Informacje o praktykach wakacyjnych kierunek lekarski Wydział Medyczny

Informacje ogólne

 • Praktyka po I roku w zakresie:
  • Opieka nad chorym - 120 godzin (4 tygodnie), dowolny oddział w szpitalu.
 • Praktyka po II roku w zakresie:
  • Lecznictwo otwarte – 90 godzin (3 tygodnie), gabinet lekarza rodzinnego,
  • Pomoc doraźna – 30 godzin (1 tydzień) w Stacji Pogotowia Ratunkowego lub Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 • Student zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem praktyk zawodowych.
 • Opiekunem studenckich praktyk jest dr n.med. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk.
 • Formularze wniosków i dokumentów związanych z odbywaniem praktyk zawodowych są do pobrania poniżej, w dziekanacie Wydziału Medycznego w godzinach jego pracy lub w zasobach na stronie e-uczelni.

Terminarz obiegu dokumentów

Od 01.04 do 12.04.2019 r.

 • składanie wniosków o zorganizowanie praktyki przez Uczelnię w placówkach, z którymi Uczelnia ma zawarte umowy o praktyki (formularz dostępny – patrz informacja ogólna pkt 2.)
 • składanie wniosków o wyrażenie zgody na zorganizowanie przez studenta praktyki we własnym zakresie (formularz dostępny – patrz informacja ogólna pkt 2.).

Od 15.04 do 23.04.2019 r.

 • wydawanie zgód na odbycie praktyk zawodowych w innych placówkach, na podstawie wniosków studentów o wyrażenie zgody na zorganizowanie przez studenta praktyki we własnym zakresie,
 • w przypadku braku zgody Dziekana Wydziału Medycznego na odbycie praktyki w placówce wskazanej przez studenta, student jest zobligowany do wskazania innej placówki.

Od 25.04.2019 r.

 • Wydawanie skierowań na praktyki.

Od 15.05.2019 r.

 • Wydawanie dzienników praktyk oraz dokumentów związanych z odbywaniem praktyk, wymienionych w § 4 ust. 2 Regulaminie praktyk zawodowych.

 

Placówka przyjmująca studenta na praktykę może:

 • przed rozpoczęciem praktyki przeprowadzić szkolenie studenta z zakresu BHP i p.poż. w miejscu i terminie prze siebie wyznaczonym,
 • wymagać od studenta stosownego ubioru medycznego, ochronnego,
 • wymagać od Uczelni podpisania porozumienia na odbycie praktyki zawodowej (dotyczy placówek, w których student organizuje praktykę we własnym zakresie).