Skip to main content

Powrót poziom wyżejKatedra Badań nad Polityką

O katedrze

Katedra Badań nad Polityką

OBSZAR BADAWCZY: Katedra Badań nad Polityką prowadzi badania interdyscyplinarne dotyczące:

 • problematyki władzy
 • teorii politycznych
 • kwestii tożsamości
 • historycznych, społecznych i antropologicznych uwarunkowań polityki

PODEJŚCIE BADAWCZE: Badania pracowników Katedry mieszczą się w ramach szerokiej tradycji interpretacji polityki i odwołują się one do warsztatu politologii oraz historii, w tym w szczególności do teorii polityki, myśli politycznej, antropologii polityki oraz politologii porównawczej.

BADANIA I PROJEKTY NAUKOWE: Obecne prace i projekty badawcze pracowników Katedry sytuują się w ramach nauk politycznych, studiów europejskich i amerykańskich i dotyczą:

 • procesów integracji i tożsamości europejskiej
 • problemu granic Europy i kryzysu migracynego (polityki sąsiedztwa UE, praktyk granicznych Schengen oraz problematyki uchodźców)
 • tranzytologii, demokratyzacji oraz europeizacji państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz obszaru post-radzieckiego (w szczególności współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej)
 • badania uwarunkowań społecznych i historycznych państw Europy Środkowej i Wschodniej
 • analizy kluczowych przedstawicieli myśli politycznej i teorii polityki (m.in. Lord Acton, Eric Voegelin, Alexis de Tocqueville, Michel Foucault)
 • problematyce wolności politycznych i relacji jednostka - władza
 • polityki amerykańskiej i stosunków transatlantyckich
 • procesów kształtowania się tożsamości w globalnej kulturze masowej

DYDAKTYKA: Pracownicy Katedry Badań nad Polityką tworzą zespół programu studiów anglojęzycznych International Relations and European Studies z podwójnym dyplomem polskim i brytyjskim realizowanym przez Uczelnię Łazarskiego wspólnie z Coventry University.

WSPÓŁPRACA NAUKOWA: Katedra Badań nad Polityką współpracuje naukowo z kilkoma krajowymi i międzynarodowymi sieciami i organizacjami badawczymi, a jej pracownicy należą do najważnieszych politologicznych towarzystw naukowych: 

ENGLISH VERSION

RESEARCH AREA: Department of Government Studies runs the interdisciplinary research in the area of:

 • Power relations
 • Political theory
 • Identity issues
 • Historical, social and anthropological dimensions of politics

RESEARCH APPROACH: Department’'s academic staff adheres to the broad tradition of interpretation of politics. Its scholars refer to methodologial tools of political science and history, in particular to political philosophy, political anthropology and comparative politics.

RESEARCH AND PROJECTS: Current research works of Department of Government Studies are anchored within political science, European Studies and American Studies and they focus on:

 • European identity and integration processes
 • Europe’s borders and migration crisis (refugee crisis in the EU, Schengen practices and the EU’s neighbourhood policy)
 • Transition, democracy and democratisation studies of Central-Eastern Europe (Visegrad Group) and of the post-Soviet space
 • Social, historical and political developments in Central and Eastern Europe
 • Studying key modern political thinkers  (i.e. Lord Acton, Eric Voegelin, Alexis de Tocqueville, Michel Foucault)
 • American politics and transatlantic relations
 • Identity formation processes in the global perspective
 • Political liberty and Individual-Government relations 

TEACHING: Academics of Department of Government Studies teach in the English programs of International Relations and European Studies in the double-diploma degree with Coventry University.

RESEARCH COLLABORATION: Department of Government Studies cooperates with the few established national and international academic networks and associations:

dr Spasimir Domaradzki

Adiunkt
Kierownik Katedry Badań nad Polityką

dr Jan Grzymski

Adiunkt
Sekretarz Katedry Badań nad Polityką

dr Ostap Kushnir

Adiunkt
Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. programowych i dydaktycznych, Dyrektor anglojęzycznego programu BA in Management na Uczelni Łazarskiego

dr Iryna Polets

Adiunkt

mgr Bauyrzhan Zhanuzakov


Asystent Dyrektora Programu programie studiów anglojęzycznych Uczelni Łazarskiego z podwójnym dyplomem z Coventry University

mgr Joanna Zientek

Starszy wykładowca

dr hab. Krzysztof Łazarski

Profesor nadzwyczajny
Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. studiów walidowanych

