Poziom A1

Wiedza

 • Ma wiedzę dotyczącą podstaw systemu fonetycznego języka obcego
 • Zna podstawowe słownictwo i proste struktury gramatyczne w zakresie tematów życia codziennego

Umiejętności

 • Komunikuje się w bardzo prosty sposób w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych życia codziennego pod warunkiem, że rozmówca mówi powoli i jest gotów do pomocy
 • Rozumie krótkie wypowiedzi artykułowane powoli, proste polecenia, prośby, informacje dotyczące jego osoby i osób z jego otoczenia, życia codziennego i jego zainteresowań
 • Czyta ze zrozumieniem proste i krótkie teksty z życia codziennego, informacje na tablicach, ogłoszenia, reklamach życzenia, SMS proste emaile, formularze
 • Potrafi napisać bardzo krótki i prosty tekst, wiadomość, wypełnić formularz/ankietę, sporządzić prostą notatkę, listę zadań

Kompetencje społeczne

 • Współpracuje w grupie
 • Dostrzega różnice kulturowe między własną kulturą a kulturą innych krajów oraz szanuje je
 • Zna zachowania socjokulturowe

Poziom A2

Wiedza

 • Ma odpowiednią do poziomu wiedzę językową z zakresu życia codziennego oraz niezbędną wiedzę interkulturową

Umiejętności

 • Komunikuje się w prosty sposób w typowych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych w obszarze tematyki dnia codziennego
 • W odpowiedni do poziomu sposób opowiada o sobie i innych osobach, o minionych wydarzeniach i planach na przyszłość. Bierze aktywny udział w rozmowie na znane mu tematy
 • Rozumie proste wypowiedzi na temat wydarzeń z życia codziennego oraz identyfikuje informacje zawarte w prostych komunikatach
 • Czyta ze zrozumieniem proste opisy wydarzeń z życia codziennego, potrafi znaleźć w tekstach potrzebne informacje (np. rozkład lotów samolotów, reklamy handlowe)
 • Potrafi napisać krótkie i proste teksty, zanotować ważne informacje

Kompetencje społeczne

 • Dostrzega związki i różnice miedzy kulturą własną i kultura innych krajów
 • Współpracuje w grupie, wyznacza role i zadania sobie oraz innym
 • Akceptuje postawy i opinie innych uczestników dialogu
 • Posiada umiejętność uczenia się i wykorzystywania dostępnych materiałów np. w Internecie

Poziom B1

Wiedza

 • Ma wystarczającą wiedzę ogólną i dotyczącą języka zgodnego z kierunkiem studiów pozwalającą na zrozumienie głównych wątków tekstów ogólnych i krótkich tekstów o charakterze zawodowym i akademickim
 • Ma wiedzę dotyczącą podstawowych zasad funkcjonowania w środowisku akademickim i środowisku pracy
 • Zna podstawowe konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo z zakresu studiowanego kierunku pozwalające na zrozumienie najważniejszych treści
 • Ma wiedzę na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk współczesnego świata zdobytą dzięki rozumieniu standardowej odmiany języka

Umiejętności

 • Rozumie najważniejsze treści wypowiedzi, wykłady i prezentacje z zakresu studiowanego kierunku. Rozumie i potrafi przedstawić dane statystyczne i schematy. Rozumie nieskomplikowane teksty o charakterze ogólnym i zawodowym
 • Potrafi rozmawiać na znane tematy w sytuacjach życiowych, prostych akademickich i zawodowych. Potrafi zaprezentować swój punkt widzenia. Może prowadzić proste negocjacje
 • Czyta ze zrozumieniem dłuższe teksty, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji. Rozumie ogólny sens czytanego tekstu i wyszukuje potrzebne informacje oraz potrafi dokonać analizy tekstu
 • Potrafi pisać proste teksty informacyjne na znane tematy oraz listy według standardowego schematu; potrafi opisywać swoje przeżycia i wrażenia
 • Potrafi napisać streszczenie przeczytanego tekstu i zredagować własny tekst użytkowy

Kompetencje społeczne

 • Dostrzega związki i różnice miedzy kulturą własną i kultura innych krajów
 • Współpracuje w grupie, włącza się we wspólne działania
 • Przejawia otwartość na świat, ma świadomość potrzeby doskonalenia umiejętności językowych

Poziom B2

Wiedza

 • Ma uporządkowaną wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz wiedzę o problemach współczesnego świata, a także kultury danego obszaru językowego
 • Ma wiedzę dotyczącą podstawowych zasad funkcjonowania w środowisku akademickim i środowisku pracy
 • Zna podstawowe konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo z zakresu ekonomii pozwalające na zrozumienie najważniejszych treści

