Sprawdź, w jakich krajach i na jakich uczelniach możesz odbyć studia w ramach programu Erasmus+. Zapoznaj się z procedurą aplikacyjną, wypełnij dokumenty i zdobywaj wiedzę oraz nowe doświadczenia podczas Twojego pobytu za granicą.

Zasady rekrutacji

Tryb i zasady kwalifikowania absolwentów do programu Erasmus+ określone są w Zarządzeniu Rektora nr 3a/2018 z dnia 14 lutego 2018 r.

W europejskim programie Erasmus+ mogą uczestniczyć kandydaci, którzy:

1. są studentami w Uczelni Łazarskiego - zwanej dalej "UŁa":

na Wydziale Ekonomii i Zarządzania:

 • co najmniej drugiego roku studiów I stopnia
 • II stopnia studiów 
 • Studia walidowane przez Coventry University: informacja w Dziale Programów Międzynarodowych

na Wydziale Prawa i Administracji

 • na kierunku Prawo - trzeciego i czwartego roku studiów
 • na kierunku Administracja:
 • I stopnia: drugiego i trzeciego roku studiów
 • II stopnia: pierwszego roku studiów (drugiego semestru)

2. znają język właściwy dla deklarowanych studiów - na poziomie co najmniej B2, potwierdzonym przez międzynarodowy certyfikat językowy lub wewnętrzny egzamin językowy zorganizowany przez Wydziałowych Koordynatorów Programu Erasmus+.

3. aplikując na studia w ramach Erasmus+ wypełnili w wyznaczonym terminie formularz aplikacyjny dostępny na Wirtualnej Uczelni 

Procedura rekrutacji

Procedura kwalifikowania studentów do udziału w programie Erasmus+ przebiega w następujących etapach:

 1. aplikacja poprzez Wirtualną Uczelnię,
 2. dostarczenie certyfikatów językowych do Koordynatorów Wydziałowych - lub prośba o przeprowadzenie egzaminu językowego,
 3. rozmowa kwalifikacyjna.
  (ma na celu zbadanie motywacji studenta oraz jego wiedzy na temat programu Erasmus+, uczelni partnerskiej, do której aplikuje i podstawowych formalności związanych z wyjazdem.)

Finansowanie

Warunki finansowe wyjazdu

Student zwolniony jest z czesnego w uczelni zagranicznej, lecz możliwe są opłaty rejestracyjne / składki na organizacje studenckie;

Przyznane stypendia naukowe, sportowe i socjalne (z wyjątkiem mieszkaniowego) obowiązują również podczas pobytu za granicą.

Grant Erasmus+ przyznawany jest w celu wyrównania różnic w kosztach utrzymania w Polsce i za granicą

Grant Erasmus+

Od 2018/2019: 

 Grupa 1Grupa 2 Grupa 3
Kraje wchodzące w skład grupyDania, Finlandia, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka BrytaniaAustria, Belgia, Niemcy, Francja, Włochy, Grecja,  Hiszpania, Cypr, Holandia, Malta, Portugalia Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Węgry, Rumunia, Słowacja, FYROM, Turcja
Studia500 EUR/miesiąc450 EUR/miesiąc400 EUR/miesiąc

Przed wyjazdem

Spotkanie informacyjne

Uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym dla studentów wyjeżdżających na Erasmusa jest obowiązkowe!

O dacie spotkania studenci zostaną poinformowani później.

3 miesiące przed wyjazdem

Kompletowanie dokumentów:

 1. Podpisane przez studenta i Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus, dokument należy dostarczyć do pokoju 38A,
 2. Po podpisaniu przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus (pokój 38A), oryginalny dokument zostaje wydany studentowi w celu uzyskania zgody na realizację programu ze strony uczelni partnerskiej.
 • Instrukcję wypełnienia wszystkich części Learning Agreement znajdziesz tutaj
 • Dodatkowo studenci są zobligowani sprawdzić na stronie internetowej uczelni partnerskiej, czy uczelnia ta nie wymaga jakichś dodatkowych dokumentów aplikacyjnych - kopie tych dokumentów powinny zostać dostarczone do pokoju 38A.

