Rekrutacja na praktyki odbywa się w trybie ciągłym. Studenci którzy jako pierwsi dostarczą niezbędne dokumenty (osobiście lub drogą mailową) zostają zakwalifikowani.

Jak znaleźć praktyki

1. Określ swoje preferencje co do kraju, profilu instytucji docelowej oraz planowany okres pobytu na stażu (min. 2 miesiące).

2. Przygotuj swoje dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny)
Zalecamy, aby CV przygotować według ogólnoeuropejskiego wzoru Europass CV lub skorzystać z pomocy Działu Praktyk i Karier. Gotowe CV można przesłać do weryfikacji na adres e-mail: kariera@lazarski.edu.pl, z prośbą o sugestie dotyczące przesłanego CV.

3. Stwórz wzór e-maila, ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawność językową. 
Następnie prześlij maile do firm z załączonym CV i listem motywacyjnym.

4. Znajdź miejsce praktyk.
Szukanie praktyk odbywa się zazwyczaj przez internet. Z ankiet wynika, że znalezienie instytucji przyjmującej zajmuje studentom ok. 1 miesiąca. W zakładce "Oferty praktyk" na bieżąco umieszczane są możliwości zgłaszane przez pracodawców z całej Europy oraz linki przydatne w poszukiwaniu ofert.

Oferty praktyk Erasmus+ dostępne na stronie programu: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/oferty-praktyk-zagranicznych/

Uczelnia Łazarskiego nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z ewentualnego nawiązania współpracy z instytucjami, których oferty dostępne są na stronie.

Zasady rekrutacji

Status studenta

Aby odbyć praktyki w ramach programu Erasmus+ należy posiadać status studenta Uczelni Łazarskiego. Praktyka powinna być związana z dziedziną studiów. W pewnych przypadkach będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych umożliwi zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa). 
Aby praktyki w ramach programu Erasmus+ zostały zaakceptowane jako praktyki obowiązkowe, muszą być zgodne z programem praktyk zamieszczonym na stronie Działu Karier i Praktyk Uczelni Łazarskiego.

Znalezienie miejsca praktyk  

Obowiązek znalezienia miejsca praktyk spoczywa na studencie.
Zachęcamy, aby zapoznać się z informacjami w zakładce "Jak skutecznie szukać praktyk?"

Kraje, w których można odbywać praktyki

 • 28 krajów Unii Europejskiej;
 • kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
  • Islandia
  • Lichtenstein
  • Norwegia
 • kraj kandydujący:
  • Turcja.

Miejsca, w których można odbyć praktyki

W programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.).
Nie można odbyć praktyk Erasmus+ w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.
Grupa instytucji UE, w których NIE MOŻNA odbywać praktyki.
Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

Czas odbywania praktyk

Minimalny czas trwania praktyki to dwa miesiące, np. 1 lipca - 31 sierpnia.
Praktyki są podejmowane przede wszystkim w okresie letnim, jednak po uzyskaniu zgody Dziekana można ustalić inny przedział czasowy.

Finansowanie

Grant Erasmusa

Grant Erasmus+ przyznawany jest w celu wyrównania różnic w kosztach utrzymania w Polsce i za granicą 

Grupa 1Grupa 2Grupa 3
Kraje wchodzące w skład grupyAustria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, WłochyBelgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, TurcjaBułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, , Węgry
Studia600 EUR/miesiąc500 EUR/miesiąc400 EUR/miesiąc

Przed wyjazdem

Przed wyjazdem na praktykę należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów (pokój 38a lub erasmus.outgoing@lazarski.edu.pl):

 1. Learning Agreement for traineeship - before the mobility.
 2. Kopia ubezpieczenia (ubezpieczenie musi pokrywać trzy komponenty NNW, OC, KL, na cały okres praktyk w kraju odbywania praktyk).
 3. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za czesne.
 4. Oświadczenie o posiadaniu konta krajowego lub zagranicznego.

Sprawy, które student załatwia samodzielnie:

 1. Zakwaterowanie
 2. Ubezpieczenie - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (z wyjątkiem wyjazdu do Turcji)
 3. Legalizacja pobytu za granicą

W trakcie wyjazdu

W przypadku, gdyby zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany uzgodnionego programu praktyk, student jest zobowiązany do wypełnienia Learning Agreement for traineeship - during the mobility

W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów w czasie pobytu na praktykach w ramach Programu Erasmus, prosimy o kontakt z koordynatorem.

Po powrocie

W Dziale Programów Międzynarodowych (pokój 38a), należy złożyć następujące dokumenty:

*jeżeli nie zostały złożone przed wyjazdem

Należy wypełnić:

 • Ankietę Narodowej Agencji Programu Erasmus (on-line)