Umiejętności

 • Rozumie dłuższe wypowiedzi, wykłady i prezentacje z zakresu studiowanego kierunku oraz potrafi dokonać niezbyt skomplikowanej analizy i interpretacji. Rozumie dłuższe teksty o charakterze specjalistycznym wyrażone w standardowej odmianie języka. Potrafi pozyskać potrzebne informacje z różnych źródeł. Rozumie i potrafi przedstawić dane statystyczne i schematy
 • Potrafi brać udział w swobodnych rozmowach, dyskusjach, także zawodowych, formułując wnioski i broniąc swojego stanowiska. Potrafi przygotować prezentację zawodową
 • Czyta ze zrozumieniem teksty o tematyce naukowej i zawodowej związanej z kierunkiem studiów. Potrafi samodzielnie korzystać z literatury obcojęzycznej
 • Potrafi pisać teksty informacyjne, prowadzić korespondencję typową dla środowiska pracy i opracowywać dane finansowe

Kompetencje społeczne

 • Ma świadomość wielojęzyczności oraz potrzeby doskonalenia umiejętności językowych
 • Akceptuje odrębność kulturową i światopoglądową. Współdziała w zespole

Poziom B2+

Wiedza

 • Ma wiedzę ogólną oraz wiedzę specjalistyczną pozwalającą na czynny udział w dyskusjach z wyrażeniem bardziej złożonych opinii i ocen
 • Zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo z zakresu studiowanego kierunku pozwalające na zrozumienie tekstów zawodowych oraz tekstów o charakterze akademickim
 • Zna i rozumie ukryte znaczenia w tekstach i wypowiedziach wyrażone pośrednio

Umiejętności

 • Rozumie dłuższe i nawet skomplikowane wypowiedzi, wykłady i prezentacje z zakresu studiowanego kierunku oraz potrafi dokonać ich analizy i interpretacji. Zauważa kontekst i ukryte intencje wypowiadającego się
 • Rozumie dłuższe i bardziej złożone teksty branżowe wyrażone językiem specjalistycznym.
 • Potrafi spontanicznie formułować złożone i rozbudowane wypowiedzi na tematy dotyczące kierunku studiów, przedstawiać wyniki swoich badań i analiz
 • Potrafi płynnie i spontanicznie brać udział w debatach, dyskusjach, także zawodowych przedstawiając i broniąc swojego stanowiska. Potrafi przygotować prezentację z zakresu swojej specjalności
 • Czyta obcojęzyczne teksty branżowe. Potrafi pozyskiwać z nich potrzebne informacje, dokonywać ich interpretacji i wyciągać wnioski
 • Potrafi prowadzić sformalizowaną korespondencję, pisać raporty i opracowania tekstów zawodowych oraz akademickich. Potrafi argumentować oraz przedstawiać pisemnie wyniki swoich badań naukowych

Kompetencje społeczne

 • Potrafi uczyć się i doskonalić swoje umiejętności w ramach koncepcji "Uczenia się przez całe życie"
 • Potrafi współdziałać w grupie

Poziom C1

Wiedza

 • Ma wiedzę językową i kulturową pozwalającą mu na funkcjonowanie w międzynarodowym środowisku zawodowym oraz akademickim

Umiejętności

 • Bez trudności rozumie skomplikowane rozmowy i dyskusje, nawet na tematy mu nieznane i abstrakcyjne
 • Rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów ustnych i pisemnych z różnych dziedzin życia społecznego, wykłady, debaty dotyczące zagadnień związanych ze studiowaną specjalnością
 • Wypowiada się wyczerpująco, płynnie, spontanicznie, precyzyjnie i skutecznie na złożone tematy życia towarzyskiego, społecznego, akademickiego oraz zawodowego
 • Posługuje się szerokim zasobem leksykalnym, umożliwiającym wyrażanie emocji i stosowanie aluzji
 • Potrafi wywołać i poprowadzić dyskusję, podsumować wypowiedzi, zaprezentować i uzasadnić swoje stanowisko, proponować różne rozwiązania problemów
 • Potrafi pisać rozbudowane teksty, przedstawiając swój punkt widzenia oraz dostosowując styl do potencjalnego odbiorcy
 • Pisze korespondencję każdego rodzaju

Kompetencje społeczne

 • Współdziała i pracuje w grupie przyjmując w niej różne role
 • Potrafi ustalić priorytety służące realizacji zadania
 • Posiada kompetencje interpersonalne i kulturowe przygotowujące do skutecznego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym