Projekt - Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence. Doskonałość w kształceniu.

Informacje podstawowe:
Realizacja projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence. Doskonałość w kształceniu” współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Projekt realizowany jest przez Uczelnię Łazarskiego w partnerstwie ze Szpitalem Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, w okresie od 01.01.2019 r. do 30.09.2022 r., na podstawie umowa o dofinansowanie nr POWR.05.03.00-00-0005/18-00 zawartej dnia 24.04.2019 r. ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia.

Grupę docelową projektu stanowią: studenci i studentki kierunku lekarskiego oraz pielęgniarstwa, kadra akademicka zaangażowana do realizacji zajęć symulacyjnych oraz instytucjonalnie Uczelnia Łazarskiego.

Cel projektu:
Podniesienie jakości kształcenia na kierunkach lekarskim i pielęgniarstwie Uczelni Łazarskiego poprzez wdrożenie adekwatnego do potrzeb Programu Rozwojowego opartego o wieloprofilowe centrum symulacji medycznych (dalej: CSM). Osiągnięcie celu nastąpi poprzez realizację celów szczegółowych:

 • wzmocnienie bazy dydaktycznej umożliwiającej kształcenie praktyczne metodą symulacji medycznej - dzięki utworzeniu i wyposażeniu CSM;
 • wzrost kompetencji kadry dydaktycznej kształcącej na kierunkach medycznych poprzez umożliwienie doskonalenia się na kursach/szkoleniach/stażach;
 • zwiększenie kompetencji studentów w zakresie praktycznych aspektów zawodu poprzez realizację części zajęć praktycznych w warunkach sal symulacyjnych, włączając w to udział pacjenta standaryzowanego oraz naukę opartą o scenariusze przygotowane przez doświadczonych lekarzy praktyków zatrudnionych w klinikach.

Planowane efekty:
Efektem bezpośrednim projektu (stan docelowy) będzie stan, w którym absolwent naszej uczelni - lekarz lub pielęgniarka - jest przygotowany na najwyższym poziomie do pracy w zawodzie, który poza wiedzą teoretyczną jest biegły w wykonywaniu praktycznych procedur medycznych, mając przy tym wysoko rozwinięte kompetencje społeczne. 

Uczelnia Łazarskiego dzięki nowoczesnemu ośrodkowi wyposażonemu w wysokospecjalistyczny sprzęt oraz wykwalifikowanej kadrze - gwarantować będzie nauczanie medycyny na wysokim, światowym poziomie. 

Wartość projektu:
13 263 743,24 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
11 178 682,80 zł

Beneficjent realizując projekt pn. „Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence. Doskonałość w kształceniu” stosuje zasady określone w:
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence zlokalizowane jest na 7. piętrze w sektorze F Uczelni Łazarskiego. CSM posiada zróżnicowane i innowacyjne zasoby techniczne i edukacyjne. Bazę dydaktyczną stanowią:

 • konwertowana sala laboratoryjna nauczania umiejętności klinicznych, chirurgicznych oraz technicznych, pełniąca również rolę sali pacjenta standaryzowanego,
 • sala symulacji z zakresu BLS i ALS,
 • salę intensywnej terapii,
 • blok operacyjny,
 • sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,
 • sala pielęgniarstwa wysokiej wierności,
 • szpitalny oddział ratunkowy, który docelowo zostanie przeniesiony na rozbudowywany parter, gdzie swoje miejsce znajdzie także symulator karetki do ćwiczeń z zakresu symulacji wysokiej wierności.

Centrum Symulacji Medycznej w swoich zasobach posiada sale symulacji wysokiej wierności, które zostały wyposażone w sprzęt typowy dla określonych sal szpitalnych  (np. oddział intensywnej terapii, blok operacyjny, itp.).

