Program Erasmus+ opiera się na osiągnięciach z ponad 25 lat funkcjonowania europejskich programów na rzecz kształcenia, szkolenia i młodzieży obejmujących współpracę w wymiarze zarówno wewnątrzunijnym, jak i międzynarodowym.

Celem programu Erasmus+ jest umożliwienie młodym ludziom podnoszenia swoich kwalifikacji i zwiększenie ich szans na zatrudnienie, jak również modernizacja systemów edukacji, szkoleń i pracy z młodzieżą. Na realizację tego siedmioletniego programu przeznaczono budżet w wysokości 14,7 mld euro - jest to o 40 proc. więcej w porównaniu do budżetu obecnego programu, co dowodzi, jak bardzo UE zaangażowana jest w rozwój dziedzin objętych programem.

Erasmus+ umożliwi ponad 4 mln Europejczyków odbycie studiów, szkoleń, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz pracę w ramach wolontariatu za granicą.

W ramach tego programu wsparcie otrzymają międzynarodowe projekty partnerskie, realizowane przez instytucje i organizacje zajmujące się edukacją, szkoleniami oraz młodzieżą. Ich działania będą poświęcone pogłębianiu współpracy między światem edukacji a światem pracy zawodowej i zbliżaniu ich do siebie celem rozwiązania problemu niedoboru kwalifikacji, z którym obecnie borykamy się w Europie.

Erasmus+ będzie również wspierać krajowe wysiłki na rzecz modernizacji systemu edukacji, szkolenia i polityki ds. młodzieży. W dziedzinie sportu wsparcie otrzymają projekty poświęcone dyscyplinom masowym i wyzwaniom o skali międzynarodowej, takim jak np. zwalczanie ustawiania wyników wydarzeń sportowych, dopingu, przemocy i rasizmu.

Erasmus+ powstał w wyniku połączenia siedmiu obecnie realizowanych programów UE w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży. Po raz pierwszy w programie tym przewidziano wsparcie dla sportu. Jako program zintegrowany Erasmus+ oferuje więcej możliwości współpracy w ramach sektorów edukacji, szkoleń, młodzieży, sportu. Uproszczone zostaną zasady uczestnictwa w programie oraz przepisy dotyczące finansowania.

Erasmus+ Policy Statement

Lazarski University, established in 1993 is one of the best private universities in Poland with high index of internationalization, that prepares its students to lead successful lives professionally and to contribute to economic prosperity of their environment. Our academic strength is robustly improved by a wise utilization of political, economical, geographical, and cultural opportunities exiting in the international dimension. International cooperation, acting in the context of the Programme, is at the core of the University's  development strategy. The Mission Statement implies: The ultimate goal of Lazarski University is to create multicultural, multiethnic and a multilingual centre of legal and economic studies operating within the contemporary reality of Poland, adjusted to the dynamics of the European Union, and focused on meeting the challenges of globalization in a climate of tolerance and respect for other cultures and religions. By providing the highest quality of education and numerous opportunities for practical application of new knowledge, the University produces economists, business people, administrators, lawyers and computer scientists who can successfully compete in business an law fields.  Lazarski University aims at increasing the number of students that have an international work experience. Our goal is to support in training and further training activities in the acquisition and the use of knowledge, skills and qualifications to facilitate personal development, employability and participation in the European Labour Market.

The University participates actively in worldwide networks of universities and research institutions in order to open up its education and training opportunities to the wider world, provides possibilities for professional development of the faculty, and gains international perspectives that broaden its understanding of educational best practices and enhance its interactivities to students from abroad. In the world of eroded borders and real-time internet communications, geography still matters while choosing partnerships. The core idea resides in collaboration with international institutions and researchers. To make that cooperation efficient the latter should meet two crucial criteria: geographic closeness and thematic coherence. Poland is situated in the heart of Europe, Lazarski is located in the capital of Poland. Geographical location should immanently attract researchers from the neighbouring countries to start their collaboration with Łazarski. We see the development of our international character by creating and expanding the curriculum taught in English, as one of Lazarski University?s most important obligations. The University will increase the number of students and workers having an opportunity to gain international experience by creating joint study programmes, mobility programmes and research and development projects. We will try to increase the number of joint study programmes awarded with a double diploma, as well as run with esteemed foreign partners.

System ECTS - Europejski System Transferu Punktów

W Uczelni Łazarskiego funkcjonuje system ECTS, dzięki czemu studenci mają możliwość realizowania części swoich studiów w innych Uczelniach w kraju i za granicą. ECTS (The European Credit Transfer System - Europejski System Transferu Punktów) - został po raz pierwszy wprowadzony w ramach programu Erasmus jako przedsięwzięcie pilotażowe w 1989 r.

System ten został uznany za jeden z fundamentów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego przez 40 krajów sygnatariuszy Procesu Bolońskiego. ECTS służy zarówno studentom odbywającym część studiów za granicą, jak i studentom uczącym się na macierzystej uczelni, gdyż może on być stosowany dla celów akumulacji punktów w obrębie jednej uczelni oraz w celu transferu punktów z jednej uczelni do drugiej. ECTS ułatwia studentom możliwość odbywania studiów w różnych krajach, w różnych uczelniach w obrębie kraju, jak również przechodzenie z jednego rodzaju uczelni do uczelni innego rodzaju.

Ułatwia on również przenoszenie się studenta w obrębie różnych uczelni w Polsce, pod warunkiem, że uczelnie wprowadziły u siebie ECTS. Umożliwia przedstawienie programów studiów w sposób czytelny i możliwy do porównania. System można stosować w ramach wszystkich kierunków niezależnie od trybu, w jakim są prowadzone. ECTS jest systemem ukierunkowanym na studenta i opartym na nakładzie pracy studenta, jakiego wymaga osiągnięcie celów, założonych w programie studiów.

Za podstawę ECTS przyjęto zasadę, że nakład pracy studenta studiów w pełnym wymiarze (tj. studiów dziennych) w ciągu jednego roku akademickiego odpowiada 60 punktom. Przeciętny nakład pracy studenta studiów dziennych w krajach europejskich wynosi przeważnie 1500-1800 godzin rocznie i w tych przypadkach jeden punkt oznacza około 25-30 godzin pracy.