Dokumenty z uczelni partnerskiej

 • Po uzyskaniu na Learning Agreement Part 2 Before the departure podpisów Koordynatora Wydziałowego i Uczelnianego student wysyła dokument do uczelni partnerskiej w celu uzyskania akceptacji wybranego programu studiów. Po jej uzyskaniu Learning Agreement należy dostarczyć do pokoju 38A.
 • Po wysłaniu dokumentów do zagranicznego uniwersytetu, student otrzymuje Letter of Acceptance. Kopia Letter of Acceptance powinna zostać dostarczona do pokoju 38A. Tylko na tej podstawie wydany zostanie Confirmation Letter - oficjalne zaświadczenie Uczelni Łazarskiego poświadczające o studiach w ramach Programu Erasmus+. 

3 tygodnie przed wyjazdem

1. Do pokoju 38A dostarczyć należy:

 1. Dokument - konto polskie
 2. Dokument - konto zagraniczne
 • kopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) obejmującej okres pobytu za granicą. 
 • Potwierdzenie uregulowania wszelkich opłat (do odebrania w Kwesturze)

2. Do Kwestury dostarczyć należy (pokój 201 lub 203):

 • Opłacić czesne na Uczelni Łazarskiego
 • Odebrać z pokoju 203 potwierdzenie uregulowania wszelkich opłat

3. Należy ustalić datę (drogą mailową) podpisania umowy z Konsultantem ds. Studentów Wyjeżdżających (erasmus.outgoing@lazarski.edu.pl)

UWAGA! TRANSFER GRANTU NASTĘPUJE PO PODPISANIU UMOWY!

Chcesz dowiedzieć się, jak wygląda wyjazd ze studenckiej perspektywy? Zachęcamy do kontaktu z ESN Łazarski

W trakcie wyjazdu

30 dni od przyjazdu do uczelnii partnerskiej

 • Rejestracja na uczelni partnerskiej
 • Weryfikacja na uczelni partnerskiej, czy realizacja wybranych przedmiotów jest możliwa
 • W przypadku, gdyby zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany uzgodnionego programu studiów, student jest zobowiązany do wypełnienia Learning Agreement Part 3 - During your stay.
 • Po ustaleniu ostatecznego programu studiów student jest zobowiązany przesłać na uczelnię macierzystą sylabusy wszystkich przedmiotów, w których uczestniczy, przetłumaczone na język polski albo angielski.
 • Wszelkie zmiany, dotyczące wyboru przedmiotów realizowanych na uczelni partnerskiej, muszą zostać zaakceptowane przez odpowiedniego Koordynatora Wydziałowego z Uczelni Łazarskiego oraz przesłane do Działu Programów Międzynarodowych pocztą.
 • E-mail z ostatecznym wyborem przedmiotów musi zostać wysłany do odpowiedniego Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus najpóźniej 30 dni po rozpoczęciu zajęć w celu zatwierdzenia przedmiotów.

Przedłużenie pobytu

Procedura przedłużenia pobytu na uczelni partnerskiej:

Zgłoszenie chęci przedłużenia pobytu na wymianie powinno mieć miejsce najpóźniej w grudniu, drogą mailową na adres erasmus.outgoing@lazarski.edu.pl.

Decyzja ta musi zostać zaakceptowana przez:

 • Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus,
 • Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus,
 • uczelnię partnerską.

Po otrzymaniu zgody, należy spełnić następujące warunki:

 • dostarczenie wszystkich dokumentów za semestr jesienny: Learning Agreement Part 1Part 2 and Part 3,
 • Learning Agreement Part 1 oraz Part 2, zaakceptowana przez Koordynatora Wydziałowego, dostarczona do pokoju 38A lub przesłana na adres erasmus.outgoing@lazarski.edu.pl wraz z podpisami uczelni partnerskiej,
 • nowy Letter of Acceptance,
 • dowód ubezpieczenia,
 • dowód opłat za czesne.

Po powrocie

30 po powrocie z uczelni partnerskiej

Należy dostarczyć:

 • oryginalny dokument Transcript of Records wydany i podpisany przez uczelnię partnerską;
 • oryginalne, zatwierdzone i podpisane Learning Agreement Part 1Part 2 oraz Part 3. Brak któregokolwiek z podpisów będzie skutkował nieprzyjęciem dokumentów;
 • oryginalne, zatwierdzone i podpisane Learning agreement Part 4 - After your return. Brak któregokolwiek z podpisów będzie skutkował nieprzyjęciem dokumentów;
 • sylabusy wszystkich przedmiotów przetłumaczone na język polski albo angielski.

oraz

 • należy wypełnić Ankietę Narodowej Agencji - link do ankiety zostanie automatycznie wysłany po zakończeniu okresu mobilności.

Pliki do pobrania