 • Olejniczak, Adam, Zdolność do czynności prawnych w projektowanej księdze pierwszej nowego kodeksu cywilnego, [w:] Proces cywilny. Nauka-Kodyfikacja-Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, pod red. P. Grzegorczyka, K. Knoppka, M. Walasika, Warszawa 2012, s. 1195-1209.
 • Olejniczak, Adam , Małoletni jako sprawca lub poszkodowany czynem niedozwolonym w świetle prac nad nowym kodeksem cywilnym [w:] Czyny niedozwolone w prawie polskim i prawie porównawczym, pod red. M. Nesterowicza, Warszawa 2012, s. 369-383.
 • Olejniczak, Adam , Skutki zastrzeżenia zadatku dla odpowiedzialności odszkodowawczej kontrahenta, [w:] Problemy         polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego, red. K. Klafkowska-Waśniowska, M. Mataczyński, R. Sikorski, M. Sokołowski, Warszawa 2012, s. 97-108.
 • Olejniczak, Adam, Dodatkowe zastrzeżenia umowne [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań - część ogólna, Tom 5, red. E. Łętowska, Warszawa 2013, 2. wydanie zmienione i uzupełnione, s. 1065-1102.
 • Mularski, Krzysztof, Olejniczak, Adam, Ochrona uprawnionego z tytułu prawa pierwokupu przed pozornymi oświadczeniami woli, RPEiS 2013, z. 1, s. 29-42.
 • Olejniczak, Adam, Umowy gospodarcze. Część ogólna [w:] Umowy w obrocie gospodarczym, red. A. Koch,J. Napierała, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, 3. wydanie zmienione i uzupełnione, s. 21-54.
 • Olejniczak, Adam, Umowy kompensacyjne [w:] System Prawa Handlowego. Międzynarodowe prawo handlowe, Tom 9, red. W Popiołek, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 913-946.
 • Olejniczak, Adam, Ustanie małżeństwa [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz LEX, pod red. H. Doleckiego i T. Sokołowskiego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2. wydanie zmienione i uzupełnione, Warszawa 2013, s. 375-447.
 • Radwański, Zbigniew, Olejniczak, Adam, Prawo cywilne - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2013, wydanie zmienione i uzupełnione.
 • Olejniczak, Adam, (red.) System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań - część ogólna, redakcja tomu 6., 2. wydanie, Warszawa 2014, wyd. C.H. Beck, ISBN 978-83-255-5668-0, 1729 s.
 • Olejniczak, Adam, Udaremnienie prawa pierwokupu - uwagi na tle art. 600 § 1 Kodeksu cywilnego, [w] Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi, red. A. Dańko-Roesler, A. Oleszko, R. Pastuszko, Warszawa 2014, s. 266-277.
 • Olejniczak, Adam, (w:) Kodeks cywilny. Komentarz Lex, pod red. A. Kidyby, t. III, Zobowiązania. Część ogólna, 2. wydanie, Warszawa  2014  [współautorzy: Z. Gawlik, A. Janiak, G. Kozieł, A. Pyrzyńska, T.Sokołowski]  – w tym, A. Olejniczak:  Komentarz do art. 353-365 (s. 31-134),art. 384-396 (s. 231-343), art. 415-449 (s. 415-595), art. 487-497, s. 766-794.
 • Olejniczak, Adam, (w:) Komentarz do zmian w kodeksie cywilnym wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. A. Kidyby, t. III, Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa  2014, s. 19-27.
 • Współczesne problemy prawa zobowiązań, redakcja naukowa: A.Olejniczak,. J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Warszawa 2015, wyd. C.H. Beck, ISBN 978-83-264-8052-2, ISSN 1897-4392, stron 810./współredakcja/.
 • Mularski, Krzysztof, Olejniczak, Adam, Prawo intertemporalne z perspektywy nauki prawa cywilnego, [w:] Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza i funkcje, red. J. Mikołajewicz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 401-471.
 • Radwański, Zbigniew, Olejniczak, Adam, Prawo cywilne - część ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2015, wydanie 13, zmienione i uzupełnione.
 • Olejniczak, Adam, Ustawowe prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 4921 k.c., Rejent 2015, nr 8, s. 9-26.
 • Olejniczak, Adam, (w:) Umowy gospodarcze. Część ogólna [w:] Umowy w obrocie gospodarczym, red. A. Koch, J. Napierała, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2015, wydanie 4, zmienione i uzupełnione.
 • Olejniczak, Adam, Komentarz do art. 66 i 662 - 721 k.c. [w:]  Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1 – 44911, pod red. M. Gutowskiego, Warszawa 2016
 • Olejniczak, Adam, Komentarz do art. 603-604 k.c. [w:]  Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450 – 1088, pod red. M. Gutowskiego, Warszawa 2016
 • Olejniczak, Adam, Odwołanie darowizny w formie pisemnej – uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, pod red. M. Frasa i P. Ślęzaka, Warszawa 2017, s. 307-318.
 • Université Rennes 1, Francja (1993,1994, 1998)
 • Institut du Droit Comparé, Paryż, Francja (1986)
 • Centre Européen Universitaire, Nancy, Francja (1979-1980)
 • Université de Luxembourg, Luksemburg (1975)
 • Brał udział w konferencji „Dobre praktyki w relacjach pomiędzy sędzią i profesjonalnym pełnomocnikiem w procesie cywilnym”, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, 9 grudnia 2016 roku, Warszawa
 • Wystąpienie podczas konferencji „Prawo cywilne – wyzwania legislacyjne i problemy praktyczne”  Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 3 czerwca 2016 roku, Warszawa
 • Organizator konferencji „Wkład Profesora Zbigniewa Radwańskiego w rozwój prawa”, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, 12 czerwca 2015 roku, Poznań
 • Brał udział w konferencji  „Sytuacja prawna dziecka w rodzinie”, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, 16 kwietnia 2015 roku, Warszawa
 • Organizator konferencji „Współczesne problemy prawa zobowiązań”, V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, 26-27 września 2014 roku, Poznań
 • Referat podczas konferencji „Problemy intertemporalne prawa sądowego, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu”, Sąd Apelacyjny w Poznaniu, 19 maja 2014 roku, Poznań
 • Referat podczas konferencji „W poszukiwaniu dobrego prawa”, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, 22 maja 2013 roku, Warszawa
 • Referat podczas konferencji „Nowe regulacje w prawie rodzinnym”, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, 26 listopada 2011 roku, Poznań.
 • Referat podczas konferencji „Nowy kodeks cywilny. Czyny niedozwolone w prawie polskim i porównawczym", IV Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 24-25 czerwca 2011 roku, Toruń
 • Referat podczas konferencji „Aktualne problemy prawa zobowiązań w Polsce”, Wolters Kluwer, listopad 2010, Warszawa
 • Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2016)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004)
 • Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2003)
 • Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1981)