Aby umożliwić dydaktykom i studentom dokonanie dokładnej analizy zachowań, zdarzeń czy zweryfikować poprawność wykonywanych procedur medycznych podczas przeprowadzanych zajęć, pomieszczenia te, zostały wyposażone w wysokiej jakości sprzęt umożliwiający nagrywanie obrazu i dźwięku. Do każdej z sal symulacji wysokiej wierności przyporządkowana jest sala analizy zajęć (debriefingu) z odpowiednią infrastrukturą umożliwiającą sprawny zapis i odtwarzanie plików debriefingu oraz ich bezpieczne archiwizowanie. Dodatkowo zostały wyodrębnione specjalnie pokoje sterowania, które umożliwiają obserwacje sali symulacji wysokiej wierności przez lustro weneckie oraz komunikowania się pomiędzy instruktorem a studentami.

Dokumenty projektowe

 • Harmonogram udzielania wsparcia dla kadry dydaktycznej i technicznej_Aktualizacja 3 [PDF]
 • Harmonogram udzielania wsparcia dla studentów i studentek w ramach I i II EDYCJI REKRUTACJI - aktualizacja 19.05.2021 [PDF]

 
Formy wsparcia Projektu:

 • Wsparcie dla kadry dydaktycznej i technicznej w ramach projektu będzie realizowane w formie szkoleń certyfikowanych, stażów, kursów lub warsztatów. Szczegółowe informacje dotyczące form wsparcia przedstawione są w regulaminie rekrutacji.
 • Wsparcie dla studentów i studentek Wydziału Medycznego w ramach projektu będzie realizowane w formie zajęć dodatkowych z zakresu symulacji medycznej. Szczegółowe informacje dotyczące form wsparcia przedstawione są w regulaminie rekrutacji.


Oferty pracy

 • stanowisko: Technik symulacji - 21.09.2021 r. [PDF]
 • stanowisko: Technik symulacji - 18.08.2021 r. [PDF]
 • stanowisko: Technik symulacji - 21.07.2021 r. [PDF]
 • stanowisko: Nauczyciel – Instruktor symulacji - 21.07.2021 r. [PDF]
 • stanowisko: Technik symulacji - 01.06.2021 r. [PDF]
 • stanowisko: Technik symulacji - 11.02.2021 r. [PDF]
 • stanowisko: Koordynator SP - 17.11.2020 r. [PDF]
 • stanowisko: Technik asystent do pracy z pacjentem symulowanym i charakteryzator - 09.11.2020 r. [PDF]
 • stanowisko: Technik symulacji - 04.09.2020 r. [PDF]
 • stanowisko: Koordynator SP - 07.07.2020 r. [PDF]
 • stanowisko: Technik symulacji - 07.07.2020 r. [PDF]
 • stanowisko: Koordynator SP - 06.05.2020 r. [PDF]
 • stanowisko: Koordynator SP - 28.02.2020 r. [PDF]
 • stanowisko: Zastępca Kierownika - 02.10.2019 r. [PDF]
 • stanowisko: Technik symulacji - 16.09.2019 r. [PDF]
 • stanowisko: Instruktor symulacji - 17.07.2019 r. [PDF]
 • stanowisko: Technik symulacji - 19.06.2019 r. [PDF]
 • stanowisko: Technik symulacji - 10.06.2019 r. [PDF]
 • stanowisko: Technik symulacji - 02.01.2019 r. [PDF]

Biuro Projektu

Uczelnia Łazarskiego
sektor "D"; pokój 302
e-mail: csm.wm@lazarski.edu.pl
telefon: +48 22 54 35 339

Kierownik Projektu:
dr hab. Paweł Olszewski

/fileadmin/user_upload/_processed_/8/6/csm_Rekrutacja_studentow_CSM-_samo_zdjecie_7f33a937d1.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/c/b/csm_IMG_20210126_144509_434ded957b.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/e/8/csm_shutterstock_1680942118_292863730b.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/c/1/csm_Picture2_65d06d1e21.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/4/8/csm_Picture1_7fe022895f.jpg
/fileadmin/user_upload/_processed_/d/9/csm_karetka_f0f12d5d7c.jpg