Wartością naszych studiów jest indywidualizacja procesu nauczania. Nie są to studia masowe, a raczej elitarne. Kształcimy w małych grupach, korzystając z najnowszych materiałów edukacyjnych i rozwiązań technologicznych. Opieramy się na najlepszych doświadczeniach nauczania medycyny w Polsce.

Uczymy praktyki zawodu z dużym naciskiem na kształcenie postaw. Zależy nam, by nasi studenci — przyszli lekarze — potrafili skutecznie komunikować się z pacjentami. W związku z tym zajęcia praktyczne rozwijają umiejętność komunikacji zarówno z pacjentem, jak i zespołem medycznym, rozumianą jako niezbędne narzędzie pracy lekarza.

Program studiów medycznych na naszej uczelni zapewni absolwentom doskonałe przygotowanie do wykonywania zawodu lekarza w każdym systemie opieki zdrowotnej. Istotnym uzupełnieniem jest kształcenie w zakresie dodatkowych przedmiotów, ważnych z punktu widzenia możliwych ścieżek kariery, takich jak prawo medyczne i elementy zarządzania.

Jakość kształcenia

Wewnętrzny system jakości kształcenia na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego jest wciąż udoskonalany. Został dostosowany do wymogów wynikających z reformy nauki i szkolnictwa wyższego i spełnia przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), a także przepisów rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej, z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1596); Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6-8 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1594) oraz z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1273, z późn. zm.).

Opracowując wewnętrzny system jakości kształcenia, wzorowaliśmy się też na założeniach opisanych w publikacji prof. Andrzeja Kraśniewskiego pt. „Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego”, MNISZW, Warszawa 2011 (http://www.nauka.gov.pl).

Zajęcia sportowe dla każdego studenta

Wszyscy studenci mogą nieodpłatnie korzystać z siłowni - 3 razy w tygodniu w wyznaczonych godzinach.

W miarę wolnych miejsc można dołączyć do grup WF-owych i ćwiczyć: jogę, fitness, pływanie oraz inne aktywności w zależności od oferty w danym semestrze.

Zapraszamy do sekcji sportowych AZS. Są to m.in.: futsal (piłka nożna halowa), siatkówka, tenis, golf, cheerleaderki. Zachęcamy także do udziału w zawodach akademickich.