Badania

BADANIA EUROPEJSKIE:

 • Being refugee: a European narrative, (2017-2018), ekspert: dr Christopher Lash

Being refugee: a European narrative jest projektem finansowanym przez Unię Eiuropejską w ramach programu Europe for Citizens Programme, Action 1: European Remembrances. Projekt jest zaplanowany na 18 miesięcy i rozpocznie się w styczniu 2017 roku. Będzie go realizować Austriacka Akademia Nauk wraz z sześcioma europejskimi partnerami. Jednym z nich jest Uczelnia Łazarskiego, z ramienia której udział w projekcie bierze dr. Christopher Lash. Chociaż projekt skupia swoją uwagę głównie na XX i XXI wieku, to jego rolą jest ukazanie uniwersalności doświadczenia uchodźczego w Europie na przestrzeni wieków. Głównym celem projektu jest pokazanie, że Bycie Uchodźcą jest wspólnym europejskim doświadczeniem, które powinno ukształtować wspólną europejską narrację historyczną na ten temat. Oczekiwanym rezultatem projektu będą: cztery wystawy na temat uchodźców w czterech europejskich muzeach w miastach partnerów projektu (nie zakłada się na razie wystawy w Warszawie), monografia zbiorowa zawierająca artykuły naukowe uczestników projektu oraz wirtualna wystawa na stronie internetowej projektu. Dr Christopher Lash będzie uczestniczył w spotkaniach badawczych w Wiedniu oraz złoży artykuł naukowy do monografii zbiorowej.

BADANIA STATUTOWE:

 • Lord Acton a Polska, (2014-obecnie), wykonawca: Prof. Krzysztof Łazarski.

Przygotowanie nowej wersji książki pt. "Power Tends to Corrupt: Lord Acton's Study of Liberty" (Władza sprzyja deprawacji: Studia Lorda Actona nad wolnością) i dostosowanie jej dla potrzeb polskiego odbiorcy. Książka jest pierwszą pogłębioną analizą myśli Lorda Actona od ponad 50 lat. Prof. Krzysztof Łazarski przedstawia jego dorobek bardzo przystępnym językiem i skupia swoją uwagę na pojęciu „wolności” w zachodniej myśli politycznej. Książka prezentuje imponującą historią wolności i jest niezwykle przenikliwą analizą jednego z najważniejszych politycznych umysłów XIX wieku – Lorda Actona.

 • Modele transformacji ustrojowej w Europie Środkowej i Wschodniej, (2014 - obecnie), wykonawca: dr Spasimir Domaradzki.

Transformacja ustrojowa jest przedmiotem szeregu analiz ekonomicznych, politycznych, socjologicznych czy też kulturoznawczych. Wielu autorów rozpoznaje specyficzne mechanizmy i zależności, oraz ich oddziaływanie, które determinują okres przemian. Aktualne jednak pozostaje pytanie dlaczego w niektórych państwach transformacja się udała, a w innych nie? Dlaczego pośród państw, które pod koniec komunizmu znajdowały się na dosyć podobnym stopniu zaawansowania cywilizacyjnego dzisiaj można zauważyć wyraźne rozbieżności w każdej z dziedzin? Prowadzone badania koncentrują się na analizie trendów rozwoju w poszczególnych państwach regionu oraz porównania trendów zmian politycznych, społecznych i ekonomicznych z innymi regionami, które przeszły transformację.

 • Rozumienie koncepcji granic Europy na przykładzie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Partnerstwa Wschodniego, (2014 - obecnie), wykonawca: dr Jan Grzymski.

Projekt ma na celu zbadanie rozumienia koncepcji granic Europy, które można odnaleźć w konkretnych praktykach politycznych Unii Europejskiej, w szczególności w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa oraz, w odniesieniu do „wschodniej” granicy Europy, w ramach Partnerstwa Wschodniego. Chodzi o krytyczną analizę wyobrażeń i określonych sposobów konstruowania różnych koncepcji granic politycznych, kulturowych, społecznych przez polityków, ekspertów, urzędników z Unii Europejskiej. W projekcie zakłada się, że owe wyobrażenia i koncepcje granic mają bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki sąsiedztwa UE. Takie badanie pociąga za sobą także szereg innych kwestii, w tym przede wszystkim problem tożsamości europejskiej i sposób wywierania przez UE wpływu na swoje najbliższe otoczenie. Europejska Polityka Sąsiedztwa (ENP) oraz Partnerstwo Wschodnie (EaP) będą stanowić studium przypadku dla tak zakreślonych badań rozumienia koncepcji granic Europy. 

 • Rewolucje i przewroty polityczne jako przyczyna rozpoczęcia agresji militarnej oraz stawania się jej celem, (2016 - obecnie), wykonawca: dr Michał Kuź.

W nawiązaniu do literatury politologicznej dotyczącej rewolucji, punktem wyjścia tego projektu jest założenie, że w ciągu pięciu lat od rewolucji dramatycznie wzrasta prawdopodobieństwo, że dany kraj zaangażuje się w konflikt militarny. W literaturze tej brakuje jednak czytelnego określenia dotyczącego prawdopodobieństwa czy dane państwo będzie agresorem czy celem ataku. Celem projektu jest zbadanie jakie czynniki determinują określone typy działań militarnych, w które angażują się państwa, która przeszły w ciągu ostatnich pięciu lat rewolucję. Robocza hipoteza tego projektu zakłada, że kluczową rolę odgrywają czynniki geopolityczne i ekonomiczne, które kształtują wpływy regionalne danego państwa. W projekcie dr Michał Kuź proponuje podwójną typologię rewolucji. „Hegemoniczne rewolucje” (Chiny, Rosja, Francja) są rzadsze, lecz jeśli się zdarzają to wówczas tworzą mocne bodźce dla lokalnych hegemonów chcących przekształcić dany region i sprowokować konflikt militarny. „Peryferyjne rewolucje” są postrzegane przez lokalnych hegemonów jako zagrożenie ich wpływów i stąd porewolucyjne reżimy polityczne stają się łatwiejszym celem agresji militarnej.

ENGLISH VERSION

EUROPEAN PROJECTS:

 • Being refugee: a European narrative, (2017-2018), expert: dr Christopher Lash

Being refugee: a European narrative is an EU funded 18 month project within the framework of Europe for Citizens Programme, Action 1: European Remembrances run by the Austrian Academy of Sciences and including the participation of six partner institutions, including Lazarski University, in different European countries which will start in January 2017. Although its primary focus is on the 20th and 21st centuries the project will raise awareness of the fact that flight and expulsion are experiences which have been present in European societies over the centuries. The project thus argues that Being a refugee is a common European experience that should be made visible as a shared European narrative. The expected results of the project are as follows: firstly exhibits on a refugee theme in four museums situated in cities taking part in the project (this is not planned in Warsaw currently), secondly an edited volume containing academic articles from academics taking part in the project and finally a virtual exhibit on the project's website. As part of the project dr Christopher Lash will attend a number of project meetings in Vienna and write an academic article which will be published in the project's edited volume.

LAZARSKI UNIVERSITY RESEARCH GRANTS:

 • Lord Acton and Poland, (2014-ongoing), project leader: Prof. Krzysztof Łazarski.

The project aims at preparing the Polish edition of the book "Power Tends to Corrupt: Lord Acton's Study of Liberty". The research work will lead to adjusting the content of the book to the Polish readers. Prof. Krzysztof Łazarski presents in this monograph the first in-depth consideration of Acton’s thought in more than fifty years. He brings Acton’s work to light in accessible language, with a focus on his understanding of liberty and its development in Western history. A work akin to Acton’s overall account of the history of liberty, with a secondary look at his political theory, this book is an outstanding exegesis of the theories and findings of one of the nineteenth century’s keenest minds.

 • The Models of Transition in Central and Eastern Europe, (2014 - ongoing), project leader: Dr. Spasimir Domaradzki.

Political transition in Central and Eastern Europe has been already studied in many different aspects: economic, political, sociological and anthropological. Several scholars have identified specific mechanisms and correlations which  determined the course of the transition in Central-Eastern European states. However, what still seem not to be properly addressed is the question why in certain countries the transition was successful and in other ones it was unsuccessful. Why do countries, which at the moment of dissolution of the socialist bloc were at the same level of development, experience now different degree of political and economic development? The purpose of this project is to conduct a comparative analysis of different Central-European countries undergoing transition and compare their patterns of political, social and economic changes.

 • Europe's Borders. The cases of European Neighbourhood Policy and Eastern Partnership, (2014 - ongoing), project leader: Dr. Jan Grzymski.

This project analyzes the reconfiguration of the Europe’s borders, which is presupposed and practiced within the European Neighbourhood Policy and in particular the Eastern Partnership. It addresses to what degree the political imaginary of ENP and EaP’s political practices are based on a specific concept of Europe and its boundaries. It seems as if – in particular – the EaP’s imagination of Europe's border is being constructed by reproducing the deeply-seated opposition between Europe and Eastern Europe, where Eastern Europe is designated as being part of Europe by geography, but still in the process of becoming fully ‘European’. It also study how the ENP and EaP’s concepts of ‘neighborhood’ and ‘partnership’ – assuming that they follow European diffusionism and universalism – reframe the understanding of Europe’s borders and identity. Hence, this reserach deals with the problems of European identity and the EU's impact on its closest vicinity, where European Neighbourhood Policy and Eastern Partnership are the case studies.

 • Revolutions as a Cause of War Initiation and Becoming a Target, (2016 - ongoing), project leader: Dr. Michał Kuź.

The project starting point is the reference to the mainstream literature on revolutions, which points to the conclusion that within about five years from the onset of a revolution the probability that a given country will be involved in a military interstate dispute rises dramatically. However, there are no clear conclusions regarding the probability of becoming an instigator or a target of a conflict. The aim of this project is to examine which variables determine the exact type of military actions that the post-revolutionary state becomes involved in. The working hypothesis is that the geopolitical and economic factors, which shape a given states influence within its immediate international surrounding, play a pivotal role. Thus I arrive at a twofold typology of revolutions. The “hegemonic revolutions” (China, Russia, France) are generally more rare, however, when they do occur they create a powerful incentive on the part of the local hegemons to reshape its whole regional environment and thus become an instigator of military conflicts. The “peripheral revolutions”, on the other hand, are seen by local hegemons as a threat to their influence and thus make the post-revolutionary regimes a likely target of aggression.

Publikacje

KSIĄŻKI:

 • Michał Kuź, Alexis de Tocqueville’s Theory of Democracy and Revolutions, Warszawa, Lazarski University Press, ss. 132, 2016.

TŁUMACZENIA KSIĄŻEK:

 • Richard J. Bernstein, Odnowa teorii społecznej i politycznej, wprowadzenie Adam Chmielewski, przełożyli Jan Grzymski, Maciej Kassner, Andrzej Orzechowski, Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2015. Zobacz więcej.

ARTYKUŁY NAUKOWE:

 • Michał Kuź, Voegelinowska koncepcja symboli politycznych. Teoria i zastosowania. "Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne", 2016, Vol 51, s. 99-113.
 • Ostap Kushnir, Ukrainian policies in the Black Sea littoral: history, current trends and perspectives, "Journal of Contemporary European Studies", 2016. Zobacz więcej.
 • Spasimir Domaradzki, Tax policies in Poland, Slovakia, and Bulgaria: sitting on a ticking bomb or catching up with the West?, IREF WORKING PAPER NO.201603. Przeczytaj.
 • Spasimir Domaradzki, Poza umową stowarzyszeniową - perspektywy stosunków polsko-ukraińskich po szczycie UE w Wilnie. w: Stosunki polsko-ukrainskie 1991-2014 Próba bilansu, (red.) Marek Pietraś, Markijan Malskij, Beata Surmacz. Wydanictwo UMCS, Lublin 2016.
 • Krzysztof Łazarski, Acton a Polska. "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", 2016, nr 1 (52): str. 251-288. Przeczytaj.

ARTYKUŁY PUBLICYSTYCZNE:

 • Spasimir Domaradzki, "The Polish Question", artykuł dla Liberty Fund. Przeczytaj.
 • Spasimir Domaradzki, Gest donacji, Res Publica Nowa, Nr 2/2016 224/rok XXIX, s.12-15, Przeczytaj.
 • Michał Kuź, „Niemcy i terror idei”. Dziennik Gazeta Prawna, 21 kwietnia 2016 roku.

Działalność

Seminaria naukowe katedry

 • 14 czerwca 2016 roku - dr Spasimir Domaradzki, Polityka Prezydenta Bronisława Komorowskiego wobec Ukrainy, wystąpienie na połączonym zebraniu Katedry Badań nad Polityką oraz Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych.
 • 18 maja 2016 roku - dr Jan Grzymski, „Krąg ognia? Czy Europejska Polityka Sąsiedztwa poniosła porażkę?”, wystąpienie na połączonym zebraniu Katedry Badań nad Polityką oraz Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych.
 • 16 maja 2016 r. - dr Christopher Lash, "Ethnic cleansing and forced migration in the aftermath of World War Two: Lessons for present migration crises?". Dyskusja na seminarium Katedry Badań nad Polityką dotyczyła przesiedleń ludności po II wojnie światowej. Dr Lash przedstawił szczegółowo przykład przesidleń po 1945 roku z Łucka na Wołyniu do Zielonej Góry. W swoim wystąpieniu podkreślał główne ówczasne wyzawania dotyczące masowych migracji dla państwa, lokalnych wspólnot i dla samych przesiedleńców. Na zakończenie seminarium dr Lash moderował dyskusję na temat doświadczeń z powojennych przesiedleń dla obecnego kryzysu migracyjnego.
 • 16 listopada 2015 r. - wykład gościnny prof. Mark Kramer (Harvard University), „Contemporary Russia in a multipolar world”. Profesor Kramer analizował jaki wpływ na rosyjską politykę zagraniczną pozostawiła spuścizna po Związku Radzieckim. Zobacz więcej.

Wizyty studyjne

 • Prof. Krzysztof Łazarski odbył wizytę studyjną wraz z kwerendą biblioteczną na Cambridge University w Wielkiej Brytanii, 31 lipca - 7 sierpnia 2016 roku. Wizyta odbyła się w ramach badań statutowych i miała na celu kwerendę materiałów źródłowych w archiwum lorda Actona oraz innych zbiorów dotyczących wczesnego okresu myśli liberalnej w bibliotece Cambridge University.
 • Bauyrzhan Zhanuzakov wziął udział w prestiżowej szkole letniej Visegrad Summer School, która jest organizowana przez Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie, 4-18 lipca 2016 roku. Zobacz więcej.
 • Grupa 12 studentów programu International Relations and European Studies Uczelni Łazarskiego pod opieką dr. Spasimira Domaradzkiego i dr Jana Grzymskiego uczestniczyła w projekcie programu Erasmus+: We the Young People of Europe. Mirroring the Work of the European Parliament. Dialogue between young people and policy makers, koordynator projektu ze strony Uczelni Łazarskiego: dr Spasimir Domaradzki, Lecce, Włochy, 26 czerwca 2016 - 2 lipca 2016 r. Zobacz zapowiedź wyjazdu oraz podsumowanie wizyty.
 • Dr Jan Grzymski odbył w dniach 14-21 kwietnia 2016 roku wizytę studyjną na Wydziale Studiów Europejskich University of Amsterdam (UvA) w ramach programu Erasmus Plus. Zobacz więcej.
 • Dr Jan Grzymski odbył wizytę studyjną na Royal Holloway, University of London w ramach stydednium Corbridge Trust, lipiec-wrzesień 2015 r. Zobacz więcej.

Wykłady gościnne

 • Dr Christopher Lash wziął udział dyskusji jako ekspert w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszaweie pt. Kibice nie klienci, czyli rola fanów w dzisiejszym świecie piłki nożnej. Wystąpienie dr. Lasha dotyczyło pozycji kibiców w skomercjalizowanym sporcie oraz wzrastającej roli kibiców symaptyzujących ze skrajnie prawicowymi poglądami. Dr. Lash postulował zwiększenie roli konsultacji działań klubu z kibicami jako formy prewencji zachowań chuligańskich, 8 czerwca 2016 roku. Zobacz więcej.
 • Dr Michał Kuź był jednym z uczestników spotkania Center for European Policy Analysis (CEPA), Warszawa, 11 lutego 2016 r. Zobacz więcej.
 • Dr Spasimir Domaradzki wziął udział w seminarium poświęconym sprawom fiskalnym organizowanym przez Institute for Research in Economic and Fiscal Issue w King's College w Londynie, 27 listopada 2015 r. Zobacz więcej.
 • Dr Spasimir Domaradzki został zaproszony do udziału w zamkniętym spotkaniu spotkaniu Klubu PL-RU organizowanym przez Fundację im. Stefana Batorego, które odbyło się w Warszawie 19 października 2015 r. Zobacz więcej.

Wystąpienia na konferencjach

 • Dr Spasimir Domaradzki, dr Ostap Kushnir i dr Michał Kuź wygłosili prelekcje w ramach przygotowanego przez siebie panelu podczas konferencji "Great Transformations: Political science and the big questions of our time". To największa i najbardziej prestiżowa amerykańska konferencja politologiczna. Jej organizatorem jest American Political Science Association (APSA). 1-4 września 2016 r., Filadelfia, Stany Zjednoczone. Zobacz więcej.
 • Prof. Krzysztof Łazarski i dr Michał Kuź wzięli udział w 24. Kongresie International Political Science Association (IPSA), który odbył się w Poznaniu w dniach 23-28 lipca 2016 roku. Zobacz więcej.
 • Dr Spasimir Domaradzki był dyskutantem podczas II panelu - Structural dimension of the EU - Workshop, Overcoming the Crisis. How can we do it?, Wydział Dziennikrastwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, 21 czerwca 2016 roku.
 • Dr Jan Grzymski był dyskutantem w trakcie sympozjum międzynarodowej sieci badawczej Celtes Group podczas wystąpienia prof. Hartmuta Behra z Newcastle University w Wielkiej Brytanii pt. "Uncontrollable Mobilities and Territorial Governance in Modern Statehood and the EU: Migration and Government of Fluid Subjectivities", University of Amsterdam, Holandia, 20 kwietnia 2016 roku. Zobacz więcej.
 • Dr Spasimir Domaradzki brał udział w konferencji “Liberty, Liberalism, and International Relations”, Ratbor u Kolína, Czechy, 7 – 10 kwietnia 2016 roku.

Aktywność w mediach

 • Dr Jan Grzymski rozmawiał w audycji "Panorama Europejska" w Polskim Radiu 24 o przyszłości Unii Europejskiej w nawiązaniu do szczytu przywódców państw UE w Bratysławie, rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej Polski oraz do orędzia przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera, 16 września 2016 r. Zobacz wiecej.
 • Dr Christopher Lash rozmawiał w programie "Debata Jedynki" w I Programie Polskiego Radia na temat sytuacji Polaków w Wielkiej Brytanii w kontekście ostatnich ataków na Polaków oraz Brexitu, 7 września 2016 r. Zobacz więcej.
 • Dr Spasimir Domaradzki rozmawiał w Polskim Radiu 24 o konsekwencjach Brexitu dla Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, 17 sierpnia 2016 r. Zobacz więcej.
 • Dr Michał Kuź rozmawiał o wyborach prezydenckich w USA, konwencji republikanów i szansach Donalda Trumpa w programie „Debata poranka” na antenie Polskiego Radia 24. Zobacz więcej.
 • Dr Jan Grzymski rozmawiał w Polskim Radiu 24 o szansach dla polskich programów studiów anglojęzycznych po Brexicie w auducji "Dzień w gospodarce" red. Grażyny Raszkowskiej, 12 lipca 2016 r. Zobacz więcej.
 • Dr Michał Kuź rozmawiał w Polskim Radiu 24 na temat rezolucji przyjętej przez Parlament Europejski w sprawie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, 13 kwietnia 2016 r. Zobacz więcej.
 • Dr Jan Grzymski rozmawiał w IV Programu Polskiego Radia na temat studiów anglojęzycznych w Polsce, 22 marca 2016 r. Zobacz więcej.
 • Dr Michał Kuź rozmawiał w Polskim Radiu 24 o ustaleniach i skutkach brukselskiego szczytu UE-Turcja. Zobacz więcej.
 • Dr Spasimir Domaradzki rozmawiał w Polsat News 2 o polityce zagranicznej obecnego rządu, 4 lutego 2016 r. Zobacz więcej.
 • Dr Spasimir Domaradzki był gościem programu Rozmowy w Polsat News 2 na temat badania praworządności w Polsce przez Komisję Europejską, 5 stycznia 2016 r. Zobacz więcej.

