Skip to main content

Powrót poziom wyżejKatedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

AcademicOrder

dr hab. Justyna Zajdel-Całkowska

Wykładowca
Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

prof. dr hab. Artur Kuś

dr Dominika Harasimiuk


Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. naukowych i współpracy międzynarodowej

dr Ewa Jasiuk


Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. jakości kształcenia

Badania naukowe podejmowane w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego:

 • nauka o administracji publicznej,
 • teoria administracji publicznej,
 • proces decyzyjny w sektorze publicznym i administracji,
 • kultura administrowania,
 • kryteria oceny administracji publicznej,
 • ustrój miast stołecznych,
 • autonomia uniwersytetów,
 • prawo szkolnictwa wyższego,
 • jakość administracji,
 • ewaluacja polityk publicznych,
 • prawo celne,
 • prawo finansów publicznych,
 • administracja Unii Europejskiej,
 • prawo samorządu terytorialnego,
 • postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne,
 • status służb mundurowych

Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych
grupa seminaryjna
prof. zw. dr hab. Artur Kuś

 • Magdalena Kuszmider
 • Aldona Przybylska-Lemieszczuk
 • Robert Karewicz
 • Rafał Solis
 • Aleksandra Matniejko – Demusiak
 • Karol Strzała
 • Tomasz Olszewski
 • Olga Łukasiewicz

 

 

 

Prof. dr hab. Artur Kuś – pytania na egzamin dyplomowy 

(seminarium: prawo administracyjne i finansowe - krajowe i Unii Europejskiej)

 • Pojęcie prawa administracyjnego
 • Sankcje w prawie administracyjnym
 • Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy i administrację publiczną
 • Instytucje Unii Europejskiej
 • Swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
 • Wyjaśnij pojęcia: organ administracji publicznej, organ administrujący, urząd
 • Samorząd terytorialny i samorządy specjalne
 • Odwołanie od decyzji i skarga do sądu administracyjnego
 • Administracja rządowa
 • Samorząd w gminie
 • Samorząd w powiecie
 • Samorząd w województwie
 • Formy działania administracji publicznej
 • Decyzja administracyjna
 • Ugoda administracyjna
 • System sądownictwa administracyjnego w Polsce
 • Pozycja prawna radnego
 • Pojęcie i rodzaje podatków i opłat w Polsce
 • Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe
 • Podatek VAT i podatek akcyzowy
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • Podatki samorządowe
 • Zasady i podstawowe instytucje prawa celnego
 • Pojęcie i charakter prawa dewizowego
 • Krajowa Administracja Skarbowa
 • Unikanie a uchylanie się od opodatkowania
 • Pojęcie finansów publicznych
 • Obywatelstwo polskie i unijne
 • Swoboda działalności gospodarczej
 • Wartości, zasady i etyka w administracji i sądownictwie