Dziekanem Wydziału Medycznego jest dr hab. Paweł Olszewski, wieloletni pracownik Uczelni Łazarskiego i Polskiej Akademii Nauk. Dotychczas pełnił funkcje dziekana, prodziekana ds. jakości kształcenia, pełnomocnika dziekana Wydziału Medycznego ds. rozwoju kierunku. W swojej karierze zawodowej poza pracą dydaktyczną i badawczą zajmuje się zarządzaniem projektami edukacyjnymi i badawczymi. Od siedmiu lat pracuje przy tworzeniu i rozwijaniu kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego. 

Prodziekanem do spraw studenckich została dr nauk med. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk, okulista, członek Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, sekretarz Zarządu Głównego PTA przez dwie kadencje, adiunkt w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej WUM. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami I i II Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, Wydziału Nauki o Zdrowiu. Była opiekunem roku i przedstawicielem do Rady Pedagogicznej Fizjoterapii II Wydz. Lek. oraz Audiofonologii I Wydz. Lek. Opiekun naukowy, recenzent, promotor prac licencjackich i magisterskich. Wykładowca wizytujący na Wydziale Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autorka publikacji z zakresu anatomii i okulistyki.

Prodziekanem ds. dydaktyki jest prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa, ordynator Oddziału Wewnętrznego i Chorób Płuc Szpitala EMC im. św. Anny w Piasecznie, członek Komisji Chorób Układu Oddechowego Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN, były konsultant krajowy Ministra Zdrowia ds. obronności kraju w dziedzinie chorób wewnętrznych. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny pneumonologii, alergologii, bioterroryzmu i bezpieczeństwa zdrowotnego. 

Prowadził i nadal prowadzi innowacyjne badania na materiale klinicznym, uwzględniające przebieg chorób, wpływ leczenia i innych czynników współistniejących. Zrealizował ponad 25 projektów badawczych w zakresie nowych leków.

Prodziekanem do spraw współpracy międzynarodowej został dr hab. n. med. Łukasz Szarpak, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof, Redaktor Naczelny "Disaster and Emergency Medicine Journal", Z-ca redaktora naczelnego czasopisma "Postępy Nauk Medycznych", Academic Editor w „Medicine (Baltimore)’ oraz Associate Editor w BMC Anesthesiology.

Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami polsko – i anglojęzycznymi. Opiekun naukowy, recenzent, promotor prac doktorskich. Opiekun II roku studentów kierunku lekarskiego na Uczelni Łazarskiego. Opiekun studenckiego koła naukowego "Student’s Journal Club". Autor ponad 600 publikacji naukowych z zakresu medycyny ratunkowej i anestezjologii.

Nasi wykładowcy to między innymi:

Poznaj całą naszą kadrę.