Skip to main content

Powrót poziom wyżejJakość kształcenia

Jakość kształcenia

Wewnętrzny system jakości kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego jest wciąż udoskonalany. Został dostosowany do wymogów wynikających z reformy nauki i szkolnictwa wyższego i spełnia przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), a także przepisów rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz. U. z dnia 30 września 2011 r.); z dnia 5 października 2011r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 131); z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z dnia 24 listopada 2011 r.) oraz z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1273).

Opracowując wewnętrzny system jakości kształcenia wzorowaliśmy się też na założeniach opisanych w publikacji prof. Andrzeja Kraśniewskiego pt. "Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego", MNISZW, Warszawa 2011 (http://www.nauka.gov.pl).

Poniżej w załącznikach znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące wewnętrznego systemu jakości kształcenia obowiązującego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego: