Informacje o praktykach wakacyjnych kierunek lekarski Wydział Medyczny

I rok - OPIEKA NAD CHORYM

 1. Informacje ogólne
  • Student zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem wakacyjnych praktyk studenckich zamieszczonym poniżej;
  • Formularze wniosków i dokumentów związanych z odbywaniem wakacyjnej praktyki są do pobrania poniżej, w Dziekanacie Wydziału medycznego w godzinach jego pracy lub w zasobach na stronie e-uczelni.
  • Przypominamy o konieczności posiadania ubezpieczenia OC ważnego w okresie obowiązywania praktyki.
  • Opiekunem studenckiej praktyki jest dr n.med. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk. 
  • Z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk Wakacyjnych w sprawach organizacyjnych związanych z odbywaniem praktyki można kontaktować się pod adresem mailowym k.kusal@lazarski.edu.pl, lub w godzinach od 9.00 do 16.00 w dni robocze pod nr tel. 22 54 35 400.
 2. Terminarz obiegu dokumentów
  • Do 15.05.2018r.
   • składanie wniosków o zorganizowanie praktyki przez Uczelnię w placówkach, z którymi Uczelnia ma zawarte umowy o praktyki (formularz dostępny – patrz informacja ogólna pkt 2.)
   • składanie wniosków o wyrażenie zgody na zorganizowanie przez studenta praktyki wakacyjnej we własnym zakresie (formularz dostępny – patrz informacja ogólna pkt 2.).
  • Od 16.05 do 18.05.2018r.
   • wydawanie zgód na odbycie praktyki wakacyjnej w innych placówkach, na podstawie wniosków studentów o wyrażenie zgody na zorganizowanie przez studenta praktyki wakacyjnej we własnym zakresie,
   • w przypadku odmowy udzielenia zgody na odbycie praktyki wakacyjnej przez Dziekana Wydziału Medycznego w innej placówce, student jest zobligowany do wskazania innej placówki.
  • Od 22.05.2018r.

   Wydawanie skierowań na praktyki oraz dokumentów związanych z odbywaniem praktyk, wymienionych w § 4 ust. 2 Regulaminu odbywania praktyki wakacyjnej.

 3. Placówka przyjmująca studenta na praktykę może:

  • przed rozpoczęciem praktyki przeprowadzić szkolenie studenta z zakresu BHP i p.poż. w miejscu i terminie prze siebie wyznaczonym,
  • wymagać od studenta stosownego ubioru medycznego, ochronnego,
  • wymagać od Uczelni podpisania porozumienia na odbycie praktyki wakacyjnej (dotyczy placówek, w których student organizuje praktykę we własnym zakresie).