Decyzją Senatu Uczelni Łazarskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. dziekanem Wydziału Medycznego został prof. dr hab. Piotr Zaborowski, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i zakaźnych, pedagog, autor i współautor podręczników i publikacji z zakresu gastroenterologii, hepatologii, chorób zakaźnych i wewnętrznych, prawa medycznego, filozofii medycyny i etyki.

W latach 2005-2008 pełnił funkcję prorektora ds. dydaktyczno-wychowawczych WUM. Brał udział we wdrażaniu Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej w obszarze medycyny oraz metody nauczania problemowego. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych, polskich i międzynarodowych. 

Stanowisko prodziekana ds. kształcenia przedklinicznego objął prof. dr hab. Jarosław Wysocki, wieloletni pracownik Zakładu Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie WUM). Kierował Zakładem Morfologii Kręgowców Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlce). Zorganizował i kierował pracowniami naukowymi przeznaczonymi do badań w zakresie anatomii klinicznej i kształcenia podyplomowego lekarzy w Zakładzie Anatomii Prawidłowej AM w Warszawie oraz w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu (obecnie Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy).

Posiada doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, dietetyki, pielęgniarstwa, biologii i ratownictwa medycznego. Współpracuje w zakresie naukowym i organizacyjnym ze specjalistami reprezentującymi różne obszary, dziedziny i dyscypliny naukowe. Prowadził i prowadzi badania z zakresu nauk podstawowych o charakterze aplikacyjnym.

Prodziekanem do spraw studenckich została dr nauk med. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk, okulista, członek Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, sekretarz Zarządu Głównego PTA przez dwie kadencje, adiunkt w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej WUM. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami I i II Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, Wydziału Nauki o Zdrowiu. Była opiekunem roku i przedstawicielem do Rady Pedagogicznej Fizjoterapii II Wydz. Lek. oraz Audiofonologii I Wydz. Lek. Opiekun naukowy, recenzent, promotor prac licencjackich i magisterskich. Wykładowca wizytujący na Wydziale Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autorka publikacji z zakresu anatomii i okulistyki.