Reading Seminars

SEMINARIA AKADEMICKIE:

Katedra Badań nad Polityką organizuje cykliczne „Seminaria Akademickie” poświęcone w całości zaawansowanemu czytaniu klasycznych tekstów z obszaru filozofii i teorii polityki oraz politologii i stosunków międzynarodowych. Celem „Seminariów Akademickich” jest stworzenie warunków do budowania autentycznej wspólnoty naukowej między wykładowcami, absolwentami i studentami Uczelni Łazarskiego przy wspólnych lekturach i dyskusjach. Forma „Seminarium” odwołuje się do klastycznego modelu akademickiego, który skupia swoją uwagę na czytaniu i dyskutowaniu tekstów źródłowych, a nie na przedstawianiu pozbawianych wspólnego kontekstu prezentacji nieodwołujących się często do wspólnych zainteresowań. „Seminaria Akademickie” mają na celu umocnienie wspólnych podstaw intelektualnych dla wykładowców Uczelni Łazarskiego oraz powinny zachęcać najlepszych obecnych i byłych studentów do pogłębionych studiów nad „kanonicznymi” tekstami.

Uczestnicy „Seminariów Akademickich” czytają całe teksty przed rozpoczęciem seminarium (np. w czasie przerwy letniej albo zimowej). Jeden lub dwóch wykładowców prowadzi w trakcie 6 cotygodniowych spotkań wspólne czytanie i dyskusje nad tekstem. Przygotowują oni także wcześniej pytania oraz wskazują na najistotniejsze fragmenty na które mają zwrócić uwagę uczestnicy „Seminariów Akademickich”.

„Seminaria Akademickie” są bezpłatne dla uczestników i odbywają się w języku angielskim.

Koordynator „Seminariów Akademickich”: dr Jan Grzymski, kontakt email: j.grzymski@lazarski.edu.pl 

Kalendarze 2016/2017:

  • Listopad 2016 – Grudzień 2016 – Alexis de Tocqueville, ‘On Democracy in America’ (prowadzący: dr Michał Kuź)
  • Luty 2017 – Marzec 2017 – James C. Scott, ‘Seeing Like a State’ (prowadzący: dr Jan Grzymski, dr Christopher Lash)
  • Maj 2017 – Czerwiec 2017 – Maria Todorova, ‘Imagining Balkans’ (prowadzący: dr Spasimir Domaradzki, dr Jan Grzymski)

 

*

ENGLISH

READING SEMINARS:

Department of Government Studies runs the academic seminars for advanced reading of classic texts in political science, political philosophy and international relations. Reading seminars aims to foster fruitful academic exchanges between staff members, current and graduate students on a regular basis. Its form refers to classic academic seminars with major focus on reading and discussing the primary sources rather than delivering decontextualized presentations with no link to other people’s interests. They should help to build a common academic ground for the staff based on the common reading of 'classic' and 'canonical texts' in political thought, contemporary political science and international relations. They should also encourage the best students to have more advanced readings and to attract back to the university our the best BA/MA graduates.

Reading seminars will be designated for the staff of the Department of Government Studies, for the best current students of BA and MA programs and selected alumni students of our programs.

Those attending seminars will read the whole text in advance (for instance during the summer or winter break). There will be one or two seminars leaders running the discussion and the seminars. The seminar leader will prepare in advance the study questions and highlight the most significant fragments to be read and discussed during the seminar.

Reading Seminars are free of charge and they are held in English.

Co-ordinator : dr Jan Grzymski, email: j.grzymski@lazarski.edu.pl 

Timetable:

 • November 2016 – December 2016 – Alexis de Tocqueville, ‘On Democracy in America’ (seminar leader: Dr Michał Kuź)
 • February 2017 – March 2017 – James C. Scott, ‘Seeing Like a State’ (seminar leaders: Dr Jan Grzymski, Dr Christopher Lash)
 • May 2017 – June 2017 – Maria Todorova, ‘Imagining Balkans’ (seminar leaders: Dr Spasimir Domaradzki, Dr Jan Grzymski)