Dziekanem Wydziału Medycznego jest dr hab. Paweł Olszewski, wieloletni pracownik Uczelni Łazarskiego i Polskiej Akademii Nauk. Dotychczas pełnił funkcje dziekana, prodziekana ds. jakości kształcenia, pełnomocnika dziekana Wydziału Medycznego ds. rozwoju kierunku. W swojej karierze zawodowej poza pracą dydaktyczną i badawczą zajmuje się zarządzaniem projektami edukacyjnymi i badawczymi. Od siedmiu lat pracuje przy tworzeniu i rozwijaniu kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego. 

Stanowisko prodziekana ds. kształcenia przedklinicznego objął prof. dr hab. Jarosław Wysocki, wieloletni pracownik Zakładu Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie WUM). Kierował Zakładem Morfologii Kręgowców Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlce). Zorganizował i kierował pracowniami naukowymi przeznaczonymi do badań w zakresie anatomii klinicznej i kształcenia podyplomowego lekarzy w Zakładzie Anatomii Prawidłowej AM w Warszawie oraz w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu (obecnie Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy).

Posiada doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, dietetyki, pielęgniarstwa, biologii i ratownictwa medycznego. Współpracuje w zakresie naukowym i organizacyjnym ze specjalistami reprezentującymi różne obszary, dziedziny i dyscypliny naukowe. Prowadził i prowadzi badania z zakresu nauk podstawowych o charakterze aplikacyjnym.

Prodziekanem do spraw studenckich została dr nauk med. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk, okulista, członek Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, sekretarz Zarządu Głównego PTA przez dwie kadencje, adiunkt w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej WUM. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami I i II Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, Wydziału Nauki o Zdrowiu. Była opiekunem roku i przedstawicielem do Rady Pedagogicznej Fizjoterapii II Wydz. Lek. oraz Audiofonologii I Wydz. Lek. Opiekun naukowy, recenzent, promotor prac licencjackich i magisterskich. Wykładowca wizytujący na Wydziale Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autorka publikacji z zakresu anatomii i okulistyki.

Prodziekanem ds. dydaktyki jest prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa, ordynator Oddziału Wewnętrznego i Chorób Płuc Szpitala EMC im. św. Anny w Piasecznie, członek Komisji Chorób Układu Oddechowego Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN, były konsultant krajowy Ministra Zdrowia ds. obronności kraju w dziedzinie chorób wewnętrznych. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny pneumonologii, alergologii, bioterroryzmu i bezpieczeństwa zdrowotnego. 

Prowadził i nadal prowadzi innowacyjne badania na materiale klinicznym, uwzględniające przebieg chorób, wpływ leczenia i innych czynników współistniejących. Zrealizował ponad 25 projektów badawczych w zakresie nowych leków.

Pełnomocnikiem Dziekana ds. organizacyjnych została lek. Natasza Blek, lekarka, absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (2016). Członkini Honorowa i wieloletnia działaczka Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, w latach 2014-2015 Prezydent Stowarzyszenia. Od maja 2017 członkini online teamu AMEE (An International Association For Medical Education) - organizacji zajmującej się rozwojem edukacji medycznej. Już w trakcie studiów przeprowadziła około 1500 godzin szkoleń dla studentów medycyny i młodych lekarzy.

Obecnie pracuje w zespole Instytutu Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego. Opiekunka koła naukowego "Health Innovations". W trakcie specjalizacji z neurologii.

Nasi wykładowcy to między innymi:

Poznaj całą naszą kadrę.