Skip to main content

Powrót poziom wyżejTutoring

Tutoring 2.0

Program Indywidualnej Opieki nad Studentami

Od roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego wprowadzono nowoczesny Program Indywidualnej Opieki nad Studentami („Tutoring 2.0”), którego celami szczegółowymi są:

  1. Zmiana relacji między nauczycielem a studentem. Student jest partnerem naukowym nauczyciela i tym samym aktywnym uczestnikiem rozwoju własnych kompetencji i umiejętności;
  2. Uwzględnianie wiedzy oraz potencjału studentów Wydziału Prawa i Administracji w procesie kształtowania programu nauczania oraz przechodzenia od klasycznego kształcenia generalistów na rzecz kształcenia praktycznego opartego na rezultatach;
  3. Wprowadzenie do procesu kształcenia studentów Wydziału Prawa i Administracji „sztuki dialogu” i tym samym kształtowanie nowych elit społecznych i politycznych oraz uczynienie ze studentów i późniejszych absolwentów Wydziału twórców i współtwórców szeroko ujętego życia publicznego;
  4. Zachęcenie nauczycieli akademickich do większej efektywności oraz zwiększonej intensywności w zakresie własnego rozwoju zawodowego.

Organizacja i struktura Programu „Tutoring 2.0” przewiduje utworzenie dwóch grup studentów – Grupy ALFA i Grupy BETA.

W ramach Grupy ALFA zrzeszeni są wszyscy studenci stacjonarnych studiów prawniczych, którymi opiekują się wskazani przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji tutorzy. Jeden tutor opiekuje się maksymalnie 10-osobową grupą.

Podstawowymi zadaniami tutorów są:

  • pomoc studentom w pilotowaniu „Portfolio studenta”;
  • monitorowanie osiągnięć studentów w trakcie całego toku studiów;
  • służenie doradztwem w planowaniu ścieżki kariery zawodowej;
  • pomoc naukowa i dydaktyczna w razie takiej konieczności.

Obowiązkiem studenta jest prowadzenie „Portfolio studenta”, które jest instrumentem dokumentującym pozaprogramowe dokonania studentów. 

Po ukończeniu studiów, „Portfolio studenta” będzie jego „akademickim CV”. W „Portfolio studenta” znajdować się będzie informacja o aktywności naukowej studenta (wystąpienia na seminariach i konferencjach, wygłoszone referaty, opublikowane eseje, artykuły, prace, etc.), aktywności społecznej (udział w wolontariacie, działalność w ramach organizacji pozarządowych, etc.), aktywności sportowej, itd. Nadto, „Portfolio studenta” będzie dokumentowało organizatorską działalność studenta w Uczelni obejmującą m.in. udział w pracach kół naukowych, współorganizację i organizację seminariów, konferencji, szkoleń, udział w pracach Samorządu Studenckiego, etc.

Grupa BETA adresowana jest włączenie do studentów Wydziału Prawa i Administracji, którzy ukończyli III semestr jednolitych studiów magisterskich lub studiów I stopnia oraz II semestr studiów II stopnia i są zainteresowani rozwijaniem własnej działalności naukowej a także badawczej we współpracy z zatrudnionymi w Uczelni nauczycielami akademickimi.

Wszyscy pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji mają możliwość podjęcia się opieki merytorycznej nad zainteresowanymi studentami. Efektami współpracy studentów z wybranymi tutorami powinny być opracowania naukowe w postaci artykułów, esejów, rozpraw oraz projektów badawczych przewidzianych do finansowania w ramach dostępnych funduszy zewnętrznych. Niewątpliwą wartością dodaną takiej współpracy jest pogłębienie wiedzy z wybranych dziedzin prawa oraz rozwinięcie umiejętności w zakresie metodologii prowadzenia badań naukowych i przygotowywania profesjonalnych opracowań naukowych.

Zasady organizacji Programu Indywidualnej Opieki nad Studentami